Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kapitał innowacyjny

Kapitał innowacyjny rozumiemy jako majątek niematerialny oparty na wiedzy.

Inwestycje w innowacje i nowoczesne rozwiązania zwiększają efektywność działań, przyczyniają się do wzrostu potencjału biznesowego Grupy PGNiG oraz umożliwiają sprostanie nowym wyzwaniom w obszarze oddziaływania na środowisko i klimat. Wśród priorytetów Grupy można wskazać m.in. rozwój współpracy ze światem nauki, wsparcie i inicjowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności start-upów.

Kluczowe dane:

Osiągnięte rezultaty:

150

projektów innowacyjnych
realizowano w 2020 r. przy
udziale Grupy PGNiG
(121 projektów w 2019 r.)

515 ok.
mln zł

budżet przeznaczony na
projekty innowacyjne w 2020 r.
(ok. 400 mln zł w 2019 r.)

4

nowe decyzje patentowe
uzyskano w 2020 r. dla zgłoszeń
powstałych w wyniku
realizowanych projektów B+R.

Jak zarządzamy wynikami:

  • Budowanie kultury innowacji w organizacji, zwiększającej świadomość pracowników i kadry zarządzającej w zakresie rozwoju działalności innowacyjnej oraz działania na rzecz utrzymania sieci współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami zajmującymi się współpracą ze startupami i innowacyjnymi firmami
  • Kontynuacja cyklu działań badawczo-rozwojowych związany z nowym potencjalnym obszarem biznesu tj. technologiami wodorowymi
  • Komercjalizacja zrealizowanych z sukcesem projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych

Jak kapitał innowacyjny wpływa na pozostałe kapitały?

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki. PGNiG rozpoczęło w 2020 r. prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Bada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future) to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. W 2020 r. PGNiG realizowało również program „Cyfrowe złoże” – narzędzie, które umożliwia PGNiG efektywne wykorzystanie zasobów ropy i gazu.

PGNiG, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym startupów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

Wdrożony w Grupie System Identyfikacji Talentów Organizacji umożliwia identyfikację pracowników o dużym potencjale, którzy obejmowani są programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP). Przygotowuje on zidentyfikowane talenty do pełnienia kluczowych funkcji w organizacji – w tym funkcji menadżerskich.

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty. PGNiG zamierza stać się krajowym liderem technologii wodorowych. PGNiG rozpoczęło w 2020 r. prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Bada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future) to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. Program składa się z kilku elementów:

  • Projekt Hydra Tank – badawcza stacja tankowania pojazdów wodorem,
  • Projekt InGrid – Power to Gas – produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE. Badanie możliwości przesyłu wodoru z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego,
  • New Fuel Lab – analiza czystości wodoru i badania nad paliwami alternatywnymi,
  • Magazynowanie wodoru – wykorzystanie podziemnych magazynów gazu do magazynowania wodoru,
  • Energetyka – wykorzystanie wodoru w energetyce przemysłowej.

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG, jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko- , średnio – i długoterminowej przekładać się ma konkretne korzyści finansowe.

W 2020 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 150 projektów innowacyjnych na kwotę ok. 515 mln zł.

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału innowacyjnego, jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współpracę z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysoko wykwalifikowanej kadry (zarządzanie luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo akademickich.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG Termika od dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.

Wyniki wyszukiwania