Raport Zintegrowany
ESG 2020

Inwestycje w 2020

Łączne, poniesione nakłady inwestycyjne w segmencie Dystrybucji w 2020 r. wyniosły ok. 2,95 mld zł. PSG przeznaczyła ok. 1,86 mld zł na rozbudowę sieci i przyłączanie nowych odbiorców. Spółka przeznaczyła również ok. 0,81 mld zł na przebudowę i modernizację sieci gazowej, z czego blisko 0,23 mld zł na wymianę i legalizację gazomierzy oraz elementów układów pomiarowych.

W 2020 r., w PSG realizowane były m.in. projekty wspierające realizację Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022 w obszarze dystrybucji, mające na celu wdrożenie rozwiązań technologiczno-organizacyjnych w obszarze obsługi klienta, w obszarze odczytów oraz rozliczania usług dystrybucyjnych.

PSG jako dystrybutor gazu podejmuje szereg działań wspierających walkę ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. W 2020 r. kontynuowano realizację szeregu inicjatyw proekologicznych we współpracy z samorządami. Należą do nich m.in.:

  • projekt „Nieczynne przyłącza”, którego celem jest zaktywizowanie klientów posiadających nieczynne przyłącze gazowe, zwłaszcza na terenach o dużym stopniu niskich emisji;
  • projekt o charakterze edukacyjno-promocyjnym „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”, który ma uświadamiać zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza oraz promować paliwo gazowe jako ekologiczną alternatywę dla paliw stałych.

W 2020 r. PSG kontynuowała działania mające na celu pozyskiwanie dofinansowania w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, PSG zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych. Planowany całkowity koszt realizacji 10 projektów to ponad 675,2 mln zł brutto (przy kwocie dofinansowania ponad 257,4 mln zł). Łączna długość planowanych do wybudowania lub zmodernizowania gazociągów dystrybucyjnych w ramach projektów wynosi ok. 489 km.

DSC07159 DSC07159

Jednocześnie w 2020 r. PSG zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Efektem realizacji będzie nowa precyzyjna technologia oceny stanu technicznego gazociągów poprzez zastosowanie metody emisji akustycznej i badań georadarowych. PSG stale analizuje możliwość pozyskania dofinansowania na nowe działania rozwojowe. Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem do pozyskiwania dofinansowania i zabezpieczenia interesów branży gazowniczej w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027. W tym zakresie prowadzona jest współpraca z PGNiG oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa oraz właściwymi ministerstwami.

W 2020 r. kontynuowane były działania związane z rozwojem obszaru B+R+I, prowadzące do wzrostu innowacyjności PSG. Prowadzono „System Innowacyjności PSG”, którego celem jest pozyskanie innowacyjnych rozwiązań wspierających działalność podstawową PSG oraz wzrost zaangażowania pracowników w rozwój firmy. Efektem funkcjonowania systemu było zgłoszenie przez pracowników Spółki PSG 20 pomysłów, z czego rekomendację do wdrożenia otrzymało 5 wniosków.

PSG bierze aktywny udział w programach innowacyjnych. Do najważniejszych projektów w dziedzinie badań i rozwoju realizowanych w 2020 r. należą m.in.:

  • pilotażowe wdrożenie i badanie różnych technologii transmisyjnych z gazomierzy wyposażonych w moduł telemetryczny;
  • działania na rzecz opracowania wymogów dla zatłaczania do sieci PSG palnych gazów domieszkowych, w tym wodoru;
  • przeprowadzenie badań systemu o wielokrotnie rozszerzonym zakresie pomiaru strumienia gazu przy zmiennych warunkach termodynamicznych;
  • realizacja projektu z dofinansowaniem UE pn. „Innowacyjny system automatycznej identyfikacji i lokalizacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (SIildig AE).

Wyniki wyszukiwania