Raport Zintegrowany
ESG 2020

Przychody ze sprzedaży w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 2 754 3 351 3 795
Przychody ze sprzedaży między segmentami 1 858 2 471 3 876
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 4 612 5 822 7 671
– gaz wysokometanowy i zaazotowany 2 490 3 086 4 536
– ropa naftowa, kondensat i NGL 1 491 2 112 2 554
– usługi geofizyczne, geologiczne i wiertnicze 227 277 275

 

Koszty operacyjne w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Koszty ogółem (4 933) (3 518) (3 714)
– amortyzacja (1 248) (1 056) (1 063)
– zużycie surowców i materiałów (313) (356) (380)
– świadczenia pracownicze (910) (890) (867)
– usługi obce (618) (590) (667)
– usługi przesyłowe (210) (223) (261)
– spisane w koszty odwierty negatywne i sejsmiki (198) (258) (687)
– odpisy aktualizujące majątek trwały (1 485) (354) 203
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 494 488 506
– pozostałe koszty operacyjne, netto (445) (279) (498)

Zmiany w EBITDA PiW pomiędzy latami 2019-2020

  • spadek przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu (-29% r/r, o -621 mln zł) przy spadku wolumenu sprzedaży w Polsce (o -8% r/r) i wzroście w Norwegii (o 41% r/r) oraz o -34% r/r niższej średniej ceny ropy wyrażonej w USD (42 USD/bbl);
  • wolumeny wydobycia ropy naftowej i NGL w Norwegii wyższe o 40% r/r na poziomie 615 tys. ton;
  • spadek przychodów ze sprzedaży gazu zimnego łącznie w segmencie (-19% r/r, o -605 mln zł) w wyniku spadku o -25% ceny gazu RDN na TGE oraz -34% ceny gazu TTF (denominowanego w EUR);
  • spisane koszty odwiertów negatywnych i sejsmiki: -198 mln zł w 2020 r. wobec -258 mln zł w 2019 r.;
  • zawiązanie odpisów na majątek trwały: -1 485 mln zł w 2020 r. wobec zawiązania odpisu na poziomie -354 mln zł w 2019 r.;
  • pozycja overlift / underlift w Norwegii w 2020 r. – wpływ wyceny na wynik w 2020 r. na poziomie 16 mln zł. W 2019 r. odnotowano wpływ wyceny pozycji overlift / underlift na wynik w wysokości -12 mln zł.

Wyniki finansowe spółek zależnych

Wyniki finansowe PGNiG UN

PGNiG UN (mln NOK) 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 2 180 2 358 3 569
EBITDA 436 1 515 2 247
EBIT (945) 721 1 343
Zysk/strata netto (183) 143 157
Aktywa ogółem 15 219 13 244 10 145
Kapitał własny 1 711 1 894 751

Wyniki wyszukiwania