Raport Zintegrowany
ESG 2020

Rekrutacja i selekcja pracowników

Wskaźniki niefinansowe:

Istotnym elementem wpływającym na sukces Grupy jest dobór pracowników adekwatnie do aktualnego zapotrzebowania i profilu stanowiska. W PGNiG oraz w GK PGNiG prowadzony jest proces rekrutacji, który ma na celu wyłonienie kandydatów, dostarczających wartość dodaną całemu zespołowi.

  • SOC-5/C1

Grupa daje możliwość obecnym pracownikom udziału w procesie rekrutacyjnym. Takie podejście umożliwia szersze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników, którzy jednocześnie mają możliwość rozwoju kariery zawodowej i zdobywania nowego doświadczenia, nie tylko w obrębie danej spółki, ale również we wszystkich spółkach Grupy PGNiG. Organizacja zgodnie z Kodeksem Etyki nie różnicuje kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną. W związku z tym niedozwolone są pytania, które mogą dyskryminować kandydata.

W trakcie procesu doboru pracowników możliwe jest poznanie kandydatów, ich indywidualnych kompetencji, doświadczenia stanowiskowego oraz celów osobistych związanych z realizowaną karierą zawodową. Proces rekrutacji umożliwia również potencjalnym pracownikom zapoznanie się z kulturą organizacyjną oraz możliwościami rozwojowymi oferowanymi przez PGNiG oraz Grupę Kapitałową. Prowadzenie doboru pracowników w jasny i przejrzysty sposób pozwala na podjęcie odpowiedzialnej decyzji w zakresie współpracy i rozwoju kandydatów.

Podstawą uruchomienia procesu rekrutacji w PGNiG jest występujący w komórce lub jednostce organizacyjnej wakat. Za pośrednictwem systemu SAP SuccessFactors menedżer wnioskujący składa wniosek o rozpoczęcie procesu, który następnie jest zaakceptowany przez wskazane osoby decyzyjne. W spółce w pierwszej kolejności obowiązuje rekrutacja wewnętrzna, dlatego ogłoszenie rekrutacyjne w pierwszym etapie publikowane jest wewnątrz organizacji, aby trafiło do pracowników GK PGNIG. Pozyskanie pracownika w wyniku rekrutacji wewnętrznej kończy proces. W przeciwnym przypadku ogłoszenie publikowane jest na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych oraz stronie internetowej spółki w zakładce KARIERA.

W procesie wykorzystywane są narzędzia rekrutacyjne dostosowane do potrzeb danego stanowiska takie jak testy analityczne, próbki pracy, testy językowe, testy merytoryczne itp. Dobór narzędzi uzależniony jest od obsadzanego stanowiska pracy. Każda rekrutacja, poza wykorzystanymi narzędziami, opiera się również o rozmowę rekrutacyjną. Na podstawie przeprowadzonych testów i odbytych rozmów rekrutacyjnych podejmowana jest decyzja dotycząca zatrudnienia i finalnie oferta zatrudnienia składana jest wybranemu kandydatowi do pracy.

W bardzo podobnym charakterze przebiega proces doboru pracowników w GK PGNiG, który prowadzony jest zgodnie ze „Standardami procesu rekrutacji i doboru pracowników w GK PGNiG” oraz innymi regulacjami wewnętrznymi jednostek, jak m.in. Regulamin pracy i „Zasady rekrutacji i doboru pracowników”. Rekrutacje inicjuje zarządzający komórką bądź jednostką organizacyjną, dla której ma być prowadzona rekrutacja. Po ogłoszeniu rekrutacji, w pierwszej kolejności rozważane są kandydatury pracowników zatrudnionych w danej spółce, a następnie pracowników zatrudnionych w GK PGNiG, jeśli była ogłaszana rekrutacja w GK PGNiG. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie procesu rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej.

W spotkaniach rekrutacyjnych oprócz konsultanta ds. rekrutacji i rozwiązań HR bierze udział wnioskodawca i ewentualnie osoba przez niego wyznaczona. Zespół przeprowadza formalną i merytoryczną ocenę kandydatów i wyłania kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania określone dla stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Stosowane są różne metody wspierające selekcję kandydatów, m.in.: rozmowa wstępna, testy wiedzy merytorycznej, sprawdzanie umiejętności praktycznych, studia przypadku, narzędzia psychometryczne, sprawdzanie referencji, Assessment Center. Narzędzia informatyczne wspomagające proces rekrutacji: SAP Portal Pracowniczy (obieg wniosku rekrutacyjnego), eRecruiter (rejestracja zgłoszeń, selekcja kandydatów), baza ankiet Candidate Experience.

Wyniki wyszukiwania