Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kapitał ludzki

Pracownicy tworzący Grupę PGNiG są nieocenioną wartością, dzięki, której możliwa jest realizacja przyjętej strategii Grupy.

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Jednocześnie często jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi. Prawidłowe wykorzystanie kompetencji, umiejętności pracowników pozwala organizacji dostarczać na rynek produkty spełniające oczekiwania klientów oraz zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju. Zaangażowanie pracowników w rozwój Grupy PGNiG jest gwarancją realizacji wyznaczonych planów strategicznych oraz osiągania ambitnych celów pozwalających budować stabilną pozycję lidera na rynku. Jednocześnie silna i rozpoznawalna marka pozwala na pozyskanie specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy dzięki zespołowej pracy wykorzystają swój potencjał i przyczynią się do jej rozwoju. Kluczowym aspektem działalności Grupy PGNiG jest zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, stwarzając jednocześnie dogodne możliwości rozwoju zawodowego w przyjaznym i bezpiecznym miejscu pracy.

Kluczowe dane:

24 608 osób – zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PGNiG na 31.12.2020 r.

Struktura zatrudnienia w GK PGNiG na koniec 2020 r. w podziale na płeć

Osiągnięte rezultaty:

89 %

wskaźnik utrzymania zatrudnienia
przez rok dla pracowników PGNiG,
którzy powrócili po urlopie dot. rodzicielstwa w 2020 r. (91% w 2019)

5,32 %

wszystkich pracowników GK PGNiG stanowili nowo zatrudnieni w 2020 r. (8,34% w 2019 r., 8,05% w 2018 r.)

5,56 %

wszystkich pracowników GK PGNiG stanowili pracownicy, którzy odeszli z pracy w 2020 r. (6,79% w 2019 r., 7,29% w 2018 r.)

2,15 %

pracowników GK PGNiG
korzystało z urlopów związanych z rodzicielstwem w 2020 r.
(2,21% w 2019 r., 1,32 % w 2018 r.)

14

liczba godzin szkoleniowych przypadającycha średnio na pracownika w GK PGNiG w 2020 r. (25 h w 2019 r., 25 h w 2018 r.)

 • Laureat konkursu Pracodawca Godny Zaufania – PGNiG SA w kategorii programy stażowe
 • Co roku maleje liczba wypadków przy pracy w całej GK PGNiG. W odniesieniu do 2019 r. liczba wypadków przy pracy spadła o 6,9%. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 6,2%.
 • W 2020 r. nie było w całej Grupie wypadków śmiertelnych.
 • W całej Grupie PGNiG, tak jak w latach poprzednich, brak przypadków korupcyjnych w 2020 r.

Zatrudnienie w PGNiG wg segmentów

GK PGNiG 2020 2019 2018
Poszukiwanie i Wydobycie 6 534 6 747 6 958
Obrót i Magazynowanie 3 026 3 061 3 051
Dystrybucja 11 517 11 482 11 542
Wytwarzanie 1 817 1 833 1 813
Pozostała działalność 1 714 1 663 1 510
RAZEM 24 608 24 786 24 874

Jak zarządzamy wynikami?

 • Promowanie i wdrażanie wysokich standardów zatrudnienia pracowników poprzez prowadzenie wzorcowej polityki personalnej oraz budowanie przyjaznego miejsca pracy, co jest jednym z celów Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy PGNiG na lata 2017-2022
 • Udoskonalamy i wspomagamy program integracji nowych pracowników w ramach IntroDay oraz rozwój kadry kierowniczej w Akademii Menadżerów
 • Zapewniamy rozwój mentoringu oraz prowadzimy proaktywne działania w kierunku zapewnienia dostępności wykwalifikowanej kadry
 • Pogłębianie wiedzy naszych pracowników w zakresie wartości i zasad etycznych w środowisku pracy
 • Wdrożenie jednolitych standardów zarządzania w obszarze BHP w celu stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników
 • Skuteczne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pracy związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (stabilna produkcja i przeciwdziałanie)

Jak kapitał ludzki wpływa na pozostałe kapitały?

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowanie kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry oraz zarządza zmianą pokoleniową, realizując projekty takie jak:

 • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo-wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • „Energia dla Przyszłości” – w 2020 r. kontynuowana była już czwarta edycja programu stypendialnego, w który zaangażowane jest Ministerstwo Energii, Grupa PGNiG, PGE, PKN ORLEN oraz PSE. Jego celem jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą wzmocnić kadry branży;
 • Program Mentoringu – inicjatywa, której celem jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników, będących ekspertami w swojej dziedzinie i posiadających długoletnie doświadczenie do pracowników nieposiadających takiej wiedzy.

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Grupa zatrudniała na 31 grudnia 2020 r. 24 680 osób, co przełożyło się na świadczenia pracownicze w wysokości  3 381 mln zł.

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej, stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego. Dodatkowe składniki wynagrodzeń to nagrody i premie w ramach systemu motywacyjnego, nagrody barbórkowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz pracownicze programy emerytalne.

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach:

 • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń wynikających z błędów człowieka mających wpływ na otoczenie przyrodnicze;
 • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek;
 • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych, kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju.

PGNiG, wychodząc na przeciw obecnym wyzwaniom, poszukuje nowych technologicznych rozwiązań oraz wspiera pracę i rozwój innowatorów. Grupa inspiruje i nagradza inicjatywy i pomysły powstające wewnątrz swoich spółek, jednak wypracowała także system generowania innowacji, korzystając z zasobów ludzkich ośrodków akademickich i innych przedsiębiorstw – w tym startupów.

Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej. W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe oraz wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa, ekonomii). Usługi te bazują na wiedzy naszych pracowników.

Wdrożony w Grupie System Identyfikacji Talentów Organizacji umożliwia identyfikację pracowników o dużym potencjale (talentów), którzy obejmowani są programem rozwojowym Akademia Liderów Przyszłości (ALP). Przygotowuje on zidentyfikowane talenty do pełnienia kluczowych funkcji w organizacji – w tym funkcji menedżerskich.

Grupa Kapitałowa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.

Wyniki wyszukiwania