Raport Zintegrowany
ESG 2020

 • GRI 102-18
 • GRI 102-22
 • GOV-1/C1
 • GOV-1/A1

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Pełnił funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola S.A., członka Zarządu w DO & CO Poland Sp. z o.o. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o. Posiada również długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT Sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA S.A.

Członek Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Ponadto, zasiadał w radach nadzorczych m.in.: ZEM Łabędy Sp. z o.o., Jelcz Sp. z o.o. oraz Lotniczy Catering Service Sp. z o.o.

 1. strategii personalnych, systemów wynagradzania i czasu pracy,
 2. polityki zatrudnienia i płac,
 3. ochrony informacji niejawnych,
 4. ochrony danych osobowych,
 5. realizacji zadań obronnych oraz ochrony obiektów Spółki,
 6. zarządzania Grupą Kapitałową PGNiG, w tym sprawowania nadzoru właścicielskiego w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG,
 7. tworzenia podmiotów Grupy Kapitałowej PGNiG do realizacji nowych przedsięwzięć w ramach realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG,
 8. kreowania optymalnego kształtu Grupy Kapitałowej PGNiG,
 9. funkcjonowania kontroli i audytu wewnętrznego zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego,
 10. kompleksowej obsługi prawnej zabezpieczającej prawne interesy PGNiG S.A.,
 11. wydawania zarządzeń i pism okólnych obowiązujących w Spółce,
 12. organizacyjno-technicznej obsługi władz Spółki,
 13. programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu /CSR/,
 14. kreowania i realizacji polityki sponsoringowej i wizerunku marki Spółki w Polsce i za granicą,
 15. polityki informacyjnej Spółki oraz komunikacji korporacyjnej,
 16. planowania i realizacji polityki handlowej Spółki, w szczególności w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym zawierania i rozliczania umów sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 17. polityki sprzedaży gazu, energii elektrycznej i innych produktów,
 18. kreowania rozwoju rynku gazu ziemnego,
 19.  polityki importowej gazu ziemnego, w tym w zakresie dywersyfikacji dostaw,
 20. monitorowania i analizowania rynków zagranicznych oraz nawiązywania kontaktów z firmami zagranicznymi, organizacjami międzynarodowymi oraz administracją obcych państw, w zakresie stosunków handlowych,
 21. współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie obrotu skroplonego gazu ziemnego,
 22. przygotowania okresowych bilansów paliw gazowych, zgodnych z umowami i planami sprzedaży gazu,
 23. okresowych rozliczeń realizacji dostaw paliw gazowych,
 24. służby informacyjnej, w tym przyjmowania informacji o zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych we wszystkich obszarach działalności Spółki,
 25. działalności Oddziału Obrotu Hurtowego.

Artur Cieślik

Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Regulacji

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School.

Prawnik i menedżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej.

Karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 1997 r., gdzie był zatrudniony do 2004 r. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w okresie od 2000 r. do 2005 r. W latach 2004-2006 zatrudniony w SYGNITY S.A. Następnie od 2006 r. do 2018 r. współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. jako Senior Associate, a następnie Counsel. Od 2018 r. związany z PKN ORLEN S.A., gdzie wykonywał obowiązki Doradcy Zarządu oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii. W okresie od 24 sierpnia 2020 r. do 15 marca 2021 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Grupy LOTOS S.A.

 1. przygotowania i monitorowania realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG,
 2. realizacji inwestycji oraz akwizycji Grupy Kapitałowej PGNiG,
 3. kreowania polityki regulacyjnej we współpracy z organami administracji publicznej, organami UE oraz organizacjami branżowymi,
 4. współpracy z URE w zakresie opracowywania projektów taryf i cen na produkty i usługi PGNiG S.A. oraz uzyskania przez Spółkę koncesji,
 5. funkcjonowania zagranicznego przedstawicielstwa Spółki w Brukseli, Moskwie, Kijowie i Sankt Petersburgu,
 6. administrowania majątkiem podziemnych magazynów gazu Spółki,
 7. kształtowania relacji z operatorem systemu dystrybucyjnego,
 8. kształtowania relacji z operatorem systemu magazynowania,
 9. opracowywania i rozwoju zasad zarządzania ryzykiem w Spółce,
 10. zarządzania procesami.

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Robert Perkowski jest ekonomistą, samorządowcem, doktorem nauk ekonomicznych. Jest absolwentem studiów podyplomowych „analityka zarządzania” Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, w którym ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie. Przewód doktorski został otwarty i przeprowadzony w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie ukończył dzienne studia magisterskie na dwóch specjalizacjach: marketing i kierowanie oraz finanse i bankowość. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2001 r., odbywając staż w departamencie finansowym firmy Dacon Corp. LTD przy Queen’s University w Kanadzie. Następnie w 2002 r. rozpoczął pracę w resorcie sprawiedliwości, gdzie zajmował się m.in. opracowywaniem projektów planów finansowych w zakresie płac Służby Więziennej. W okresie 2006-2018 pełnił funkcję Burmistrza Miasta Ząbki. Jednocześnie pełnił funkcję prezesa jednej z korporacji samorządowych Związek Samorządów Polskich, świadczył również usługi szkoleniowe oraz uzyskał mandat radnego gminnego i powiatowego.

 1. strategii zakupów w ramach Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG,
 2. polityki, założeń i programów poszukiwania i wydobycia węglowodorów ,
 3. prowadzenia całości spraw koncesyjnych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem oraz eksploatacją złóż węglowodorów, a także składowaniem odpadów w górotworze i bezzbiornikowym magazynowaniem substancji, stosownie do odpowiednich postanowień prawa geologicznego i górniczego,
 4. wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze górnictwa naftowego,
 5. funkcjonowania i bezpieczeństwa systemów wydobywczych,
 6. standaryzacji nad jednolitymi systemami jakości w Spółce,
 7. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w PGNiG S.A. oraz w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie procesów akwizycyjnych upstreamu zagranicznego,
 8. działalności Oddziału Geologii i Eksploatacji, z wyłączeniem administrowania majątkiem podziemnych magazynów gazu,
 9. energetyki,
 10. eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej,
 11. podziemnego składowania odpadów,
 12. składowania CO2,
 13. podziemnego magazynowania substancji,
 14. odazotowania gazu ziemnego,
 15. produkcji: helu, skroplonego gazu ziemnego (LNG), mieszaniny gazu propan-butan, kondensatu węglowodorowego oraz pianki płynnej,
 16. zarządzania, nadzoru dyspozytorskiego i eksploatacji systemu gazociągów, mieszalni, stacji redukcyjnych, punktów pomiarowo-rozliczeniowych,
 17. sprzedaży bezpośredniej pozasystemowego gazu ziemnego oraz innych produktów i usług Oddziałów PGNiG S.A. w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze oraz współdziałaniu w procesach sprzedaży produktów Oddziałów PGNiG S.A. w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze w zakresie prowadzonej przez PGNiG S.A. działalności handlowej,
 18. rekonstrukcji i likwidacji odwiertów, wykonywaniu zabiegów stymulacyjnych, pomiarów i testowaniu odwiertów,
 19. działalności Oddziałów PGNiG S.A. w Odolanowie, Sanoku, Zielonej Górze i Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie,
 20. funkcjonowania Oddziałów Zagranicznych.

Arkadiusz Sekściński

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Pan Arkadiusz Sekściński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Był organizatorem programu studiów na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne,” specjalność „Bezpieczeństwo energetyczne” i wykładowcą przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym”. Jest autorem artykułów naukowych w językach polskim i angielskim. Posiada tytuł Master of Business Administration (MBA) uzyskany na Uczelni Łazarskiego w ramach Programu MBA Energetyka.

Był stypendystą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Uniwersytet w Bergen, Norwegia), Programu Leonardo da Vinci (Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego, Bruksela, Belgia),  Programu Socrates – Erasmus (Uniwersytet Kapodystriański w Atenach, Grecja).

Doświadczenie zawodowe w sektorze energetycznym zdobywał od 2007 r. jako konsultant w firmach doradzających podmiotom zajmujących się ciepłownictwem i elektroenergetyką, a następnie od 2011 r. jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Od 2016 r. był związany z PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie jako wiceprezes i p.o. prezesa nadzorował obszary inwestycji, innowacji, eksploatacji aktywów wytwórczych, komunikacji, zasobów ludzkich i bezpieczeństwa. Był prezesem spółek celowych odpowiedzialnych za budowę farm wiatrowych na lądzie oraz rozwój projektów farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Pełnił też funkcję Dyrektora Programu rozwoju fotowoltaiki w Grupie Kapitałowej PGE.

 1. przedsięwzięć badawczych, innowacyjnych i rozwojowych realizowanych z udziałem PGNiG S.A.,
 2. rozpoznawania i monitorowania możliwości pozyskania funduszy unijnych na finansowanie działalności prowadzonej przez Spółkę,
 3. działalności normalizacyjnej w Spółce,
 4. wypracowywania założeń i przepisów technicznych, norm i standardów obowiązujących w obszarze gazownictwa,
 5. działalności Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze,
 6. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze projektów badawczych, innowacyjnych i rozwojowych oraz współpracy ze start-upami.
 7. kształtowania produktów i usług dla klientów detalicznych w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG,
 8. efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Przemysław Wacławski

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Pan Przemysław Wacławski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest uczestnikiem studiów The international FLEX Executive MBA, ze specjalnością Digital Transformation na MIP Politecnico di Milano we Włoszech.

W latach 2002-2006 pracował w Ernst & Young w obszarze m.in. audytu finansowego i due dilligence. Od czerwca 2006 r. do września 2010 r. obejmował stanowiska Dyrektora działu Kontrolingu i Dyrektora ds. Inwestycji i Sprzedaży na Rynku Bałkańskim w Tele-Fonika Kable S.A. Od października 2010 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, a od lutego 2011 r. do maja 2013 r. – Prezesa Zarządu TF Kable Fabrika Kablova Zajecar d.o.o. w Serbii. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. był Dyrektorem działu Kontrolingu w Tele-Fonika Kable S.A., pełniąc w tym okresie także funkcje Członka Zarządów spółek zagranicznych Grupy Tele-Fonika Kable.

W październiku 2018 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Unipetrol a.s. w Czechach, gdzie był odpowiedzialny za piony: finansów, zarządzania łańcuchem dostaw i IT, sprawując również nadzór nad pionem finansów Grupy Kapitałowej Unipetrol.

 1. realizacji celów strategicznych Spółki w aspekcie ekonomicznym i finansowym,
 2. przygotowania i realizacji Planu Działalności Gospodarczej Spółki,
 3. analiz i ocen ekonomiczno-finansowych projektów rozwojowych  i inwestycyjnych,
 4. planowania i kontroli polityki inwestycyjnej w zakresie finansowym,
 5. monitorowania wykorzystania środków finansowych kierowanych na realizację planów eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych,
 6. funkcjonowania wewnętrznych rozliczeń Spółki,
 7. operacji finansowych PGNiG S.A.,
 8. przepływów pieniężnych w Grupie Kapitałowej PGNiG,
 9. budżetowania i kontroli kosztów i przychodów Spółki,
 10. polityki kredytowej Spółki,
 11. polityki podatkowej i zobowiązań podatkowych Spółki,
 12. zarządzania ryzykiem finansowym,
 13. analizy ekonomiczno-finansowej nowych przedsięwzięć kapitałowych,
 14. funkcjonowania i rozwoju rachunkowości,
 15. ustalania zasad i nadzorowania sporządzania sprawozdań finansowych,
 16. relacji inwestorskich,
 17. planowania, rozwoju i funkcjonowania systemów informatycznych Spółki,
 18. wdrażania celów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG w podmiotach Grupy Kapitałowej PGNiG w obszarze rozwoju IT,
 19. zarządzania obszarem IT.

Magdalena Zegarska

Wiceprezes Zarządu

Pani Magdalena Zegarska jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Ponadto ukończyła studia Master of Business Administration dla firm sektora naftowego i gazowniczego oraz posiada absolutorium uzyskane w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie o kierunku zarządzanie dużym przedsiębiorstwem. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z psychologii zarządzania zespołami pracowniczymi, kurs na członków Rad Nadzorczych i zdała egzamin państwowy przed Komisją Skarbu Państwa. W latach 2011-2014 pełniła funkcję Sekretarza Rady Pracowników II kadencji oraz w latach 2010-2014 Sekretarza Zakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w PGNiG SA. W latach 2014-2017 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PGNiG, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu.

Pracę w PGNiG rozpoczęła w 1998 r. w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, następnie pracowała w Mazowieckim Oddziale Handlowym. Od 2013 r. zajmowała różne stanowiska w Centrali Spółki w Departamencie Handlu Detalicznego, Departamencie Infrastruktury, a następnie w Departamencie Majątku i Administracji, gdzie pełniła obowiązki zastępcy Dyrektora Departamentu Majątku i Administracji. Od stycznia 2016 r. pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu PGNiG ds. Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem Pracy, Ochroną Zdrowia i Środowiska. W okresie od kwietnia 2016 do marca 2017 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. QHSE z powierzonymi zadaniami kierowania pracami Departamentu.

Otrzymała odznaczenia honorowe: Zasłużona dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Mazowieckiego Oddziału Handlowego. Posiada tytuł Dyrektora Górniczego III stopnia.

 1. zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 2. współpracy ze związkami zawodowymi, Radą Pracowników i innymi organizacjami pracowniczymi w zakresie dotyczącym Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG,
 3. przeprowadzenia procesu wydania akcji uprawnionym pracownikom Spółki,
 4. administrowania majątkiem Spółki z wyłączeniem majątku sieciowego, majątku górniczego i podziemnych magazynów gazu,
 5. zagospodarowania majątku nieprodukcyjnego, w tym nieruchomości Spółki,
 6. obszarów ochrony środowiska,
 7. kształtowania polityki socjalnej.

Zmiany w składzie Zarządu w 2020 r.

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2020 r:

 • Piotr Woźniak – Prezes Zarządu,
 • Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych,
 • Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
 • Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu.

W związku z upływem 3-letniej wspólnej kadencji, w dniu 9 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza odwołała następujące osoby:

 • Piotra Woźniaka,
 • Macieja Woźniaka,
 • Roberta Perkowskiego,
 • Łukasza Kroplewskiego,
 • Michała Pietrzyka.

W dniu 9 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu następujące osoby:

 • z dniem 10 stycznia 2020 r. – Jerzego Kwiecińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
 • z dniem 10 stycznia 2020 r. – Jarosława Wróbla na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych,
 • z dniem 10 stycznia 2020 r. – Roberta Perkowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych,
 • z dniem 15 stycznia 2020 r. – Przemysława Wacławskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych,
 • z dniem 15 stycznia 2020 r. – Arkadiusza Sekścińskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju,

na wspólną kadencję, kończącą się dnia 10 stycznia 2023 r.

W dniu 23 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza zmieniła stanowisko Jarosława Wróbla – z Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych na Wiceprezesa Zarządu.

W związku z upływem trzyletniej wspólnej kadencji, w dniu 27 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Magdalenę Zegarską i powołała ją na stanowisko Wiceprezes Zarządu, w wyniku ponownego wyboru przez pracowników PGNiG, na wspólną kadencję kończącą się dnia 10 stycznia 2023 r.

W dniu 21 października 2020 r. Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z końcem dnia 22 października 2020 r. W dniu 28 października 2020 r. Rada Nadzorcza powierzyła tymczasowo obowiązki Prezesa Zarządu Jarosławowi Wróblowi. W dniu 10 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza powołała z dniem 12 listopada 2020 r. Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na wspólną kadencję kończącą się w dniu 10 stycznia 2023 r.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2020 r.:

 • Paweł Majewski – Prezes Zarządu,
 • Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,
 • Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju,
 • Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
 • Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu.
 • Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 17 lutego 2021 r. Jarosław Wróbel złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu, z końcem dnia 1 marca 2021 r. W dniu 2 marca 2021 r. Rada Nadzorcza PGNiG podjęła decyzję o powołaniu z dniem 16 marca 2021 r. Artura Cieślika na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Regulacji, na okres trwania VI kadencji Zarządu Spółki, kończącej się 10 stycznia 2023 r.

Zgodnie ze Statutem, członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wg uregulowań zawartych w Statucie oraz w oparciu o wymogi dla kandydatów określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259, z późn. zm.). Powyższy tryb wyboru nie dotyczy członka Zarządu wybieranego przez pracowników.

Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Emitenta, a Emitent zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników, na okres kadencji Zarządu. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów, a wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Emitentowi, reprezentowanemu przez innego członka Zarządu lub prokurenta, oraz przekazać do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Emitenta.

W przypadku członka Zarządu wybranego przez pracowników jego odwołanie może nastąpić także na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Emitenta. Głosowanie zarządza Rada Nadzorcza, a jego wynik jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu brało udział co najmniej 50% wszystkich pracowników Emitenta i uzyskano większość niezbędną dla wyboru członka Zarządu.

Zgodnie ze Statutem decyzję o emisji akcji lub skupie akcji (nabyciu akcji własnych) podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta.

Zarząd prowadzi sprawy Emitenta i reprezentuje go we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Emitenta niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd obowiązany jest w szczególności do opracowywania planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu jest dostępny na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.pgnig.pl/lad-korporacyjny/zarzad/regulamin

W 2020 r. Zarząd Spółki odbył 52 posiedzenia Zarządu i podjął 728 uchwał.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. żaden z członków Zarządu PGNiG nie posiadał akcji Spółki.

Wyniki wyszukiwania