Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zielony zwrot PGNiG

GK PGNiG wspiera globalne wyzwania, jakimi są zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz idąca za nimi potrzeba świadomego gospodarowania zasobami i szacunek dla środowiska.

Zachodzące zmiany klimatyczne stworzyły nowy paradygmat, istotnie wpływając na funkcjonowanie branży paliwowej i energetycznej. Stoimy wobec nowego katalogu ryzyk i szans, z którymi PGNiG chce się zmierzyć zarówno od strony biznesowej, jak i środowiskowej, klimatycznej oraz społecznej.

Misją PGNiG jest bycie zaufanym dostawcą energii dla domu i biznesu. To wskazuje na odpowiedzialność organizacji za zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W tym celu od lat budujemy zdywersyfikowany i elastyczny portfel gazu, który pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie obecnych i nowych odbiorców. Efektem tego zobowiązania są obecne działania na rzecz zapewnienia „paliwa przejścia” dla transformacji energetycznej naszego kraju. Nie jest możliwe szybkie odejście od węgla i rozwój mocy odnawialnych bez stabilnej bazy w postaci gazu ziemnego i biometanu. Kluczowym aspektem dla PGNiG jest przyjęcie roli gazu jako paliwa umożliwiającego transformację z paliw konwencjonalnych do OZE i innych nowych technologii.

Zmiany klimatyczne

Rok 2020 był obok roku 2016 najgorętszym globalnie rokiem w historii pomiarów temperatury1. Uznanie tych wyników za zaledwie „odchylenie” od normy wydaje się niemożliwe. Również cała zakończona dekada (2011-2020) była najcieplejsza od czasu rozpoczęcia gromadzenia tego rodzaju danych w połowie XIX w. Biorąc pod uwagę fakt, że globalnie średnia temperatura powietrza była w 2020 r. o ok. 1,25 st. Celsjusza wyższa od poziomu sprzed epoki industrialnej (1850), świat znajduje się już bardzo blisko celu określonego w Porozumieniu Paryskim z 2015 r., zgodnie z którym państwa sygnatariusze miały dążyć do ograniczenia średniej temperatury na świecie o nie więcej niż 1,5 st. Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej.

Skupiając się na wynikach dotyczących tylko Europy i Polski, dane przedstawiają się jeszcze poważniej. O ile globalnie średnia temperatura powietrza w 2020 r. osiągała poziom zbliżony do (rekordowo wysokiego) 2016 r., to jednak w Europie obserwowalny jest stały trend zwyżkowy. Rok 2020 był zdecydowanie najcieplejszym rokiem w Europie w historii pomiarów, przewyższając o 0,4 st. Celsjusza średnią temperaturę z dotychczas rekordowego roku, jakim był rok poprzedni 20192. Rekordowe wyniki obserwowalne są również w Polsce – zima 2019/2020, tj. okres od grudnia 2019 do końca lutego 2020, była najcieplejszym sezonem zimowym w historii pomiarów temperatury na ziemiach polskich3.

PGNiG a zmiany klimatyczne – transformacja energetyczna

Grupa PGNiG jest świadoma występujących zmian klimatycznych, dlatego poprzez swoją działalność dąży do ograniczenia wpływu człowieka na klimat oraz zatrzymania dalszego wzrostu średniej temperatury powietrza. Działania te mają dwojaki charakter.

Z jednej strony poprzez stałe udoskonalanie procesów technologicznych, aktywność badawczo-rozwojową oraz decyzje biznesowe PGNiG dąży do maksymalnego ograniczenia szkodliwego wpływu swojej działalności na klimat i środowisko. Podejmując wskazane działania, PGNiG pragnie więc ograniczać zarówno bezpośrednie emisje CO₂ z prowadzonej działalności gospodarczej, do których dochodzi m.in. w trakcie procesów wydobywczych gazu ziemnego lub w trakcie produkcji energii elektrycznej w zakładach należących do PGNiG, jak i pośrednie emisje CO₂ powstałe podczas produkcji energii elektrycznej kupowanej przez PGNiG na potrzeby własne.

Z drugiej strony, PGNiG poprzez swoją działalność jest bezpośrednio zaangażowane w proces transformacji energetycznej Polski. Transformacja ta jest szczególnie pilnym, a jednocześnie trudnym zadaniem w Polsce, która ze względu na swoje bogate złoża opierała przez ostatnie 100 lat swój sektor energetyczny praktycznie wyłącznie na węglu. W roku 2018, który stanowi rok bazowy dla Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., udział węgla w produkcji energii elektrycznej wynosił aż 77%. Realizacja celów polegających na obniżeniu do 2030 r. tego poziomu do mniej niż 56% przy jednoczesnym obniżeniu emisji CO₂ o 30% w stosunku do 1990 r. zdaniem wskazanego dokumentu rządowego będzie wiodła w dużej mierze poprzez zwiększenie wykorzystania „paliwa przejściowego” w transformacji energetycznej, jakim jest gaz ziemny4. Międzynarodowa Agencja Energii („MAE”) wskazuje, że przyśpieszone zastępowanie węgla gazem ziemnym w ostatniej dekadzie pozwoliło w 2018 r. na uniknięcie dodatkowej emisji prawie 600 mln ton CO₂ względem poziomu z 2010 r.5 Była to zasługa przede wszystkim rewolucji gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych, która doprowadziła do drastycznej przemiany sektora energetycznego w Ameryce Północnej – niemniej, zdaniem MAE największy potencjał na dalsze zastępowanie węgla gazem ziemnym znajduje się właśnie w Europie6. Tego typu działania pozwoliły w Wielkiej Brytanii na ograniczenie emisji z sektora energetycznego aż o 50% w ostatniej dekadzie7. Co szczególnie istotne, dopóki technologia magazynowania energii elektrycznej nie osiągnie dojrzałości, pozwalając na tworzenie wielkoskalowych magazynów po niskim koszcie, gaz ziemny będzie odgrywał kluczową rolę w bilansowaniu systemu energetycznego coraz mocniej opartego na zeroemisyjnych, lecz „niesterowalnych” odnawialnych źródłach energii8.

Zastępowanie węgla gazem ziemnym jest niezbędne nie tylko ze względów klimatycznych, ale również z perspektywy działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Zdaniem autorów rządowego programu „Czyste Powietrze” z powodu chorób wywołanych zanieczyszczeniem powietrza rocznie umiera w Polsce ok. 45 000 osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia9. Smog spowodowany jest przede wszystkim kumulacją pyłu zawieszonego, którego jednym z głównych źródeł jest spalanie węgla, a który praktycznie nie powstaje podczas spalania gazu ziemnego10. Stąd, w celu przeciwdziałania temu zjawisku rząd RP dąży do odejścia od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r., zaś na obszarach wiejskich do 2040 r.11 Stare i nieefektywne źródła węglowe będą więc zastępowane jednostkami nisko- i zeroemisyjnymi – przy jednoczesnej rozbudowie infrastruktury dystrybucyjnej, gaz ziemny będzie mógł stać się alternatywą zarówno dla pojedynczych gospodarstw domowych, jak i dla miejskich systemów ciepłowniczych.

W świetle powyższego rola gazu ziemnego jako „paliwa przejściowego” w transformacji energetycznej Polski, pozwalającego na ograniczenie szkodliwego oddziaływania na klimat oraz środowisko, wydaje się być dzisiaj kluczowa. PGNiG, jako największy podmiot na rynku gazu w Polsce, angażuje się w ten proces już od wielu lat, nie tylko wspomagając transformację polskiej energetyki w stronę mniej emisyjną, ale również podejmując działania mające na celu stałe zmniejszanie własnego negatywnego wpływu na ekosystem.

1 NASA, 2020 Tied for Warmest Year on Record , NASA Analysis Shows
https://climate.nasa.gov/news/3061/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows/
2 Copernicus, 2020 warmest year on record for Europe; globally, 2020 ties with 2016 for warmest year recorded https://climate.copernicus.eu/2020-warmest-year-record-europe-globally-2020-ties-2016-warmest-year-recorded
3 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Klimat Polski 2020, s. 3.
4 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 2021, s. 35.
5 Międzynarodowa Agencja Energii, The Role of Gas in Today’s Energy Transitions, Paryż 2019, s. 7.
6 Ibidem, s. 10.
7 Ibidem, s. 65.
8 Ibidem, s. [X]
9 Program Czyste Powietrze, O smogu https://czystepowietrze.gov.pl/warto-wiedziec-2/
10 Międzynarodowa Agencja Energii, The Role of Gas…, s. 33.
11 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Polityka Energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa 2021, s. 74.

Wyniki wyszukiwania