Raport Zintegrowany
ESG 2020

W 2021 r. GK PGNiG zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na działalność inwestycyjną, w tym głównie na realizację projektów w zakresie utrzymania zdolności wydobywczych, działalności związanej z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz budowy sektora elektroenergetycznego.

Planowane nakłady inwestycyjne* na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2021 r.

2021**
Poszukiwanie i Wydobycie, w tym: 2 421
Polska (PGNiG) 959
Norwegia 989
Pakistan 94
Obrót i Magazynowanie 233
Dystrybucja 2 388
Wytwarzanie 1 978
Pozostałe segmenty 244
Nakłady inwestycyjne łącznie (I-V) 7 265
* W tym m.in. skapitalizowane koszty finansowania zewnętrznego.
** Planowane nakłady nie uwzględniają wydatków na potencjalne akwizycje.

Poszukiwanie i Wydobycie

PGNiG, realizując cel strategiczny, jakim jest zwiększenie łącznego poziomu wydobycia, kontynuować będzie podłączanie oraz zagospodarowanie odwiertów w Polsce w Oddziałach w Zielonej Górze i Sanoku. Prognozowane wydobycie w Polsce w 2021 r. to 3,8 mld m3 gazu ziemnego (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy), natomiast ropy naftowej wraz z kondensatem: 0,677 mln ton.

PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych, a także pozyskiwania nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (farm in) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami a obszarami interesującymi spółkę (swap, farm down).

W Pakistanie na 2021 r. zaplanowano ukończenie testów złożowych, wiercenia i podłączenia kolejnych otworów eksploatacyjnych oraz rozbudowę mocy instalacji wydobywczych. Ponadto kontynuowane będą działania sejsmiczne, na bazie których zostaną przeprowadzone prace przygotowawcze pod przyszłe otwory poszukiwawcze.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Obrót i magazynowanie

W obrocie hurtowym w perspektywie średnio- i długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych (kontrakt jamalski) oraz zakontraktowanych ilości LNG. Ponadto, w efekcie realizacji projektu Baltic Pipe, PGNiG uzyska możliwość pozyskiwania kontraktów na dostawy gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (ze złóż własnych oraz z importu).

W obrocie detalicznym w 2021 r. realizowane będą projekty pozwalające na rozwój narzędzi obsługi klienta, w tym modernizacja BOK 2.0 w kolejnych placówkach i dalszy rozwój platformy eBOK oraz rozwój i optymalizację działania Contact Center. Ponadto w 2021 r. zaplanowano realizację projektów w zakresie: sprzedaży ratalnej produktów commodity, rozbudowy infrastruktury CNG i LNG (stacje CNG, usługi bunkrowania LNG, cysterny kriogeniczne) oraz rozwoju nowej linii biznesowej w obszarze fotowoltaiki.

PST będzie kontynuowało rozwój działalności w kluczowych dla strategii Grupy obszarach, w tym w szczególności w handlu LNG, realizacji dostaw z obszaru norweskiego i duńskiego szelfu kontynentalnego oraz handlu gazem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

GSP realizować będzie prace związane z budową KPMG Kosakowo – 5 komór zgrupowanych na klastrze B, które zostaną oddane do eksploatacji w 2021 r.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

strategia csr strategia csr

Dystrybucja

PSG planuje utrzymanie poziomu wydatków na rozbudowę sieci, przyłączenia nowych klientów oraz przebudowę i modernizację sieci gazowej na wysokim poziomie. Nakłady inwestycyjne w obszarze modernizacji sieci gazowych mają zaspokoić rosnące potrzeby związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i eksploatacji sieci gazowej, w tym: gazociągów, przyłączy gazowych oraz punktów, zespołów i stacji gazowych.

W perspektywie krótkoterminowej PSG podejmuje działania związane z budową sieci gazowej i przyłączaniem odbiorców końcowych, natomiast w ujęciu średnioterminowym – przebudowę, modernizację i budowę nowej sieci gazowej w celu zachowania bezpieczeństwa i ciągłości dostaw paliwa gazowego. W formule projektowej prowadzi wieloaspektowe analizy w zakresie przygotowania infrastruktury gazowej do dystrybucji gazów odnawialnych.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wytwarzanie

W 2021 r. w GK PGNiG TERMIKA będzie kontynuowała prace związane z realizacją inwestycji, m.in. w EC Żerań i w EC Stalowa Wola. Ponadto prowadzone będą projekty budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe i przygotowania budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki oraz akwizycje w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Dodatkowo w 2021 r. realizowane będą projekty m.in. zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnik oraz połączenia systemów ciepłowniczych EC Zofiówka i EC Pniówek oraz intensyfikacja pozyskiwania nowych klientów w obszarze centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). PGNiG TERMIKA EP podejmuje działania w kierunku poszerzenia rynku ciepłowniczego, w szczególności w dużych aglomeracjach Jastrzębia-Zdroju i Żor.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Inne projekty rozwojowe

W 2021 r. podejmowane będą działania związane przede wszystkim ze sprawnym wdrożeniem nowych produktów biznesowych w GK PGNiG, w oparciu o koncepcje biznesowe, plany wdrożeń i modele finansowe przygotowane w 2020 r. Sukcesywnie będą także identyfikowane i rozwijane nowe przedsięwzięcia w kluczowych obszarach rozwoju: Odnawialnych Źródeł Energii (m.in. rozwój oferty fotowoltaicznej i budowa własnego portfela OZE), paliw alternatywnych, efektywności energetycznej.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wyniki wyszukiwania