Raport Zintegrowany
ESG 2020

Tabela wskaźników ESG

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 102-55

Wskaźniki niefinansowe GRI Standards

Wskaźnik Wytyczne GRI Miejsce w raporcie (nazwa rozdziału) / Komentarz Link
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG O Grupie PGNiG
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i usługi Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG O Grupie PGNiG
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG O Grupie PGNiG
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG O Grupie PGNiG
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG O Grupie PGNiG
GRI 102-6 Rynki obsługiwane przez organizację Struktura funkcjonowania GK PGNiG O Grupie PGNiG
GRI 102-7 Skala działalności Struktura funkcjonowania GK PGNiG Model biznesowy
GRI 102-8
(SOC-5/C2)
Informacje o pracownikach i współpracownikach Zatrudnienie Zatrudnienie
GRI 102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw Model biznesowy PGNiG SA oraz GK PGNiG Model biznesowy
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-11
(GOV-2/A1)
Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym; Zarządzanie ryzykiem
Stosowanie polityk i procedur należytej staranności Etyka

Stosowanie polityki i procedury należytej staranności

Stosowane polityki i procedury należytej staranności

Polityki i procedury należytej staranności

GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Organizacje i stowarzyszenia Inicjatywy i członkostwa
Strategia zrównoważonego rozwoju GK PGNiG Strategia CSR
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Organizacje i stowarzyszenia Inicjatywy i członkostwa
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii List Prezesa Zarządu List Prezesa Zarządu
GRI 102-15
(GOV-1/C3;
(GOV-2/A2)
Opis kluczowych wpływów i ryzyk Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym Zarządzanie ryzykiem
Etyka
GRI 102-16
(GOV-1/C2;
(SOC-1/C1)
Wartości, zasady, kodeks etyki, standardy i normy zachowania Opis zagadnień etycznych Etyka
Stosowane polityki i procedury należytej staranności Etyka
GRI 102-17
(GOV-1/C4)
(GOV-3/C1)
Standardy i normy dotyczące etyki Opis zagadnień etycznych Etyka
Stosowane polityki i procedury należytej staranności Etyka
Zarządzanie
GRI 102-18
(GOV-1/C1)
Struktura zarządzania Organy zarządzające i nadzorujące Zarząd

Rada Nadzorcza

GRI 102-22
(GOV-1/A1)
Liczba i płeć członków najwyższego organu nadzorczego/zarządczego oraz jego komitetów Organy zarządzające i nadzorujące Zarząd

Rada Nadzorcza

Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację Interesariusze GK PGNiG Nasi interesariusze
GRI 102-41 Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy Pracownicy objęci zbiorowym układem pracy
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy Interesariusze GK PGNiG Nasi interesariusze
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Interesariusze GK PGNiG Nasi interesariusze
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy Interesariusze GK PGNiG Nasi interesariusze
Raportowanie
GRI 102-45 Podmioty ujęte w raporcie Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze Informacje o raporcie
GRI 102-47 Istotne tematy zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu Istotne tematy do zaraportowania Analiza i matryca istotności
GRI 102-48 Zmiany i korekty w stosunku do poprzedniego raportu Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-52 Cykl raportowania Podstawa prawna i zakres dokumentu Informacje o raporcie
GRI 102-53 Osoba kontaktowa Kontakt Kontakt
GRI 102-54 Oświadczenie o raportowaniu według GRI Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze Informacje o raporcie
GRI 102-55 Indeks treści GRI Tabela wskaźników niefinansowych (GRI Standards, IPIECA, wskaźniki własne) Tabela wskaźników ESG
GRI 102-56 Potwierdzenie wiarygodności Metodyka i stosowane zasady sprawozdawcze Informacje o raporcie
Podejście zarządcze
GRI 103-1 Zakres i istotność zdefiniowanych tematów Opis zagadnień środowiskowych Wprowadzenie
Opis zagadnień społecznych Wprowadzenie
Opis zagadnień pracowniczych Wprowadzenie
Opis zagadnień etycznych Etyka
GRI 103-2
(GOV-3/C1)
(GOV-3/C3)
(SOC-1/C1)
Podejście do zarządzania Misja i wizja Misja, wizja
Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym Zarządzanie ryzykiem
System wspierający procesy zarządcze System wspierający decyzje zarządcze
Opis zagadnień środowiskowych Wprowadzenie
Opis zagadnień społecznych Wprowadzenie
Opis zagadnień pracowniczych Wprowadzenie
Opis zagadnień etycznych Etyka
GRI 103-3 Ocena podejścia do zarządzania Opis zagadnień środowiskowych Wprowadzenie
Opis zagadnień społecznych Wprowadzenie
Opis zagadnień pracowniczych Wprowadzenie
Opis zagadnień etycznych Etyka
Tematy ekonomiczne
Zagadnienia przeciwdziałania korupcji i łapownictwu
GRI 205-1 Całkowita liczba i procent zakładów ocenionych pod kątem ryzyka wystąpienia korupcji oraz zidentyfikowane znaczące ryzyka Narażenie na korupcję Etyka
GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Szkolenia antykorupcyjne Etyka
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Zgłoszenia korupcji Etyka
Tematy środowiskowe
Zagadnienia środowiskowe
GRI 301-1 Wykorzystywane materiały i surowce Wykorzystywane materiały i surowce Wykorzystane materiały i surowce
GRI 302-1
(CCE-6/C1)
Zużycie energii w organizacji Zużycie energii w GK PGNiG w latach 2019-2020 Zużycie energii
GRI 302-2
(CCE-6/C2)
Energia zakupiona z zewnątrz Zużycie energii w GK PGNiG w latach 2019-2020 Zużycie energii
wskaźnik własny 1 Zużycie wody Zużycie wody w GK PGNiG w podziale na źródło pochodzenia w latach 2019-2020 Zużycie wody
GRI 304-2
(ENV-4/C1)
Wpływ na bioróżnorodność Wpływ na bioróżnorodność Bioróżnorodność
GRI 305-1
(CCE-4/C1)
Emisja do atmosfery (zakres 1) Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (scope 1) Emisja gazów cieplarnianych
GRI 305-7
(ENV-5/C1)
Emisja do atmosfery Redukcja emisji gazów cieplarnianych Emisja gazów cieplarnianych
wskaźnik własny 2 Całkowita ilość wygenerowanych ścieków Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w latach 2019-2020 Ścieki
wskaźnik własny 3
(ENV-7/C3)
Odpady wygenerowane przez organizację i sposoby postępowania Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami
GRI 306-3
(ENV-6/C1)
Zdarzenia ze skutkami dla środowiska Zdarzenia środowiskowe Zdarzenia i kary środowiskowe
GRI 307-1 Nieprzestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska Kary środowiskowe Zdarzenia i kary środowiskowe
Tematy pracownicze
Zagadnienia pracownicze
GRI 401-1
(SOC-6/A1)
Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników w podziale na grupy wiekowe, płeć i region Fluktuacja pracowników Fluktuacja pracowników
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności Polityka wynagradzania i benefity Polityka wynagradzania i benefity
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia związane z rodzicielstwem w podziale na płeć Urlopy związane z rodzicielstwem Urlopy związane z rodzicielstwem
wskaźnik własny 4
(SHS-3/C1)
Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć Liczba wypadków przy pracy w GK PGNiG Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac
wskaźnik własny 5 Choroby zawodowe Zestawienie stwierdzonych chorób zawodowych Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac
wskaźnik własny 6 Szkolenia oraz narady BHP Działalność organizacyjna w zakresie BHP Działalność organizacyjna w zakresie BHP
GRI 404-1
(SOC-7/C2)
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników Liczba godzin szkoleniowych Liczba godzin szkoleniowych
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Programy menedżerskie i zarządzanie zmianą pokoleniową Programy menadżerskie i zarządzanie zmianą pokoleniową
GRI 404-3
(SOC-6/C1)
Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego, w podziale na płeć oraz kategorię pracowników Ocena pracy Ocena kompetencji

Ocena pracy

Zagadnienia praw człowieka
GRI 405-1
(SOC-5/C3)
Różnorodność w organach zarządczych i kadrze pracowniczej Zatrudnienie Zatrudnienie
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Etyka
GRI 412-2 Szkolenia pracowników w zakresie zasad lub procedur dotyczących praw człowieka Szkolenia z zakresu praw człowieka Etyka
Zagadnienia społeczne
wskaźnik własny 7 Liczba beneficjentów programów społecznych Wybrane wskaźniki w obszarze społecznym Liczba projektów społecznych i ich beneficjentów
wskaźnik własny 8 Liczba wspartych inicjatyw i wydarzeń Wybrane wskaźniki w obszarze społecznym Liczba projektów społecznych i ich beneficjentów

Wskaźniki niefinansowe IPIECA

Wskaźnik Wytyczne GRI Miejsce w raporcie (nazwa rozdziału) / Komentarz Link
Etyka i zarządzanie
GOV-1/C1
(GRI 102-18)
Struktura zarządzania, rola zarządu i komitetów oraz ich różnorodność Organy zarządzające i nadzorujące Zarząd

Rada Nadzorcza

GOV-1/A1
(GRI 102-22)
Skład zarządu, obszary specjalizacji i długość kadencji Organy zarządzające i nadzorujące Zarząd

Rada Nadzorcza

GOV-1/C2
(GRI-102-16)
Kodeks postępowania, wartości i zasady oraz ich związek ze zrównoważonym rozwojem Opis zagadnień etycznych Etyka
GOV-1/C3
(GRI 102-15)
Podejście do analizy kwestii zrównoważonego rozwoju oraz ryzyk i szans Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym Zarządzanie ryzykiem
GOV-1/C4
(GRI 102-17)
Zasady dotyczące zrównoważonego rozwoju Opis zagadnień etycznych Etyka
Stosowane polityki i procedury należytej staranności Etyka
GOV-1/A7 Zasady i procedury informowania o przyjętych zasadach etycznych Opis zagadnień etycznych Etyka
GOV-2/A1
(GRI 102-11)
Zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju, w tym etyki i compliance Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym Zarządzanie ryzykiem
Stosowanie polityki i procedury należytej staranności Etyka

Stosowanie polityki i procedury należytej staranności

Stosowane polityki i procedury należytej staranności

Polityki i procedury należytej staranności

GOV-2/A2
(GRI 102-15)
Ocena wpływu ryzyk i sposoby łagodzenia negatywnych konsekwencji Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem niefinansowym Zarządzanie ryzykiem
Stosowanie polityki i procedury należytej staranności Zarządzanie ryzykiem
GOV-3/C1
(GRI 102-17)
(GRI 103-2)
Zasady, kodeksy postępowania i kontrole wewnętrzne związane z zapobieganiem przekupstwu i korupcji Opis zagadnień etycznych Etyka
Stosowane polityki i procedury należytej staranności Etyka
GOV-3/C2 Programy i szkolenia podnoszące świadomość pracowników Opis zagadnień etycznych Etyka
GOV-3/C3
(GRI 103-2)
Zasady antykorupcyjne i procedury należytej staranności stosowane przez partnerów biznesowych, w tym dostawców i podwykonawców Opis zagadnień etycznych Etyka
Klimat i energia
CCE-1/C1 Podejście do zarządzania kwestiami klimatycznymi, zidentyfikowane możliwości oraz odpowiedzialność za realizowane procesy Działania w obszarze klimatu Wprowadzenie
CCE-1/C4 Związek między przyszłym przewidywanym popytem na energię a realizowaną polityką i strategią klimatyczną jednostki Działania w obszarze klimatu Wprowadzenie

Projekty i technologie środowiskowe

CCE-2/C2 Inwestycje i działania mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Działania w obszarze klimatu Wprowadzenie

Projekty i technologie środowiskowe

Rozwój technologii wodorowej

Redukcja emisji CO2

CCE-3/C2 Podejście do dostaw niskoemisyjnych i energii alternatywnej Działania w obszarze klimatu Wprowadzenie

Projekty i technologie środowiskowe

Efektywność energetyczna

Rozwój technologii wodorowej

Redukcja emisji CO2

CCE-3/A1 Perspektywy technologiczne dotyczące przejścia na technologię niskowęglową Działania w obszarze klimatu Projekty i technologie środowiskowe

Rozwój technologii wodorowej

Redukcja emisji CO2

CCE-3/A3 Zaangażowanie w zewnętrzne instytucje lub programy promujące rozwój i stosowanie technologii niskoemisyjnych Działania w obszarze klimatu Redukcja emisji CO2
CCE-4/C1
(GRI 305-1)
Emisje gazów cieplarnianych (scope 1) Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (scope 1) Emisja gazów cieplarnianych
CCE-6/C1
(GRI 302-1)
(GRI 302-2)
Całkowite zużycie energii Zużycie energii w GK PGNiG Zużycie energii
CCE-6/C2 Inicjatywy w zakresie poprawy efektywności energetycznej Działania w obszarze klimatu Efektywność energetyczna
CCE-7/C5 Działania związane z redukcją emisji powstałej w wyniku spalania gazu na flarach Działania w obszarze klimatu Redukcja spalania gazu na flarach
Środowisko
ENV-4/C1
(GRI 304-2)
Inwestycje zlokalizowane w pobliżu obszarów chronionych Wpływ na bioróżnorodność Bioróżnorodność
ENV-5/C1
(GRI 305-7)
Emisja do atmosfery Redukcja emisji gazów cieplarnianych Emisja gazów cieplarnianych
ENV-6/C1
(GRI 306-3)
Zapobieganie zdarzeniom środowiskowym Zdarzenia środowiskowe Zdarzenia i kary środowiskowe
ENV-7/C3
(wskaźnik własny 3)
Odpady wygenerowane przez organizację i sposoby postępowania Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami
Zdrowie i bezpieczeństwo
SHS-1/C2 Ogólne podejście w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony dla pracowników Opis obszaru oraz stosowane polityki i procedury dot. bezpieczeństwa i higieny pracy Stosowane polityki i procedury należytej staranności
SHS-3/C1
(wskaźnik własny 4)
Urazy i wypadki Liczba wypadków przy pracy w GK PGNiG Mierniki działań z zakresu bezpieczeństwa prowadzonych prac
SHS-3/C2 Znaczące incydenty i podjęte kroki naprawcze Opis obszaru oraz stosowane polityki i procedury dot. bezpieczeństwa i higieny pracy Stosowane polityki i procedury należytej staranności
SHS-3/C3 Inicjatywy poprawiające bezpieczeństwo pracy Dobre praktyki i inicjatywy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy Stosowane polityki i procedury należytej staranności
Społeczeństwo
SOC-1/C1
(GRI 102-16)
Procedury należytej staranności w przestrzeganiu praw człowieka Opis zagadnień etycznych Etyka
SOC-5/C1 Zasady, programy i procedury promowania różnorodności, integracji oraz niedyskryminacji pracowników Rekrutacja i selekcja pracowników Rekrutacja i selekcja pracowników
SOC-5/C2
(GRI 102-8)
Informacje o pracownikach i różnorodność Zatrudnienie Zatrudnienie
SOC-5/C3
(GRI 405-1)
Informacje o pracownikach oraz struktura osób zarządzających Zatrudnienie Zatrudnienie
SOC-6/C1
(GRI 404-3)
Przekazywanie wyników i planów działania Ocena kompetencji Ocena kompetencji

Ocena pracy

SOC-6/A1
(GRI 401-1)
Rotacja pracowników Fluktuacja pracowników Fluktuacja pracowników
SOC-7/C1 Podejście do szkolenia i rozwoju Rozwój i szkolenia Rozwój i szkolenia
SOC-7/C2
(GRI 404-1)
Wyniki wdrażanych programów szkoleniowych Liczba godzin szkoleniowych Liczba godzin szkoleniowych

Wyniki wyszukiwania