Raport Zintegrowany
ESG 2020

Działalność w 2020

Obszar działalności hurtowej

Działalność w Polsce

Działalność PGNiG obejmuje m.in. sprzedaż hurtową gazu ziemnego wydobywanego ze złóż krajowych oraz importowanego gazociągami i drogą morską. Spółka poprzez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną – Oddział Obrotu Hurtowego – prowadzi handel: gazem ziemnym, gazem LNG, ropą naftową, energią elektryczną, uprawnieniami do emisji CO2 i prawami majątkowymi. OOH jest również odpowiedzialny za politykę importową i dywersyfikację źródeł dostaw paliwa gazowego do Polski.

PGNiG w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi, obrót gazem ziemnym z zagranicą, wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego.

Import gazu

W 2020 r. PGNiG kupowało gaz ziemny głównie w ramach wymienionych poniżej umów i kontraktów długoterminowych:

 • kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 r. z PAO Gazprom/OOO Gazprom Export, obowiązującego do 2022 r. (tzw. kontrakt jamalski);
 • umowy sprzedaży skroplonego gazu ziemnego z dnia 29 czerwca 2009 r. z Qatar Liquefied Gas Company Limited (3), obowiązującej do 2034 r. (tzw. kontrakt katarski) oraz umowy dodatkowej do umowy długoterminowej z marca 2017 r. (obowiązuje od początku 2018 r. do 2034 r.);
 • umowy sprzedaży / zakupu skroplonego gazu ziemnego z dnia 8 listopada 2018 r. z Cheniere Marketing International, LLP, obowiązującą do 2042 r.

Dostawy realizowane były również w ramach średnio- i krótkoterminowych umów na dostawy sieciowe oraz LNG (m.in. 5-letni kontrakt, którego wykonanie rozpoczęło się w 2018 r., na dostawę 9 ładunków gazu skroplonego z Centrica LNG Company Limited).

Dostawy gazu ziemnego do Polski z zagranicy w latach 2016-2020 w mld m3

W 2020 r. zakupy gazu z importu wyniosły 162,2 TWh (14,8 mld m3). Nieznacznie zwiększyły się zakupy gazu z kierunku wschodniego – zakupiono o 0,5 TWh (ok. 0,05 mld m3) gazu więcej z tego kierunku względem 2019 r. Istotnie wzrosły dostawy LNG z poziomu 37,6 TWh (3,43 mld m3) w 2019 r. do poziomu 41,2 TWh (3,76 mld m3 ) w 2020 r.

Po zawarciu umów długoterminowych na zakup LNG w terminalach amerykańskich w latach poprzednich, w 2020 r. spółka PST z GK PGNiG wyczarterowała od norweskiego armatora Knutsen OAS Shipping dwa zbiornikowce w celu odbioru LNG zakontraktowanego w formule free-on-board. Dwie nowoczesne jednostki o pojemności 174 tys. m3 każda, wejdą do użytku w 2023 r. Pozyskanie statków zwiększy elastyczność zakupów i sprzedaży LNG i jest kolejnym krokiem w rozwoju działalności tradingowej Grupy PGNiG na globalnym rynku. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 4.2.2.2.

PGNiG aktywnie wspiera działania mające na celu budowę połączenia dającego Polsce bezpośredni dostęp do gazu ze złóż na Morzu Północnym. W styczniu 2018 r. zostały zawarte umowy na świadczenie usług przesyłu gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 1 października 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe dotyczącej przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię. Zawarcie umów przesyłowych z operatorami systemów przesyłowych, tj. GAZ-SYSTEM oraz Energinet o łącznej wartości 8,1 mld zł było ostatnim etapem Open Season 2017. Więcej informacji na temat projektu Baltic Pipe znajduje się w rozdziale 3.1.2.

Renegocjacja warunków cenowych w ramach kontraktu z OOO Gazprom Export

W dniu 30 marca 2020 r. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym, na mocy którego zmienił formułę cenową zakupu gazu dostarczanego przez PAO Gazprom/OOO Gazprom Export w ramach kontraktu jamalskiego m.in. poprzez jej istotne i bezpośrednie powiązanie z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym. Zgodnie z zapisami kontraktu jamalskiego oraz wyrokiem końcowym, nowa cena kontraktowa ustalona przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie dotyczy dostaw gazu realizowanych od dnia 1 listopada 2014 r., tj. od daty złożenia przez PGNiG wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.

Z dniem 5 czerwca 2020 r. został podpisany aneks do kontraktu jamalskiego pomiędzy PGNiG i OOO Gazprom Export. Na mocy aneksu strony potwierdziły zasady stosowania formuły cenowej zakupu gazu dostarczanego w ramach kontraktu jamalskiego, wskazanej w wyroku końcowym Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Ponadto w aneksie określone zostały warunki wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły cenowej obejmując okres od dnia 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r. Polegały na płatności kwoty około 1,6 mld USD przez Gazprom oraz około 90 mln USD przez PGNiG – co skutkowało należnością netto na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD.

W dniu 1 lipca 2020 r. PGNiG otrzymała od Gazprom zwrot należnych środków w ustalonej wysokości. W dniu 2 lipca 2020 r. PGNiG dokonało płatności na rzecz Gazprom w uzgodnionej kwocie.

Jednocześnie istnieje możliwość dalszych zmian cenowych kontraktu jamalskiego na podstawie wniosków o renegocjację złożonych przez PGNiG i Gazprom odpowiednio w listopadzie i grudniu 2017 r. Ponadto w dniu 1 listopada 2020 r. PGNiG złożyło do Gazprom kolejny wniosek w celu obniżenia ceny kontraktowej. Natomiast w dniu 9 listopada 2020 r. Gazprom złożył do PGNiG wniosek o renegocjację ceny w kierunku jej podwyższenia. Według oceny Spółki wnioski Gazprom są bezpodstawne. PGNiG pozostaje w kontakcie z dostawcą w tych kwestiach.

PAO Gazprom/OOO Gazprom Export złożył dwie skargi do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie: Pierwsza złożona w dniu 2 października 2018 r. o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego z dnia 29 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie na mocy wyroku z dnia 23 grudnia 2020 r. odrzucił skargę PAO Gazprom/OOO Gazprom Export o uchylenie wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego ad hoc w Sztokholmie z dnia 29 czerwca 2018 r.  Druga złożona w dniu 29 maja 2020 r. o uchylenie wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego z dnia 30 marca 2020 r. Sprawa pozostaje w toku.

Dostawy gazu LNG

W 2020 r. PGNiG odebrało w sumie 35 ładunków LNG z 2,70 mln ton LNG, tj. około 41,22 TWh lub 3,76 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji, w tym:

 • 18 ładunków w ramach kontraktów długoterminowych z Qatargas, a wolumen importu z Kataru wyniósł 1,64 mln ton, czyli około 25,01 TWh lub około 2,28 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji;
 • 13 dostaw spot;
 • 2 dostawy na bazie kontaktu średnioterminowego GK PGNiG z Centrica;
 • 2 ładunki w ramach kontraktu długoterminowego zawartego z Cheniere.

Sprzedaż gazu przez PGNiG

Klienci nabywają od PGNiG paliwo gazowe po cenach rynkowych, zgodnie z formułami oraz mechanizmami wynikającymi z zawartych umów. Umowy zawierane przez Spółkę uwzględniają indywidualne wyceny sporządzane przy zastosowaniu jednolitej, obiektywnej metody wyceny. Rozliczenia z odbiorcami oparte są o formuły cenowe lub ceny stałe wyznaczone na podstawie indeksów giełdowych.

W 2020 r. podobnie jak latach poprzednich z powodzeniem kontynuowano strategię sprzedaży, w wyniku której PGNiG utrzymało portfel dotychczasowych klientów. Strategicznymi odbiorcami gazu ziemnego PGNiG w Polsce są odbiorcy przemysłowi, do których należą m.in.: PKN ORLEN S.A., Grupa Azoty S.A, Grupa LOTOS S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A. czy Grupa Kapitałowa ArcelorMittal.

W czerwcu 2020 r. PGNiG oraz PKN ORLEN S.A. zawarły aneks w zakresie dostaw paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., wydłużając okres dostaw do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy – do 31 grudnia 2023 r. Ponadto w grudniu 2020 r. PGNiG oraz PKN ORLEN S.A. przedłużyły obowiązujący między spółkami kontrakt indywidualny, wydłużając okres jego obowiązywania do 31 grudnia 2027 r., z opcją przedłużenia do dnia 31 grudnia 2028 r., umożliwiając jednocześnie realizację dostaw paliwa gazowego na potrzeby planowanej Elektrowni Ostrołęka „C”.

Sprzedaż gazu wysokometanowego sieciowego PGNiG na polskim rynku w 2020 r. wyniosła 184,7 TWh (ok. 16,8 mld m3). W porównaniu do 2019 r., w którym sprzedaż PGNiG wyniosła 175,3 TWh (16 mld m3), odnotowano wzrost o 5,4%.

Sprzedaż gazu przez PST

W 2018 r. PST otworzyło oddział w Polsce w celu nawiązania kontaktu z klientami na dostawy gazu w Polsce i w następnej kolejności w całej Europie, bazując na posiadanych w Polsce kontaktach z filiami międzynarodowych firm. W 2019 r. przeniesiono wyodrębniony portfel klientów z PGNiG do PST (ostatni kontrakt został przeniesiony w styczniu 2020 r.).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. PST dostarczało paliwo gazowe (gaz E) do 20 klientów (41 punkty dostawy w Polsce). Klientami PST – oddział w Polsce – są największe podmioty komercyjne (kapitał prywatny) z branży szklarskiej, ceramicznej, spożywczej i rolniczej, odbierający paliwo gazowe na własne potrzeby w punktach fizycznych, oraz klienci hurtowi odbierający paliwo gazowe w punkcie wirtualnym lub fizycznym celem dalszej odsprzedaży.

Eksport

W 2020 r. PGNiG kontynuowało sprzedaż gazu ziemnego na rynek ukraiński głównie we współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej ERU i innymi wiodącymi traderami na tym rynku. W 2020 r. Spółka sprzedała na rynek ukraiński blisko 1,24 mld mln m3 (13,6 TWh) gazu ziemnego. Sprzedaż gazu odbywała się zarówno na granicy polsko – ukraińskiej oraz w ukraińskim systemie magazynowym w reżimie CWR (ang. Customs Warehouse Regime – tryb składu celnego). Spółka monitoruje możliwości rozwoju działalności na rynku ukraińskim.

DSC06422 DSC06422

Sprzedaż gazu na TGE realizowana przez PGNiG

Wolumen gazu sprzedanego przez PGNiG na TGE w 2020 r. (liczony po dacie dostawy w 2020 r.) wyniósł 105,8 TWh (9,52 mld m3) i wzrósł w porównaniu do 2019 r. o około 8,1 TWh.

Sprzedaż gazu LNG małej skali

W 2020 r. PGNiG kontynuowało dynamiczny rozwój swojej działalności na rynku LNG małej skali, czyli sprzedaży gazu za pomocą transportu cysternami skroplonego gazu do zakładów lub stacji regazyfikacyjnych, które nie mają dostępu do sieci dystrybucyjnej, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku. Systematycznie rośnie wolumen paliwa, które trafia do odbiorców końcowych w postaci skroplonej. W 2020 r. w Świnoujściu załadowano 3 385 cystern LNG podczas gdy w 2019 r. – 2 306. Spółka wprowadziła na rynek 80,1 tys.ton LNG, z czego przez Świnoujście –  59,5 tys. ton, natomiast sprzedaż z Odolanowa i Grodziska wyniosła 20,6 tys. ton. Łącznie w okresie 2016-2020 Spółka wprowadziła na rynek 278,7 tys. ton LNG, z czego z terminala LNG w Świnoujściu –170,3 tys. ton, natomiast sprzedaż z Odolanowa i Grodziska wyniosła 108,4 tys. ton. Dodatkowo od kwietnia 2020 r. w terminalu LNG małej skali w Kłajpedzie PGNiG dokonało przeładunku na cysterny ponad 4 tys. ton LNG.

Sprzedaż energii elektrycznej

PGNiG w zakresie działalności na rynku energii elektrycznej zajmuje się przede wszystkim obrotem hurtowym, zapewniając dostęp do rynku spółkom z GK PGNiG. Łączna sprzedaż energii elektrycznej do przedsiębiorstw obrotu i na giełdzie stanowiła w 2020 r. ponad 90% całości sprzedaży energii elektrycznej. PGNiG realizowało usługi bilansowania handlowego na rzecz PGNiG TERMIKA i PGNIG TERMIKA EP oraz usługę OHT (operatora handlowo-technicznego) na rzecz PGNiG TERMIKA.

Rynek mocy

W wyniku aukcji zorganizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w 2018 r., 2019 r. oraz 2020 r. (związane z wdrożeniem rynku mocy oraz tzw. obowiązkiem mocowym) PGNiG zawarła następujące umowy:

 • elektrownia przy PMG Wierzchowice, roczne umowy na dostawy latach 2021-2025 (moc netto 17 MW);
 • zespół jednostek wytwórczych Radoszyn-Lubiatów-Połęcko, roczne umowy na dostawy latach 2021-2023 (moc netto 4,5 MW);
 • zespół jednostek wytwórczych Radoszyn-Lubiatów, roczna umowa na dostawy w 2024 r., moc netto 3,5 MW.

Działalność hurtowa za granicą

GK PGNiG poprzez spółkę PGNiG Supply & Trading GmbH rozwija swoją działalność w Europie w trzech głównych obszarach: handel na międzynarodowym rynku LNG, usługi dostępu do europejskiego rynku gazu w tym dla gazu pochodzącego z szelfu kontynentalnego na Morzu Północnym oraz sprzedaż hurtowa na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

PST w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi w Polsce, Niemczech, Holandii, Belgii, Austrii, Norwegii (Gassled System), Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Słowacji, na Ukrainie oraz na Węgrzech. Spółka aktywnie uczestniczy w handlu na zorganizowanych rynkach (giełdach) oraz w obrocie pozagiełdowym (OTC) współpracując z ponad 150 kontrahentami na bazie kontraktów EFET (umowy ramowe dotyczące obrotu gazem i energią elektryczną) oraz podobnych standaryzowanych kontraktach. W celu prowadzenia działalności handlowej na globalnym rynku LNG, spółka utworzyła oddział w Londynie.

Spółka PST została zarejestrowana w norweskim systemie Gassled obsługiwanym przez Gassco (Shipper Agreement), aby umożliwić rozpoczęcie działalności w zakresie odbioru gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. PST jest także zarejestrowana jako shiper (pośredniczący podmiot wyspecjalizowany w obszarze gazu) oraz uczestnik systemu magazynowania gazu w Danii, na Słowacji oraz na Węgrzech. PST pełni rolę animatora rynku na giełdzie PEGAS na obszarze rynkowym hubu gazowego GASPOOL. Kontynuuje działalność w zakresie obrotu kontraktami terminowymi na ropę Brent oraz na gaz w USA Henry Hub poprzez giełdy: ICE Futures Europe i ICE Futures U.S. Spółka prowadzi również handel energią elektryczną na rynku niemieckim, w ramach transakcji giełdowych (EEX) oraz na rynku pozagiełdowym (OTC).

Struktura sprzedaży PST wraz ze spółkami zależnymi  według produktów (wolumenowo)

Struktura sprzedaży PST wraz ze spółkami zależnymi według krajów (wolumenowo)

Sprzedaż produktów i działalność PST w 2020 r.

W 2020 r. w ramach transakcji giełdowych i pozagiełdowych PST sprzedało 71,9 TWh gazu dostarczanego gazociągami (w tym 11,6 TWh gazu od PGNiG UN oraz Grupy LOTOS S.A.), 13,2 TWh LNG oraz 3,2 TWh energii elektrycznej. Największym rynkiem były dostawy do i w Polsce, gdzie sprzedano 50% wolumenu, natomiast udział rynków niemieckiego i holenderskiego w sprzedaży wyniósł odpowiednio 26% i 20%. Niższe wolumeny, zwłaszcza sprzedaży gazu, w porównaniu z 2019 r. są wynikiem trwającej pandemii.

W 2020 r. zrealizowano czternaście dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu zakontraktowanych przez PST. Dla porównania w 2019  r. do terminalu w Świnoujściu zostało zrealizowanych dwanaście dostaw dla PGNiG.

Od 1 października 2019 r. PST rozpoczęła obdbiór gazu od LOTOS Exploration & Production Norge AS, na mocy umowy dotyczącej sprzedaż gazu wydobytego na koncesjach, znajdujących się na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (NSK). Wolumen odebranego gazu z tego kontraktu w 2019 r. wyniósł 1,9 TWh, natomiast w 2020 r. – 6,2 TWh. Dodatkowo, PST odbiera gaz produkowany przez PGNiG UN na wybrzeżu niemieckim. W 2020 r. PST podpisała trzy dodatkowe umowy na odbiór gazu z obszaru NSK/Duńskiego Szelfu Kontynentalnego (DSK). Dostawy gazu od nowych kontrahentów rozpoczęły się w październiku 2020 r. (Aker BP) oraz w grudniu 2020 (DNO), natomiast dostawy od kontrahenta Ørsted rozpoczną się w 2023 r.

Obszar działalności detalicznej

Działalność detaliczna w Polsce

Spółka PGNiG OD została wydzielona z PGNiG dnia 1 sierpnia 2014 r. celem prowadzenia sprzedaży detalicznej gazu ziemnego oraz handlowej obsługi klienta detalicznego. PGNiG OD specjalizuje się w sprzedaży gazu ziemnego (głównie pozyskanego z TGE), energii elektrycznej, sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG). PGNiG OD w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz obrót energią elektryczną.

Zakup gazu

Zakup gazu ziemnego wysokometanowego realizowany jest z trzech podstawowych źródeł:

 • zakup gazu wysokometanowego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE);
 • zakup gazu wysokometanowego na mocy umowy bilateralnej zawartej z dostawą do punktu wirtualnego w sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM;
 • zakup gazu na mocy umowy bilateralnej zawartej z PGNiG z dostawą do punktu fizycznego Słubice.

Największy udział w wolumenie zakupu gazu wysokometanowego przypada na transakcje przeprowadzane na TGE. W portfelu zakupowym PGNiG OD poza gazem ziemnym wysokometanowym występuje również gaz zaazotowany oraz gaz ziemny w postaci skroplpnej LNG. Zakup gazu zaazotowanego oraz LNG realizowany jest na podstawie umów bilateralnych z PGNiG.

Sprzedaż gazu

Wśród klientów PGNiG OD znajdują się zarówno konsumenci, jak i klienci niebędący konsumentami (w tym w szczególności małe i średnie firmy). Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego – gaz wysokometanowy lub gaz zaazotowany;
 • mocy umownej;
 • rocznej ilości umownej – dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h;
 • systemu rozliczeń – według częstotliwości rozliczeń odbiorców o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h.

Klienci rozliczani w grupach taryfowych 1-4 kupują paliwo gazowe przeznaczone głównie do przygotowywania posiłków, ogrzewania wody oraz pomieszczeń i w procesach produkcyjnych. Gospodarstwa domowe są objęte zatwierdzaną przez Prezesa URE taryfą regulującą ceny gazu ziemnego. W 2020 r. PGNiG OD stosowało następujące taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi:

 • Taryfa nr 8 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. – w stosunku do poprzedniej taryfy ceny paliwa gazowego spadły o 2,9%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian;
 • Taryfa nr 9 w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w stosunku do poprzedniej taryfy ceny paliwa gazowego spadły o 10,6%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian.

W dniu 17 grudnia 2020 r. Prezes URE podjął decyzję o zatwierdzeniu Taryfy PGNiG OD w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 10 na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Obniżka ceny za paliwo gazowe dla wszystkich grup taryfowych wyniosła 4,5%. Stawki opłat abonamentowych pozostały bez zmian.

W segmencie klientów indywidualnych w 2020 r. PGNiG OD pozyskało łącznie ponad 155,1 tys. nowych odbiorców gazu ziemnego z grup taryfowych 1-4 (zarówno gazu ziemnego wysokometanowego, jak i gazu ziemnego zaazotowanego). Do odbiorców segmentu biznesowego należą klienci, którzy pobierają paliwo gazowe zarówno na cele technologiczne, jak i cele grzewcze, a rozliczenie z nimi następuje na podstawie tzw. cenników Gaz dla Biznesu oraz ofert specjalnych.

Sprzedaż pozostałych węglowodorów

PGNiG OD posiada ofertę produktów i usług realizowanych w obszarze gazu LNG i CNG skierowaną do odbiorców końcowych. Spółka prowadzi:

 • sprzedaż CNG w sieci stacji tankowania CNG – sprzedaż prowadzona jest do podmiotów posiadających floty samochodów zasilanych CNG;
 • sprzedaż CNG wraz z infrastrukturą – w ramach segmentu transportowego PGNiG OD oferuje podejście kompleksowe polegające na dostarczeniu paliwa gazowego wraz z infrastrukturą;
 • sprzedaż paliwa LNG – sprzedaż paliwa LNG do obiorców końcowych posiadających infrastrukturę odbiorczą (transport lub przemysł). Zakup LNG wraz z usługą transportu do wskazanej lokalizacji;
 • sprzedaż LNG wraz z infrastrukturą – niezależnie od wykorzystania paliwa LNG przez odbiorcę końcowego (transport lub przemysł) oferowane jest podejście kompleksowe polegające na dostarczeniu paliwa gazowego wraz z infrastrukturą;
 • bunkrowanie LNG– w 2020 r. kontynuowany był rozwój usługi bunkrowania LNGw ramach PGNiG OD (sprzedano łącznie ponad 511 ton LNG na cele bunkrowe). Wdrożono usługę w portach podległych Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie m.in. Szczecin, Świnoujście i Police. Bunkrowanie odbywało się w technologii truck-to-ship tj. przy wykorzystaniu specjalistycznych cystern kriogenicznych bezpośrednio z nabrzeża.

W zakresie sprzedaży gazu ziemnego LNG PGNiG OD koncentruje się na odbiorcach przemysłowych i transporcie. W segmencie CNG głównymi odbiorcami są zakłady komunikacji miejskiej. Pozostali klienci w obszarze CNG to rynek pojazdów użytkowych i klienci indywidualni. W 2020 r. zostały zawarte m.in. umowy z LG Electronics w Biskupicach Podgórnych na dostawę LNG wraz z infrastrukturą oraz umowa na sprzedaż LNG dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. W obszarze sprzedaży CNG została podpisana m.in. umowa z MPO Kraków na sprzedaż CNG oraz umowa z MPO w Warszawie, a także przedłużono obowiązywanie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Rzeszowie.

DSC07105 DSC07105

Polityka handlowa – segment business-to-customer (B2C)

Spółka ma ograniczoną możliwość prowadzenia suwerennej polityki handlowej dot. sprzedaży gazu dla klientów indywidualnych z uwagi na obowiązek zatwierdzania taryf przez Prezesa URE. Zniesienie tego obowiązku zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi jest planowane na styczeń 2024 r.

Spółka sukcesywnie poszerza swoją ofertę dla bazy ponad 7 mln klientów poprzez sprzedaż produktów dodatkowych. Oprócz wprowadzonej w 2019 r. usługi assistance „Pomocna Ekipa”, w 2020 r. do sprzedaży trafiły następujące produkty:

 • Pakiet „Na Zdrowie”, który gwarantuje łatwy i szybki dostęp do usług medycznych.
 • Pakiety ubezpieczeń prawnych – „Doradca Prawny dla Ciebie” oraz „Doradca Prawny dla Firmy”, które zapewniają dostęp do porad prawnych oraz zwrot kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Polityka handlowa – segment business-to-business (B2B)

Podstawą oferty gazowej są oferty promocyjne w ramach kontraktów terminowych, bazujące zarówno na stałej cenie, jak i zmiennej cenie opartej o notowania wybranych indeksów giełdowych. Klienci, którzy nie są skłonni do wiązania się ze sprzedawcą na czas określony, mogą korzystać z cennika standardowego, bezterminowego „Gaz dla Biznesu”.

Podstawą tworzenia ofert produktowych oraz schematów cenowych są badania segmentacyjne (ze szczególnym uwzględnieniem elastyczności cenowej) oraz zapotrzebowanie ze strony klientów przekazywane za pośrednictwem sieci sprzedaży. Ważnym elementem jest monitorowanie aktywności oraz oferty konkurencji.

Efektem polityki handlowej jest stabilny udział w rynku, wynikający m.in. z poziomu satysfakcji klientów ze współpracy z PGNiG OD, szerokiego portfolio produktowego oraz jakości obsługi. Efektem równoległym jest rosnący wolumen sprzedaży i rosnąca marża na sprzedaży gazu do klientów biznesowych.

Sprzedaż awaryjna / rezerwowa / z urzędu paliwa gazowego

W 2020 r. PGNiG OD pełni rolę „sprzedawcy rezerwowego” i „sprzedawcy z urzędu” (w związku z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw). W 2020 r. w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez spółkę energetyczną E2 Energia Sp. z o. o., PGNiG OD zapewniło klientom tej spółki nieprzerwane dostawy paliwa gazowego. Przejęci odbiorcy rozliczani są według obowiązującej taryfy detalicznej PGNiG OD (konsumenci) oraz cennika Gaz dla Biznesu (niekonsumenci).

Sprzedaż energii elektrycznej

Wśród klientów PGNiG OD znajdują się zarówno konsumenci, jak i klienci niebędący konsumentami, którzy zawarli umowy kompleksowego dostarczania energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Według stanu na koniec 2020 r. obsługiwano niemal 103 tys. punktów poboru energii.

W 2020 r. przygotowana została modyfikacja oferty prądowej dla biznesu, zarówno w obszarze ofert dedykowanych większym odbiorcom (Produkt Transzowy), jak również dla odbiorców zainteresowanych prostszymi ofertami (stałą cena w ramach cenników na czas określony).

Działalność detaliczna za granicą

W pierwszej części 2020 r. sprzedaż gazu i energii elektrycznej do klientów końcowych kontynuowana była za pośrednictwem spółek zależnych PSTPST Europe Sales GmbH oraz XOOL GmbH. Zgodnie ze zmianą strategicznych celów organizacji, podjęta została decyzja o restrukturyzacji mającej na celu całkowitą sprzedaż działalności w segmencie detalicznym. Przyjęte rozwiązanie polegało na sprzedaży portfela klientów obu spółek zależnych, która została zakończona do 31 grudnia 2020 r.

Magazynowanie

Spółka Gas Storage Poland (GSP) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych stanowiących własność PGNiG: PMG Husów, PMG Wierzchowice, PMG Strachocina, PMG Swarzów, PMG Brzeźnica, KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo.

5-img-pgnig-pl 5-img-pgnig-pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Oddziału Geologii i Eksploatacji i Gas Storage Poland.

GSP w ramach wykonywanej działalności posiada koncesję na magazynowanie paliwa gazowego w instalacjach magazynowych. Prowadzenie rozliczenia w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego opiera się o następujące taryfy:

 • Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2019, obowiązującą w okresie do godz. 6:00 dnia 1 czerwca 2020 r., w stosunku do poprzedniej taryfy średnie stawki za świadczenie usługi magazynowania obniżono o 6,3%,
 • Taryfę w zakresie usług magazynowania paliwa gazowego Nr 1/2020, obowiązującą w okresie od godz. 6:00 dnia 1 czerwca 2020 r., w stosunku do poprzedniej taryfy średnie stawki za świadczenie usługi magazynowania obniżono o 1,2%.

KPMG Mogilno i Kosakowo są magazynami utworzonymi w kawernach solnych o szczytowym charakterze pracy, mogą być wykorzystywane m.in. do niwelowania krótkookresowych zmian zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. PMG Wierzchowice, Husów, Strachocina, Swarzów oraz Brzeźnica są magazynami o sezonowym charakterze pracy. Wykorzystywane są one przede wszystkim do kompensacji nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny w sezonie letnim i zimowym, jak również do realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów importowych zawierających klauzulę take or pay oraz zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu.

GSP pełniąc funkcję operatora systemu magazynowania świadczy usługi magazynowania paliw gazowych na rzecz użytkowników instalacji magazynowej w ramach zestandaryzowanych procedur, na zasadzie niedyskryminacji i równoprawnego traktowania zleceniodawców usługi magazynowania, z uwzględnieniem optymalnego i wydajnego wykorzystania instalacji magazynowych. Świadczenie usług magazynowania odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług magazynowania (USUM),

Oferta produktowa zbudowana jest w oparciu o Instalacje Magazynowe (IM) i Grupy Instalacji Magazynowych (GIM), tj:

 • GIM Kawerna (obejmuje KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo),
 • GIM Sanok (obejmuje PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG Brzeźnica),
 • Instalacja Magazynowa PMG Wierzchowice.

Udostępnione pojemności magazynowe

Na dzień 31 grudnia 2020 r. GSP dysponowała łącznie 3 174,8 mln m3 pojemności magazynowych czynnych instalacji magazynowych. W ramach tych pojemności GSP udostępniła na zasadach TPA oraz na potrzeby operatora systemu przesyłowego gazowego łącznie 3 139,6 mln m3 pojemności czynnych w ramach usług długoterminowych oraz  20,0 mln m3 z 30,0 mln m3 pojemności czynnej w ramach usług krótkoterminowych na warunkach przerywanych, ze względu na warunki techniczne. Ponadto, GSP przeznaczyła 5,2 mln m3 pojemności czynnej na potrzeby zużycia własnego instalacji technologicznej KPMG Mogilno i KMPG Kosakowo.

Usługa biletowa magazynowania - PGNiG

Usługa biletowa świadczona przez PGNiG umożliwia podmiotom importującym gaz ziemny do Polski lub dokonującym obrotu z zagranicą wywiązanie się z ustawowego obowiązku utrzymywania zapasu obowiązkowego. Spółka realizowała umowy na świadczenie usługi biletowej zawarte na rok gazowy 2019/2020, podpisane z 6 przedsiębiorstwami energetycznymi oraz realizuje na rok gazowy 2020/2021, zawarte z 4 przedsiębiorstwami energetycznymi. Łączny wolumen zapasów gazu utrzymywanych przez PGNiG na rzecz innych podmiotów to ponad 370 GWh gazu ziemnego w roku gazowym 2019/2020 i ponad 300 GWh gazu ziemnego w roku gazowym 2020/2021.

PGNiG w ramach usługi biletowej utrzymuje zapasy gazu w magazynach gazu, których operatorem jest GSP.

Wyniki wyszukiwania