Raport Zintegrowany
ESG 2020

Perspektywy segmentu

Perspektywy obrotu hurtowego w Polsce

W perspektywie średnio- i długoterminowej PGNiG kierować się będzie realizacją warunków wynikających z długoterminowych kontraktów w zakresie odbioru minimalnych ilości kontraktowych (kontrakt jamalski) oraz zakontraktowanych ilości LNG – zarówno na warunkach DES delivery ex-ship (Qatargas i Cheniere), jak i FOB free-on-board (Venture Global LNG, Inc., Port Arthur LNG, LLC), z uwzględnieniem tego, że kontrakty free-on-board dają PGNiG możliwość elastycznej sprzedaży LNG na rynkach zagranicznych.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na paliwo gazowe PGNiG będzie dokonywać zakupów gazu ziemnego w ramach umów krótkoterminowych na rynkach ościennych lub na rynku LNG. Planowane zwiększenie przepustowości terminala LNG w Świnoujściu – do ok. 6,2 mld m3 gazu ziemnego w latach 2022 i 2023, a następnie do ok. 8,3 mld m3 rocznie od początku 2024 r. – umożliwi dostarczenie do Polski zwiększonych ilości LNG.

W efekcie podjęcia decyzji inwestycyjnych przez operatorów przesyłowych Polski i Danii, a tym samym zgody na wspólną realizację projektu Baltic Pipe, PGNiG uzyska możliwość pozyskiwania kontraktów na dostawy gazu z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego (ze złóż własnych oraz z importu).

Perspektywy obrotu hurtowego za granicą

PST

PST w związku z utrzymywaniem się stanu pandemicznego spodziewa się obniżonej aktywności handlowej na rynkach hurtowych, co przełoży się głównie na ograniczenie działalności PST w obszarze handlu na własny rachunek.

Niezależenie od przejściowych ograniczeń związanych z pandemią, PST będzie kontynuowało rozwój działalności w kluczowych dla strategii spółki obszarach w tym w szczególności w handlu LNG, realizacji dostaw z obszaru Morza Północnego i Norweskiego oraz handlu gazem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

PST planuje rozwój działalności LNG w zakresie dostaw FOB zarówno na rynku spot jak i na podstawie kontraktów średnioterminowych. Rozszerzenie kompetencji handlowych i logistycznych w zakresie zarządzania tonażem LNG pozwoli na dalszy rozwój handlu LNG w ramach Grupy, w celu wytworzenia możliwości optymalizacji kontraktów długoterminowych począwszy od 2022 r. W celu realizacji kontraktów długoterminowych na dostawy FOB, PST zawarło umowy na czarter dwóch gazowców, które będą mogły odbierać oraz transportować zakontraktowany wolumen LNG.

Przygotowując się do rozpoczęcia dostaw gazu do Polski przez Baltic Pipe, spółka zwiększyła swoją aktywność na NSK i DSK. Celem działalności jest umożliwienie dostaw gazu ziemnego z NCS i DCS do Polski. Ponadto PST rozpoczyna pozyskiwanie i sprzedaż ciekłych produktów, będących pochodnymi wydobycia gazu ziemnego i powstających podczas jego przetwarzania tzw. Natural Gas Liquids (propan / butan / nafta / etan) w ramach prowadzonej działalności na NSK.

PST podejmuje działania w celu rozwoju aktywności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególnie istotny dla PST jest rozwój na rynkach, które dzięki powstającej infrastrukturze gazowej nabiorą strategicznego znaczenia dla rynku polskiego w sposób bezpośredni tj. Słowacja, Ukraina i Litwa oraz pośredni jak Węgry, Łotwa i Estonia. Zbudowanie kompetencji oraz umocnienie obecności w regionie pozwoli na pozyskanie dodatkowego rynku zbytu dla gazu z kierunku północnego oraz optymalizację portfela gazowego z wykorzystaniem m.in. systemu magazynowania w Polsce i Ukrainie.

PGNiG

PGNiG w dniu 29 listopada 2019 r. podpisało umowę na wyłączne użytkowanie przez 5 lat nabrzeżnej stacji odbioru i przeładunku LNG małej skali w  Kłajpedzie. Dla PGNiG to istotny krok w budowie kompetencji i pozycji na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej i basenie Morza Bałtyckiego.

Dzięki obecności w Kłajpedzie, PGNiG zyskuje lepszy dostęp do rynku LNG małej skali w krajach nadbałtyckich oraz zwiększa konkurencyjność swojej oferty dla odbiorców z obszaru północno-wschodniej Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Od momentu rozpoczęcia działalności w dniu 1 kwietnia 2020 r. Spółka dostarczyła do Kłajpedy trzy ładunki drogą morską, a z terminalu wyjechało 231 autocystern z łącznym ładunkiem ponad 4,1 tys. ton LNG w większości z przeznaczeniem na rynek polski.

Terminal, oprócz przeładunków na autocysterny, daje również możliwość bunkrowania statków. Pozwala to budować kompetencje w tym zakresie, a w przyszłości umożliwi wykorzystać potencjał rozbudowywanego terminalu w Świnoujściu.

DSC06959 DSC06959

Perspektywy obrotu detalicznego w Polsce

W ocenie spółki rośnie potencjał do rozwoju zastosowań gazu w Polsce i związane z tym możliwości rozwoju rynku. Świadczą o tym dane ukazujące relatywnie niskie zużycie paliwa gazowego w naszym kraju na tle innych państw europejskich. Na perspektywy wzrostu wpływa m.in. konieczność zastąpienia nieekologicznych systemów grzewczych w ponad 3 milionów domów opalanych paliwami stałymi. Gaz ziemny należy do technologii wspieranych w ramach programów rządowych i na szczeblu samorządowych (np. Czyste powietrze). Sprawia to, że w Polsce obserwowany jest proces postępującej gazyfikacji oraz wzrost udziału gazu w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.

Przewiduje się znaczący wzrost znaczenia gazu ziemnego w transporcie drogowym (LNG i CNG) i morskim (LNG ), wynikający w dużej mierze z nowych regulacji UE.

Z drugiej strony duże zmiany technologiczne, nowoczesne i energooszczędne systemy budowy/ocieplania budynków (i nowe standardy w tym zakresie), Zielony Zwrot w kierunku OZE oraz nowe budownictwo wielorodzinne najczęściej bez instalacji gazowej – wpływają i będą wpływać na oczekiwania klientów, model rozwiązań im oferowanych. Podstawowym produktem decydującym o wyniku spółki jest gaz ziemny, jednak rynek stwarza nowe szanse na poszerzanie gamy oferowanych produktów.

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, PGNiG OD w trosce o potrzeby klientów i wyzwania środowiskowe wprowadza rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej. Dzięki możliwościom jakie daje skroplony gaz LNG, PGNiG OD wspiera proces gazyfikacji kraju dostarczając paliwo do sieci wyspowych oraz rozwija ofertę dostaw LNG dla żeglugi, przemysłu i transportu. Spółka buduje stacje paliw CNG/LNG i wdraża produkty dodatkowe (takie jak pakiety assistance), współpracuje z samorządami (m.in. w ramach programu „Przełącz się na gaz” wspierając inicjatywy zmierzające do wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne).

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość w obszarze magazynowania

Zgodnie z założonym harmonogramem dla projektu „KPMG Kosakowo Budowa 5 komór klaster B” w 2021 r. kontynuowany będzie proces budowy komór K-7 i K-10 w KPMG Kosakowo w celu uzyskania kolejnych pojemności magazynowych. Zgodnie z umową na realizację inwestycji, zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2021 r. Po zakończeniu budowy klastra B pojemność czynna będzie zwiększona do min. 250 mln m3.

Ponadto GSP planuje rozszerzyć działalność w obszarze magazynowania, w szczególności energii (w postaci wodoru), wodoru, biometanu i paliw płynnych w celu poszerzenia swojej bazy klientów i zagwarantowania nowych źródeł przychodów. Oferowane usługi będą związane z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w zakresie budowy podziemnych magazynów energii i paliw płynnych, a następnie oferowania pojemności magazynowych.

Wyniki wyszukiwania