Raport Zintegrowany
ESG 2020

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo, 

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wszystkich aspektach życia społecznego i gospodarczego. Rok 2020 zapamiętamy jako nieznany najnowszej historii globalny kryzys systemów opieki zdrowotnej, który wymusił zamknięcie wielu sektorów gospodarki. Spadek PKB w Polsce wyniósł ok. 3 procent. Był to jeden z najlepszych wyników wśród państw europejskich – PKB Unii Europejskiej skurczył się w tym okresie średnio o ponad 6 proc. Było to możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu szeroko zakrojonych rządowych programów pomocowych nakierowanych na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii.

Niepewność towarzysząca pandemicznej rzeczywistości i znaczne wahania cen na światowych rynkach surowców naturalnych stały się dużym wyzwaniem dla firm działających w sektorze oil&gas, w szczególności funkcjonujących w segmencie upstream. Średnioroczne ceny gazu ziemnego i ropy naftowej były bowiem aż o około 25 % niższe niż przed rokiem, co oddziaływało negatywnie na rentowność działalności wydobywczej. Problem ten dotknął również Grupę PGNiG, która odnotowała istotny spadek wyników operacyjnych w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie, jednak dzięki odpowiednio przyjętej strategii sprzedażowej, zneutralizowała negatywny wpływ niskich cen surowców w segmencie Obrotu i Magazynowania.

Ogromną rolę w rekordowym wyniku EBITDA, nie tylko segmentu, ale i całej Grupy PGNiG w 2020 roku, odegrał również korzystny dla PGNiG wyrok Trybunały Arbitrażowego w Sztokholmie, kończący 5-letni spór o cenę gazu pomiędzy PGNiG i Gazpromem.

Trybunał zmienił sposób ustalania ceny rosyjskiego gazu poprzez silne powiązanie jej z poziomem cen gazu na rynku europejskim. Dla PGNiG oznacza to urynkowienie warunków importu znacznej części tego surowca. Zawarty w czerwcu 2020 roku aneks do kontraktu jamalskiego przypieczętował postanowienia Trybunału i przełożył je na określone postanowienia kontraktowe. Efektem zawarcia aneksu jest nie tylko odejście we wzajemnych rozliczeniach z Gazpromem od dotychczasowej formuły opartej w silnym stopniu na cenach ropy naftowej, która w latach 2014-2020 znacznie zawyżała koszty importu gazu z Rosji, ale również uzyskanie od rosyjskiego dostawcy ok. 6 mld zł rekompensaty z tytułu nadpłaty za gaz w tym okresie.

Tym samym, dzięki zrewidowanej formule cenowej w kontrakcie importowym z rosyjskim Gazpromem i niższym kosztom pozyskania gazu z tego kierunku, a także zwrotowi przez Gazprom nadpłaty za gaz za okres ponad 5 lat, EBITDA segmentu Obrotu i Magazynowania za 2020 rok była rekordowa i wyniosła prawie 10 mld zł.

Biorąc pod uwagę historycznie wysoki skonsolidowany wynik EBITDA na poziomie 13 mld zł, osiągnięty w 2020 roku, nie mam wątpliwości, że Grupa Kapitałowa przeszła przez pandemię obronną ręką. Widać to po szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej i organizacyjnej – w warunkach kryzysu spółka potrafiła zachować ciągłość procesów oraz zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Pandemia, co oczywiste, utrudniała realizację celów ujętych w przyjętej na lata 2017-2022 strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. Wykonanie CAPEX na poziomie 6,8 mld zł potwierdza jednak, że nawet w trudnych warunkach gospodarczych Grupa nie rezygnowała z kluczowych inwestycji. Kwota ta jest zbliżona do przedkryzysowego wykonania w roku 2019.

Ponadto, udało się zwiększyć rezerwację zdolności regazyfikacyjnych terminala LNG w Świnoujściu, co w perspektywie kilku lat znacząco poszerzy możliwości importowe gazu drogą morską, a także podpisać umowę z firmą Ørsted, dotyczącą zakupu istotnej ilości gazu z duńskiego szelfu kontynentalnego. Po oddaniu do użytku gazociągu Baltic Pipe surowiec ten będzie mógł trafiać do Polski jako istotny składnik zdywersyfikowanego portfela dostaw.

Przed nami i całym krajowym sektorem energetyczno-paliwowym stoją kolejne wyzwania związane z transformacją polskiej gospodarki w kierunku nisko- i zero- emisyjności. Dla Polski, której sektor energetyczny opierał się dotychczas głównie na węglu, oznacza to konieczność poczynienia znacznych inwestycji. W pierwszym etapie skoncentrują się one na mocach opartych o paliwo przejściowe, jakim jest gaz ziemny. Docelowo miks energetyczny zdominują OZE, paliwa alternatywne i energetyka jądrowa. Grupa PGNiG, jako największy podmiot na rynku gazu w Polsce, od wielu lat angażuje się w ten proces, podejmując również działania mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko.

W ten trend wpisują się działania PGNiG realizowane w 2020 roku, takie jak rozpoczęcie inwestycji w odnawialne źródła energii, uruchomienie programu wodorowego, kontynuacja transformacji własnych aktywów ciepłowniczych z węgla na gaz, a także zapowiedź realizacji inwestycji w blok gazowo-parowy w Elektrowni Ostrołęka oraz sieć biogazowni, wspólnie z PKN Orlen.

Kluczową rolą Grupy PGNiG niezmiennie pozostaje wsparcie transformacji energetycznej Polski poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ciągłości dostaw gazu oraz zdywersyfikowanego portfela importowego, a także rozwój sieci dystrybucyjnej, polegający zarówno na zwiększaniu jej zasięgu, jak i przystosowaniu sieci do przesyłu paliw alternatywnych – biometanu i wodoru.

Jako spółka giełdowa nieustannie usprawniamy wewnętrzne procesy powiązane z ładem korporacyjnym. W 2020 roku stosowaliśmy się do zdecydowanej większości zasad zawartych w obowiązującym w 2020 roku zbiorze “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Grupa PGNiG potwierdza w tej sposób ponadprzeciętną transparentność i pokazuje, że jest otwarta na swoich interesariuszy.

Ubiegły rok przyniósł Grupie PGNiG także perspektywę istotnej zmiany w strukturze właścicielskiej – plan fuzji z liderami rynku paliwowego w Polsce tj. PKN Orlen oraz Grupą Lotos. Planowane i dobrze przeprowadzone połączenie może przynieść korzyści akcjonariuszom łączących się spółek, a nowy podmiot ma szanse wykorzystać ogromy potencjał i technologiczne know- how Grupy PGNiG oraz synergie biznesowe do dalszego rozwoju polskiego sektora paliwowo-energetycznego, szczególnie w przededniu wyzwań środowiskowo-klimatycznych przed jakimi stoi Polska.

Oczekując na kolejny pełen wyzwań rok chciałbym w tym miejscu podziękować Zarządowi oraz wszystkim pracownikom Grupy PGNiG za intensywny wysiłek i pracę w minionym, trudnym dla wszystkich roku 2020.

Prze­wod­ni­czą­cy Ra­dy Na­dzor­czej
Bar­tło­miej No­wak

Wyniki wyszukiwania