Raport Zintegrowany
ESG 2020

Redukcja spalania gazu na flarach

Wskaźniki niefinansowe:

Dominującym obszarem działalności jest dostarczanie gazu do odbiorców końcowych, co wiąże się z uprzednio realizowanym poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów.

  • CCE-7/C5

W trakcie procesu następuje spalenie wydobywanego gazu, widocznego w postaci płomienia. Cykl spalania gazu ziemnego podczas jego udostępniania do eksploatacji jest obszarem, w którym podejmowane są działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Tym samym realizowane są kroki pozwalające na redukcję spalanego gazu na flarach. Polegają one na takim planowaniu i przeprowadzaniu testów złożowych, aby zminimalizować czas ich trwania, który jest konieczny do prawidłowego i rzetelnego przeprowadzenia prac w celu uzyskania wiarygodnych wyników złożowych potrzebnych do podjęcia decyzji o przeznaczeniu odwiertów oraz określeniu optymalnych warunków ich pracy. Pozwala to na poprawę redukcji w zakresie krótkoterminowym (w ramach jednego odwiertu) a także przekłada się na poprawę długoterminową. Ponadto zrealizowana została zabudowa kompresora gazu na OG Górzyca, co pozwoliło na wyeliminowanie spalania na pochodni gazu z instalacji separacji. Jednocześnie prowadzenie prac remontowych wymagających rozgazowania instalacji technologicznych odbywa się tylko podczas planowych postojów remontowych kopalni, co pozwala na lepsze zarządzanie emisją do powietrza. Warto zaznaczyć, że w KRNiGZ Lubiatów funkcjonuje proces technologicznego odzysku oparów (instalacja VRU) oraz uzdatniania gazu poregeneracyjnego (instalacja Sulfinol) ograniczającego ilość gazu ziemnego spalanego na flarze.

W przyszłości przewiduje się wdrożenia poniższych działań, które zmniejszą ilość gazu spalanego na flarach:

  • optymalizacja procesów technologicznych pod kątem ograniczenia ilości gazu spalanego na flarze,
  • skierowanie gazu ziemnego z odwiertu Chałupczyn-1 na instalację technologiczną KRNiGZ Radoszyn i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej,
  • rezygnacja z napędów pneumatycznych zasilanych gazem ziemnym na rzecz napędów elektrycznych lub pneumatycznych zasilanych powietrzem sterowniczym,
  • stosowanie azotu (zamiast gazu ziemnego) jako gazu przedmuchowego dla uszczelnień gazowych kompresorów,
  • wykorzystanie gazu nadmiarowego do prowadzenia procesów intensyfikacji wydobycia ropy naftowej,
  • stosowanie hermetyzacji procesów technologicznych, które ograniczą ilość gazu ziemnego spalanego na flarze,
  • zagospodarowanie nowych złóż węglowodorów z zastosowaniem procesów technologicznych eliminujących lub ograniczających ilość gazu ziemnego spalanego na flarze.

Wyniki wyszukiwania