Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zdarzenia i kary środowiskowe

Wskaźniki niefinansowe:

W GK PGNiG w obszarze poszukiwania i wydobycia węglowodorów duży nacisk kładziony jest na zapobieganie awariom i sytuacjom zagrożenia dla środowiska, np. wyciekom, emisjom etc.

  • GRI 306-3
  • ENV-6/C1

Nie tylko rozwiązania systemowe jak procedury, szkolenia, instruktaże są jedynym elementem działań, ale także stosowane rozwiązania techniczne, stałe kontrole sprawności urządzeń, instalacji, nadzór prac prowadzony przez uprawnione osoby. Efektem tego jest ograniczona liczba zdarzeń awaryjnych ze skutkami dla środowiska.

W 2020 r. w działalności poszukiwawczej podczas sejsmicznych prac terenowych Geofizyki Toruń doszło do pojedynczego wycieku (łącznie ok. 40 litrów oleju hydraulicznego biodegradowalnego Panolin). Zdarzenie miało miejsce na nieużytku rolnym w wyniku awarii sprzętu (urządzenie specjalistyczne typu wibrator). Doszło do drobnych i czasowych zanieczyszczeń wierzchniej warstwy gleby olejem hydraulicznym. Wszelkie skutki zdarzenia zostały usunięte bez wpływu na środowisko. Teren został ponownie skontrolowany kilka dni po zdarzeniu. Zanieczyszczona olejem hydraulicznym gleba została przekazana do autoryzowanych odbiorców odpadów na podstawie ustalonego i zatwierdzonego Planu Gospodarowania Odpadami. Zgodnie z wewnętrznym postępowaniem spółki w celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości sprawdzono zaciski przewodów hydraulicznych we wszystkich maszynach, które uczestniczyły w projekcie. Ponadto podczas prac grup sejsmicznych prowadzone są regularne ćwiczenia dla pracowników w zakresie postępowania na wypadek wycieku oraz innego zdarzenia środowiskowego. Dodatkowo zwiększono liczbę inspekcji stanu technicznego maszyn jako prewencję w celu eliminacji potencjalnych podobnych zdarzeń w przyszłości.

W działalności wydobywczej PGNiG miały miejsce trzy zdarzenia z ograniczonym zasięgiem. Nastąpiła awaria zabezpieczenia autocysterny, podczas której ropa zanieczyściła drogę asfaltową. Miejsce wycieku zostało zabezpieczone przez Państwową Straż Pożarną. Nie doszło do zanieczyszczenia gleby ani cieków wodnych. Szkoda w środowisku nie wystąpiła. Druga awaria nastąpiła przy przepompowywaniu wody złożowej z autocysterny do zbiorników magazynowych wody złożowej zatłaczanej do górotworu. Woda przedostała się do pobliskiego cieku. W przebadanej wodzie nie stwierdzono występowania substancji niebezpiecznych. Trwa postępowanie w RDOŚ w celu ustalenia, czy doszło do szkody środowiskowej.

Ponadto nastąpiło rozszczelnienie ropociągu łączącego odwiert Barnówko-8 z OC Barnówko (KRNiGZ Dębno) skutkujące wyciekiem płynu złożowego (mieszanina ropy naftowej, wody złożowej oraz zasiarczonego gazu ziemnego) i zanieczyszczeniem gruntu 30.01.2020 r. Bezzwłocznie wydobyto całą zanieczyszczoną ziemię w ilości 51,24 Mg (ok. 30 m³) i zagospodarowano ją jako odpad. Po wykonaniu akredytowanych badań potwierdzających wybranie całości zanieczyszczenia powstały wykop zasypano czystym gruntem. Nie doszło do szkody w środowisku.

  • GRI 307-1

Kary środowiskowe

W 2020 r. w PGNiG nie odnotowano naruszeń prawa lub przepisów dotyczących ochrony środowiska i nie naliczono żadnych kar środowiskowych. Podobny stan rzeczy był w większości spółek GK PGNiG. Jedynie na PGNiG Termika nałożono administracyjne kary pieniężne w wysokości 5 800,00 zł:

  • 4 000,00 zł za nieterminowe przeprowadzenie pomiaru szczelności klimatyzatora przez firmę serwisową,
  • 1800,00 zł za nieterminowe wpisy firmy serwisowej o przeprowadzeniu pomiarów szczelności 3 klimatyzatorów.

Nieterminowe badanie szczelności klimatyzatorów w EC Siekierki pomyślnie przeprowadzono z opóźnieniem. Kontrola nie wykazała problemów technicznych klimatyzacji.

Wyniki wyszukiwania