Raport Zintegrowany
ESG 2020

Nasi interesariusze

Wskaźniki niefinansowe:

Wielopłaszczyznowe aktywności i szeroki zasięg działania Grupy PGNiG wymagają codziennych interakcji z licznymi i bardzo różnorodnymi grupami interesariuszy. Każda z nich ma swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie przekazywanych informacji.

 • GRI 102-40
 • GRI 102-42
 • GRI 102-43
 • GRI 102-44

Na podstawie kontaktów z interesariuszami mającymi miejsce w ciągu roku oraz w oparciu o prowadzone badanie istotnych tematów tegorocznego sprawozdania niefinansowego należy zaznaczyć, że większe znaczenie niż w latach ubiegłych mają nie tylko dane niefinansowe, ale także działania, które GK planuje zrealizować w najbliższej perspektywie. Realizacja Strategii CSR oraz inicjatywy podejmowane w obszarze pracowniczym, środowiskowym i społecznym są tematami nabierającymi na znaczeniu wśród interesariuszy. Wzrost zainteresowania tematami niefinansowymi jest również podyktowany włączeniem tych kwestii do oceny przez inwestorów potencjalnego zwrotu z inwestycji oraz obecnością PGNiG w indeksie ESG. Aktywność poszczególnych grup interesariuszy zmienia się w zależności od uwarunkowań gospodarczych oraz regulacyjnych. W 2020 r. nacisk informacyjny w obszarach niefinansowych położony był na aktywności w zakresie działań klimatycznych, obszaru ESG oraz planowanych działań badawczo-rozwojowych.

Niezależnie od oczekiwań, z każdą z grup interesariuszy PGNiG stara się wypracować otwartą formułę dialogu i współpracy. Dwustronna wymiana informacji pozwala podejmować decyzje biznesowe prowadzące do zrównoważonego rozwoju Grupy i ekosystemu, w którym funkcjonuje.

W celu skutecznego budowania mocnych i pozytywnych relacji z kluczowymi dla GK PGNiG grupami, w oparciu o łańcuch wartości została opracowana macierz interesariuszy wraz z działaniami podejmowanymi wewnątrz firmy oraz w jej otoczeniu. Ze względu na zmieniające się oczekiwania i potrzeby interesariuszy Grupa PGNiG na bieżąco poddaje je aktualizacji.

Macierz interesariuszy

pgnig-matyrca-21_PL (1) pgnig-matyrca-21_PL (1)

W 2020 r. dokonano weryfikacji grup interesariuszy, określając wzajemne zależności oraz wskazując najczęstsze obszary interakcji. Sklasyfikowano interesariuszy zgodnie z uznaną metodą proponowaną przez G. Johnsona i K. Scholesa, która pozwala wyłonić grupy interesariuszy charakteryzujące się podobnymi oczekiwaniami ze względu na poziom zainteresowania i wpływ na Grupę PGNiG. Taki sposób usystematyzowania i patrzenia na interesariuszy, z którymi Grupa Kapitałowa ma do czynienia, pozwala jej lepiej zarządzać relacjami i dostosować się do określonych potrzeb informacyjnych. Efektem prac jest powyższa macierz interesariuszy, która wskazuje nie tylko poziom wpływu i siłę oddziaływania danej grupy na GK PGNiG, ale również rodzaj wpływu sklasyfikowany jako pozytywny, neutralny i negatywny. Prezentowane ujęcie graficzne pozwala również połączyć te grupy interesariuszy, które wymagają określonych działań informacyjnych.

Ponadto analizie poddano relacje i wpływ interesariuszy na Grupę PGNiG oraz ich oczekiwania i to, jak oni oddziałują na Grupę. Jednocześnie uwzględniono sposób komunikacji oraz najczęstsze tematy podejmowane w ramach prowadzonej interakcji. Poniższa tabela prezentuje różnorodność i skalę zainteresowań interesariuszy, którymi Grupa codziennie zarządza

Lista grup interesariuszy z opisem, wpływem i sposobem komunikacji

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Grupa PGNiG jest podmiotem o strategicznym znaczeniu dla kraju. Większościowym akcjonariuszem Grupy jest Skarb Państwa, posiadający 71,88% udziału w kapitale podmiotu. Akcjonariat mniejszościowy stanowią fundusze emerytalne, inwestycyjne krajowe i zagraniczne oraz przedsiębiorstwa i inwestorzy indywidualni. Istotną podgrupą w tej kategorii są banki i inne instytucje finansowe zapewniające finansowanie bieżącej działalności i inwestycji strategicznych Grupy. Skarb Państwa oczekuje od PGNiG wsparcia w realizacji celów społeczno-gospodarczych i umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, zgodnie z założeniami strategicznymi mającymi na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo energetyczne kraju. Pozostali akcjonariusze i inwestorzy zgodnie z przyjętą strategią Grupy liczą na wypracowanie satysfakcjonujących wyników ekonomiczno-finansowych, umożliwiających wzrost pozycji konkurencyjnej Grupy na rynku międzynarodowym, rozwój Grupy poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań proklimatycznych i środowiskowych oraz wypłaty dywidend – polityka dywidendowa. Dodatkowo instytucje finansowe oczekują od Grupy gwarancji zwrotu kapitału i transparentności finansowo-prawnej. Ze względu na rosnące zaufanie uczestników rynku kapitałowego do GK PGNiG widoczny jest wpływ podmiotu na mobilizowanie kapitału. Rekordowe wyniki ekonomiczno-finansowe, wzrost pozycji konkurencyjnej spółki wydobywczej i dystrybucyjnej oraz udział gazu jako paliwa alternatywnego na rynku surowców oddziałuje na interesariuszy chcących partycypować w przyszłych zyskach, niwelując zjawisko short-termizmu wśród oczekujących szybkiego zwrotu z inwestycji.

Jednocześnie działania GK PGNiG odzwierciedla dobra ocena ratingu finansowego, wpływająca na większą gotowość do inwestowania w papiery dłużne na rynkach międzynarodowych pomimo spadku ich rentowności wynikającej z ogólnej sytuacji rynkowej – niskich stóp procentowych – jak również wzrost wiarygodności finansowej przekładającej się bezpośrednio na pozyskanie tańszego pieniądza.

 • spotkania i konferencje dla akcjonariuszy i inwestorów,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • newsletter,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny z Działem Relacji Inwestorskich,
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne z jednostkami biznesowymi GK PGNiG,
 • oficjalne kontakty z administracją centralną,
 • wymiana korespondencji
  z przedstawicielami Skarbu Państwa,
 • wspólne inicjatywy z GK PGNiG i administracji centralnej – konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne.
 • sytuacja finansowa Grupy,
 • przejrzystość i transparentność działania,
 • strategia i cele Grupy,
 • działania rozwojowe,
 • wartości Grupy

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Ujawnienie kwestii ESG ma coraz większe znaczenie w ocenie ryzyka inwestycyjnego poszczególnych spółek.

Analitycy poprzez analizowanie korelacji pomiędzy danymi finansowymi i pozafinansowymi, mającymi wpływ na przyszłe wyniki finansowe i wycenę podmiotu na rynku giełdowym, dostarczają pełnej informacji potencjalnym inwestorom. Ich ocena determinuje gotowość inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych do inwestowania w instrumenty finansowe, których emitentem jest GK PGNiG.

Analitycy giełdowi i ESG zainteresowani są otrzymywaniem rzetelnych, merytorycznych informacji mających realny wpływ na przyszły wynik finansowy, pozycję rynkową, a w konsekwencji wycenę giełdową papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, jak również papierów wartościowych na rynku dłużnym. GK PGNiG prowadzi dialog z analitykami, w którym informuje o procesach wdrażania i monitorowania obszarów ESG w Grupie Kapitałowej PGNiG. Relacjonowanie postępów z prowadzonych procesów uwzględniających wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie neutralności klimatycznej, Europejskiego Zielonego Ładu, praw człowieka, etyki i zasad ładu korporacyjnego przy jednoczesnej dbałości o generowanie dodatniego wyniku i utrzymanie pozycji lidera poprzez proces rozwoju dostosowany do obecnej i przyszłej rzeczywistości rynkowej jest elementem oceny analityków.
 • spotkania i konferencje dla akcjonariuszy i inwestorów,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • newsletter,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • kontakt mailowy oraz telefoniczny z Działem Relacji Inwestorskich.
 • informacje pozafinansowe Grupy,
 • przejrzystość i transparentność działania,
 • strategia i cele Grupy,
 • zaangażowanie w kwestie ESG,
 • wartości Grupy.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Stanowią szerokie grono podmiotów, z którymi Grupa PGNiG utrzymuje kontakty handlowe w kraju i za granicą. Partnerzy biznesowi i dostawcy to grupa podmiotów zarówno kluczowych, mających strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, jak i innych mniejszych, wspomagających realizację procesów technologicznych i wspierających Grupę. Z jednej strony tworzą ją partnerzy współpracujący przy dostawach gazu z Polski na teren innych krajów, z którymi podpisane są długoterminowe umowy. Z drugiej, to podmioty, z którymi GK PGNiG realizuje projekty rozwojowe i innowacyjne pozwalające na wdrażanie nowych technologii i rozwiązań. W ramach współpracy GK PGNiG rozwija technologię pozwalającą na produkcję, dystrybucję i magazynowanie wodoru, będącego czystym paliwem dla bezemisyjnych pojazdów. W zależności od rodzaju dostawcy realizowana jest względem niego określona polityka współpracy. Kluczowymi aspektami współpracy z dostawcami są pewność odbioru, ciągłość współpracy i bezpieczeństwo regulowania zobowiązań z tytułu dostaw. Polityka zakupowa Grupy PGNiG kładzie wysoki nacisk na przestrzeganie przez potencjalnych dostawców standardów etycznych, społecznych i środowiskowych. W związku z tym dostawcy oczekują od Grupy jasnych i transparentnych zasad współpracy – począwszy od warunków przetargowych, a skończywszy na sposobie rozliczenia transakcji. Podstawowym elementem dobrej współpracy jest wywiązywanie się z uzgodnionych warunków umowy w obszarze finansowym oraz pozafinansowym w wymiarze poufności realizowanego projektu. Partnerzy biznesowi oczekują wsparcia przy wspólnych przedsięwzięciach pozwalających na pozyskanie odbiorców i tworzenie nowych obszarów biznesowych wpływających na budowę konkurencyjnej oferty dla klientów. Istotnym aspektem współpracy jest spełnienie wzajemnych oczekiwań. W związku z tym GK PGNiG oczekuje od dostawców doskonalenia procesów pozwalających na dostarczanie produktów o określonej jakości. Jednocześnie poprzez określone procedury wpływa na przestrzeganie warunków realizacji kontraktów oraz udziału w postępowaniu przetargowym. Ponadto oczekuje respektowania kar umownych z tytułu niewywiązania się z warunków kontraktu. Kluczowym elementem wpływającym na zaufanie do partnera jest posiadana reputacja oraz portfolio potwierdzające doświadczenie w danym obszarze.
 • kontakty z wykonawcami w ramach prowadzonych postępowań zakupowych przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
 • zaangażowanie wykonawców w proces optymalizacji zakupów w poszczególnych grupach asortymentowych np. poprzez prowadzenie dialogu technicznego z wykonawcami, RFI itp.
 • oceny współpracy,
 • konferencje branżowe,
 • spotkania bezpośrednie i w ramach organizacji gospodarczych czy branżowych,
 • platforma informatyczna dla dostawców i partnerów biznesowych,
 • wspólne projekty i działania biznesowe
 • warunki współpracy,
 • transparentne zasady współpracy i wyboru dostawców,
 • warunki przyjęcia i reklamacji dostaw,
 • wspólne inicjatywy branżowe, w tym eventy, konferencje,
 • jakość oferowanych produktów,
 • planowany rozwój produktów,
 • satysfakcja ze współpracy.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Innowatorzy i startupy to grupa interesariuszy, która w swoim rozumieniu ma zapewnić dynamiczny rozwój GK PGNiG poprzez dostarczanie inspiracji do innowacyjnych projektów wpisujących się w światowe trendy. Innowatorzy oczekują jasnych warunków przedstawienia swoich pomysłów i rozwiązań oraz wsparcia w ich rozwijaniu i wdrażaniu.

Wywierają pozytywny wpływ na status quo Grupy, powodując podejmowanie przez nią działań ukierunkowanych na poszukiwanie i inwestowanie w innowacje. Jednocześnie Grupa dba o jasno zdefiniowane ryzyko finansowe związane z budżetem projektu i pozafinansowe, definiowane jako racjonalność podejmowania działań z punktu widzenia wdrożenia wypracowanej innowacji na skalę przemysłową. Współpraca ta ma docelowo zapewnić wzrost przewagi konkurencyjnej Grupy Kapitałowej w głównych obszarach jej działalności.

GK PGNiG przyczynia się do wzmacniania zaangażowania w nowe innowacyjne projekty, wpływając tym samym na szybszy proces prowadzenia działań w obszarze badań i rozwoju.

Ponadto Grupa tworzy nowe potrzeby biznesowe, które wymagają dostarczania wiedzy w zakresie zarządzania innowacyjnością startupów od pomysłów aż po komercjalizację, zwiększając skalowalność biznesu poprzez swoją pozycję rynkową.

 • konkursy na projekty innowacyjne,
 • konferencje, warsztaty
  i spotkania dla prowadzących startupy,
 • współpraca z funduszem typu corporate venture capital – PGNiG Ventures,
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne.
 • strategia i cele Grupy,
 • działania rozwojowe,
 • wspólne przedsięwzięcia,
 • plany rozwojowe.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Utrzymywanie stałej, pozwalającej na określenie globalnych trendów rozwoju Grupy współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi i uczelniami wpisane jest w fundamenty PGNiG. Najważniejszym elementem rozwoju Grupy jest jej kapitał intelektualny w postaci wiedzy wysokiej klasy ekspertów oraz patentów i rozwiązań innowacyjnych wdrożonych na skalę przemysłową, który zapewnia jej bycie liderem na rynku. Świat nauki i instytucje edukacyjne oczekują od Grupy wsparcia i współpracy w rozwoju swojej działalności, aby kierunkować prace naukowe i edukacyjne na praktyczne rozwiązania dla biznesu. Ponadto szkolnictwo zawodowe zapewnia przyszłe kadry dla branży. Współpraca w tym zakresie pozwala na odpowiadanie na potrzeby biznesu co do wiedzy i umiejętności przyszłych kadr.
Instytucje naukowo-badawcze uzupełniają kapitał intelektualny Grupy PGNiG w obszarze badawczo-naukowym. Sprzyjają one rozwojowi, dokonującemu się na styku nauki i biznesu, stanowiąc tym samym przedsionek do budowy innowacyjnych rozwiązań, których walidacja następuje w startupach, a komercjalizacja w spółkach celowych Grupy.
Uczelnie wyższe i szkoły to też szczególna grupa interesariuszy, wpływająca na decyzje Grupy w obszarze edukacyjnym. Potencjał kadry naukowej pozwala realizować w PGNiG projekty prorozwojowe i proklimatyczne oraz właściwie wykorzystywać innowacyjne prace naukowe. Grupa angażuje się dodatkowo w działania prospołeczne w obszarze szerzenia edukacji oraz wspiera rozwój pracowników poprzez studia podyplomowe, MBA i inne.
Ze względu na potrzeby kadrowe Grupa PGNiG oczekuje kształcenia przyszłych pracowników w obszarze konkretnych specjalizacji oraz kompetencji. Tym samym poprzez patronat nad szkołami wpływa na kształtowanie przyszłej kadry technicznej i rozwijanie umiejętności oraz kompetencji ważnych z punktu widzenia przyszłej pracy. Ponadto dostarcza  problemów badawczych o ugruntowanym uzasadnieniu biznesowym, których rozwiązanie ma realny wpływ na wzrost gospodarczy.
 • wspólne projekty,
 • konferencje,
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne,
 • konsultacje i wsparcie merytoryczne inwestycji,
 • wspólne projekty badawczo-rozwojowe,
 • wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na wszystkich poziomach,
 • projekty i dotacje Fundacji PGNiG.
 • plany rozwojowe,
 • wsparcie w rozwój edukacyjny społeczności,
 • wspólne inicjatywy i projekty.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Jako wiodąca zintegrowana grupa w polskim sektorze gazowo-naftowym Grupa PGNiG posiada szerokie grono klientów zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Klienci Grupy PGNiG nabywają od niej przede wszystkim surowce naturalne, głównie gaz ziemny oraz ropę naftową, jak również inne produkty i usługi świadczone przez liczne spółki wchodzące w skład Grupy. Jej segment wytwarzania dostarcza na rynek ciepło i energię elektryczną. Klienci indywidualni oczekują od Grupy zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw gazu, przy akceptowalnej cenie pozwalającej na niski udział kosztów w budżecie domowym. Przedsiębiorstwa oczekują optymalnej pozycji kosztowej z tytułu dostawy gazu – zarówno w aspekcie grzewczym, jak i technologicznym. Działania wokół tych aspektów pozwalają Grupie PGNiG na utrzymanie lub wzrost pozycji rynkowej wśród podmiotów, dla których znaczącym komponentem kosztowym jest gaz. Grupa PGNiG korzysta z nowoczesnych technologii umożliwiających łatwiejszy dostęp do oferowanych usług klientom. Jednocześnie zachęca do przechodzenia na bardziej ekologiczne rozwiązania poprzez m.in. wybór e-faktury lub korzystanie z obsługi klienta on-line. Tym samym buduje proekologiczną świadomość wśród klientów. Jednocześnie poprzez wdrożenie rozwiązań IT umożliwiających zachowanie bezpieczeństwa klientów w trakcie pandemii COVID-19 ograniczające bezpośrednie, kontakty na rzecz obsługi zdalnej osiągnięto realny wpływ na zdrowie odbiorców.
 • badania satysfakcji,
 • infolinia,
 • strony www poszczególnych jednostek GK,
 • Biura Obsługi Klienta,
 • eBOK,
 • dedykowani doradcy biznesowi,
 • contact center.
 • indywidualne warunki współpracy,
 • rozwój produktów i usług,
 • polityka rabatowa,
 • warunki współpracy,
 • jakość oferowanych produktów,
 • satysfakcja ze współpracy.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Należy wyróżnić krajowych i międzynarodowych sojuszników strategicznych. Biorąc pod uwagę, że większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, rozważane są warianty sojuszy strategicznych w wymiarze kapitałowym. Założeniem tego typu działań jest wzrost konkurencyjności i rozwój Grupy, w szczególności na arenie międzynarodowej i rynkach globalnych. Największe znaczenie dla tej grupy interesariuszy odgrywa osiągnięcie efektu synergii i wzajemne uzupełnienie posiadanego potencjału kapitału intelektualnego. Tym samym kluczowe jest zdefiniowanie pola biznesowego oraz obszarów, które wspólnie realizowane przyniosą wymierne efekty. W związku z powyższym sojusznicy strategiczni wymagają ustrukturyzowania współpracy w postaci udostępnienia zasobów ludzkich tworzących zespoły interpersonalne oddelegowane do realizacji określonego celu. Podstawą działań z sojusznikami jest wypracowanie wspólnej strategii oraz określenie mapy powiązań i zależności pozwalającej na osiągnięcie zamierzonych efektów. Jednocześnie Grupa PGNiG oczekuje realnej oceny szans i możliwości przedsięwzięcia przed przystąpieniem do współpracy i w trakcie jej trwania.
 • indywidualne spotkania z Zarządem i kluczowymi pracownikami,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • bezpośrednie kontakty mailowe oraz telefoniczne z jednostkami biznesowymi GK PGNiG,
 • konferencje branżowe,
 • wspólne projekty i działania biznesowe.
 • warunki współpracy,
 • plany strategiczne,
 • rozwój Grupy,
 • satysfakcja ze współpracy.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy
na GK PGNiG
Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Firmy z branży energetycznej, w tym przedsiębiorstwa działające na rynku detalicznym, które kierują swoją ofertę w zakresie sprzedaży paliwa gazowego do klientów indywidualnych i biznesowych. W celu zwiększenia udziału w rynku oferują konkurencyjną cenę paliwa gazowego w połączeniu ze sprzedażą gazu ziemnego lub innymi produktami i usługami. Konkurencja wywiera na Grupę PGNiG konieczność wprowadzania nowych lub ulepszonych rozwiązań dla klientów. Jednocześnie pozwala to na poszukiwanie alternatywnych miejsc zagospodarowania oferowanych produktów. W odpowiedzi na działania konkurencji Grupa niejednokrotnie prowadzi do indywidualnego ustalania cen paliwa gazowego z kluczowymi klientami sektora b2b. Pozycja Grupy PGNiG na rynku wywołuje konieczność poszukiwania przez konkurencję nowych obszarów biznesowych oraz wprowadzania dodatkowych atrybutów oferty spełniającej oczekiwania potencjalnych klientów. Na rynku hurtowym należy do nich m.in. stosowanie mechanizmów zabezpieczania ceny oraz tworzenia oferty łączącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego. Natomiast w przypadku klientów detalicznych poza ofertą łącznej sprzedaży, konkurencja obniża cenę oraz proponuje dodatkowe usługi.
 • konferencje branżowe,
 • spotkania bezpośrednie i w ramach organizacji gospodarczych czy branżowych,
 • wspólne przedsięwzięcia pod przewodnictwem Ministerstwa Aktywów Państwowych,
 • wspólne projekty i działania biznesowe
 • wyniki finansowe,
 • strategia i cele Grupy,
 • działania rozwojowe.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Media to jeden z głównych kanałów komunikacji z pozostałymi interesariuszami, przez który Grupa przekazuje lokalne i ogólnokrajowe informacje o najważniejszych wydarzeniach, inwestycjach i osiągnięciach mających strategiczne znaczenie dla kraju i poszczególnych społeczności. Media są również źródłem kształtowania opinii wśród pozostałych grup interesariuszy w oparciu o udzielane wywiady, organizowane konferencje, publikowane raporty finansowe i niefinansowe. Media oczekują rzetelnych informacji o stanie inwestycji, wynikach finansowych oraz planowanych działaniach Grupy. Dzięki możliwości opiniowania działalności podmiotu dostarczają jednolitych i transparentnych informacji, które pozwalają na ocenę działalności Grupy przez pryzmat wyznaczonych i realizowanych celów wszystkim zainteresowanym. Grupa PGNiG oczekuje rzetelnego informowania interesariuszy w oparciu o fakty i sprawdzone, potwierdzone dane, a wszelka ich analiza i redakcja powinna być wyważona tak, aby nie tworzyć ani pozytywnej, ani negatywnej iluzji przed czytelnikiem.
 • artykuły prasowe,
 • wywiady,
 • wkładki tematyczne,
 • biuro prasowe z komunikatami prasowymi,
 • komentarze/opinie,
 • dyskusje, debaty, konsultacje,
 • konferencje prasowe/wynikowe,
 • spotkania okolicznościowe.
 • wyniki finansowe,
 • strategia i cele Grupy,
 • działania rozwojowe,
 • wartości Grupy.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Znacząca grupa interesariuszy biorąca czynny udział w kampaniach społecznych oraz działaniach charytatywnych, będąca beneficjentem programów realizowanych głównie przez Fundację PGNiG. Grupa PGNiG oczekuje od organizacji społecznych i NGO wsparcia w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb społecznych oraz pełnienia roli ambasadora w określonych kwestiach. Lepsze zrozumienie uwarunkowań regionalnych poprzez organizacje działające na danym terenie pozwala PGNiG precyzyjniej zarządzać relacjami społecznymi. Grupa PGNiG oczekuje rzetelnego informowania interesariuszy w oparciu o fakty i sprawdzone, potwierdzone dane, a wszelka ich analiza i redakcja powinna być wyważona tak, aby nie tworzyć ani pozytywnej, ani negatywnej iluzji przed czytelnikiem.
 • dedykowani doradcy biznesowi,
 • spotkania bezpośrednie,
 • konferencje,
 • współpraca w zakresie akcji humanitarnych i charytatywnych w Polsce i na świecie – poprzez Fundację PGNiG.
 • wpływ na rozwój społeczności lokalnych,
 • wsparcie finansowe,
 • wspólne inicjatywy społeczne.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Pracownicy to grupa interesariuszy, która poprzez posiadaną wiedzę, doświadczenie i umiejętności tworzy wartość dodaną PGNiG, dostarczając produkty i usługi na wysokim poziomie. Pracownicy tworzą kulturę organizacyjną PGNiG, mają wpływ na realizację celów strategicznych Grupy oraz w sposób bezpośredni przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa PGNiG często jest pierwszym miejscem pracy dla wielu młodych ludzi oraz organizacją wybieraną przez osoby wkraczające na rynek pracy. Jednocześnie rozwój Grupy sprzyja poszukiwaniu specjalistów z różnych dziedzin, którzy dzięki posiadanym kwalifikacjom budują innowacyjną organizację. Kluczowym aspektem działalności Grupy PGNiG jest zapewnienie pracownikom stabilnego zatrudnienia, stwarzając jednocześnie dogodne możliwości rozwoju zawodowego w przyjaznym i bezpiecznym miejscu pracy.

Złożoność realizowanych w Grupie PGNiG procesów wpływa na potrzebę ciągłego doskonalenia oraz podnoszenia wiedzy i kwalifikacji pracowników. Pracownicy w sposób aktywny angażują się w projekty rozwojowe pozwalające Grupie na zapewnienie usług i produktów o najwyższej jakości. Jednocześnie oczekują oni przejrzystych zasad zatrudniania i wynagradzania – adekwatnie do wykonywanych zadań.

Potencjalni pracownicy wiążący swoją przyszłość zawodową z GK PGNiG wymagają jasnych i przejrzystych zasad rekrutacji, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto oczekują transparentności na każdym etapie zatrudnienia, dopełnienia uzgodnionych warunków zatrudnienia oraz oceny potencjalnego kandydata poprzez kwalifikacje i umiejętności wolnej od przejawów dyskryminacji.

Poprzez szczególną relację pracodawca – pracownik Grupa PGNiG wpływa na tych interesariuszy w wielu wymiarach. Oczekuje od nich zaangażowania w realizowane zadania i powierzone obowiązki. Motywuje ich do własnego rozwoju i doskonalenia umiejętności. Zobowiązuje do przestrzegania regulaminów, procedur oraz kodeksu etycznego i wartości, kształtując tym samym odpowiedzialne środowisko pracy.

Będąc pracodawcą liczącym się na rynku pracy, GK PGNiG oczekuje, że kandydaci zapoznają się z informacjami o prowadzonej przez Grupę działalności i realizowanych projektach, przedstawią swoją rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej oraz zaprezentują sposoby uzupełnienia potencjalnych luk kompetencyjnych, przyczyniając się do dalszego wzrostu Grupy PGNiG.

 • konsultacje społeczne (w zależności od potrzeb),
 • Rada Pracowników (spotkania/ konsultacje zgodnie z zapisami ustawowymi),
 • grupa komunikatorów – pracowników odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną (spotkania komunikatorów kilka razy w roku),
 • codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet,
 • badanie opinii pracowników (co 2-3 lata na dużą skalę i raz w roku badanie satysfakcji dot. poziomu jakości usług komunikacyjnych i informatycznych),
 • spotkania okolicznościowe,
 • raporty bieżące i okresowe,
 • sprawozdania i materiały informacyjne,
 • ogłoszenia rekrutacyjne,
 • konferencje prasowe.
 • warunki wynagradzania i premiowania,
 • polityka płacowa,
 • możliwość rozwoju,
 • wsparcie i benefity,
 • polityka prorodzinna,
 • stabilność i pewność zatrudnienia,
 • warunki zatrudnienia.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych są głosem pracowników i ważnym decydentem kształtującym politykę personalną organizacji. Przekazują opinie pracowników w zakresie warunków pracy do Grupy jako pracodawcy oraz przedstawiają warunki porozumienia pomiędzy stronami w obszarach zawodowych i socjalnych. Organizacje Związkowe reprezentują i bronią praw pracowników, ich interesów zawodowych i socjalnych oraz regulują stosunki między Grupą PGNiG
i pracownikami, negocjując m.in. warunki zatrudnienia, wynagrodzeń czy też bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem jest też współpraca między pracownikami a kadrą zarządzającą w istotnych obszarach działalności i rozwoju Grupy.
Związki zawodowe pełnią ważną rolę względem pracowników, reprezentując ich prawa. Jednak poza tym GK PGNiG oczekuje, że tego typu organizacje będą stroną w budowaniu postawy dialogu z pracownikami oraz przyczynią się do angażowania pracowników w sprawy i rozwój całej Grupy.
 • konsultacje społeczne z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi oraz Radą Pracowników na podstawie przepisów prawa oraz zawartych porozumień (spotkania oraz bieżąca korespondencja w zależności od potrzeb i ustaleń zawartych w porozumieniach Zarządu ze stroną społeczną),
 • kontakt z pracownikami poszczególnych Spółek Grupy oraz Oddziałów PGNiG odpowiedzialnych za prowadzenie dialogu społecznego,
 • oraz takie same narzędzia komunikacji jak do pozostałych pracowników: codzienny newsletter elektroniczny, portal wewnętrzny – intranet itp.
 • plany rozwojowe,
 • strategia operacyjna,
 • warunki zatrudnienia
  i wynagradzania,
 • polityka płacowa,
 • poszanowanie praw człowieka.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Jako jedno z największych i najstarszych przedsiębiorstw w Polsce PGNiG prowadzi działalność biznesową w wielu miejscach w kraju i za granicą. Grupa jest świadoma wpływu, jaki wywiera na społeczności skupione wokół realizowanych inwestycji, dlatego zawsze stara się budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. PGNiG podejmuje współpracę ze wszystkimi interesariuszami, do których zaliczają się również mieszkańcy, przedstawiciele administracji samorządowej, lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Społeczności lokalne są zainteresowane inwestycjami prowadzonymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W celu przeprowadzania inwestycji bez zakłóceń i ukończenia ich w planowanym wymiarze – ważna jest akceptacja prowadzonych działań ze strony społeczności znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Każdy projekt inwestycyjny zapoczątkowany jest dialogiem ze społecznością lokalną. Istotne jest przekazanie informacji dotyczących procesu oraz poznanie oczekiwań społecznych w celu minimalizacji niekorzystnego wpływu na otoczenie.
PGNiG prowadzi szeroko zakrojony dialog ze społecznościami lokalnymi celem dostosowania prowadzonych projektów inwestycyjnych do ich potrzeb. Grupa angażuje się w działania społeczne i informacyjno-edukacyjne pozwalające na zrozumienie roli danej inwestycji, jej akceptację oraz przyłączenie się społeczeństwa do jej realizacji. W rezultacie często podejmowane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury oraz wspierania lokalnych organizacji społecznych, nauki, kultury i sportu.
Kluczowym elementem właściwych relacji społecznych jest umiejętność nawiązania porozumienia we wspólnych kwestiach. GK PGNiG w dialogu ze społecznościami lokalnymi szuka partnerstwa i współpracy. Tym samym oczekuje od tej grupy interesariuszy jasnych i rzetelnych informacji w zakresie ewentualnych przeszkód mogących negatywnie wpłynąć na realizację inwestycji oraz postawy niwelującej eskalowanie problemów związanych z prowadzonymi działaniami.
 • konsultacje społeczne (zgodnie z prawem, a także zgodnie z koncepcją dialogu społecznego, realizowaną w firmie, pozostałe działania w zależności od potrzeb),
 • działania w ramach Fundacji PGNiG,
 • współpraca bezpośrednia z władzami i organizacjami lokalnymi,
 • dialog związany z bieżącymi inwestycjami.
 • plany inwestycyjne,
 • wsparcie społeczności lokalnej,
 • inicjatywy regionalne.

Opis grupy interesariuszy Relacje i wpływ interesariuszy Oczekiwania i wpływ PGNiG
na interesariuszy
Sposób
komunikacji
Tematy poruszane w komunikacji
Urzędy administracji, regulator (Urząd Regulacji Energetyki)
i Komisja Europejska wprowadzają w przestrzeń gospodarczą określone przepisy prawne. Komisja Europejska współpracuje z krajowymi regulatorami w celu wdrażania na szczeblu krajowym rozwiązań wprowadzonych na rynku europejskim.
Współpraca z tą grupą interesariuszy oparta jest na wzajemnym dialogu i szacunku wobec prawa.

Spółki Grupy PGNiG prowadzą działalność gospodarczą w sektorach regulowanych, m.in. dystrybucji oraz magazynowania gazu, z tego powodu zgodność ich działań z regulacjami stanowi jeden z kluczowych aspektów prowadzonej działalności. Grupa prowadzi otwarty dialog obejmujący między innymi zaangażowanie w opiniowanie projektów rozwiązań legislacyjnych na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego.

Jednocześnie PGNiG w świetle wprowadzonych rozwiązań prawnych dostosowuje swoją działalność, model biznesowy oraz procesy do zmieniających się regulacji.

Przedstawianie własnego stanowiska w ważnych kwestiach prawnych, regulacyjnych i sprawozdawczych pozwala chronić dobro spółki oraz klientów, którzy korzystają z oferowanych przez nią usług i produktów. Podstawą kontaktów z regulatorami jest wskazanie konsekwencji w obszarze konkurencyjności oraz niezależności energetycznej kraju wynikającej ze zmian wprowadzanych w obowiązującym prawie.
 • konsultacje,
 • wymiana korespondencji,
 • wspólne inicjatywy – konferencje, warsztaty, spotkania dwustronne.
 • działalność zgodnie z normami i przepisami prawa,
 • wpływ na gospodarkę krajową,
 • wpływ na rozwój rynku.

Wyniki wyszukiwania