Raport Zintegrowany
ESG 2020

Polityka wynagrodzeń

Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 15 lipca 2009 r. Dodatkowo system wynagrodzeń regulowany jest przez wewnętrzne regulaminy jednostek organizacyjnych oraz umowy społeczne zawarte z organizacjami związkowymi.

Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego, do którego zostało przypisane dane stanowisko, zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy, wymaganymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym.

Regulacje płacowe zapewniają pracownikom dodatkowe składniki wynagrodzeń, w tym do najistotniejszych należy zaliczyć nagrody i premie, nagrodę barbórkową, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, premię roczną.

W PGNiG funkcjonuje system premiowania, do którego podstawowych elementów należy zaliczyć:

  • MBO (Zarządzanie przez Cele) – obejmuje stanowiska kadry menedżerskiej, na których realizowane są kluczowe cele dla PGNiG. Wysokość premii MBO zależna jest od jakości i stopnia realizacji przypisanych celów;
  • Uznaniowa nagroda okresowa – dotyczy pozostałych pracowników, przyznawana kwartalnie zgodnie z uznaniową oceną wyników pracy przez przełożonego;
  • Uznaniowa nagroda zadaniowa – indywidualne, uznaniowe nagrody dla pracowników uzyskujących wyróżniające wyniki w pracy zawodowej (fundusz w dyspozycji Zarządu PGNiG);
  • Uznaniowa nagroda projektowa – obejmuje pracowników zaangażowanych w realizację zadań projektowych, wysokość nagrody zależna jest od stopnia i jakości wykonania konkretnych zadań.

PGNiG oferuje swoim pracownikom pracowniczy program emerytalny (PPE) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207). W programie uczestniczyć może każdy pracownik, który pozostaje nieprzerwanie w zatrudnieniu co najmniej 3 miesiące.

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG została przyjęta przez ZWZ PGNiG w dniu 24 czerwca 2020 r. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej podstawowe wynagrodzenie miesięczne oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki. Miesięczna kwota wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu jest ustalane w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7- do 15-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% rocznego Wynagrodzenia Stałego.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się jako wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie stanowi iloczyn podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika określanego w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia. Wspomniany mnożnik wynosi 1,7 dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, 1,6 dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i sekretarza Rady Nadzorczej oraz 1,5 dla pozostałych członków Rady nadzorczej.

Wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG w 2020 r.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
Imię i nazwisko Łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2020 r. wypłaconych
i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG z uwzględnieniem VAT
Łączna kwota wynagrodzeń
z tytułu pełnienia funkcji
w jednostkach podporządkowanych w 2020 r. z uwzględnieniem VAT
Razem wynagrodzenie
w 2020 r.
(w tysiącach złotych)
Razem Zarząd, w tym: 5 912 398 6 310
Paweł Majewski – Prezes Zarządu1) 108 14 122
Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu 1 221 258 1 479
Arkadiusz Sekściński – Wiceprezes Zarządu2) 875 875
Przemysław Wacławski – Wiceprezes Zarządu2) 916 126 1 042
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu3) 932 932
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 1 860 1 860
Osoby nie pełniące swoich funkcji na 31 grudnia 2020 r.: 4 988 2 148 7 136
Radosław Bartosik – Wiceprezes Zarządu4) 471 409 880
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu5) 947 947
Jerzy Kwieciński – Prezes Zarządu3) 6) 853 278 1 131
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu5) 765 535 1 300
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu5) 947 947
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu5) 1 005 926 1 931
Razem Rada Nadzorcza, w tym: 767 767
Sławomir Borowiec 88 88
Piotr Broda 84 84
Roman Gabrowski 82 82
Andrzej Gonet 82 82
Mieczysław Kawecki 84 84
Bartłomiej Nowak 93 93
Stanisław Sieradzki 82 82
Piotr Sprzączak 89 89
Grzegorz Tchorek 83 83
Razem wynagrodzenie członków organów 11 667 2 546 14 213
1) Pełni funkcję od dnia 12 listopada 2020 r.
2) Pełni funkcję od dnia 15 stycznia 2020 r.
3) Pełni funkcję od dnia 10 stycznia 2020 r.
4) Pełnił funkcję do dnia 16 stycznia 2019 r.
5) Pełnił funkcję do dnia 9 stycznia 2020 r.
6) Pełnił funkcję do dnia 22 października 2020 r.

 

Wynagrodzenia członków organów zarządczych i nadzorczych PGNiG w 2019 r.

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
Imię i nazwisko Łączna kwota wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych oraz nagród w 2019 r. wypłaconych
i należnych z tytułu pełnienia funkcji w PGNiG z uwzględnieniem VAT
Łączna kwota wynagrodzeń
z tytułu pełnienia funkcji
w jednostkach podporządkowanych w 2019 r. z uwzględnieniem VAT
Razem wynagrodzenie
w 2019 r.
(w tysiącach złotych)
Razem Zarząd, w tym: 9 503 291 9 794
Piotr Woźniak – Prezes Zarządu 1 984 154 2 138
Łukasz Kroplewski – Wiceprezes Zarządu 1 846 1 846
Michał Pietrzyk – Wiceprezes Zarządu 1 843 137 1 980
Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu 1 848 1 848
Robert Perkowski – Wiceprezes Zarządu 698 698
Magdalena Zegarska – Wiceprezes Zarządu 1 284 1 284
Osoby nie pełniące swoich funkcji na 31 grudnia 2019 r.: 965 14 979
Radosław Bartosik — Wiceprezes Zarządu 1) 965 14 979
Razem Rada Nadzorcza, w tym: 695 695
Sławomir Borowiec 86 86
Piotr Broda 81 81
Gabrowski Roman 29 29
Andrzej Gonet 82 82
Mieczysław Kawecki 79 79
Bartłomiej Nowak 92 92
Stanisław Sieradzki 81 81
Piotr Sprzączak 86 86
Grzegorz Tchorek 79 79
Razem wynagrodzenie członków organów 11 163 305 11 468
1) Pełnił funkcję Członka Zarządu do dnia 16 stycznia 2019 r.

Wyniki wyszukiwania