Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kapitał naturalny

Kapitał naturalny rozumiemy jako zasoby naturalne, z których firma korzysta i na które ma wpływ.

Interakcja spółek Grupy PGNiG i środowiska jest naturalnie wpisana w specyfikę ich działalności. Mając na uwadze współczesne wyzwania ochrony środowiska, związane z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych oraz możliwym zanieczyszczeniem poszczególnych jego elementów, podejmujemy działania ukierunkowane na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. Jednocześnie Grupa PGNiG ma świadomość wpływu na zmiany klimatyczne i wspiera walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Dodatkowo PGNiG podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej, takie jak wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania energią.

Kluczowe dane:

6,8 mln Mt eCO2

bezpośrednia emisja GHG (scope 1 – zakres 1) GK PGNiG w 2020 r. (dane za 2019: 7,18 mln Mt eCO₂, dane za 2018: 7,15 mln Mt eCO₂)

1099,7 GWh

zużycie energii elektrycznej
w ramach Grupy PGNiG w 2020 r.
(1 122,1 GWh za 2019 r.;
1 161,6 GWh za 2018 r.)

154,8 mln m3

zużycie wody w Grupie PGNiG
w 2020 r. (144,6 mln m³ za 2019,
160,6 mln m³ za 2018 r.)

156,0 mln m3

całkowita ilość ścieków w Grupie PGNiG w 2020 r. (145,1 mln m³ w 2019; 160,7 mln m³ w 2018 r.)

Osiągnięte rezultaty:

-5,31 %

bezpośrednia emisja GHG (scope 1)
Grupy PGNiG w 2020 r. względem
2018 r. mimo stabilnego rozwoju działalności Grupy

-2 %

ogólne zużycie energii elektrycznej w ramach Grupy PGNiG w 2020 r. względem 2018 r.

-3,63 %

ogólne zużycie wody w
Grupie w 2020 r.
względem 2018 r.

-2,92 %

łączna liczba ścieków Grupy PGNiG w 2020 r. względem 2018 r.

Jak zarządzamy wynikami?

 • Realizacja działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez wsparcie procesu zamiany węgla na gaz ziemny w ciepłownictwie, czego efektem będzie redukcja emisji szkodliwych pyłów i gazów cieplarnianych w skali kraju.
 • Obszar środowiskowy w Grupie PGNiG jest regulowany przez dwa wiodące dokumenty. Pierwszy z nich to wdrożona Polityka QHSE, która jest wyrazem odpowiedzialności za prowadzoną aktywność gospodarczą w duchu zgodności z globalnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju. Z kolei, drugim dokumentem jest Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022, której zapisy podkreślają istotność obszaru środowiskowego w odpowiedzialnym funkcjonowaniu Grupy.
 • Budowa instalacji fotowoltaicznych – w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w Grupie PGNiG oszacowano, że własne nieruchomości spełniają kryteria do budowy instalacji o łącznej mocy ok. 20 MW. Jest to wieloetapowy proces, który ma zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej i dostarczyć dla działalności firmy czystej energii słonecznej dla potrzeb własnych i do odsprzedania do sieci. Działania na rzecz optymalizacji energetycznej oraz neutralizacji wpływu eksploatacji obiektów biurowych na środowisko naturalne spółka realizuje również m.in. w oparciu o uruchomiony w sierpniu 2020 r. Program Poprawy Efektywności Energetycznej w Grupie Kapitałowej PGNiG.
  • Montaż pilotażowej instalacji fotowoltaicznej na dachu jednego z budynków Centrali PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Teren ten znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej parametrów historycznego układu urbanistycznego, a wiele budynków wpisanych jest do rejestru zabytków. Na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej wytypowano budynek biurowy C7, który nie jest budynkiem zabytkowym – jego dach o powierzchni około 1500 m² spełniał kryteria do realizacji przedsięwzięcia. Instalacja fotowoltaiczna, o mocy blisko 50 kWp, została wyposażona w 124 panele słoneczne. Instalacja będzie produkować rocznie ponad 42 MWh zielonej energii, co w dużym stopniu pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną dla tego budynku.
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej w Zielonej Górze na obiektach przy ul. Naftowej 3. W pierwszej fazie inwestycja pozwoli na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zakupionej z zewnątrz o 10% oraz ograniczy emisje CO₂ do środowiska. Docelowo zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z sieci wyniesie około 20%.
 • Odwierty przeznaczone do zamknięcia są likwidowane zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego oraz stosownych aktów wykonawczych.
 • Ścieki wytwarzane przez jednostki Grupy PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, wód powierzchniowych lub do ziemi na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych.
 • Budowa kotłowni gazowej KG1 w Elektrociepłowni Żerań, która zastąpiła pracę dwóch kotłów węglowych, zmniejszając emisję zanieczyszczeń powietrza (Termika).
 • Wybudowanie instalacji dyfuzorowej służącej do wprowadzania solanki do wód Zatoki Puckiej, która zapewnia odpowiednie mieszanie i rozcieńczanie solanki w wodach Zatoki, zgodnie z założeniami wynikającymi z obliczeń modelowych i teoretycznych (GSP).
 • Montaż hybrydowych (pole elektryczne i akustyczne) instalacji odstraszania ryb na ujęciach wody chłodzącej w Elektrociepłowni Żerań z Wisły i Kanału Żerańskiego, w celu niedopuszczenia do wpływania ryb do układu pompowego ujęć (Termika).

Jak kapitał naturalny wpływa na pozostałe kapitały?

Jednym z kluczowych wątków rozwoju innowacji w Grupie są ekologiczne technologie oraz produkty.

PGNiG rozpoczęło w 2020 r. prace nad projektami wykorzystania wodoru w energetyce i sektorze motoryzacyjnym. Bada możliwość magazynowania i transportu wodoru siecią gazową. Wodór – Czyste Paliwo dla Przyszłości (Hydrogen – Clean Fuel for the Future) to nowy kompleksowy program wodorowy PGNiG, na który składa się kilka projektów – od produkcji „zielonego wodoru” poprzez jego magazynowanie i dystrybucję, aż do wykorzystania w energetyce przemysłowej. Program składa się z kilku elementów:

 • Projekt Hydra Tank – badawcza stacja tankowania pojazdów wodorem,
 • Projekt InGrid – Power to Gas – produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE. Badanie możliwości przesyłu wodoru z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego,
 • New Fuel Lab – analiza czystości wodoru i badania nad paliwami alternatywnymi,
 • Magazynowanie wodoru – wykorzystanie podziemnych magazynów gazu do magazynowania wodoru,
 • Energetyka – wykorzystanie wodoru w energetyce przemysłowej.

Kapitał ludzki i kapitał naturalny wpływają na siebie na kilku płaszczyznach:

 • poprzez edukację i szkolenia Grupa minimalizuje ryzyka powstania wydarzeń mających wpływ na otoczenie przyrodnicze wynikające z błędów człowieka;
 • poprzez działalność rozwojową i innowacyjną Grupa opracowuje i wdraża rozwiązania zmniejszające wpływ działalności operacyjnej na środowisko. Duża część tego rodzaju rozwiązań powstaje wewnątrz naszych spółek;
 • z punktu widzenia pozyskiwania zasobów naturalnych, kompetentni pracownicy są kluczem do efektywnego poszukiwania oraz eksploatacji nowych złóż – także poza granicami kraju.

Spółka, prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów, prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Grupa PGNiG to holding przemysłowo-surowcowy. PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Kluczowym segmentem działalności Grupy jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, Grupa realizuje:

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwaniem praw do eksploatacji;
 • inwestycje związane z udostępnianiem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku, tj.:

 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNG);
 • zakup węgla kamiennego na potrzeby segmentu Wytwarzanie.

Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy krótko-, średnio- i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po cenach rynkowych.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2020 r. Grupa przeznaczyła nakłady na zakup uprawnień do emisji 4 576,8 tys. Mg CO2 (tyle Grupa PGNiG musiała dodatkowo zakupić, ponieważ przydział emisji w 2020 r. wyniósł 1 358,3 tys. Mg).

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • W zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W 2020 r. PGNiG realizowało program „Cyfrowe złoże” – narzędzia, które umożliwia PGNiG efektywne wykorzystanie zasobów ropy i gazu. W 2020 r. rozpoczęto realizację programu rozwoju kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG.
 • Segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się o aktywa węglowe. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie z wymogami BAT. Nowe projekty inwestycyjne opierają się przede wszystkim o gaz – paliwo o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.

Wyniki wyszukiwania