Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny rozumiemy jako umiejętność dzielenia się, budowania dobrych relacji i współpracy z interesariuszami.

Ważne strategiczne znaczenie produktów, jakie Grupa dostarcza swoim klientom, powoduje, że odgrywa ona szczególnie istotną rolę w codziennym życiu społeczności lokalnych. Charakter, skala działalności i obecność infrastruktury służącej poszukiwaniu, wydobyciu, magazynowaniu oraz dystrybucji węglowodorów powoduje, że GK PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. GK PGNiG kreuje możliwości współpracy oraz buduje zrozumienie dla wzajemnych relacji i współzależności z poszczególnymi grupami interesariuszy.

W 2020 r. szczególnego znaczenia nabrało wsparcie walki z pandemią COVID-19, które było realizowane na dwóch płaszczyznach. Wewnątrz Grupy Kapitałowej skupiono się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i ciągłości pracy, co jest równoznaczne z zadbaniem o zapewnienie pewności dostaw gazu, energii elektrycznej i innych usług. W otoczeniu zewnętrznym Grupa wsparła lokalne społeczności poprzez udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom zdrowotnym i instytucjom opiekuńczym. Beneficjentami były domy pomocy społecznej, hospicja oraz organizacje wspierające kombatantów.

Kluczowe dane:

 • Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez poprawę jakości obsługi oraz inwestycje w zaawansowane, cyfrowe rozwiązania i narzędzia komunikacyjne odpowiadające na potrzeby różnych grup klientów.
 • „Być jak Ignacy” – autorski program PGNiG i Fundacji PGNiG, popularyzujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych, a jednocześnie przybliżający najmłodszym postać Ignacego Łukasiewicza oraz innych wybitnych polskich naukowców.
 • Grupa realizowała pomoc w walce z pandemią pod hasłem „PGNiG jesteśmy blisko Ciebie”.
 • Spółki Grupy PGNiG w dobie pandemii rozwijają internetowe sposoby komunikacji, umożliwiając 100% obsługę klienta bez bezpośredniego kontaktu.
 • Opieka i wsparcie muzeów gazownictwa w Warszawie (przez PGNiG) i w Paczkowie (przez PSG) oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce (PGNiG i Fundacja PGNiG).

Osiągnięte rezultaty:

20 mln osób

szacowana liczba beneficjentów programów społecznych Grupy PGNiG wraz z Fundacją, spowodowana jest specyficznym rokiem, kiedy większość działań poświęcona była walce z pandemią

408 uczestników

programu „Rachunek Wdzięczności PGNiG” walczących w Powstaniu Warszawskim i/lub Weteranów Wojny Obronnej w 1939 roku

550 inicjatyw

wspartych w 2020 r. przez spółki
z Grupy Kapitałowej i Fundację PGNiG (ponad 500 w 2019 r., ponad 400
w 2018 r.).

Tak duża liczba beneficjentów spowodowana jest specyficznym rokiem, kiedy większość działań poświęconych było walce z pandemią. W 2019 r. liczba odbiorców wsparcia i projektów społecznych Grupy była szacowana na ponad 365 tys. osób.

Od rozpoczęcia przedsięwzięcia spółka PGNiG OD, wraz z Fundacją PGNiG SA, wypłaciła na ich rzecz blisko 920 tys. zł. W programie uczestniczy również 688 bohaterskich górników, którzy 16 grudnia 1981 roku brali udział w strajku w kopalni „Wujek”, a suma wypłat względem nich sięga ponad 905 tysięcy złotych.

Jak zarządzamy wynikami?

 • Grupa PGNiG wpływa na lokalne społeczności poprzez swoją działalność dobroczynną i charytatywną realizowaną głównie przez Fundację PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Realizujemy strategiczne długofalowe programy zaangażowania społecznego przez Fundację i spółki Grupy PGNiG oraz reagujemy na potrzeby – wsparcie walki z pandemią.
 • Wykorzystujemy formy dialogu społecznego jako sposób komunikacji, która pozwala naszym interesariuszom zrozumieć naszą działalność.
 • Dobry sąsiad – na bieżąco staramy się identyfikować potrzeby i oczekiwania danej społeczności. Jeszcze przed pojawieniem się w wybranej lokalizacji, spotykamy się z władzami gmin, aby wyjaśnić cel i zakres prac związanych z planowaną inwestycją.

Jak kapitał społeczny wpływa na pozostałe kapitały?

Głównym kierunkiem oddziaływania Grupy na otoczenie społeczne z zaangażowaniem kapitału intelektualnego jest edukacja i nauka. Spółka moderuje współpracę z uczelniami i szkołami zawodowymi w taki sposób, aby zapewnić sobie napływ wysokokwalifikowanej kadry (zarządzanie luką pokoleniową) oraz pozyskiwać partnerów do rozwoju innowacji w dużych ośrodkach naukowo-akademickich.

Ze względu na zmiany pokoleniowe i związaną z tym obawę o utracenie wiedzy posiadanej przez doświadczonych pracowników, od 2019 r. jest prowadzony w PGNiG Program Mentoringu. Celem inicjatywy jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników z długoletnim stażem do pracowników nieposiadających eksperckiej wiedzy.

Jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku dostosowaliśmy swój system podnoszenia kwalifikacji i zatrudnienia do realizacji doktoratów wdrożeniowych. PGNiG Termika od ponad dziesięciu lat przyznaje stypendia zawodowe dla najlepszych uczniów szkół partnerskich w ramach programu „Zagrzewamy do nauki”.

Grupa Kapitałowa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Nasi pracownicy pełnią funkcję nieformalnych ambasadorów PGNiG w terenie. To ich bezpośrednie zaangażowanie w lokalne inicjatywy, członkostwo w radach pracowniczych i związkach zawodowych ma bezpośrednie przełożenie na rozwój otoczenia społecznego.

Wsparcie walki z pandemią lokalnych społeczności poprzez udzielanie pomocy materialnej i finansowej placówkom zdrowotnym i instytucjom opiekuńczym z otoczenia Grupy oraz zapewnienie ciągłości pracy Grupy przez zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.

Spółka, prowadząc działalność wydobywczą na terenie Polski i innych krajów, prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi, ekspertami i organizacjami ekologicznymi. Od ich akceptacji często zależy możliwość udostępnienia złóż węglowodorów. Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów.

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy, między innymi, akceptacja dla realizacji naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową,
 • projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji PGNiG.

Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 550 inicjatyw i wydarzeń w 2020 r. w stosunku do ponad 500 w 2019 r. Duża część z nich była powiązana ze wsparciem walki z pandemią.

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • Gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki.
 • Sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 000 pracowników oraz ich rodzin.
 • Obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość korzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Wyniki wyszukiwania