Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z przeprowadzanym co roku przeglądem systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Grupie PGNiG nie funkcjonuje kompleksowy, korporacyjny system zarządzania ryzykiem. Na poziomie PGNiG sformalizowano i zdefiniowano procesy zarządzania ryzykiem w najistotniejszych obszarach działalności.

  • GRI 102-11
  • GRI 102-15
  • GRI 103-2
  • GOV-1/C3
  • GOV-2/A1
  • GOV-2/A2

Obszary te identyfikują, adresują i oceniają ryzyka zgodnie z przyjętymi metodykami i skalami oceny. Procesy obszarowego zarządzania ryzykiem oparte są na wypracowanych wewnętrznie modelach i rejestrach ryzyka, zaś na potrzeby prowadzonych działań ryzyka identyfikuje się i przedkłada do oceny przez przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych (kadra kierownicza).

Spółka dostrzega jednakże konieczność budowy kompleksowego i zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem, integrującego ryzyka działalności biznesowej oraz ryzyka niefinansowe w szczególności ryzyka z obszaru środowiska naturalnego i klimatu. W Spółce na poziomie strategicznym prowadzony jest projekt mapowania procesów w przekroju całej Grupy PGNiG. Przewiduje się, iż w ramach tego projektu zostanie zdefiniowany i ustrukturalizowany również proces integrujący zarządzanie ryzykiem na poziomie Grupy PGNiG.

Realizacja koncepcji gospodarki niskoemisyjnej i osiągnięcie globalnych celów w zakresie ograniczania wpływu zmian klimatycznych wymaga w podejściu do zarządzania ryzykiem uwzględnienia zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju.

W aspekcie zarządzania ryzykiem niefinansowym, Grupa PGNiG koncentruje się na ograniczeniu możliwości materializacji ryzyk niefinansowych wynikających z realizowanych działań biznesowych. Tym samym ze względu na rozbudowaną strukturę oraz mnogość realizowanych procesów Członkowie Zarządu adekwatnie do obszarów kompetencyjnych odpowiadają za zarządzanie ryzykiem w danym aspekcie. Zarządzanie ryzykiem wspierane jest przez wdrożony i certyfikowany System Zarządzania QHSE w PGNiG, który pozwala identyfikować, oceniać i monitorować czynniki ryzyka procesowego. Natomiast, szczegółowe kroki postępowania reguluje Procedura „Zarządzanie ryzykiem procesowym”.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami wszystkie procesy biznesowe poddawane są analizie w wyniku, której następuje identyfikacja i ocena ryzyk mogących zakłócić osiągnięcie wyznaczonego celu. Ocena ryzyka realizowana jest w oparciu o macierz zawierającą trzystopniową skalę w ramach, której określa się działania w celu obniżenia poziomu ryzyka i zmniejszenia prawdopodobieństwa jego zaistnienia. Szczegółowa analiza ryzyka przeprowadzana jest minimum raz w roku i biorą w niej udział osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie danego procesu. Ryzyko jest analizowane i parametryzowane w oparciu o miejsce wystąpienia zdarzenia, potencjalne przyczyny i skutki oraz prawdopodobieństwo zaistnienia. Jednocześnie uwzględniane są aktualne mechanizmy zabezpieczające materializację ryzyka oraz wpływające na potencjalne zmniejszenie skutków danego zdarzenia.

System zarządzania ryzykiem jest doskonalony i poddawany ocenie z punktu widzenia trafności doboru działań prewencyjnych przyczyniających się do minimalizacji skutków ewentualnych ryzyk. Analizując liczbę identyfikowanych ryzyk niefinansowych w poszczególnych latach Grupa PGNiG obserwuje nieznaczny trend spadkowy, w zakresie pojawiających się nowych ryzyk. Wynika to z trafnych działań prewencyjnych, które wpływają na wzrost skuteczności zarządzania ryzykiem. Jednocześnie Grupa PGNiG poszerza katalog potencjalnych zdarzeń, które mogą w przyszłości przerodzić się w potencjalne ryzyka. Każdorazowo przy identyfikacji ryzyk Grupa PGNiG określa działania w celu obniżenia poziomu ryzyka lub ze względu na wyczerpane możliwości ich ograniczenia, podejmuje decyzję o akceptacji ich poziomu i przechodzi do bieżącego monitorowania, aby nie dopuścić do ich zmaterializowania.

Model zarządzania ryzykiem niefinansowym

11-img-pgnig-pl 11-img-pgnig-pl

Wyniki wyszukiwania