Raport Zintegrowany
ESG 2020

Znaczącym obszarem podejmowanym w ramach dialogu ze społecznościami lokalnymi są prowadzone inwestycje w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu. Współpraca z lokalnymi społecznościami ma wzajemne korzyści.

PGNiG ma możliwość poznać oczekiwania mieszkańców obszarów, na których planowane są inwestycje, natomiast społeczności bezpośrednio sąsiadujące z prowadzonymi inwestycjami w szerszym zakresie otrzymują informacje o roli i przeznaczeniu prowadzonych prac. W celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia zainteresowanych stron Grupa PGNiG prowadzi współpracę w sposób rzetelny i usystematyzowany, uwzględniając oczekiwania interesariuszy. Prowadzony dialog społeczny przed i w trakcie realizowanych inwestycji pozwala dostosować się inwestorowi do uwarunkowań i oczekiwań interesariuszy. Przyczynia się on również do lepszego zrozumienia przez lokalne społeczności intencji oraz celowości prowadzonych działań. Przed rozpoczęciem prac na danym terenie prowadzone są rozmowy i konsultacje z samorządami lokalnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami bezpośrednio sąsiadującymi z terenem inwestycyjnym. GK PGNiG angażuje się w inicjatywy informacyjno-edukacyjne mające wpływ na zrozumienie roli danej inwestycji, jej akceptację oraz współodpowiedzialność za jej realizację. Tym samym wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury, lokalne organizacje społeczne oraz obszary takie jak nauka, kultura i sport czy ekologia.

Realizacja inicjatyw jest możliwa głównie poprzez Fundację PGNiG. Wśród projektów skierowanych do społeczności lokalnej realizowanych przez Fundację w 2020 r. można wymienić:

 • Wsparcie dla powodzian z woj. podkarpackiego w postaci zakupu i dostarczenia sprzętu AGD do rodzin dotkniętych powodzią. Pomoc otrzymało blisko 260 rodzin z 14 gmin.
 • Wsparcie dla ponad 70 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej polegające na przekazaniu darowizn pieniężnych na zakup sprzętu do ratowania życia i zdrowia.
 • Zakończenie projektu Eko Skawina polegającego na termomodernizacji domów dla osób z najuboższych rodzin w gminie Skawina.
 • Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych – W posiadaniu Fundacji znajduje się samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych i seniorów – obecnych i byłych pracowników Grupy oraz kombatantów. Samochód obsługiwany jest przez kierowców przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Pojazd był wykorzystany do przewozu osób oraz kombatantów na zabiegi, rehabilitacje, wizyty lekarskie, wydarzenia.
 • Energia z Miodu – Na terenie PGNiG SA, przy ulicy Kasprzaka 25 w Warszawie, z uwagi na dostępność terenu oraz bliskie sąsiedztwo obszarów zielonych, powstała pasieka edukacyjna, która z roku na rok rośnie i liczy już 25 uli. Projekt łączy kwestie ochrony środowiska z elementami edukacyjnymi. W 2020 r. w Grupie Kapitałowej PGNiG powstała też druga pasieka (16 uli) w Warszawie na terenie Elektrociepłowni Siekierki (PGNiG Termika SA). Na co dzień pasiekami opiekuje się Fundacja PGNiG. W sumie to ok. 2 mln pszczół w środowisku miejskim.

Fundacja wspierała także wiele innych inicjatyw zgodnych z celami wskazanymi w statucie. Istotne było przekazanie dotacji na działania statutowe Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. PGNiG jest jednym z głównych fundatorów Muzeum, wspierając kolebkę branży naftowej – najstarszą działającą kopalnię ropy naftowej i dorobek pozostały po wielkim polskim wynalazcy i filantropie Ignacym Łukasiewiczu.

Programy stypendialne były wypłacane dla dzieci pracowników tragicznie zmarłych podczas pełnienia obowiązków służbowych dla GK PGNiG oraz w celu uhonorowania zdolnej młodzieży za osiągnięcia naukowe w programie „Zagrzewamy do Nauki” stworzonym przez spółkę PGNiG Termika. W ramach udzielanych stypendiów w 2020 r. Fundacja wsparła 12 uczniów i studentów.

Spółka Exalo realizuje własny program stypendialny „Wspieramy Młode Talenty” skierowany do uczniów pracowników osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Poza projektami realizowanymi wspólnie z Fundacją GK PGNiG podejmuje również inicjatywy we własnym zakresie. Tym samym wśród wielu projektów realizowanych przez spółki GK PGNiG oprócz programu edukacyjnego „Być jak Ignacy”, jest sponsoring tytularny Superligi. Ponadto realizowane są programy stażowe w PGNiG Akademia Młodych: GeoTalent i Złoża Kariery. PGNiG angażuje się także w działania na rzecz zachowania i udostępniania dziedzictwa historycznego będącego nie tylko częścią historii Spółki, ale także świadectwem rozwoju nauki i techniki polskiego przemysłu.

Wśród lokalnych projektów CSR-owych zrealizowanych przez GK PGNiG w 2020 r. (niedotyczących wsparcia walki z pandemią) można wymienić:

PGNiG w Pakistanie prowadzi program zaangażowania społecznego i inwestycji społecznych, którego podstawą jest przekonanie o współpracy z lokalną społecznością i jej wspieranie w celu podniesienia standardu ich życia oraz zaspokojenia potrzeb społeczności poprzez różne programy pomocy społecznej. Ponadto Program Inwestycji Społecznych opiera się na wielokierunkowej strategii, polegającej na alokacji środków do różnych sektorów i obszarów, które odzwierciedlają najlepsze możliwości tworzenia trwałych korzyści dla społeczności. PGNiG podjęło obligatoryjne zobowiązanie w zakresie pomocy społecznej po podpisaniu umowy dzierżawy poszukiwawczej Kirthar w 2005 r.

PGNiG w Pakistanie angażuje się w sprawy swoich interesariuszy w obszarze działania i poza nim. Współpracuje bardzo blisko z lokalnymi społecznościami i aktywizuje je na wszystkich poziomach działalności projektu, tj. tworzenia miejsc pracy, możliwości rozwoju przedsiębiorczości, polepszenia ich sytuacji życiowej oraz poprawy systemu opieki zdrowotnej i edukacji. Współpracuje z lokalnymi władzami, politykami i przedstawicielami sektora publicznego, aby zapewnić efektywne wykorzystanie zarówno funduszy obligatoryjnych, jak i nieobowiązkowych w celu budowy długotrwałych partnerskich relacji z otoczeniem.

Oddział Operatorski PGNiG w Pakistanie otrzymał w 2020 r. nagrodę „Annual Environment Excellence Awards” przyznawaną przez pakistańskie Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia (NFEH). Nagroda jest wyróżnieniem za skuteczne wdrożenie szerokiego programu CSR obejmującego działania prospołeczne i proekologiczne.

Oddział został wyróżniony za program realizowany na terenach obejmujących koncesję Kirthar, gdzie spółka prowadzi poszukiwania i eksploatuje dwa złoża gazu ziemnego – Rehman i Rizq. W ramach programu oddział zrealizował m.in. następujące projekty:

 • zasadzenie ponad 2000 drzew na terenie Kopalni Rehman, które umożliwią tworzenie siedlisk dzikim ptakom oraz przyczynią się do poprawy jakości powietrza, obniżenia temperatury, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy zapobiegania erozji gleby,
 • uruchomienie oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na peryferiach Zakładu Produkcyjnego Rehman,
 • wsparcie projektów związanych z zaopatrzeniem lokalnej społeczności w wodę pitną,
 • rozwój infrastruktury drogowej oraz budowę punktu medycznego w Tando Rahim Khan z bezpłatną pomocą medyczną i okulistyczną,
 • szkolenie miejscowych wykonawców oraz zapewnienie im możliwości pracy w Oddziale, aby dać impuls dla rozwoju gospodarczego oraz poprawy sytuacji życiowej mieszkańców regionu,
 • organizację ponad 50 spotkań z mieszkańcami prowincji w celu zwrócenia ich uwagi na główne wyzwania w zakresie ochrony tamtejszego środowiska naturalnego.

Celem programu AEEA jest docenianie i promowanie organizacji, które wnoszą szczególny wkład w ochronę środowiska, ograniczanie emisji oraz kontrolowanie procesów związanych z utylizacją odpadów i zanieczyszczeniami, chroniąc tym samym krajowy i regionalny ekosystem. Nagroda wyróżnia podmioty, dla których zrównoważony rozwój to podstawa prowadzenia działalności bez szkody dla środowiska i zasobów naturalnych, w przyjaznej koegzystencji ze społecznościami lokalnymi.

Pomysłodawcą i organizatorem programu jest Narodowe Forum Środowiska i Zdrowia (NFEH – National Forum for Environment and Health). NFEH to pakistańska organizacja non profit, której celem jest szerzenie wiedzy na temat ochrony przyrody, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Podmiot aktywnie uczestniczy w rozmowach z lokalnymi decydentami, promując zasady zrównoważonego rozwoju jako niezbędny element realizowanych projektów i inwestycji. NFEH powstało w 1999 r. i jest organizacją stowarzyszoną z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP – United Nations Environment Programme).

W lutym 2021 r. Oddział PGNiG w Pakistanie także otrzymał „XIII Annual CSR Award”, nagrodę przyznawaną przez NFEH, wyróżnienie za skuteczne wdrożenie szerokiego programu CSR obejmującego działania prospołeczne i proekologiczne. Oddział Operatorski został wyróżniony za program społeczny realizowany w południowym Pakistanie w Dystrykcie Dadu w prowincji Sindh.

W ramach wolontariackiej akcji pracowniczej, 18 września 2020 r. pracownicy Centrali PGNiG wzięli udział w akcji społecznej sprzątania świata w Nadleśnictwie Drewnica. Tego dnia zainaugurowano także ogólnopolską akcję #sadziMY, w ramach której wolontariusze otrzymali sadzonki drzew iglastych i posadzili pamiątkowy dąb szypułkowy przed siedzibą nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Drewnica obejmuje teren na północny wschód od Warszawy. Położone jest na terenie 4 powiatów oraz 14 gmin, oraz na terenie miasta Warszawa i jego 4 dzielnic. Jego usytuowanie w 2/3 na terenie aglomeracji warszawskiej sprawia, że jest bardzo często wybierane jako teren rekreacji pieszej i rowerowej okolicznych mieszkańców. Niestety, nie wszyscy pamiętają o tym, żeby zostawić po sobie porządek. W ramach akcji Sprzątania Świata 2020 kilkunastu wolontariuszy z PGNiG jednorazowo posprzątało część lasu Nadleśnictwa Drewnica, zmniejszając liczbę śmieci na tym zielonym terenie.

Inicjatywę wykorzystano do integracji pracowników spółki. Kilku uczestników ze spółki oraz kilkunastu kibiców oraz dodatkowo komunikacja do załogi w formie newslettera zbudowały element integrujący i wspierający zdrowy tryb życia. Dochód z akcji został przeznaczony na pomoc chorym dzieciom, podopiecznym Fundacji Manus przy Politechnice Wrocławskiej.

Dobre relacje ze społecznością lokalną i władzami samorządowymi, proaktywna i rzetelna kampania informacyjna pozwala zminimalizować ryzyko oporu społecznego i negatywnego wizerunku przedsiębiorcy. Samorządy i inni przedstawiciele społeczności lokalnej mają możliwość udziału w procesie podejmowania decyzji i wywierania wpływu na inwestycje prowadzone na ich terenie oraz kształtowania płynących z nich korzyści. Media (społecznościowe, lokalne, regionalne i krajowe) tworzą rzetelny wizerunek Spółki. Pojawienie się przedstawicieli PGNiG na nowych lokalizacjach nie spotyka się z niechęcią czy obawami.

W 2020 r. przeprowadzono kampanie informacyjne w 10 gminach (woj. podkarpackie, małopolskie, lubuskie, wielkopolskie), gdzie Oddział Geologii i Eksploatacji prowadził prace poszukiwawcze. Prezentowano informacje nt. prowadzonych prac, w tym np. informacje na stronach internetowych urzędów gmin, do lokalnej prasy czy prezentacje dla władz gminy w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i udzielenia odpowiedzi na stawiane pytania.

Np.

 • Przemyski Klub Biegacza. Od 2019 r. wsparcie organizacji (sponsoring PGNiG) biegów ulicznych, w roku 2020 dwa: Zimowa Karpacka Piątka, ok. 250 uczestników – Przemyśl, 23.02.2020 oraz Przemyska Dycha, ok. 500 uczestników – Przemyśl, 20.09.2020
 • Stowarzyszenie Rozwoju Sportu „Przemyśl”. Od 2018 wsparcie organizacji (sponsoring PGNiG) rozgrywek piłki ręcznej w Przemyślu, umowa 2018-2020, w roku 2020 drużyna rozegrała 20 meczów, na trybunach było ok. 3700 kibiców.
 • Sanocki Klub Tenisowy – „Turniej Tenisa o Mistrzostwo Sanoka” – turniej zawodników z województwa podkarpackiego oraz Polski, podzielonych na grupy wiekowe. Oprócz amatorów w wydarzeniu udział wzięli czynni zawodnicy z Polski.
 • Sanocki Klub Łyżwiarski GÓRNIK – wsparcie działalności Klubu, polegającej na udziale w zawodach sportowych i ich organizacji w sezonie 2020 r. Klub organizuje wyjazdy na zgrupowania treningowe i starty kontrolne na terenie kraju i Europy (Niemcy, Holandia, Włochy). Zrzesza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat. Wychowankowie klubu od lat osiągają sukcesy zarówno w ramach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych zawodów.

Np.

 • Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Przemyślu. 2019-2020 wsparcie organizacji imprez kulturalnych dla młodzieży szkolnej (sponsoring PGNiG), w 2020 konkurs kolęd i pastorałek „Bosco kolędować Jezusowi”, 166 wykonawców z kilku województw oraz 240 osób wspierających.
 • Sanockie Towarzystwo Muzyczne – Międzynarodowa Wiosna Akordeonowa „Sanok 2020” – koncerty i spotkania uzdolnionej muzycznie młodzieży.
 • Sanocki Dom Kultury – „Gwiazdy Jazzu w Sanockim Domu Kultury” – Festiwal muzyczny z tradycją o zasięgu ogólnopolskim z udziałem gości z zagranicy. Prezentuje występy z udziałem artystów muzyki jazzowej.
 • Stowarzyszenie PRO ARTIS – „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej” organizowany w ramach Pierwszych Dni Muzyki Organowej Sanok 2020.
 • Stowarzyszenie Motocyklistów Sanockich – „Motoriada Sanocka 2020” – Piknik rodzinny, w czasie którego odbywają się występy zespołów tanecznych, loterie fantowe, zabawy dla najmłodszych i koncerty rockowe. Piknikowi towarzyszą zawsze wystawy rękodzieła, pokazy ratownictwa medycznego, aukcje na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz promocja bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jest to również okazja do promocji walorów turystycznych i kulturalnych Podkarpacia.

Poprzez:

 • Współpracę z Mogileńskim Domem Kultury – wsparcie edukacji kulturalnej i wychowanie poprzez sztukę.
 • Wsparcie inicjatyw w zakresie ekologii, bezpieczeństwa, kultury i sportu w gminie Kosakowo, m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem Yacht Club Rewa w ramach upowszechniania sportów wodnych i propagowania dobrej praktyki wodniackiej wśród dzieci i młodzieży.
 • Współpracę z Fundacją Dźwięki Wolności – edukacja muzyczna dzieci i młodzieży oraz kultywowanie ważnych wydarzeń z życia kraju i regionu oraz popularyzacja śpiewu i muzyki, nie tylko w środowisku lokalnym.

Patrol ratowniczo-ekologiczny łodzią typu RIB na wodach Zatoki Puckiej. Po raz pierwszy przez cały sezon letni w 2020 r. dzięki współpracy GSP i Stowarzyszenia Morska Baza Szkoleniowa Mechelinki zorganizowano jednostkę ratowniczą, wraz z wykwalifikowanymi ratownikami wodnymi na pokładzie, która patrolowała akwen Zatoki, dbając o bezpieczeństwo i ekologię w rejonie. Portem nowej łodzi ratowniczej była Przystań w Mechelinkach.

Partnerem jest PGNiG TERMIKA. Akcja trwa do końca marca 2021 r. i polega na zachęceniu do oszczędzania energii cieplnej i promowania postaw ekologicznych. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniu do 20 stopni to duża oszczędność i mniejsze zużycie ciepła.

skierowany do dzieci pracowników Exalo. Zajęcia dla dzieci, mające na celu zainteresowanie działalnością spółki, rozwój kreatywności najmłodszych oraz zainteresowanie aktywnością sportową. Szkolenia te kształtują wśród uczestników poczucie współzależności i odpowiedzialności pomiędzy pracami poszukiwawczo-wiertniczymi a środowiskiem naturalnym. Wspierają również wizje rozwoju spółki i jej znaczenie dla gospodarki narodowej.

(paczki dla chorych dzieci przebywających w szpitalu, pomoc finansowa przy organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, dofinansowanie remontu Domu Polonii – ośrodka kolonijnego dla dzieci, dofinansowanie Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej) – PGNiG Termika.

Przygotowanie ponad 30 paczek dla dzieci z ubogich rodzin, będących pod opieką Caritas Polska przez pracowników PGNiG Gazoprojekt.

Dział CSR w PGNiG co roku z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia organizuje pracowniczą świąteczną zbiórkę na wybrany cel pomocowy. W 2020 r. pracownicy PGNiG wsparli działalność domów dziecka i rodzin zastępczych. Akcja została przeprowadzona wspólnie z PGNiG Superliga. W akcji wzięli udział pracownicy z Centrali Spółki i Oddziałów oraz zawodniczki klubów Superligi Kobiet i zawodnicy Superligi. Wspólnie zaangażowali się w pomoc, którą objęto łącznie 37 rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. W całą akcję zaangażowało się 11 klubów, w tym pracownicy Superligi.

Wyniki wyszukiwania