Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kontakt

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 102-53

Cen­tra­la spół­ki PGNiG SA
ul. M. Ka­sprza­ka, 01-224 War­sza­wa, Pol­ska
Tel.: +48 22 106 45 55
In­ter­net: www.pgnig.pl

Dział Re­la­cji In­we­stor­skich
ul. M. Ka­sprza­ka, 01-224 War­sza­wa, Pol­ska
E-ma­il: ri­@p­gnig.pl
In­ter­net: pgnig.pl/re­la­cje­-in­we­stor­skie

Mar­cin Pie­cho­ta
Kie­row­nik
Tel.: +48 22 106 43 22
E-ma­il: mar­cin.pie­cho­ta­@p­gnig.pl

Alek­san­der Kut­nik
Starszy Spe­cja­li­sta
Tel.: +48 22 106 47 97
E-ma­il: alek­san­der.kut­ni­k@p­gnig.pl

An­na Ga­liń­ska
Spe­cja­li­sta
Tel.: +48 22 106 41 09
E-ma­il: an­na.ga­lin­ska­@p­gnig.pl

Piotr Ga­łek
Spe­cja­li­sta
Tel.: +48 22 106 48 46
E-ma­il: piotr.ga­le­k@p­gnig.pl

Agnieszka Bajdzińska
Młodszy specjalista
Tel.: +48 22 106 80 82
E-ma­il: agnieszka.bajdzinska@pgnig.pl

Dział CSR
Krzysz­tof Pę­cher­ski
Głów­ny spe­cja­li­sta ds. CSR
Dział CSR
De­par­ta­ment Mar­ke­tin­gu
E-ma­il: krzysz­tof.pe­cher­ski­@p­gnig.pl

Wyniki wyszukiwania