Raport Zintegrowany
ESG 2020

Grupa PGNiG opracowała i przyjęła w 2017 r. Strategię Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. oraz uzupełniającą ją Strategię zrównoważonego rozwoju (CSR) Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 .

Priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój organizacji poprzez inwestowanie w obszary działalności cechujące się relatywnie wysoką stopą zwrotu w stosunku do ryzyka inwestycyjnego (np. upstream), przy jednoczesnym zaangażowaniu w obszary regulowane, cechujące się znacznym bezpieczeństwem inwestycyjnym (dystrybucja gazu oraz elektroenergetyka i ciepłownictwo).

Wartości wynikające z idei zrównoważonego rozwoju towarzyszą Grupie w każdym aspekcie prowadzonej działalności biznesowej.

Świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne oraz oddziaływania na otoczenie jest wyznacznikiem do tworzenia synergii pomiędzy kluczowymi obszarami biznesowymi, uwzględniając przy tym oczekiwania interesariuszy. W związku z powyższym Grupa PGNiG zobowiązana jest do spełniania najwyższych standardów etycznych w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami oraz klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Grupa opiera swoje działania na wartościach, które zostały zdefiniowane w Kodeksie etyki. Odpowiedzialność, wiarygodność, partnerstwo, jakość to cztery kluczowe wartości dla Grupy, z których wynikają wszystkie inne, w tym transparentność. PGNiG to firma, której etos budowali pracownicy przez dziesiątki lat, co już samo w sobie stanowi ogromną wartość, kształtującą jej kulturę organizacyjną. Etyka zawodowa górników i gazowników to właśnie wspólne wartości, które nie tylko wyróżniają naszą branżę, ale też pozwalają lepiej i skuteczniej realizować wspólne cele.

GK PGNiG realizuje ambitny program inwestycyjny, który kładzie fundamenty pod długoterminowy i stabilny wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Ponadto strategie GK PGNiG są spójne z „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, którego rozwinięciem jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. oraz Polityką energetyczną Polski do 2030 r. Działania Grupy przez rozwój swojej działalności i wzrost wartości przyczyniają się do realizacji założeń krajowych i unijnych. Rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i dywersyfikacja kierunków źródeł dostaw gazu ziemnego wpływają m.in. na zwiększenie dostępności gazu oraz eliminację „wykluczenia gazowego”. Tworzy to podstawy do tego, aby Polska sprostała najaktualniejszym wyzwaniom klimatycznym, wspierając rozwój OZE stabilnym, niskoemisyjnym źródłem energii – gazem ziemnym. Jednocześnie Grupa PGNiG przez rozwój innowacji przyczynia się także bezpośrednio i pośrednio do rozwoju nowych, czystych rozwiązań energetycznych, np. biometanu czy wodoru. Powyższe działania strategiczne Grupy w wielu aspektach nawiązują i praktycznie realizują cele Agendy ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania