Raport Zintegrowany
ESG 2020

Emisja gazów cieplarnianych

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 305-1
  • CCE-4/C1

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych wyrażona w ekwiwalencie CO₂

W GK PGNiG bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych przeliczona na ekwiwalent CO₂ generowana jest z:

  • procesów energetycznego spalania paliw (gazu ziemnego, oleju napędowego, gazu płynnego, benzyny) prowadzonych w celu pozyskania energii elektrycznej i cieplnej w kotłach, piecach gazowych, agregatach prądotwórczych, podgrzewaczach liniowych, wytwornicach pary, regeneratorach glikolu, silnikach gazowych, kompresorach gazu, pompach ppoż.,
  • procesów technologicznych takich jak spalanie gazu ziemnego (zrzutowego) na flarach, dopalanie gazów kwaśnych, magazynowanie (ropy naftowej, metanolu, LPG), przeładunek (ropy naftowej, metanolu, LPG), nieszczelności, upusty z instalacji,
  • procesów pomocniczych, takich jak spawanie, malowanie, spalanie paliw w nagrzewnicach, myjkach ciśnieniowych, mobilnych maszynach roboczych oraz środkach transportu.

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w podziale na segmenty działalności GK PGNiG w latach 2018-2020

Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych w podziale na segmenty działalności GK PGNiG (w tys. Mt eCO₂*) 2020** 2019 2018
Upstream
(Poszukiwanie i Wydobycie)
743,9 689,3 701,9
Downstream
(Dystrybucja, Magazynowanie i Obrót)
102,8 107,2 101,5
Wytwarzanie 6 114,3 6 377,8 6 342,5
Pozostałe 2,4 2,5 3,0
Razem (GK PGNiG) 6 963,5 7 176,7 7 148,8
* Ekwiwalent eCO₂ liczony wg wartości GWP (Global Warming Potential Value) w 100-letnim horyzoncie czasowym (AR5) zgodne z wyt. IPCC (www.ippc.ch)
** Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego. .

W perspektywie krótkoterminowej, przy stałym dynamicznym rozwoju całej GK PGNiG zauważalne jest 3-proc. ograniczenie bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych.

Bezpośrednia emisja CO₂ z instalacji GK PGNiG uczestniczących w EU ETS

Nazwa instalacji EU ETS Numer KPRU 2020 2019
Przydział emisji
[tys. Mg]
Emisja
[tys. Mg]
Pozostało/(Brakuje) [tys. Mg] Przydział emisji [tys. Mg] Emisja
[tys. Mg]
Pozostało/Brakuje [tys. Mg]
KPMG Mogilno PL-0898-08 2,8 13,3 (10,5) 3,5 13,1 (9,5)
Odolanów PL-0950-08 10,0 27,8 (17,8) 12,6 26,7 (14,1)
KRNiGZ Lubiatów OC PL-1070-13 39,2 62,5 (23,2) 40,0 56,3 (16,2)
PMG Wierzchowice PL-1072-13 72,3 (72,3) 83,0 (83,0)
KPMG Kosakowo PL-1076-13 5,7 (5,7) 3,6 (3,6)
KRNiGZ Dębno OC PL-0563-05 24,3 32,7 (8,4) 24,8 32,3 (7,5)
EC Pruszków PL-0026-05 20,8 107,5 (86,7) 26,5 120,8 (94,3)
EC Siekierki PL-0027-05 600,6 2731,3 (2130,7) 778,6 2 961,1 (2182,5)
EC Żerań PL-0028-05 442,4 2096,7 (1654,2) 571,7 2171,6 (1599,9)
EC Kawęczyn PL-0124-05 20,4 104,3 (83,9) 25,8 79,7 (53,9)
Ciepłownia Wola PL-0125-05 0,4 0,5 (0,1) 2,0 0,9 1,1
CM Racibórz PL-0297-05 8,5 42,4 (33,9) 10,7 42,4 (31,7)
CM Wodzisław Śląski PL-0298-05 5,3 31,9 (26,5) 6,7 31,3 (24,5)
CM Żory PL-0299-05 6,9 32,5 (25,7) 8,7 31,0 (22,3)
PTEP S.A. EC „Moszczenica” PL-0083-05 21,1 44,1 (22,9) 33,5 42,1 (8,7)
PTEP S.A. EC „Zofiówka” PL-0084-05 134,7 425,7 (291,1) 135,5 478,0 (342,5)
PTEP S.A. EC „Pniówek” PL-0085-05 13,9 77,6 (63,7) 22,9 74,5 (51,7)
PTEP S.A. EC „Suszec” PL-0086-05 7,1 26,6 (19,6) 10,0 28,9 (18,9)
PTER sp. z o.o. Centralna Ciepłownia w Dęblinie PL-1120-13 19,1 (19,1)
Razem 1358,3 5954,2 (4595,9) 1713,3 6277,3 (4563,9)
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego.

W systemie EU ETS funkcjonuje obecnie 19 instalacji GK PGNiG (wzrost o jedną w stosunku do poprzedniego roku, w wyniku przejęcie przez Grupę Termika Centralnej Ciepłowni w Dęblinie). W 2020 r. wielkość emisji dwutlenku węgla spadła o 5% r/r i wyniosła 5 954 199,72 Mg. Z uwagi na tendencje do rokrocznego zmniejszania wysokości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO₂ istnieje konieczność ich dodatkowego zakupu.

  • GRI 305-7
  • ENV-5/C1

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

GK PGNiG kładzie duży nacisk na problem redukcji emisji gazów i pyłów do atmosfery. Grupa systematycznie ogranicza ilość zanieczyszczeń, które są generowane z transportu, procesów spalania w źródłach ciepła, przeładunku paliw oraz procesów technologicznych (spalanie gazów na flarach, upusty gazu, emisje pochodzące z tłoczni i sprężarek). Metody obniżania emisji zanieczyszczeń do powietrza polegają m.in. na wykorzystaniu gazu jako paliwa o niskiej emisji zanieczyszczeń, monitoringu zużycia paliw, obniżaniu energochłonności procesów technologicznych oraz modernizacji lub wymianie źródeł ciepła wykorzystywanych na własne potrzeby.

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki, inne znaczące emisje do powietrza

Działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, dystrybucji gazu oraz prac modernizacyjno-remontowych i serwisowych GK PGNiG generuje zanieczyszczenia do powietrza, takie jak gazy (SO2, NOx, CO, CO₂, CH4), pyły, węglowodory aromatyczne, aldehydy, metale ciężkie, pierwiastki metaliczne i niemetaliczne.

Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza przez GK PGNiG w latach 2019-2020

Emisje gazów, pyłów i substancji (Mg) 2020* 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
CO₂ 6 242 844,5 408 675,0 6 556 513,1 391 951,9
CO₂ spalanie biomasa 346 955,0 280 565,7
CH4 13 348,0 11 259,8 12 130,9 9 737,8
SO2 9 519,1 2 745,70 9 875,0 1 869,3
NOX/NO2 5 958,3 494,1 6 556,5 406,4
CO 2 161,4 325,2 2 176,3 326,1
Razem pyły 678,3 3,6 578,8 2,8
Razem węglowodory 252,7 170,9 294,5 153,1
H2S 0,4 0,4 0,4 0,4
Razem 6 621 717,7 423 674,74 6 868 681,4 404 447,8
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego

Wyniki wyszukiwania