Raport Zintegrowany
ESG 2020

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży poza GK PGNiG 29 850 32 415 31 038
Przychody ze sprzedaży między segmentami 793 835 666
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym: 30 643 33 250 31 704
– gazu wysokometanowego i zaazotowanego 25 951 29 334 29 503
– energii elektrycznej 2 858 2 488 2 010

 

Koszty operacyjne w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2018-2020

2020 2019 2018
Koszty ogółem (21 285) (33 934) (32 741)
– amortyzacja (223) (214) (189)
– zużycie surowców i materiałów (19 499) (31 669) (30 940)
– świadczenia pracownicze (441) (401) (384)
– usługi obce (824) (745) (707)
– usługi przesyłowe (171) (175) (143)
– odpisy rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych oraz ich odwrócenie (5) (5)
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 28 22 29
– pozostałe koszty operacyjne, netto (150) (747) (406)

 

Zmiany EBITDA OiM pomiędzy latami 2019-2020

  • pomniejszenie kosztów operacyjnych dot. gazu w wyniku ujęcia wpływu rozliczenia wynikającego z zawarcia aneksu do kontraktu jamalskiego w kwocie 5 689 mln zł (ok. 4 915 mln zł dotyczy kosztów gazu w latach 2014-2019) oraz dodatni wynik na różnicach kursowych z wyceny bilansowej wzajemnych rozliczeń (ok. 300 mln zł);
  • spadek przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego łącznie w segmencie (z uwzględnieniem wpływu transakcji zabezpieczających) o -10% r/r, o -2,9 mld zł;
  • wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających objętych rachunkowością zabezpieczeń odniesionych w wynik finansowy w wysokości +1 062 mln zł w 2020 r. vs +571 mln zł w 2019 r. ujętych w zapasie gazu jako zwiększenie kosztu pozyskania -286 mln zł (w 2019 r: +97 mln zł);
  • nieznacznie wyższy wolumen importu gazu do Polski r/r z kierunku wschodniego (2020 r.: 9,00 mld m3 vs 2019 r.: 8,95 mld m3), wyższy wolumen importu LNG (o 0,33 mld m3 r/r) oraz z kierunku zachodniego (2020 r.: 1,71 mld m3  vs 2019 r.: 2,03 mld m3);
  • przychody ze sprzedaży energii elektrycznej łącznie: 2,86 mld zł, wzrost o 370 mln zł r/r (15%) przy jednoczesnym zwiększeniu kosztów energii na cele handlowe o -288 mln zł (12% r/r);
  • wpływ rozwiązania odpisu na zapasie gazu w kwocie +358 mln zł. W 2019 r. zawiązanie odpisu na zapasie gazu na poziomie -256 mln zł;
  • wpływ zawiązania rezerwy na opłatę zastępczą dot. świadectw efektywności energetycznej: -233 mln zł w 2020 r. wobec -196 mln zł w 2019 r.

Nakłady inwestycyjne poniesione na rzeczowe aktywa trwałe GK PGNiG w 2020 r. w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 90 mln zł.

Wyniki finansowe spółek zależnych

Wyniki finansowe PGNiG OD

PGNiG OD (mln zł) 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 9 667 10 965 9 097
EBITDA 930 561 76
EBIT 897 534 67
Zysk/strata netto 721 425 54
Aktywa ogółem 3 107 3 445 3 183
Kapitał własny 1 475 1 188 809

 

Wyniki finansowe GK PST

GK PST (mln EUR) 2020 2019 2018
Przychody ze sprzedaży 1 036 1 671 1 531
EBITDA 3 3 0
EBIT 2 2 0
Zysk/strata netto 0 0 (1)
Aktywa ogółem 233 350 418
Kapitał własny 6 6 6

Wyniki wyszukiwania