Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zasady ładu korporacyjnego

15-img-pgnig-pl (1) 15-img-pgnig-pl (1)

Zadania Struktura Kadencja
 • Walne Zgromadzenie jest organem stanowiącym Spółki. Poza wszelkimi sprawami związanymi z działalnością PGNiG i sprawami określonymi w przepisach prawa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały m.in. w sprawie zmiany Statutu i przedmiotu działalności PGNiG, podziału zysku lub pokrycia straty, zatwierdzenia sprawozdań finansowych i udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, a także ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zasady wynagradzania członków Zarządu.
 • Walne Zgromadzenie działa według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
 • Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz.
 • Jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 • Prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej, akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów oraz zgodnie ze Statutem Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.
 • Statut PGNiG ogranicza prawo głosowania akcjonariuszy w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia (ograniczenie nie dotyczy Skarbu Państwa).

Zadania Struktura Kadencja
 • Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz opiniuje wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.
 • Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub doraźne, tworzone w miarę potrzeb, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniodawcze Rady. W 2019 r. w PGNiG działał jeden komitet – Komitet Audytu.
 • Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.
 • Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 • Zgodnie ze Statutem jeden z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności. W 2019 r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadało 3 członków niezależnych, będących jednocześnie członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
 • Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
 • W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników PGNiG oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, a w Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków – trzech.
 • Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

Zadania Struktura Kadencja
 • Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd obowiązany jest w szczególności do opracowywania planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, oraz Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładania ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
 • Zarząd działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Zarządu
 • Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 • Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem PGNiG, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników na okres kadencji Zarządu.
 • Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.

Wyniki wyszukiwania