Raport Zintegrowany
ESG 2020

Strategia CSR

Wskaźniki niefinansowe:

U podstaw strategii zrównoważonego rozwoju GK PGNiG znajduje się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy racjonalnym wykorzystaniu istniejących zasobów i troska o środowisko. Jako lider na rynku gazu ziemnego w Polsce Grupa PGNiG poszukuje i wdraża rozwiązania, które są zgodne ze strategią CSR i zapewniają realizację przyjętej strategii biznesowej.

  • GRI 102-12

Poczucie odpowiedzialności względem obecnych interesariuszy oraz przyszłych pokoleń obliguje Grupę PGNiG do przemyślanych i jasnych działań, które zostały ujęte w strategii zrównoważonego rozwoju.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 (Strategia CSR) wspiera i uzupełnia cele biznesowe zdefiniowane w Strategii Grupy Kapitałowej na lata 2017-2022, uwzględniając przy tym kluczowe zagadnienia społeczne, środowiskowe, gospodarcze, a także kierunek rozwoju zarysowany w misji i wizji GK PGNiG.

Wartości wynikające z idei zrównoważonego rozwoju towarzyszą Grupie w każdym aspekcie prowadzonej działalności biznesowej. Świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne oraz oddziaływania na otoczenie jest wyznacznikiem do tworzenia synergii pomiędzy kluczowymi obszarami biznesowymi, uwzględniając przy tym oczekiwania interesariuszy. W związku z powyższym GK PGNiG zobowiązana jest do spełniania najwyższych standardów w zakresie przejrzystej kultury organizacyjnej, relacji z pracownikami oraz klientami, prospołecznej postawy, a także działań na rzecz ochrony środowiska.

Kluczowe elementy Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022

18-img-pgnig-pl 18-img-pgnig-pl

Wyniki wyszukiwania