Raport Zintegrowany
ESG 2020

Działalność w 2020

PGNiG TERMIKA SA jest centrum kompetencyjnym GK PGNiG w dziedzinach wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz realizacji projektów z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa. Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródłach kogeneracyjnych.

Głównymi źródłami przychodów spółki są sprzedaż ciepła, energii elektrycznej i usług systemowych. Spółka dysponuje 4,3 GW mocy cieplnej oraz 1 GW mocy elektrycznej osiąganych w źródłach wytwórczych i zaspokaja większość potrzeb cieplnych rynku warszawskiego i niemal całe zapotrzebowanie na ciepło przez miejską sieć ciepłowniczą. PGNiG TERMIKA jest także wytwórcą i dostawcą ciepła oraz jednocześnie właścicielem źródła i sieci cieplnej na terenie m. Pruszkowa, m. Piastowa i gm. Michałowice.

Spółka jest jednym z największych w Polsce wytwórców energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Podstawową działalnością PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz chłodu, a także wytwarzanie, dystrybucja i obrót ciepłem. PGNiG TERMIKA EP jest centrum kompetencyjnym GK PGNiG TERMIKA w zakresie energetyki przemysłowej oraz eksploatacji metanu z odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Struktura PGNiG TERMIKA EP obejmuje instalacje wytwórcze o łącznej mocy osiągalnej ok. 773 MWt i 185 MWe oraz ok. 311 km sieci ciepłowniczych. Działalność prowadzi na terenie gmin: Jastrzębie-Zdrój, Czerwionka-Leszczyny, Knurów, Racibórz, Kuźnia Raciborska, Pawłowice, Rybnik, Wodzisław-Śląski, Żory oraz Częstochowa i sprzedaje swoje produkty głównie na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych oraz kopalń.

Grupa PGNiG TERMIKA podejmuje działania w kierunku modernizacji wyeksploatowanych i nieefektywnych środowiskowo aktywów wytwórczych, aby sprostać wymaganiom regulacji środowiskowych, podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT (najlepszej dostępnej technologii). W 2020 r. do najważniejszych inwestycji należały: realizacja kontraktu na budowę bloku gazowo-parowego oraz kotłowni szczytowej w Ec Żerań oraz program inwestycyjny dotyczący modernizacji Ec Pruszków. W sierpniu 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji projektu budowy jednostki wielopaliwowej w Ec Siekierki o mocy 75 MW.

W 2020 r. PGNiG TERMIKA dostarczała ciepło do dwóch sieci miejskich: w Warszawie, będącej własnością Veolia Energia Warszawa S.A. oraz własnej, położonej na terenie Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Wyprodukowane w Warszawie ciepło w 2020 r. odpowiadało wymaganiom zawartym w uzgodnieniu rocznym z Veolia Energia Warszawa S.A. w ramach „Wieloletniej umowy sprzedaży ciepła z obiektów wytwórczych PGNiG TERMIKA S.A.” z okresem obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2028 r. Siecią Veolia Energia Warszawa S.A. dostarczano również ciepło do własnych odbiorców końcowych, zasilanych w ramach zawartej z umowy przesyłowej i rozliczanych wg osobnej grupy taryfowej (OKW) PGNiG TERMIKA.

W 2020 r. prowadzono negocjacje Wieloletniej Umowy Dzierżawy Ciepłowni Zasanie w Przemyślu. Realizacja projektu w połączeniu z budowaną elektrociepłownią spowoduje przejęcie kontroli nad wszystkimi jednostkami wytwórczymi zasilającymi miejską sieć ciepłowniczą w Przemyślu. Średnia roczna produkcja Ciepłowni Zasanie wynosi ponad 550 TJ. Przejęcie Ciepłowni Zasanie powinno nastąpić w pierwszej połowie 2021 r. Planuje się wystąpienie do samorządów i spółek miejskich z propozycją współpracy w modelu biznesowym zastosowanym w Przemyślu tj. zawieranie wieloletnich umów dzierżawy majątku ciepłowniczego.

PGNiG TERMIKA posiada koncesje: na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, na przesył ciepła, na obrót energią elektryczną. W 2020 r. obowiązywała taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA, tj. Ec Żerań, Ec Siekierki, Ec Pruszków, C Wola i C Kawęczyn oraz przesyłu i dystrybucji ciepła sieciami ciepłowniczymi w rejonie Pruszkowa (zasilana z własnego źródła ciepła Ec Pruszków) oraz w rejonach: Annopol, Chełmżyńska, Jana Kazimierza, Marsa Park oraz Marynarska. Taryfy obowiązujące w 2020 r.:

 • od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. skutkująca wzrostem średnich cen o 7,29%.;
 • od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. korekta taryfy skutkująca wzrostem średnich cen na wytwarzaniu ze źródeł kogeneracyjnych o 12,97%.;
 • od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. skutkująca wzrostem średnich cen o 3,21%.

PGNiG TERMIKA EP posiada koncesje: na wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem, obrót energią elektryczną oraz dystrybucję energii elektrycznej. W 2020 r. obowiązywały m.in.:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA EP;
 • od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. taryfa dla ciepła wytworzonego w źródłach wytwórczych PGNiG TERMIKA EP skutkująca wzrostem średnich cen o 11,64% oraz usług dystrybucyjnych skutkująca wzrostem średnich cen o 3,64%.r. Taryfa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.;
 • od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. obowiązywała taryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej;
 • od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – taryfa dla usług dystrybucyjnych energii elektrycznej. Taryfa obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.

W 2020 r. przeprowadzono kolejną aukcję główną rynku mocy, która dotyczyła dostaw na 2025 r. oraz aukcję dodatkową na dostawy kwartalne 2021 r. W wyniku trzech aukcji głównych zorganizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w 2018 r., aukcji w 2019 r. i 2020 r. oraz aukcji dodatkowych w 2020 r. PGNiG TERMIKA i PGNiG TERMIKA EP zawarły następujące umowy:

 • blok gazowo-parowy EC Żerań 2: 17-letnia umowa na dostawy w latach 2021-2037, moc netto 433,3 MW;
 • blok nr 7 oraz nr 8 EC Siekierki: roczne umowy na dostawy w latach 2021-2024, łączna moc netto 140 MW;
 • blok nr 9 oraz nr 10 EC Siekierki roczną umowę, ograniczoną z uwagi na wymogi emisyjne, na dostawę od
  1 stycznia 2025 do 30 czerwca 2025, łączna moc netto 140 MW;
 • blok nr 7 oraz nr 8 EC Siekierki: umowy na dostawy w pierwszym i czwartym kwartale 2021 r., łączna moc netto 43 MW.

Jednostki PGNiG TERMIKA przekazane do dysponowania przez PGNiG S.A.:

 • EC Żerań 1: umowy w pierwszym i czwartym kwartale 2021 r., moc netto 140MW;
 • blok nr 9 oraz nr 10 EC Siekierki: umowy w pierwszym kwartale 2021 r., łączna moc netto 171 MW;
 • blok EC Moszczenica: roczne umowa na dostawy w latach 2021-2022, moc netto 7 MW oraz w 2023 r.
  6,4 MW;
 • blok EC Wodzisław – Częstochowa roczne umowy na dostawy w latach 2021-2023, moc netto 1,2 MW;
 • blok EC Moszczenica – Wodzisław roczna umowa na dostawy w 2024 r., moc netto 8 MW;
 • blok CFB w Ec Zofiówka roczna umowa na dostawy w 2024 r., moc netto 65,1 MW.

Dodatkowo, w 2018 r. Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (projekt budowy bloku gazowo-parowego realizowany przez PGNiG TERMIKA oraz TAURON Polska Energia S.A.) zawarła 7 letnią umowę na dostawy w latach 2021-2027 (moc netto 386 MW).

Opis wyników zaangażowania kapitałowego w Polską Grupę Górniczą S.A.(PGG)

W 2020 r. PGG mierzyła się z wieloma trudnościami, z których najpoważniejszy wpływ na sytuację spółki miały załamanie sprzedaży węgla oraz pandemia koronawirusa COVID-19. Wszystkie kluczowe pozycje składające się na wynik finansowy PGG uległy istotnemu pogorszeniu. W dniu 25 września 2020 r. pomiędzy przedstawicielami rządu a stroną społeczną zostało podpisane Porozumienie w sprawie transformacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, które określa, m.in. czas funkcjonowania poszczególnych kopalń. Strony w Porozumieniu określiły 2049 r. jako graniczny moment wygaszania kopalń. Ponadto ustalono, że zostanie opracowana umowa społeczna regulująca funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego. Zostanie ona przedstawiona Komisji Europejskiej i jest niezbędna do uzyskania zgody na udzielenie pomocy publicznej. Ponadto, PGG prowadzi prace nad pozyskaniem środków w ramach programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. W 2020 r. PGNIG TERMIKA, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości akcji PGG, utworzyła odpisy aktualizacyjne o łącznej wartości 800 mln zł. Aktualna wartość bilansowa posiadanych przez PGNiG TERMIKA akcji PGG z uwzględnieniem powyższych odpisów wynosi 0 zł.

Wyniki wyszukiwania