Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kapitał finansowy

Kapitał finansowy jest kluczowy dla zapewnienia finansowania bieżącej działalności Grupy PGNiG oraz realizacji ambitnych celów strategicznych w przyszłości. Źródłami finansowania są: kapitał własny, zobowiązania oraz środki wypracowane w ramach prowadzonej działalności biznesowej.

Celem nadrzędnym aktualnie realizowanej strategii jest wzrost wartości Grupy PGNiG oraz zapewnienie stabilności finansowej. Jedną z naszych aspiracji w perspektywie lat 2017-2022 jest osiągnięcie skumulowanego wyniku EBITDA na poziomie 33,7 mld zł. Wymaga to dalszych działań umacniających pozycję konkurencyjną Grupy PGNiG przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju rynku gazu w Polsce oraz dalszej gazyfikacji kraju.

Kluczowe dane:

dane w mln zł 2020 2019 2018
kapitalizacja rynkowa 32 023 25 019 39 928
kapitał własny 44 125 38 107 36 632
suma bilansowa 62 871 59 185 53 271
wskaźnik obciążenia zobowiązaniami ogółem (udział zobowiązań w aktywach) (%) 30,0 35,6 31,2
wskaźnik obciążenia kapitału własnego zobowiązaniami ogółem (dźwignia finansowa) (%) 42,8 55,3 45,4
dostępne finansowanie: linie kredytowe i programy emisji obligacji 15 236 10 150 10 970
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 118 4 938 5 814
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 254 -6 152 -4 704

Osiągnięte rezultaty:

dane w mln zł 2020 2019 2018
przychody ze sprzedaży 39 197 42 023 41 234
skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej (EBIT) 9 585 2 448 4 395
EBITDA (wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) 13 009 5 504 7 115
zysk netto 7 340 1 371 3 209
zysk netto na akcję (zł) 1,27 0,24 0,56
ROE (%) 16,6 3,6 8,8
dług netto/ EBITDA -0,2 0,7 -0,03
Dywidenda na akcję (zł) 0,09 0,18

Jak zarządzamy wynikami?

 • Realizacja ambitnego programu inwestycyjnego, który stanowić ma fundament dla długoterminowego wzrostu wartości przy jednoczesnym gwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Ambitny program inwestycyjny realizujemy przy zachowaniu zdrowej struktury bilansu. Celem aktualnie realizowanej strategii jest utrzymanie wskaźnika zadłużenia netto/ EBITDA poniżej poziomu 2,0
 • Założona w strategii wypłata do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, która możliwa jest dzięki aktywnemu zarządzaniu środkami finansowymi

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały?

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 42 565 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Zgodnie z przyjętą w marcu 2017 r. Strategią Grupy PGNiG, w latach 2017-2022 na inwestycje zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

 • blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;
 • 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;
 • dodatkowo, ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Jednym z nowych obszarów strategicznych Grupy PGNiG jest działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii. Na budowę segmentu OZE przeznaczonych zostanie ok. 4 mld zł.

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły ok. 6,8 mld zł i były o 2% wyższe od nakładów poniesionych w 2019 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne, znaczącym składnikiem nakładów inwestycyjnych jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama Polska Spółka Gazownictwa na przebudowę i modernizację sieci gazowej przeznaczyła w 2020 r. ok. 0,81 mld zł. Segment wytwarzanie ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT.

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Zgodnie z obowiązującą strategią Grupy PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026.

Grupa PGNiG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Zatrudnia pracowników z bogatym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Grupie PGNiG zatrudnionych było 24 608 pracowników.

Podstawową regulację wewnętrzną w PGNiG w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z 2009 r. Zgodnie z przyjętymi zasadami polityki płacowej, stawki wynagrodzeń zasadniczych kształtowane są w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy. Wysokość stawek zależy od poziomu kwalifikacyjnego. Dodatkowe składniki wynagrodzeń to nagrody i premie w ramach systemu motywacyjnego, nagrody barbórkowe, nagrody jubileuszowe, nagrody roczne oraz pracownicze programy emerytalne.

Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej wiąże się z ryzykiem wypadków przy pracy. W Grupie PGNiG funkcjonuje skuteczny System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z najlepszymi standardami, określonymi w międzynarodowych normach ISO, przy uwzględnieniu dobrych praktyk branżowych. Co roku maleje liczba wypadków przy pracy w całej GK PGNiG. W odniesieniu do 2019 r. liczba wypadków przy pracy spadła o 6,9%. Natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy spadła o 6,2%. W 2020 r. nie było w całej Grupie wypadków śmiertelnych.

Grupa PGNiG to holding przemysłowo-surowcowy. PGNiG zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych, a także produkcją oraz dystrybucją ciepła i energii elektrycznej. Tak więc wszystkie dziedziny naszej działalności bazują na kapitale naturalnym, do którego dostęp determinuje osiągane wyniki finansowe.

Kluczowym segmentem działalności Grupy jest poszukiwanie i wydobycie węglowodorów. Aby zapewnić ciągłość dostaw węglowodorów do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, Grupa realizuje:

 • inwestycje związane z poszukiwaniem nowych złóż i pozyskiwaniem praw do eksploatacji;
 •  inwestycje związane z udostępnianiem złóż.

Grupa pozyskuje i sprzedaje surowce ze źródeł własnych, ale również dokonuje zakupów na rynku, tj.:

 • zakup gazu ziemnego ze źródeł innych niż własne (w tym LNG);
 • zakup węgla kamiennego na potrzeby segmentu Wytwarzanie.

Ceny gazu ziemnego i ropy naftowej mają znaczący wpływ na wyniki uzyskiwane w ramach poszczególnych segmentów. Aby zapewnić sobie korzystne warunki pozyskiwania gazu na rynku międzynarodowym, Grupa zawiera umowy krótko-, średnio- i długoterminowe gwarantujące stabilne dostawy po cenach rynkowych.

Działalność operacyjna Grupy wiąże się z kosztami środowiskowymi. Dążąc do minimalizacji negatywnego wpływu na otoczenie naturalne, w 2020 r. Grupa przeznaczyła nakłady na zakup uprawnień do emisji 4 576,8 tys. Mg CO2 (tyle Grupa PGNiG musiała dodatkowo zakupić, ponieważ przydział emisji w 2020 r. wyniósł 1 358,3 tys. Mg).

Ponoszone są również koszty certyfikacji, oprogramowania środowiskowego oraz obowiązkowych pomiarów środowiska.

Model działań rozwojowych wdrożony i stosowany w PGNiG SA jest jednym z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań działalności B+R+I w dużych polskich spółkach. Ukierunkowany jest na możliwie szybką komercjalizację wypracowanych rozwiązań, co w perspektywie krótko- , średnio- i długoterminowej przekładać się ma na konkretne korzyści finansowe.

W 2020 r. w Grupie PGNiG realizowano łącznie 150 projektów innowacyjnych na kwotę ok. 515 mln zł. (2019 r.: 121 projekty innowacyjne na kwotę ok. 400 mln zł)

Grupa PGNiG z dużym zaangażowaniem podchodzi do kwestii budowania partnerskich relacji z przedstawicielami społeczności lokalnej, administracją oraz dostawcami i wykonawcami na rzecz realizacji wspólnych celów. Od pozytywnych relacji z otoczeniem zależy, między innymi, akceptacja dla realizacji naszych krajowych inwestycji.

Grupa wspiera inicjatywy społeczne i lokalne poprzez:

 • działalność sponsoringową,
 • projekty realizowane za pośrednictwem Fundacji PGNiG.

Spółki Grupy PGNiG wraz z Fundacją PGNiG wsparły ponad 550 inicjatyw i wydarzeń w 2020 r. w stosunku do ponad 500 w 2019 r.

Wyniki wyszukiwania