Raport Zintegrowany
ESG 2020

Rola Grupy w zapewnieniu niezawodności i jakości dostaw energii

Odpowiedzialny rozwój Grupy PGNiG nierozerwalnie związany jest z podejmowaniem działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

O randze tego tematu świadczy jego obecność w dokumentach strategicznych przyjmowanych na najwyższym szczeblu rządowym, takich jak przyjęta uchwałą Rady Ministrów w czerwcu 2014 r. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, czy opracowana w 2017 r. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”, gdzie wskazano, że „zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wymaga dywersyfikacji źródeł, surowców oraz sposobów wytwarzania i dystrybucji energii. W najbliższej perspektywie dotyczy to kierunków i dostawców gazu ziemnego oraz zwiększenia jego pojemności magazynowych”. To podejście zostało potwierdzone przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Z punktu widzenia PGNiG, wśród wielu czynników wskazywanych przez Radę Ministrów, najistotniejsze w procesie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego są:

  • stopień dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego do kraju;
  • poziom krajowego wydobycia gazu ziemnego;
  • wielkość i dostępność pojemności magazynowych gazu ziemnego w kraju.

Szacuje się, że zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce, w perspektywie do roku 2030 wzrośnie o ponad 30% względem zapotrzebowania w roku 2015. Wskazywany trend związany będzie szczególnie z rozwojem rynku paliw CNG i LNG, wykorzystywanych przez pojazdy oraz podążającym w ślad za tym rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej i zaopatrzeniowej. Ponadto ważnym zjawiskiem wskazującym na przyszły wzrost zapotrzebowania na gaz jest powstawanie nowych bloków energetycznych, wykorzystujących gaz do wytwarzania prądu oraz rola gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego

PGNiG jest głównym importerem gazu ziemnego do Polski. Znaczna część tego surowca pochodzi z kierunku wschodniego, którego udział stopniowo maleje głównie za sprawą rosnącego wolumenu dostaw gazu skroplonego LNG m.in. z takich krajów, jak USA, Katar i Norwegia. Fundamentalnym elementem infrastruktury umożliwiającym dywersyfikację źródeł gazu, istotnym zarówno dla Polski, jak i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jest Terminal LNG w Świnoujściu. Obecnie istniejące zdolności regazyfikacyjne Terminalu są w całości wykorzystywane przez Grupę PGNiG, co wskazuje na czołową rolę przedsiębiorstwa w procesie dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych.

Obok Terminalu LNG w Świnoujściu ważnymi elementami infrastruktury służącymi budowie zdolności dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski są administrowane przez spółkę GAZ-SYSTEM gazociągi transgraniczne zarówno istniejące, jak i planowane oraz realizowana przez operatorów systemów przesyłowych Polski i Danii inwestycja w gazociąg Baltic Pipe.

Krajowe wydobycie gazu ziemnego

PGNiG posiada kilkadziesiąt koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie polskich złóż węglowodorów oraz ponad 200 koncesji na wydobywanie węglowodorów, co sprawia, że Grupa PGNiG jest liderem działalności w zakresie eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. Działanie to nie tylko wpisuje się w cel wskazany w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)”, czyli odbudowę potencjału wytwórczego źródeł wytwarzania opartego o dostępne w kraju surowce w stopniu umożliwiającym zaspokojenie popytu, ale stanowi także element działalności biznesowej na krajowym rynku wydobywczym.

Działalność poszukiwawcza i eksploatacyjna za granicą

Grupa PGNiG, jako globalny uczestnik rynku surowcowego, prowadzi działalność poszukiwawczą i wydobywczą także poza granicami Polski. Wieloletnie starania podejmowane przez Grupę wpływają na podniesienie zdolności dywersyfikacji kierunków dostaw surowców energetycznych do Polski. Możliwość wykorzystania zasobów zlokalizowanych poza granicami kraju jest ważnym elementem, służącym dywersyfikacji kierunków dostaw, zwłaszcza w perspektywie budowy gazociągu Baltic Pipe, którego celem jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim ze złóż na Morzu Północnym.

Za pośrednictwem spółki PGNiG Upstream Norway AS Grupa PGNiG prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Norweskim Szelfie Kontynentalnym już od ponad 10 lat.

Wielkość i dostępność pojemności magazynowych gazu ziemnego

Grupa PGNiG za pośrednictwem Gas Storage Poland pełni funkcję operatora systemu magazynowania, który odpowiada za zapewnienie funkcjonowania instalacji magazynowych, świadczenie usług magazynowych oraz eksploatację, konserwację i remonty instalacji czy urządzeń magazynowych. Usługi magazynowania obejmują trzy horyzonty czasowe: długoterminowe, krótkoterminowe i śróddzienne, co pozwala na pełne uelastycznienie oferty przedsiębiorstwa.

Grupa PGNiG dysponuje obecnie siedmioma podziemnymi magazynami gazu ziemnego (PMG) wysokometanowego współpracującymi z gazowym systemem przesyłowym oraz dwoma magazynami gazu zaazotowanego. GK PGNiG w ramach „Programu rozwoju pojemności czynnej PMG” podejmuje także działania, których celem jest rozbudowa zdolności magazynowania gazu ziemnego. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Energii docelowy wolumen zdolności PMG w roku 2030 ma wynieść około 4 mld m³.

Awaryjny sprzedawca gazu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii (Dz. U. z 2018 poz. 1814) w 2018 r. PGNiG Obrót Detaliczny stał się sprzedawcą awaryjnym dla odbiorców końcowych gazu, w szczególności przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa lub OGP Gaz-System, wobec których dotychczasowy sprzedawca, z własnej winy, zaprzestał dostarczania tego paliwa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, operator systemu dystrybucyjnego albo przesyłowego, działając w imieniu i na rzecz klienta, zawiera ze sprzedawcą awaryjnym stosowną umowę. Dzięki temu klienci mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu. O fakcie zawarcia umowy odbiorca jest informowany przez PGNiG w terminie 30 dni.

Działalność biznesowa PGNiG a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Działalność biznesowa Grupy PGNiG wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne kraju, co z perspektywy zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w celu, jakim jest zapewnienie klientom dostępu do gazu ziemnego, energii elektrycznej i ciepła, w oparciu o zdywersyfikowane źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego. Cel ten jest rozumiany jako ciągłe dążenie Grupy do rozwoju wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, a także magazynowania gazu i zapewnienia zdywersyfikowanych źródeł dostaw gazu dla klientów. W tym kontekście, znaczenia nabierają kluczowe projekty biznesowe związane z poszukiwaniem i wydobyciem oraz pozyskiwaniem gazu, jak również bieżąca produkcja ciepła i energii elektrycznej realizowana przez spółki z Grupy.

Grupa PGNiG stale dąży do zwiększania zasobów oraz wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej, a także zapewnienia nieprzerwanych dostaw surowców do swoich klientów. W tym celu realizowana jest polityka dywersyfikacji kierunków importu gazu ziemnego do Polski oraz program prac poszukiwawczo-wydobywczych.

W związku z rozwojem portfolio świadczonych przez PGNiG usług, w tym związanych z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej i cieplnej, znaczenie przedsiębiorstwa w procesie zapewniania bezpieczeństwa energetycznego sukcesywnie wzrasta

Wyniki wyszukiwania