Raport Zintegrowany
ESG 2020

Inicjatywy i członkostwa

Wskaźniki niefinansowe:

Istotnym elementem wzmacniania kultury zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu jest dla PGNiG zaangażowanie w działalność stowarzyszeń i organizacji branżowych.

  • GRI 102-12
  • GRI 102-13

Wszystkie podmioty należące do Grupy PGNiG włączają się w dialog na temat budowania w Polsce nowoczesnej i odpowiedzialnej branży energetycznej. Samo PGNiG jest członkiem i współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami branżowymi w kraju i za granicą. Strategicznymi wśród nich są: European Energy Forum czy International Association of Oil & Gas Producers.

Poniżej przedstawiono wybrane stowarzyszenia i organizacje społeczne, do których należą spółki z Grupy PGNiG

Lista organizacji i stowarzyszeń – GK PGNiG

Lp. Nazwa organizacji/ stowarzyszenia Opis partnerstwa i przykładowych projektów Członkostwo
1) International Association of Oil & Gas Producers – IOGP IOGP jest stowarzyszeniem o zasięgu globalnym, zrzeszającym spółki oraz organizacje sektora E&P (poszukiwania i wydobycia), działające w Ameryce Płn. i Płd., w Afryce, w Europie, na Bliskim Wschodzie, w regionie Morza Kaspijskiego, w Arktyce, Azji i Australii. Organizacja pełni rolę globalnego rzecznika branży wydobywczej. Szczególne znaczenie dla Spółki ma Biuro europejskie IOGP w Brukseli, które jest bardzo aktywne na forum UE. PGNiG
2) European Federation of Energy Traders – EFET EFET jest stowarzyszeniem europejskich przedsiębiorców energetycznych na rynkach hurtowych energii elektrycznej i gazu. EFET został założony w 1999 r. w odpowiedzi na liberalizację rynków energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej. EFET opowiada się za polityką i środkami regulacyjnymi, które umożliwiają swobodny rozwój handlu energią elektryczną i gazem, zachęcając jednocześnie do dobrych praktyk zarządzania ryzykiem i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego.

Udział w EFET umożliwia dostęp do informacji o bieżących pracach nad kształtem europejskiej polityki energetycznej, szczególnie w zakresie obrotu produktami energetycznymi. Ponadto EFET opracowuje standardowe umowy na dostawy hurtowe energii elektrycznej i gazu. Standardy te są wykorzystywane w obrocie produktami energetycznymi.

PGNiG
3) European Gas Research Group – GERG Europejska Grupa Badań Gazowych, wraz ze swoimi organizacjami członkowskimi, współpracuje z europejską społecznością energetyczną w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie infrastruktury gazowej. Nowe rozwiązania mają być odpowiedzią na konieczność transformacji energetycznej Europy.

PGNiG między innymi bierze udział w projekcie GERG na rzecz CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) dotyczącym przeglądu istniejących i wytworzenia nowych standardów związanych z wykorzystaniem wodoru w systemach gazowniczych. W szczególności dotyczy to dodawania wodoru do sieci gazu ziemnego oraz zastosowania mieszanin H2NG zawierających duże ilości wodoru oraz modyfikacji sieci gazowych oraz powiązanych sektorów, aby umożliwić ich wykorzystanie w gospodarce wodorowej.

PGNiG
4) European Energy Forum – EEF EEF organizuje debaty, dyskusje i wizyty studyjne dotyczące kwestii energetycznych. EEF koncentruje się na tematach znajdujących się w agendzie energetycznej UE. PGNiG
5) Gas Processors Association Europe Ltd. Gas Processors Association Europe jest to forum wymiany informacji na temat przetwarzania gazu między operatorami, konsultantami i dostawcami. Promuje postęp techniczny i operacyjny w całym europejskim przemyśle gazowym. PGNiG
6) International Well Control Forum Kluczowym celem tej organizacji jest opracowanie i zarządzanie programami szkoleń, oceny i certyfikacji kontroli odwiertów dla sektora poszukiwań i produkcji w przemyśle naftowym i gazowym. PGNiG
7) American Association of Petroleum Geologists – AAPG Amerykańskie Stowarzyszenie Geologów Naftowych jest jednym z największych na świecie profesjonalnych stowarzyszeń geologicznych działających na rzecz postępu nauk geologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do ropy naftowej, gazu ziemnego i innych zasobów mineralnych. Promuje ono nowe technologie poszukiwawcze zgodne z polityką ekologiczną i ekonomiczną. PGNiG
8) Pakistan Association Of Petroleum Geoscientists Pakistan Association Of Petroleum Geoscientists jest oddziałem American Association of Petroleum Geologists w Pakistanie. PGNiG
9) Pakistan Exploration and Production Companies Advisory Committee – PPEPCA Pakistańskie Stowarzyszenie Poszukiwań i Wydobycia Ropy Naftowej jest organizacją przedstawicielską dla lokalnych i zagranicznych firm zajmujących się poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej w Pakistanie. PGNiG
10) Society of International Gas Tanker and Terminal Operators – SIGTTO SIGTTO jest stowarzyszeniem międzynarodowych operatorów tankowców i operatorów terminali utworzonym jako międzynarodowa organizacja w celu wymiany doświadczeń, rozwiązywania wspólnych problemów i opracowywania polityki usprawnienia operacji morskich. Jest aktywnie zaangażowana w badania nad wykorzystaniem gazu jako paliwa morskiego oraz publikuje różne wytyczne branżowe. PGNiG
11) Hydrogen Europe Organizacja Hydrogen Europe reprezentuje europejski przemysł, krajowe stowarzyszenia oraz ośrodki badawcze działające w sektorze technologii wodorowych i ogniw paliwowych. Współpracuje ściśle z Komisją Europejską przy innowacyjnych programach obejmujących rozwój technologii wodorowych. PGNiG
12) Klub Polskich Laboratoriów Badawczych (POLLAB) Przedmiotem działalności Klubu jest współdziałanie i wymiana doświadczeń polskich laboratoriów badawczych, pomiarowych i jednostek certyfikujących wyroby w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami europejskimi. Korzyścią dla członków jest współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami europejskimi. PGNiG, Termika,
Exalo
13) Główny Urząd Miar (GUM) GUM umożliwia PGNiG udział w opracowaniu metodyki pomiarowej i budowę nowych stanowisk pomiarowych oraz wymianę doświadczeń z przedstawicielami przemysłu i świata nauki, w tym kwestii zmian prawnych. PGNiG (CLPB)
14) Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) Współpraca z PKN umożliwia konsultacje norm w trakcie ich tworzenia oraz dobre przygotowanie do nowych norm międzynarodowych. Możliwość wpływania na treść tworzonych norm na poziomach międzynarodowym, europejskim i krajowym. PGNiG (CLPB),
PSG
15) Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych (NEXUS) Klaster tworzy platformę współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania w gospodarce technologii wodorowych. Zapewnia współuczestnictwo w wypracowywaniu propozycji w zakresie rozwiązań legislacyjnych oraz tworzenia standardów technologicznych i norm bezpieczeństwa niezbędnych do wprowadzenia wodoru do gospodarki polskiej i europejskiej. Członkowie Klastra realizują krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe i biznesowe oraz korzystają z działalności doradczej, edukacyjnej i szkoleniowej, seminariów, konferencji naukowych i branżowych organizowanych przez Klaster. PGNiG
16) Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) IGG zrzesza podmioty działające w branży gazowniczej w celu reprezentowania interesów gospodarczych członków wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji.

Izba tworzy gazowniczy lobbing, integruje środowisko osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem oraz propaguje gaz ziemny jako paliwo nowoczesne i ekologiczne, a także współdziała w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej.

PGNiG i spółki z Grupy PGNiG
17) Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) Towarzystwo zrzesza ponad 30 krajowych przedsiębiorstw energetycznych. Reprezentuje przedsiębiorstwa z segmentu energii elektrycznej i gazu przed organami nadzorczymi URE, KNF oraz w pracach legislacyjnych. PGNiG,
PGNiG OD
18) Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) Forum Liderów to organizacja koordynowana przez CIOP-PIB, zrzeszająca obecnie 160 przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Celem funkcjonowania Forum jest budowanie partnerskich kontaktów pomiędzy jego członkami, a także pracodawcami i pracownikami, którzy w kształtowaniu warunków pracy wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki, w szczególności opracowane przez CIOP-PIB.

PGNiG,
PSG
19) Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie rozwiązań w obszarze wytwarzania i wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej oraz kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej, uwzględniające przy tym interesy ogólnospołeczne i ochrony środowiska naturalnego. Zespoły robocze PTEZ przygotowywały i konsultowały zmiany prawne dot. rynków ciepła, rynku mocy i energii elektrycznej (m.in. zmiany w ustawie o Rynku Mocy i Regulaminie Rynku Mocy). Natomiast zespół ds. ochrony środowiska wypracował stanowiska w zakresie m.in. zmian w ustawie o odpadach, ustawie o zapobieganiu skutkom suszy, regulacji dotyczących kwestii środowiskowych w tzw. uUstawie COVID-owej oraz w kwestiach związanych z wdrożeniem GOZ do prawa krajowego. PTEZ jest zaangażowane w prace regulacyjne na szczeblu unijnym m.in. poprzez bezpośrednie zgłoszenie stanowiska dot. wysokości benchmarków do ustalania liczby bezpłatnych uprawnień do emisji CO₂ w IV okresie rozliczeniowymch EU ETS. Jednocześnie zespół roboczy ds. polityki klimatycznej UE konsultował regulacje europejskie w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu (m.in. zmiana celów redukcyjnych do 2030 r. czy taksonomia). Termika
20) Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie Wspólny zespół z PTEZ prowadził działania związane z projektowaniem rozwiązań dot. ciepłownictwa w obszarze implementacji unijnej Dyrektywy RED II w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do przepisów prawa krajowego. Termika
21) Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie Towarzystwo jest stowarzyszeniem działającym w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Zespoły robocze zajmowały się m.in. konsultacją projektów legislacyjnych dot. zmian ustawy o rynku mocy, zmian w ustawie o ochronie środowiska oraz kwestii doprecyzowania przepisów pomiarowych związanych z konkluzjami BAT. Termika
22) Ogólnokrajowa Sieć Laboratoriów Nadzorowanych „LABIOMEN” Uczestnictwo laboratorium PGNiG Termika w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych dot. badań biomasy, węgla kamiennego, odpadów paleniskowych, oleju lekkiego i ciężkiego. Udział w konferencjach o tematyce badań paliw, uczestnictwo w audycie z zakresu przygotowania próbek oraz badań węgla kamiennego i biomasy organizowanych i prowadzonych przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Termika
23) Gas Infrastructure Europe: Gas Storage Europe (GIE) GIE dąży do wypracowywania wspólnych rozwiązań w zakresie świadczenia usług magazynowania, eksploatacji podziemnych magazynów gazu, rozbudowy zdolności magazynowych, wspólnych interpretacji przepisów unijnych oraz inicjatyw legislacyjnych w zakresie magazynowania. Organizacja reprezentuje interesy członków przed instytucjami Unii Europejskiej i organami regulacyjnymi, poprzez aktywne uczestnictwo w procesach na rzecz rozwoju stabilnego i bezpiecznego rynku gazowego w Europie. GSP
24) International Association of Geophysical Contractors (IAGC) Monitorowanie standardów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie świadczonych przez spółkę usług geofizycznych. Geofizyka Toruń
25) Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej Organizacja prowadzi działania dla wspierania rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Geofizyka Toruń
26) International Association of Drilling Contractors (IADC) Międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające przedsiębiorstwa z branży wiertniczej z całego świata. Stowarzyszenie organizuje konferencje, targi prelekcje oraz inne wydarzenia. Zrzeszenie jest niezbędne do udziału w przetargach zagranicznych na usługi wiertnicze oraz usługi około wiertnicze. Exalo
27) „”DROPS”” Silverdot Limited DROPS jest globalną grupą roboczą, reprezentowaną przez ok. 200 operatorów, kontrahentów, firmy usługowe i organy branżowe, która opracowuje zasady bezpieczeństwa pracy w przemyśle wiertniczym.

Członkostwo w DROPS jest wymagane przez większość operatorów zagranicznych, dla których Exalo prowadzi prace wiertnicze za granicą.

Exalo
28) Lubuska Izba Budownictwa Izba ułatwia nawiązanie współpracy z organami władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Umożliwia wyrażanie opinii i zgłaszanie postulatów odnośnie do istniejących i projektowanych zasad oraz przepisów dotyczących działalności gospodarczej w zakresie budownictwa i usług technicznych. Exalo
29) Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE) Towarzystwo ma możliwość wymiany doświadczeń z zakładami ubezpieczeń z innych krajów oraz uczestnictwa w seminariach i szkoleniach organizowanych przez AMICE. Dzięki członkostwu ma również wpływ na planowane zmiany regulacji UE związane z działalnością ubezpieczeniową. Polski Gaz TUW
30) Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) Na Towarzystwie leży obowiązek ustawowy związany z członkostwem w PIU, który nakłada Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Towarzystwo ma możliwość wymiany doświadczeń z innymi krajowymi zakładami ubezpieczeń oraz uczestnictwa w seminariach, szkoleniach oraz kongresach organizowanych przez PIU. Ma także wpływ na planowane zmiany legislacyjne i regulacyjne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do sektora ubezpieczeń. Towarzystwo uczestniczy w Komisjach, Podkomisjach i Grupach Roboczych PIU. Polski Gaz TUW
31) Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej Dzięki współpracy z Izbą PGNiG OD ma możliwość inicjowania działań ustawodawczych oraz lobbingowych na rzecz odpowiedniego ujęcia CNG, LNG i wodoru w ustawach i rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych powstających w Komisji Europejskiej (np. przepisów dotyczących elektromobilności i paliw alternatywnych). Spółka ma również dostęp do wiedzy na temat potrzeb rynku, bieżących trendów oraz nowości oferowanych przez branżę producentów autobusów. PGNiG OD
32) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) Współpraca z NCBiR pozwala na udział w ocenie projektów naukowo- badawczych dotyczących technologii LNG oraz dostęp do wiedzy i nowości technologicznych w zakresie LNG. Planowana jest realizacja prac badawczych mających na celu opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowych technologii umożliwiających rozwój stosowania LNG jako paliwa alternatywnego w różnych zastosowaniach. PGNiG,
PSG
33) Zespół Roboczy ds. opracowania planu rozwoju polskiej gospodarki wodorowej Ministerstwa Aktywów Państwowych / Ministerstwa Klimatu Udział w tworzeniu strategii wodorowej dla Polski. Wpływ na kształt przyszłych działań rządu np. w sprawie wodoru w sieciach gazowych. Bezpośredni kontakt i możliwość wymiany opinii i doświadczeń z przedstawicielami szerokiego grona podmiotów gospodarczych i instytucji, w tym ministerialnych. PGNiG,
PSG
34) Polska Izba Inżynierów Budownictwa, (regionalna) Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Przynależność do Izby jest niezbędna do wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru i innych obowiązków służbowych, m.in. wykonywanie przeglądów budowalnych budowlanych branży konstrukcyjno-budowalnej budowlanej na potrzeby PSG, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. PSG
35) Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony pPrzed Korozją Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie Poprawa eksploatacji stalowych sieci gazowych, poprzez wymianę doświadczeń między służbami spółek będących w GK PGNiG oraz zewnętrznymi podmiotami branżowymi, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. PGNiG,
PSG
36) Norsk Olje og Gas (NOROG) NOROG koordynuje wspólne działania i inicjatywy na rzecz przemysłu naftowego i gazowego. W ramach organizacji działa szereg grup roboczych, zespołów zadaniowych, a PUN jest członkiem kilku z nich. Jest jedyną organizacją branżową dla przemysłu, obejmującą zarówno firmy naftowe, gazowe, jak i dystrybucyjne.

Istotne bieżące inicjatywy:

  • KONKRAFT -pełni rolę agendy dla krajowych strategii w sektorze naftowym i działa na rzecz utrzymania konkurencyjności norweskiego szelfu kontynentalnego (NCS).
  • Mapa drogowa dla redukcji emisji – jest inicjatywą NOROG dla przemysłu naftowego i gazowego, aby mógł on osiągnąć cele redukcji emisji wyznaczone przez UE i rząd norweski.
PUN
37) Oljedirektoratet, FORCE Współpraca w zakresie badań związanych z ropą i gazem pod egidą Norweskiej Dyrekcji Naftowej. PUN
38) NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon (Konfederacja Przedsiębiorstw Norweskich) NHO jest największą organizacją pracodawców w Norwegii i wiodącym lobbystą biznesowym. Głównym celem organizacji jest stworzenie i utrzymanie warunków, które zabezpieczają konkurencyjność i rentowność biznesu i przemysłu w Norwegii. PUN
39) NOFO (Norweskie Stowarzyszenie Firm Naftowych i Gazowych „Czyste Morza”) NOFO jest organizacją non -profit, której właścicielami są firmy naftowe i gazowe. Posiada przygotowaną infrastrukturę do zwalczania wycieków ropy oraz wspiera uzyskanie pozwoleń na wiercenia poprzez zapewnienie dokumentacji planów awaryjnych.

Istotne projekty:

  • Rozwój sprzętu – NOFO zainicjowało i sfinansowało projekty, mające na celu opracowanie nowego i optymalizację starego sprzętu do walki z wyciekami ropy i chemikaliów.
  • Rozlewy olejowe na małą skalę – NOFO dostaje pozwolenie od Norweskiej Dyrektywy Klimatycznej na rozlew oleju na otwartym morzu w celu przetestowania skuteczności sprzętu do rozlewów olejowych. Przedstawiciele firm naftowych i gazowych są zapraszani jako obserwatorzy.
  • Ćwiczenia i treningi w warunkach rzeczywistych.
PUN
40) Rose DHI consortium Międzynarodowa współpraca wspierana przez wiele dużych firm naftowych w zakresie wykorzystania Bezpośrednich Wskaźników Węglowodorów (DHI) do obniżania ryzyka związanego z poszukiwaniem złóż. PUN
41) HR NORGE HR Norge jest organizacją członkowską i platformą edukacyjną dla profesjonalistów zainteresowanych tematyką HR, prawami pracy, przywództwem i zarządzaniem organizacją. Doradztwo i współpraca w zakresie norweskiego prawa pracy i systemu emerytalnego. PUN
42) Central Europe Energy Partners Promowanie zrównoważonej transformacji energetycznej zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, wzmocnienie współpracy regionalnej i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. PST
43) United Nations Global Compact (UNGC) UNGC jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jest platformą na rzecz rozwoju, implementacji oraz rozpowszechniania odpowiedzialnej i zrównoważonej polityki korporacyjnej. Stara się powiązać strategiczne działania biznesu z 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Poprzez szerokie spektrum działań, współpracę z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi UNGC wspiera:
  • Rozpowszechnienie 10 zasad Global Compact wśród biznesu na całym świecie;
  • Realizację generalnych celów ONZ, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).
PGNiG
44) Polska Fundacja Narodowa Promocja i ochrona wizerunku Polski oraz polskiej gospodarki. Inspirowanie oraz współtworzenie warunków do budowy wartości i rozwoju spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz polskiej przedsiębiorczości.

Mięedzy innymi celem jest upowszechnianie postępu w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, wspierania działań społecznych w tym zakresie.

PGNiG
45) Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Związek zapewnia swoim członkom ochronę przed nadużyciami władz oraz rozwój biznesowy. Inicjuje i wspiera wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE. PGNiG
46) Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zrzeszenie prowadzi szeroki zakres działalności związanych z: konferencjami i zjazdami, szkoleniami, wydawaniem referencji wiarygodności technicznej firmom oraz współpracy międzynarodowej. W 2020 r. działalność Zrzeszenia została mocno ograniczona ze względu na pandemię. PGNiG,
PSG
47) Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) Stowarzyszenie wspiera rozpowszechnianie najnowocześniejszych osiągnięć technicznych poprzez własne wydawnictwa oraz organizowane konferencje, sympozja i szkolenia. Ułatwia rozwijanie kontaktów i współpracy między firmami, dążąc jednocześnie do integracji środowiska naftowców, gazowników i rafinerów.

SITPNiG jest inicjatorem okresowych spotkań nazywanych Sesjami Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, podczas których organizowane są konkursy wiedzy o Ignacym Łukasiewiczu.

PGNiG
48) Towarzystwo Sportowo- Turystyczne Nafty i Gazu „SportGas” Towarzystwo promuje aktywność fizyczną i integruje amatorów sportu poprzez organizację licznych zawodów, imprez i rozgrywek sportowych. PGNiG i spółki Grupy PGNiG
49) Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie umożliwia współdziałaniea emitentów papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków i dbałości o etyczne zachowanie uczestników rynku kapitałowego. Wspiera PGNiG w wykonywaniu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na giełdzie oraz wspiera współpracę z europejskimi organami nadzoru nad rynkiem kapitałowym (ESMA) i z Komisją Nadzoru Finansowego. PGNiG
50) Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski Konsorcjum prowadzi kompleksowe prace badawcze i promocyjne (np. publikacje) realizujące rzeczywiste i aktualne potrzeby polskiej gospodarki związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem gospodarczym Polski. Rezultaty badań organizacji służą usprawnieniu prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. PGNiG
51) Polskie Towarzystwo Geologiczne (PTG) PTG jest organizacją naukowo-społeczną. Statutowym celem Towarzystwa są działania prowadzące do rozwoju oraz upowszechniania nauk geologicznych i ochrony środowiska. Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów. Członkostwo w nim pozwala na reprezentowanie polskiego środowiska geologów na forum europejskich towarzystw geologicznych oraz w staraniach dotyczących uzyskania uprawnień zawodowych Geologa Europejskiego, ułatwia również dostęp do szeregu wydawnictw branżowych. PGNiG

Wyniki wyszukiwania