Raport Zintegrowany
ESG 2020

Gospodarka odpadami

Wskaźniki niefinansowe:

W działalności związanej z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego wytwarzane są odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne oraz odpady wydobywcze. W 2020 r. wszystkie Spółki GK PGNiG optymalizowały ilości wytwarzanych odpadów, głównie dzięki wprowadzeniu nowych technologii, a także stosowaniu ekologicznych materiałów i wyrobów.

  • wskaźnik własny 3
  • ENV-7/C3

Wdrożone zostały programy podnoszące świadomość w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, a tam, gdzie to możliwe, odpady były przekazywane do recyklingu wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym.

Sposób zagospodarowania odpadów w GK PGNiG w latach 2019-2020

Odpady pozostałe z wyłączeniem odpadów komunalnych Poddane odzyskowi Unieszkodliwiane [Mg] Składowane [Mg]
Recykling [Mg] Inne procesy odzysku [Mg]
2020*
odpady niebezpieczne GK PGNiG 157,7 230,3 1 134,8
PGNiG 35,3 85,4 318,1
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 1 989,9 548 403,3 1 722,5 1 282,7
PGNiG 99,7 961,00 1 463,5 179,7
2019
odpady niebezpieczne GK PGNiG 119,7 306,9 3726,1
PGNiG 44,5 112,2 708,2
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 1 600,7 675 732,1 3 834,5 171,9
PGNiG 123,8 383,6 3 002,2
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego

Sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych w latach 2019-2020

Odpady
wydobywcze
Składowane
w obiektach unieszkodliwiania
[Mg]
Odzyskiwane [Mg] Unieszkodliwiane
[Mg]
Wykorzystywane
powtórnie
[Mg]
Magazynowane [Mg] Składowane
w
górotworze
[Mg]
2020*
odpady niebezpieczne GK PGNiG 828,5 931,3
PGNiG 828,5 931,3
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 58 334,8 18 696,2 77,8 3 202,9
PGNiG 55 325,7 18 696,2 77,8 3 202,9
2019
odpady niebezpieczne GK PGNiG 2 380,4 25,9
PGNiG 2 380,4 25,9
inne niż niebezpieczne GK PGNiG 748,1 85 840,4 20 814,1 990,6 11 139,5
PGNiG 81 191,2 10 660,5 149,1 11 139,5
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego

Wyniki wyszukiwania