Raport Zintegrowany
ESG 2020

Noty objaśniające

1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej PGNiG i podstawa sporządzenia sprawozdania

2. Opis Grupy Kapitałowej i segmenty sprawozdawcze

3. Noty objaśniające do rachunku zysków i strat

4. Noty objaśniające dotyczące opodatkowania

5. Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacje dotyczące zadłużenia

6. Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

7. Noty dotyczące instrumentów finansowych i zarządzania ryzykiem finansowym

8. Noty pozostałe

Wyniki wyszukiwania