Raport Zintegrowany
ESG 2020

Działalność w 2020

PSG jako operator systemu dystrybucyjnego zobowiązana jest zapewnić wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego na zasadach i w zakresie określonym w ustawie Prawo energetyczne. Świadczenie przez PSG usług dystrybucji odbywa się na podstawie stosownych umów dystrybucyjnych. W 2020 r. PSG zawarła łącznie 7 umów dystrybucyjnych oraz 9 Międzyoperatorskich Umów Dystrybucyjnych. W tym samym okresie miało miejsce ok. 31 tys. zmian sprzedawcy.

7-img-pgnig-pl 7-img-pgnig-pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSG.

PSG realizuje działania, które w 2020 r. zaowocowały zawarciem ponad 110,8 tys. umów przyłączeniowych, w wyniku których zostanie wybudowanych 124,8 tys. przyłączy do sieci gazowej. W 2020 r. PSG planowała budowę ponad 84,4 tys. sztuk nowych przyłączy. Do końca 2020 r. wydano prawie 222,4 tys. warunków przyłączeniowych (o 7% więcej niż w roku poprzednim) i wybudowano 112,9 tys. sztuk przyłączy o łącznej długości 1 118,7 km.

W 2020 r. PSG odebrała 37 stacji regazyfikacji LNG, w tym rozwiązania tymczasowe i związane ze wspomaganiem sieci. Odebrano pierwsze stałe stacje regazyfikacji LNG na terenie województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W 2020 r. PSG uzyskała 35 koncesji na skraplanie i regazyfikację osiągając łącznie liczbę 52 koncesji na koniec 2020 r.

Wolumen dystrybucji gazu z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG (w tym stacji wspomagających system dystrybucyjny), w 2020 r. wyniósł 157,7 GWh (wzrost o około 42% r/r), a liczba PZD (pojedyncze zlecenie dystrybucji) na koniec grudnia 2020 r. wynosiła: 21 562 (wzrost o około 3% r/r).

8-img-pgnig-pl 8-img-pgnig-pl

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z PSG.

Ilość gazu przesyłanego systemem dystrybucyjnym w mln m3

Długość sieci własnych z przyłączami (tys. km) oraz liczba odbiorców (mln)

* Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa gazowe na podstawie umowy ze sprzedawcą.

Istotnym zdarzeniem mającym wpływ na realizację obowiązków operatorskich spółki było zawarcie przez PSG umów kompleksowych dostarczania paliwa gazowego ze sprzedawcą z urzędu, w imieniu i na rzecz odbiorców końcowych dla 535 punktów wyjścia, w związku z zaprzestaniem dostarczania paliw gazowych przez E2 Energia sp. z o.o. do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej.

Działalność PSG jest silnie regulowana, poprzez koncesjonowanie działalności związanej z dystrybucją paliw gazowych oraz usługą regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego, jak również poprzez zatwierdzanie przez Prezesa URE taryf dla usług dystrybucji. W 2020 r. obowiązywały poniższe taryfy:

  • Taryfa Nr 7, od 15 marca 2019 r. do 2 kwietnia 2020 r., skutkująca obniżeniem średniej stawki za usługę dystrybucji o 5% w stosunku do wcześniej obowiązującej;
  • Taryfa Nr 8, od 3 kwietnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., skutkująca wzrostem średniej stawki za usługę dystrybucji o 3,5% w stosunku do wcześniej obowiązującej.

Wyniki wyszukiwania