Raport Zintegrowany
ESG 2020

Centrum Korporacyjne

10-img-pgnig-pl 10-img-pgnig-pl

PGNiG Technologie

PGNiG Technologie działa przede wszystkim na krajowym rynku sektora naftowo-gazowego oraz w mniejszym zakresie na rynkach zagranicznych. Działalność spółki można podzielić na trzy główne obszary: gazociągi i infrastruktura gazowa, poszukiwanie i wydobycie oraz magazynowanie gazu. W ramach pierwszego obszaru spółka świadczy usługi budowlano-montażowe oraz dostarcza wyroby gotowe związane z budową, rozbudową, pracami remontowymi sieci gazowych oraz obiektów infrastruktury gazowej. W zakresie poszukiwania i wydobycia jest dostawcą usług budowlano-montażowych oraz wyrobów gotowych wyspecjalizowanych w kierunku eksploatacji oraz poszukiwania złóż węglowodorów. W ramach obszaru magazynowania jest dostawcą wyrobów i usług związanych z rozbudową, remontami oraz eksploatacją magazynów gazu.

W 2020 r. spółka w ramach dywersyfikacji działalności rozpoczęła realizację zleceń w nowych obszarach związanych z energetyką cieplno-gazową oraz dostawą zestawów sprężających. W 2020 r. świadczono usługi dla spółek z GK PGNiG oraz dla podmiotów zewnętrznych, takich jak: GAZ-SYSTEM, ORLEN Upstream Sp. z o.o oraz DC Goryzonty i MHWirth AS. Dla PGNiG TERMIKA w 2020 r. została wykonana infrastruktura gazowa służąca do zasilania kotłowni szczytowej w Ec Żerań.

PGNiG Serwis

Podstawową działalnością PGNiG Serwis sp. z o.o. jest świadczenie kompleksowych usług finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, teleinformatycznych, bezpośredniej ochrony fizycznej, obsługi zabezpieczeń technicznych, zarządzania nieruchomościami i obsługa terenów przyległych dla spółek z GK PGNiG.

Gazoprojekt

Spółka wykonuje dokumentację przedprojektową i projektową w branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej i ogólnobudowlanej. Po okresie wysokiego nasycenia rynku w zakresie popytu na prace projektowe w ramach dużych strategicznych inwestycji dla głównych klientów spółki tj. PERN S.A., OGP Gaz-System S.A. i PSG, trwa obecnie okres realizacji inwestycji budowlanych. Ze względu na sytuację na rynku paliw pewien potencjał nowych projektów wykazuje rynek magazynowania i dystrybucji paliw płynnych. Toczą się również prace nad budową podziemnych magazynów gazów i/lub ropy.

Biorąc pod uwagę ilość i charakter przetargów, w których spółka wzięła udział w 2020 r. należy zauważyć, że wysiłki były nakierowane na inwestycje duże, strategiczne, realizowane dla podmiotów krajowych, jak również zadania mniejsze, z założenia mające generować wyższą stopę marży.

Geovita

Geovita prowadzi działalność o profilu wypoczynkowym, odnowy biologicznej, profilaktyki leczniczej, rehabilitacji leczniczej i konferencyjno-szkoleniowym. Obiekty spółki Geovita położone są w: Dąbkach, Mrzeżynie, Dźwirzynie, Jadwisinie koło Serocka, Płotkach koło Piły, Gronowie koło Łagowa, Jugowicach, Lądku Zdroju, Zakopanem, Wiśle, Złockiem koło Muszyny, Krynicy-Zdroju, Czarnej koło Ustrzyk Dolnych oraz Krakowie. W 2020 r. kontynuowano zapoczątkowany w 2017 r. proces restrukturyzacji zmierzający do zwiększenia wartości spółki. Wpływ pandemii COVID-19 ograniczył jednak w znacznym stopniu dalsze możliwości restrukturyzacyjne, powodując czasowe zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje ochronę ubezpieczeniową spółkom z GK PGNiG, obejmującą m.in.: ubezpieczenia mienia, komunikacyjne, OC, ochronę prawną, jak również gwarancje ubezpieczeniowe. Polski Gaz TUW ubezpiecza również podmioty spoza GK PGNiG, w szczególności z sektora energetycznego. W 2020 r. kontynuowano współpracę w zakresie umów ubezpieczenia dla spółek w Grupie PGNiG.

Kluczowym projektem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym był projekt związany z uruchomieniem w pełnym zakresie działalności operacyjnej Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie, podmiotu zależnego od Polski Gaz TUW, którego głównym obszarem działalności w pierwszym okresie funkcjonowania jest i będzie oferowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Polski Gaz TUW na Życie rozpoczęło swą operacyjną działalność formalnie (w minimalnym zakresie) w grudniu 2019 r., a materialnie w 2020 r.

W 2020 r. Polski Gaz TUW wdrożyło do sprzedaży w sieci PGNiG OD dwa produkty ubezpieczeniowe zapewniające dostęp do porad prawnych oraz zwrotów kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego: Doradca Prawny dla Ciebie, Doradca Prawny dla Firmy. Obydwa produkty dostępne są w biurach obsługi klienta PGNiG OD w całej Polsce.

PGNiG Ventures

Strategia spółki PGNiG Ventures zakłada alokowanie środków w spółki z przewidywanym potencjałem wzrostu lub w podmioty będące w fazie szybkiego wzrostu i wykazujące gotowość do kontynuowania wzrostu. W 2020 r. uruchomiony został nabór oraz poszukiwanie podmiotów spełniających wymogi inwestycyjne, dzięki czemu spółka PGNiG Ventures będzie mogła oszacować zakres i poziom inwestycji w 2021 r. Na koniec 2020 r. spółka PGNiG Ventures zidentyfikowała oraz przygotowała dokumentację projektową dla 6 projektów inwestycyjnych w obszarze m.in. cyberbezpieczeństwa, systemów ładowania pojazdów elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych.

DSC07940 DSC07940

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość

PGNiG Technologie

W latach 2021-2023 spółka skupi się na rozwoju w ramach dotychczasowych sektorów, w szczególności w zakresie inwestycji oraz dostaw dla górnictwa węglowodorów. W ramach sektora oil&gas podjęto działania rozwojowe, mające na celu budowę nowych kompetencji związanych z pozyskiwaniem zadań w zakresie budowy zestawów sprężających gaz oraz energetyki cieplno-gazowej.

Dodatkowo, w ramach uzupełnienia portfela projektów oraz zamówień kontynuowane będą starania o kontrakty w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego oraz rozwój sprzedaży eksportowej wyrobów gotowych (Norwegia, Ukraina

PGNiG Serwis

W 2021 r. PGNiG Serwis planuje kontynuować udział w realizacji planów strategicznych GK PGNiG. PGNiG Serwis dostrzega szanse w zapotrzebowaniu na działania optymalizacji i redukcji kosztów operacyjnych, czemu sprzyjają procesy przejmowania przez spółkę obowiązków w zakresie działalności pomocniczej oraz świadczenie usług wsparcia dla kolejnych spółek z GK PGNiG. PGNiG Serwis zamierza również rozszerzyć działalność w obszarze IT, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zarządzania i obsługi nieruchomości.

Gazoprojekt

W 2021 r. należy się spodziewać znacznego spadku ilościowego zamówień na duże strategiczne projekty i jednoczesnego spadku poziomu wycen wobec oferowanych w 2019 i 2020 r. Charakter projektów zmieni się na projekty o mniejszym znaczeniu i o mniejszej skali. Tutaj potencjalna pozytywna zmiana może nastąpić w sektorze energetyki gazowej i ciepłownictwa, ale w dużej mierze zależeć to będzie od sposobu prowadzenia polityki energetycznej państwa, także w perspektywie zmian w podejściu do tego typu inwestycji w UE.

Nowymi trendami na rynku, na którym działa spółka są inwestycje związane z technologiami niskoemisyjnymi jak technologie wodorowe, power to gas, biometan i geotermia. Jest to szansa na rozwój technologiczny i rynkowy wspólnie w ramach Grupy PGNiG i poza nią. Aktywizacja i intensyfikacja działań w tym obszarze jest jednym z kluczowych elementów w przygotowanej i przyjętej przez strategii spółki na lata 2021-2023.

Geovita

W najbliższym okresie Geovita będzie kontynuować działania restrukturyzacyjne w obszarze optymalizacji kosztowej, poprawę efektywności we wszystkich obszarach działalności biznesowej oraz procedurę sprzedaży nierentownych obiektów.

Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Polski Gaz TUW)

Wyzwaniem realizowanym w 2020 r. było uruchomienie operacyjne Polski Gaz TUW na Życie i przejęcie przez ten podmiot zarządzania aktywami zgromadzonymi w ramach PPE spółek z GK PGNiG. Strategia na okres 2021-2025 zakłada dalsze funkcjonowanie Polski Gaz TUW jako podmiotu zależnego od PGNiG zapewniającego jego kompleksową i efektywną obsługę ubezpieczeniową

PGNiG Ventures

Spółka PGNiG Ventures przewiduje kontynuację prowadzenia działań mających na celu dokonanie inwestycji kapitałowych w 2021 r. i kolejnych latach. W związku z tym przewiduje, iż w III i IV kwartale 2021 r. będzie przygotowywać dokumentację inwestycyjną dla 2-4 projektów, tak żeby w I kwartale 2022 r. zrealizować kolejne inwestycje.

Wyniki wyszukiwania