Raport Zintegrowany
ESG 2020

* da­ne prze­kształ­co­ne we­dług no­we­go uję­cia seg­men­to­we­go
** da­ne prze­kształ­co­ne do po­rów­ny­wal­no­ści w związ­ku z za­sto­so­wa­niem no­we­go stan­dar­du spra­woz­daw­czo­ści fi­nan­so­wej MSSF 15 ze skut­kiem od 1 stycz­nia 2018\

Wyniki wyszukiwania