Raport Zintegrowany
ESG 2020

 • GRI 102-16
 • GRI 102-17
 • GRI 103-1
 • GRI 103-2
 • GRI 103-3
 • GRI 406-1
 • GOV-1/C2
 • GOV-3/C1
 • GOV-3/C3
 • GOV-1/A7
 • GOV-3/C2
 • GOV-1/C4
 • SOC-1/C4
 • SOC-1/C1
 • SOC-5/A1

Opis zagadnień etycznych

Grupa PGNiG prowadzi działalność zgodnie z zasadami etycznymi, respektując prawa człowieka oraz przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Nadrzędnym dokumentem regulującym wskazany obszar jest Kodeks Etyki (Kodeks standardów etycznych GK PGNiG) wdrożony zarówno w PGNiG, jak i całej Grupie. Organizacja postępuje transparentnie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób wolny od jakichkolwiek przejawów korupcji i łapownictwa. Dbając o posiadany wizerunek oraz reputację Grupy, PGNiG poprzez wewnętrzne regulacje realizuje cele związane z przedmiotowym obszarem. W organizacji przyjmuje się zasady postępowania, opierające się między innymi na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Odnoszą się one do praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją oraz przestrzeganiem przepisów prawnych. Zasady te cieszą się globalną akceptacją i wywodzą się z:

 • Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
 • Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy na temat Podstawowych Zasad i Praw Pracowniczych;
 • Deklaracji z Rio de Janeiro w Sprawie Środowiska i Rozwoju;
 • Konwencji ONZ przeciwko Korupcji.

Należy podkreślić, że zagadnienia etyczne są szeroko definiowane w Grupie PGNiG. Obszar etyki jest regulowany poprzez poniższe wiodące dokumenty:

  • System zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG,
  • Kodeks Etyki GK PGNiG,
  • Polityka transparentności menedżerów,
  • Procedura antymobbingowa i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • Polityka antykorupcyjna i prezentowa GK PGNiG.

W organizacji funkcjonuje System zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG, który został oparty na fundamentach etyki.

System w sposób jednolity wskazuje ramy i standardy zachowań pracowników, które są akceptowalne i pożądane w całej Grupie. Priorytetem jest utrzymanie sytuacji niewystępowania przypadków łamania praw człowieka. W celu zachowania jasnych zasad postępowania został uchwalony Kodeks Etyki. Kodeks reguluje przestrzeganie zasad etycznych w codziennej pracy oraz zobowiązuje pracowników Grupy do respektowania praw człowieka. Przyjęte w nim wzorce etyczne znajdują swoje odzwierciedlenie w dokumentach wspierających ich realizacje. Należy do nich Polityka transparentności menedżerów, która wprowadza podwyższoną kulturę korporacyjną, zapewniając transparentność w spółkach GK PGNiG. Procedura antymobbingowa zobowiązująca pracowników do niestosowania mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy oraz wskazująca, jak należy postępować w przypadku zgłoszenia naruszeń. Organizacja wyznaczyła cel w postaci całkowitego braku łamania praw człowieka. Za wdrażanie i monitoring kwestii przestrzegania praw człowieka odpowiedzialny jest Departament Prawny i Compliance oraz Departament Personalny w PGNiG.

W minionym roku w PGNiG przeprowadzono szkolenie z zakresu etyki, mobbingu, dyskryminacji, przeciwdziałania korupcji. Zagadnienia etyczne skupiały się na czterech wartościach PGNiG: jakości, odpowiedzialności, partnerstwie i wiarygodności. Jego celem było przedstawienie wartości w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Odbyło się ono w formie interaktywnych warsztatów e-learningowych, podczas których pracownicy rozwiązywali kazusy z zakresu etyki. GK PGNiG podejmuje wysiłki, aby budować organizację wolną od przejawów dyskryminacji i łamania praw człowieka. Dlatego też dokłada starań, aby stwarzać możliwość swobodnego wyrażania opinii w sprawach zawodowych z poszanowaniem godności i odmienności poglądów. Jednocześnie nie dopuszcza do naruszania zasady równych szans zatrudnienia w wyniku szczególnego faworyzowania lub jakichkolwiek nadużyć. Warto zaznaczyć, że wobec osób naruszających zasady uczciwych i uprzejmych relacji interpersonalnych przełożeni podejmują adekwatne do rodzaju nieakceptowalnych zachowań czynności dyscyplinujące.

Kluczowym zagadnieniem wpływającym na wizerunek i postrzeganie Grupy PGNiG jest przestrzeganie zasad antykorupcyjnych. Tym samym przyjęte regulacje oraz normy postępowania zakazują podejmowania jakichkolwiek działań, które noszą znamiona korupcji lub łapownictwa. PGNiG nie akceptuje przyjmowania, wręczania, obiecywania lub żądania przez pracowników i współpracowników niewłaściwej korzyści majątkowej lub osobistej. Ponadto pracownicy zobligowani są unikać sytuacji mogących prowadzić do powstania konfliktu interesów z podmiotami lub partnerami biznesowymi, z którymi Spółka podejmuje współpracę. Jednocześnie w celu zachowania partnerskich relacji z interesariuszami pracownicy są zobligowani do ewidencjonowania w rejestrze korzyści wszystkich otrzymanych lub wręczonych prezentów przekraczających wartość 50 zł. W tym obszarze dla Grupy PGNiG priorytetowe jest utrzymanie celu w postaci braku zdarzeń korupcyjnych. W organizacji za osiągnięcie wskazanego celu oraz wdrażanie przyjętej polityki odpowiada Dział Compliance w Departamencie Obsługi Korporacyjnej i Prawnej w PGNiG.

Partnerskie relacje oraz dobra współpraca z dostawcami są ważnym punktem prowadzonej działalności PGNiG. Spółka w kontaktach z partnerami stosuje się do przyjętych wartości oraz komunikuje swoje podejście poprzez udostępnianie odpowiednich dokumentów. Wszyscy partnerzy biznesowi mają możliwość zapoznać się z regułami antykorupcyjnymi obowiązującymi w PGNiG na stronie internetowej https://pgnig.pl/dzialania-spoleczne/odpowiedzialny-biznes/compliance-i-etyka-w-gk-pgnig.

Warto zaznaczyć, że Grupa PGNiG w odpowiedzialny sposób podchodzi do współpracy z podmiotami wyłanianymi na drodze przetargu. Postępowania zakupowe przygotowywane i prowadzone są z poszanowaniem zasad proporcjonalności, przejrzystości, celowości, gospodarności, rzetelności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przy zachowaniu interesu Grupy. Ponadto czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zakupowego wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Wybór wykonawców odbywa się w oparciu o wewnętrzne regulaminy i instrukcje zakupowe.

W celu podnoszenia świadomości w obszarze zagadnień antykorupcyjnych w PGNiG dla wszystkich pracowników zostało uruchomione szkolenie z tematyki compliance, obejmujące zagadnienia antykorupcyjne i etyczne. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu. Obowiązkowo, wszyscy nowo przyjmowani pracownicy muszą je wykonać oraz zaliczyć test z wiedzy, który kończy szkolenie. Warto zaznaczyć, że co sześć miesięcy w Grupie PGNiG weryfikowane jest przestrzeganie zasad antykorupcyjnych w postaci składania oświadczeń przez pracowników o braku zdarzeń korupcyjnych lub ewentualnie w przypadku ich zaistnienia opisu stwierdzonych zdarzeń. Ponadto w całej Grupie za pośrednictwem newsletterów objaśniane i przypominane są podstawowe zasady dotyczące składania okresowych oświadczeń antykorupcyjnych, a także zasady dotyczące wręczania oraz przyjmowania prezentów. Odbywa się ciągła promocja i edukacja pożądanych postaw oraz innych zapisów Kodeksu Etyki w kanałach komunikacji wewnętrznej.

 • GRI 102-11
 • GRI 205-1
 • GOV-2/A1

Jednym z najważniejszych priorytetów PGNiG jest prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym Spółka w celu określenia przejrzystych zasad postępowania wprowadza regulacje wewnętrzne, które są jasnymi wytycznymi dla spółek należących do Grupy PGNiG oraz pracowników i współpracowników. Podstawą do realizacji wskazanych priorytetów jest postępowanie zgodnie z wdrożonym Systemem zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG. System porządkuje i reguluje najważniejsze kwestie obszaru dotyczące w szczególności:

 • kompetencji właściwych organów odpowiedzialnych za zarządzanie etyką i compliance w GK PGNiG,
 • sposobów koordynacji i wymiany informacji w zakresie naruszenia przepisów prawa, zwyczajów przyjętych na rynku, norm branżowych, zasad dobrych praktyk rynkowych i norm etycznych w GK PGNiG,
 • obowiązków spółek z GK PGNiG w zakresie zabezpieczenia ryzyk z obszarów etyki i compliance.

Przestrzeganie praw człowieka w Grupie PGNiG wspierane jest poprzez wdrożony Kodeks Etyki (Kodeks standardów etycznych GK PGNiG). Kodeks powstał w celu ujednolicenia i skonsolidowania standardów etycznych obowiązujących w GK PGNiG. Do podstawowych wartości, które są najważniejszymi z zasad postępowania spisanymi na łamach Kodeksu, należą:

 • wiarygodność,
 • odpowiedzialność,
 • partnerstwo

Powyższe wartości towarzyszą Grupie PGNiG w podejmowanych działaniach oraz znajdują odzwierciedlenie w relacjach ze społecznościami lokalnymi, które utożsamiane są z odpowiedzialnością za wykonywane zadania oraz nadrzędną misją realizowaną na rzecz polskiego społeczeństwa. Fundamentalne zasady, które są jasnymi i prostymi hasłami: „czyń dobro, unikaj zła” oraz „traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany” stanowią podstawę do rozwijania pozostałych istotnych norm postępowania. Kodeks zawiera deklaracje wartości, do których należy:

 • odpowiedzialność – to podstawa codziennego działania wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, a jednocześnie wyzwanie, które mobilizuje ich do dbania o wspólne dobro oraz środowisko naturalne,
 • wiarygodność – to długotrwałe i konsekwentne budowanie wysokiej kultury komunikacji, opartej o zasady dialogu, stymulującej atmosferę zaufania wśród wszystkich interesariuszy Grupy,
 • partnerstwo – to budowanie trwałych, opartych na wzajemnym zaufaniu i obopólnie korzystnych relacji, w ramach Grupy PGNiG – z pracownikami i organizacjami związkowymi oraz na zewnątrz – z klientami, społecznościami lokalnymi i innymi uczestnikami rynku,
 • jakość – to zapewnienie wysokiego poziomu dostarczanych przez Grupę produktów i świadczonych usług z uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, usprawnianie systemów zarządzania i kształtowanie etycznego środowiska w Grupie PGNiG, w zgodzie z aspiracjami klientów, pracowników i wszystkich partnerów.

Postanowienia Kodeksu Etyki wspierane są przez Politykę transparentności menedżerów, która wprowadza wyższy standard kultury organizacyjnej w szczególności w zakresie przeciwdziałania konfliktowi interesów członków organów oraz osób z wyższej kadry kierowniczej spółek Grupy, zabezpieczając w sposób należyty interes PGNiG. Przyjęte regulacje Polityki:

 • definiują, czym jest konflikt interesów oraz jak przeciwdziałać sytuacjom skutkującym powstaniem potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów,
 • wskazują obowiązki informacyjne względem spółki oraz zasady postępowania wobec osób najbliższych,
 • określają sankcje za naruszenia postanowień Polityki.

Wyrazem poszanowania różnorodności pracowników oraz respektowania ich praw jest implementacja polityki antymobbingowej oraz przeciwdziałania dyskryminacji w GK PGNiG. Grupa podejmuje działania sprzyjające w budowaniu pozytywnych relacji między pracownikami i środowiskiem pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowna. W związku z powyższym Grupa sprzeciwia się dyskryminacji, mobbingowi, prześladowaniu czy molestowaniu, w tym seksualnemu. Regulacje polityki zawarte są w regulaminach pracy poszczególnych jednostek oraz w Systemie zarządzania etyką i compliance w GK PGNiG. Wdrożone postanowienia polityki:

 • definiują zachowania niepożądane, które mogą mieć miejsce zarówno w miejscu wykonywania pracy, jak i w podróży służbowej, delegacji oraz wszelkich innych miejscach związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych pracowników,
 • wskazują sposoby przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu oraz przestrzegają przed skutkami niezastosowania się do regulacji oraz stwarzania sytuacji zachęcających do ich łamania,
 • dostarczają informacji o podejmowanych działaniach, które mają na celu promowanie pożądanych postaw, upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska mobbingu, dyskryminacji, molestowania oraz monitorowanie stosowania procedur antymobbingowych w praktyce,
 • wskazują obowiązki pracowników, mających na celu przestrzeganie przyjętych zasad, unikanie stosowania zachowań niepożądanych oraz reagowanie i interweniowanie w sytuacji zaistnienia zachowań wykraczających poza normy społeczne,
 • określają sposoby zgłoszenia skargi w przypadku zaistnienia sytuacji noszącej znamiona mobbingu, dyskryminacji lub molestowania oraz zasady postępowania prowadzonego przez Komisję.

Grupa PGNiG przestrzega w prowadzonej działalności przepisów antykorupcyjnych. Należy podkreślić, że w tym zakresie organizacja kieruje się również regulacjami ponadnarodowymi takimi jak Konwencja o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, która została przyjęta przez OECD w 1999 r. oraz Amerykańska Ustawa o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (FCPA).

Każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma obowiązek działania zgodnie z przepisami prawa lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego, uwzględniając regulacje antykorupcyjne, które zostały przyjęte w GK PGNiG na łamach Polityki antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG oraz obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki.

Przyjęte regulacje zawarte w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG:

 • określają obowiązki PGNiG oraz pozostałych spółek należących do Grupy, a także ich pracowników i współpracowników w zakresie przestrzegania zasad zapobiegania zjawiskom korupcyjnym oraz przedstawiają informacje i wytyczne dla pracowników i współpracowników w zakresie identyfikacji przejawów korupcji oraz postępowania w takich wypadkach,
 • dostarczają wytycznych w zakresie przyjmowania i wręczania upominków, prezentów czy zaproszeń na imprezy rozrywkowe, uzupełniając tym samym postanowienia Kodeksu Etyki. Polityka wskazuje szczególne wytyczne dotyczące udziału w imprezach reprezentacyjnych oraz oferowania i przyjmowania prezentów w czasie postępowania zakupowego,
 • Definiują, jakie czyny mogą być uznane za korupcję, i wskazują działania zakazane, których podejmowanie jest zagrożone odpowiedzialnością karną. Ponadto, w oparciu o kodeks karny, Polityka wskazuje minimalny i maksymalny wymiar kary grożący pracownikom w przypadku przyjęcia, żądania lub udzielenia korzyści majątkowych, osobistych lub ich obietnicy,
 • wskazują zasady postępowań zakupowych, w ramach których powinno być możliwe ustalenie źródeł pozyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, identyfikacji osób przygotowujących warunki udziału w postępowaniu, w tym kryteria oceny oraz wzór umowy, jak również określenie zadań członków komisji przetargowej oraz indywidualnej odpowiedzialności. Polityka wskazuje zalecenia w zakresie sposobu prowadzenia komunikacji z oferentami, kierując się zasadą równego dostępu do informacji,
 • dostarczają szereg zaleceń w zakresie kontrolowania realizacji zapisów Polityki oraz podejmowania działań prewencyjnych mających na celu minimalizację ryzyka wystąpienia zdarzenia korupcyjnego lub konfliktu interesów.

GK PGNiG jako odpowiedzialny partner biznesowy dokonała oceny wszystkich swoich jednostek organizacyjnych pod względem możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym. Powyższe ryzyko zidentyfikowane zostało na bardzo niskim poziomie ze względu na fakt, że w ostatnich 5 latach nie odnotowano żadnego zdarzenia korupcji. Ponadto na ocenę wpłynęły również wdrożone wewnętrzne regulacje, które w jasny sposób definiują zasady postępowania w kontaktach biznesowych, pozwalające na uniknięcie sytuacji korupcyjnej oraz prowadzone szkolenia, aktualizujące i nowelizujące wiedzę pracowników z powyższego obszaru. Przeprowadzona ocena wykazała, że wszystkie jednostki organizacyjne są narażone na korupcję w takim samym stopniu, w związku z tym GK stosuje w równym stopniu i zakresie działania prewencyjne.

Ocena jednostek pod względem ryzyka wystąpienia korupcji

Jednostka organizacyjna Procent jednostek organizacyjnych ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji stan na:
2020 r. 2019 r.
PGNiG 95% 100 %
GK PGNiG 91% 100
 • GRI 205-2

Szkolenia antykorupcyjne

Obszar szkoleniowy jest istotnym elementem pozwalającym na przeciwdziałanie korupcji w GK PGNiG. W minionym okresie sprawozdawczym w Grupie PGNiG zostały przeprowadzone szkolenia mające na celu upowszechnianie wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie budowania kultury organizacyjnej wolnej od przejawów korupcji. W 2020 r. realizowano działania pozwalające na poinformowanie wszystkich pracowników o polityce i procedurach antykorupcyjnych, ponadto zorganizowano dla części pracowników szkolenia omawiające w szerszym stopniu przedmiotowe zagadnienie.

Procent członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji w 2020 r. w GK PGNiG

Jednostka organizacyjna Procent członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji:
Region – Polska Region – Europa
PGNiG 100%
GK PGNiG 86% 100%

Procent organów zarządzających, którzy które przeszłyli szkolenie w zakresie przeciwdziałania korupcji i łapownictwu:

Jednostka organizacyjna Procent członków organów zarządzających, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji:
Region – Polska Region – Europa
PGNiG 100%
GK PGNiG 58% 100%

Liczba pracowników, których poinformowano o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji w 2020 r.

Jednostka organizacyjna Stanowisko Liczba pracowników poinformowanych Procent pracowników poinformowanych
Region: Polska
PGNiG meneadżerskie wszyscy (komunikacja wewnętrzna i szkolenia) 100 %
pozostałe wszyscy (komunikacja wewnętrzna i szkolenia)) 100 %
GK PGNiG meneadżerskie w większości spółek wszyscy meneadżerowie zostali poinformowani za pomocą komunikacji wewnętrznej i szkoleń 99%
pozostałe w większości spółek wszyscy pracownicy zostali poinformowani za pomocą komunikacji wewnętrznej i szkoleń 99%
Region: Europa
PGNiG meneadżerskie
pozostałe
GK PGNiG meneadżerskie wszyscy (komunikacja wewnętrzna i szkolenia) 100%
pozostałe wszyscy (komunikacja wewnętrzna i szkolenia) 100%
Region: Pozostałe kraje
PGNiG meneadżerskie
pozostałe
GK PGNiG meneadżerskie wszyscy (komunikacja wewnętrzna i szkolenia) 100%
pozostałe wszyscy (komunikacja wewnętrzna i szkolenia) 100%

W GK PGNiG w 2020 r. przeprowadzono cykl obowiązkowych szkoleń e-learningowych w obszarze etyki oraz przeciwdziałania korupcji. W ramach szkoleń zostały zrealizowane istotne tematy związane z mobbingiem i postępowaniem wobec sygnalistów. Grupa będzie realizowała również odrębny plan szkoleń z powyższego zakresu dla kadry menadżerskiej.

Spółki GK PGNiG informują swoich partnerów biznesowych o zasadach obowiązujących w GK PGNiG. Polityka antykorupcyjna jest dostępna na stronach korporacyjnych Grupy.

 • GRI 205-3

Zgłoszenia korupcji

Liczba potwierdzonych zdarzeń korupcyjnych w 2020 r.

Jednostka organizacyjna Liczba potwierdzonych zdarzeń korupcyjnych
PGNiG 0
GK PGNiG 0
 • GRI 412-2

Szkolenia z zakresu praw człowieka

Szkolenia z zakresu praw człowieka w 2020 r.

Jednostka organizacyjna Całkowita liczba godzin poświęconych na szkolenia z zakresu polityk praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka ważne dla prowadzonej działalności. Liczba pracowników, którzy zostali przeszkoleni w zakresie polityk praw człowieka lub procedur uwzględniających aspekty praw człowieka ważne dla prowadzonej działalności.
PGNiG 672 h 2344
GK PGNiG 984 h 3776

Większość szkoleń z zakresu praw człowieka została zrealizowana w trybie zdalnym, ponadto wiele jednostek odwołało lub zdecydowanie ograniczyło wszystkie szkolenia pracownicze, w tym z tego zakresu, ze względu na okres trwania pandemii

 • GRI 406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

Liczba potwierdzonych zdarzeń dyskryminacji w 2020 r.

Jednostka organizacyjna Liczba potwierdzonych zdarzeń dyskryminacji w 2020 r.
PGNiG 0
GK PGNiG 2

W PGNiG nie stwierdzono żadnych przypadków dyskryminacji.

Natomiast w całej GK PGNiG odnotowano dwa przypadki dyskryminacji w PGNiG Termika. Zgłoszone zdarzenia zostały zbadane i rozpatrzone przez powołane w tym celu komisje, które zgromadziły informacje wyjaśniające dotyczące zaistniałych incydentów. Zostały podjęte działania naprawcze wynikające z potwierdzonej nieprawidłowości zgodne z oczekiwaniem zgłaszających.

Więcej na temat ryzyk w obszarze etycznym i sposobów zarządzania tymi ryzykami tutaj

Wyniki wyszukiwania