Raport Zintegrowany
ESG 2020

Badania, rozwój i innowacje

Jed­nym z ce­lów Stra­te­gii Gru­py Ka­pi­ta­ło­wej PGNiG jest roz­wój dzia­łal­no­ści in­no­wa­cyj­nej po­przez efek­tyw­ną re­ali­za­cję pro­jek­tów ba­daw­czo­-ro­zwo­jo­wych oraz in­no­wa­cyj­nych.

Cen­tra­la PGNiG nad­zo­ru­je pra­ce w ob­sza­rze in­no­wa­cji (iden­ty­fi­ka­cja roz­wią­zań, roz­wój, wdro­że­nia­/ko­mer­cja­li­za­cja), efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej oraz za­rzą­dza pro­jek­ta­mi B+R i pra­wa­mi wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej, a tak­że jest od­po­wie­dzial­na za współ­pra­cę z jed­nost­ka­mi na­uko­wo­-ba­daw­czy­mi.

W skład Centrum Korporacyjnego wchodzi Centrala PGNiG, składająca się z 16 Departamentów oraz 2 Biur.

W Centrali PGNiG działalność w obszarze badań i rozwoju oraz innowacji (identyfikacja rozwiązań, rozwój, wdrożenia/komercjalizacja), w tym współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz kwestie praw własności intelektualnej nadzoruje Departament Badań i Innowacji. Jednostkami merytorycznymi w tym obszarze są Departament Badań i Innowacji, Departament Rozwoju Biznesu oraz Oddziały PGNiG – m.in. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB).

Więcej informacji na tematu Centrum Korporacyjnego i innej działalności Grupy tutaj. 

Departament Badań i Innowacji

W 2020 r. nadzorowano przebieg 150 przedsięwzięć badawczo-rozwojowo-innowacyjnych. Na projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne oraz z zakresu identyfikacji i poszukiwania węglowodorów w GK PGNiG wydano na dzień 31 grudnia 2020 r. łącznie ok. 515 mln zł, w tym: w spółkach GK PGNiG: ok. 151 mln zł, w PGNiG: ok. 364 mln zł (w tym ok. 30 mln zł na projekty badawcze, rozwojowe i innowacyjne oraz ok. 334 mln zł w ramach Oddziału Geologii i Eksploatacji na projekty z zakresu identyfikacji i poszukiwania węglowodorów).

Program Wodorowy „Hydrogen – a Clean Fuel for the Future. Budowanie kompetencji wodorowych w GK PGNiG”

Do najważniejszych osiągnięć 2020 r. należy uruchomienie w maju w Departamencie Badań i Innowacji Programu Wodorowego „Hydrogen – a Clean Fuel for the Future. Budowanie kompetencji wodorowych w GK PGNiG”. Program wpisuje się w realizację Strategii GK PGNiG na lata 2017-2022. Celem Programu jest rozpoczęcie implementacji (pilotaże/demonstracje) technologii wodorowych w poszczególnych obszarach działalności GK PGNiG, w tym przede wszystkim: dystrybucji, magazynowania i produkcji, na podstawie zidentyfikowanych kompetencji technologicznych oraz nowych doświadczeń, nabywanych na drodze uruchamianych sukcesywnie projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych. Program ma również na celu zaangażowanie zespołu specjalistów ze wszystkich sektorów działalności GK PGNiG, w których można zidentyfikować biznesowe uzasadnienie do wdrożenia technologii wodorowych. Współpraca pomiędzy interesariuszami z różnych obszarów działań firmy, przy tworzeniu jednego, spójnego łańcucha wartości, przyczyni się do zaangażowania oraz zwiększenia odpowiedzialności za rozwój i wzrost innowacyjności GK PGNiG, obniży koszty realizacji przedsięwzięć, poprawi rentowność potencjalnych inwestycji oraz polepszy alokacje kapitałów (finansowego, rzeczowego i ludzkiego).

W ramach Programu realizowane są następujące projekty:

Wyspowa sieć badawcza pozwalająca na dodawanie zielonego wodoru do gazu ziemnego oraz sprawdzenie wpływu wodoru na infrastrukturę gazową sieci dystrybucyjnej.

Rozszerzenie laboratoryjnych kompetencji CLPB o działalność analityczną jakości paliw alternatywnych.

Budowa badawczej stacji tankowania wodorem

Uruchomiony w III kwartale 2020 r. strategiczny projekt wodorowy jest realizowany przez GSP, a jego tematyka dotyczy wielkoskalowego magazynowania wodoru w kawernach solnych w Mogilnie i Kosakowie.

W ramach Programu w PGNiG są inicjowane kolejne przedsięwzięcia, związane z zaangażowaniem Spółki w rozwój własnych technologii wodorowych (m.in. ogniwa paliwowe czy silniki zasilane paliwem wodorowym). Aktywność w ramach Programu dotyczy również działań pozaprojektowych.  We wrześniu 2020 r. PGNiG przystąpiło do Stowarzyszenia Hydrogen Europe, natomiast w październiku do Sojuszu European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Są to kluczowe platformy do szerokiej współpracy przy tworzeniu całego wodorowego łańcucha wartości, które mają umożliwić zbudowanie w ciągu trzech dekad wodorowego ekosystemu w Europie.

Projekt AQUA

W obszarze Poszukiwania i Wydobycie w III kwartale 2020 r. uruchomiony został projekt AQUA, którego celem jest zbadanie możliwości produkcji energii geotermalnej z istniejących (negatywnych) otworów naftowych oraz weryfikacja opłacalności wykorzystania otworów kończących eksploatację węglowodorów do pozyskania energii geotermalnej.

Wspólne Przedsięwzięcie INGA (INnowacyjne GAzownictwo)

W ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA (INnowacyjne GAzownictwo) zorganizowanego we współpracy z NCBiR i GAZ-SYSTEM S.A. w 2020 r. kontynuowano realizację 8 projektów badawczo-rozwojowych z obszaru: „Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych” oraz „Sieci gazowe” – wybranych w I Konkursie.

W związku z przeprowadzaną okresowo weryfikacją projektów z obszaru B+R+I pod kątem ich zasadności biznesowej, w grudniu 2020 r. została podjęta decyzja korporacyjna o wcześniejszym zamknięciu trzech projektów B+R (SILESIAFRAC, COKEPROP, MIGASLIDRILL) realizowanych w ramach WP INGA dotyczących odmetanowywania kopalń lub pokładów węgla kamiennego realizowanych w ramach obszaru „Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych” i jednego projektu z obszaru „Sieci gazowe” (VELA-GAZ). Decyzja została podjęta w oparciu o rekomendacje Głównych Użytkowników projektów, tj. Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG oraz PSG, którzy zgłosili realne ryzyko braku możliwości przyszłego wdrożenia rezultatów ww. projektów do działalności spółek i generowania w związku z nimi korzyści, co jest wymogiem przy realizacji projektów B+R+I zarówno finansowanych ze środków własnych, jak i publicznych, w ramach narzędzi wdrażanych przez NCBiR.

W kontynuacji znajdują się dwa projekty z zakresu poszukiwań i wydobycia (SYNERGA i INNKARP), jeden projekt z zakresu poeksploatacyjnego pozyskiwania metanu (AMMUSCB) i jeden projekt z zakresu paliw alternatywnych (DME). W I kwartale 2020  r. uruchomiono nabór w ramach II Konkursu WP INGA. Łączny budżet projektów na rzecz GK PGNiG dla I i II konkursu WP INGA wyniósł 266 mln zł. Celem Wspólnego Przedsięwzięcia INGA jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw GK PGNiG w Polsce i na rynku globalnym w długookresowej perspektywie, poprzez ukierunkowaną i nastawioną na komercjalizację realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę z jednostkami naukowymi.

W 2020 r. obszar B+R+I zainicjował systemowe podejście do pozyskiwania finansowania preferencyjnego w Grupie Kapitałowej. Wypracowano schematy postępowań porządkujące kwestie identyfikacji programów pomocowych, podziału odpowiedzialności przy ubieganiu się o środki preferencyjne i komunikacji zewnętrznej z resortami. Dzięki temu spółki GK PGNiG na bieżąco weryfikują źródła finansowania w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej UE oraz podejmują działania aplikacyjne dla najciekawszych projektów B+R oraz innowacyjnych i inwestycyjnych.

Kontynuowano również aktywności w ramach Komitetu ds. Strategicznych Projektów Obszaru Badań, Rozwoju i Innowacji GK PGNiG. Komitet stanowi ważne forum strategicznych działań w obszarze B+R+I, wymiany wiedzy i dyskusji dla osiągnięcia synergii w kluczowych obszarach działalności.

W 2020 r. uzyskano 4 nowe decyzje patentowe dla zgłoszeń powstałych w wyniku realizowanych projektów B+R.

Departament Rozwoju Biznesu

W 2020 r. w Departamencie Rozwoju Biznesu realizowano łącznie 21 projektów rozwojowych, skupiających się na następujących, kluczowych obszarach: Odnawialne Źródła Energii, Paliwa Alternatywne, Efektywność Energetyczna oraz Centrum Startupowe Inn-Vento.

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

W 2020 r. powołano projekt „Fotowoltaika Biznes”, w ramach którego w pierwszym etapie przeprowadzono prace analityczne i przygotowano długoterminowy plan rozwoju biznesu (wraz z parametrami ekonomicznymi) GK PGNiG wykorzystującego technologie fotowoltaiczne. W ramach opracowanej koncepcji przygotowano model biznesowy, zakładający wejście PGNiG w obszar prosumenckiego rynku fotowoltaiki w Polsce dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych oraz rozpoczęto wdrożenie tego modelu.

Powołano równolegle projekt „Fotowoltaika Instalacje”, w ramach którego dokonano inwentaryzacji dachów i gruntów własnych, spełniających kryteria do budowy instalacji i farm fotowoltaicznych w PGNiG oraz GK PGNiG, jak również zbudowano i uruchomiono pierwszą instalację fotowoltaiczną na nieruchomościach PGNiG. Opracowano także koncepcję rozwoju projektów wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych, polegającą na warunkowym nabywaniu spółek celowych rozwijających takie projekty. W tym obszarze opracowano techniczne i komercyjne kryteria docelowych projektów i nawiązano wstępne rozmowy z deweloperami takich projektów.

Uruchomiono także projekt „WIND”, który koncentruje się na działaniach zmierzających do osiągnięcia korzyści ekonomicznych oraz dywersyfikacji przychodów Grupy poprzez wejście PGNiG w nowy segment działalności OZE, tj. inwestycji w farmy wiatrowe. W ramach projektu analizowane są możliwości akwizycyjne w zakresie gotowych do budowy oraz operacyjnych farm wiatrowych, w wyniku czego PGNiG przystąpił do wyselekcjonowanych procesów akwizycyjnych, które będą kontynuowane w 2021 r.

zieony zwrot zieony zwrot

Paliwa Alternatywne

W 2020 r., poszukując nowych kierunków rozwoju biznesu w obszarze paliw alternatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania LNG, bioLNG, CNG:

 • zrealizowano I etap projektu „Magellan”, który zakładał analizę rynku żeglugowego oraz opracowanie modelu biznesowego zmierzającego do rozwoju segmentu bunkrowania statków LNG;
 • uruchomiono projekt „Gepard”, który zakłada zwiększenie zasięgu oferty PGNiG w zakresie sprzedaży LNG i CNG na cele kołowego transportu ciężkiego. Zakończono istotne prace etapu I, w tym przygotowano analizę rynku LNG i CNG wraz z rekomendacją opcji strategicznych;
 • zakończono I etap projektu „bioLNG TANK”, który zakładał opracowanie planu wdrożenia innowacyjnej koncepcji wytwarzania bioLNG polegającej na zintegrowaniu stacji parametryzująco-skraplającej z biogazownią rolniczą w celu przeprowadzenia skutecznej konwersji nośnika energii z biogazu rolniczego na bioLNG. Realizacja etapu I pozwoliła na wypracowanie kilku scenariuszy rozwoju przedsięwzięcia.

Ponadto, w projekcie „Geo-Metan II”, w lipcu 2020 r. podjęto ostateczną decyzję o zaprzestaniu prac w strumieniu Budryk, a wobec braku możliwości realizacji prac także w pozostałych strumieniach (Bielszowice/ PGG, Brzeszcze/ Tauron Wydobycie, Murcki-Staszic/PGG, Pniówek oraz Szczygłowice/ JSW), zapadła decyzja o podjęciu działań zmierzających do zamknięcia projektu.

Efektywność Energetyczna

W 2020 r. zakończono prace w projekcie „ESCO” – opracowano koncepcję biznesową dla rozwiązań i produktów rynku usług okołoenergetycznych (w szczególności rozwiązania z zakresu zarządzania energią), plan wdrożenia oraz parametry ekonomiczne dla możliwych modeli wejścia GK PGNiG w poszczególne segmenty rynku dla aktualnych oraz potencjalnych klientów GK PGNiG.

W 2020 r. uruchomiono program pn. „Poprawa Efektywności Energetycznej w GK PGNiG”, który ma na celu skoordynowanie działań nakierowanych na osiągnięcie korzyści w obszarze gospodarki energetycznej w GK PGNiG. W ramach Programu uruchomiono pierwsze systemowe rozwiązania, których oczekiwanym skutkiem będzie poprawa wyniku energetycznego. Należy do nich uruchomiony w 2020 r. projekt pn. „Dębno 4.0”, który zakłada wdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania mediami w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno; a także projekt pn. „BMP (Building Management Platform)”, który dotyczy przygotowania, a następnie wdrożenia koncepcji platformy monitoringu i systemowego zarządzania gospodarką energetyczną w obiektach Centrali Spółki.

PGNiG uzyskało w 2020 r. certyfikat w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Energią na zgodność z normą ISO:50001:2011. Ponadto dokonano aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Energią do wymagań normy ISO:50001:2018.

Centrum Startupowe InnVento

W 2020 r. aktywność InnVento koncentrowała się na współpracy z akceleratorem Huge Tech, operatorem programu akceleracyjnego IDEA Global, współfinansowanego ze środków publicznych (działanie 2.5 POIR Programy akceleracyjne). W ramach tej współpracy PGNiG może realizować projekty pilotażowe z wyłonionymi startupami w obszarach działalności, które zostały zidentyfikowane jako perspektywiczne dla wdrożenia technologii pochodzących od małych firm technologicznych. W 2020 r. w PGNiG ostatecznie zostały zrealizowane 3 pilotaże w następujących obszarach:

 • budowa prototypu platformy wspierającej proces analiz z obszaru bezpieczeństwa;
 • wdrożenie systemu pomiaru temperatury ciała za pomocą kamer termowizyjnych;
 • budowa prototypu platformy do automatycznego przedmiaru i inspekcji instalacji PV z użyciem dronów i zaawansowanych modeli matematycznych terenu.

Ponadto zidentyfikowano kolejnych 6 rozwiązań technologicznych, które będą analizowane pod kątem testowego wdrożenia  w GK PGNiG, tj.:

 • narzędzie dla obszaru cyberbezpieczeństwa do scentralizowanego systemu zarządzania podatnościami (vulnerability management);
 • system zgodny z Dyrektywą RED II, do rozliczeń, bilansowania i zarządzania energią elektryczną przeznaczonego dla klastrów energetycznych i operatorów innych podobnych podsystemów energetycznych;
 • wykorzystanie rdzeni kolb kukurydzy w procesie produkcji energii, ciepła oraz CO2 do zastosowań przemysłowych jako nowego źródła odnawialnej energii;
 • wykorzystanie danych satelitarnych do analiz ilości i jakości biomasy w formie brzozy i wierzby energetycznej na terenach zakontraktowanych;
 • video/chatboty dla Contact Center;
 • oprogramowanie dla obszaru uzgadniania i czyszczenia danych w różnych systemach billingowych.

Oddział PGNiG – Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze (CLPB)

Celem podstawowej działalności CLPB jest utrzymanie i wzrost rynkowej pozycji wiodącego, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium wzorcującego, badawczego i punktu legalizacyjnego urządzeń i systemów pomiarowych stosowanych w przemyśle gazu ziemnego oraz laboratorium kontroli jakości gazów ziemnych w zakresie wszystkich rodzajów gazów ziemnych i ich form CNG, LNG. W tym obszarze CLPB kontynuuje świadczenie usług w zakresie m.in. badania poprawności i wiarygodności pomiarów jakości i ilości gazu ziemnego, badania urządzeń i systemów pomiarowych oraz analiz technicznych, opinii i ekspertyz technicznych. Świadczy usługi obejmujące walidację procesowych chromatografów gazowych na potrzeby rozliczeń gazów ziemnych i wzorcowania układów pomiarowych na obiektach infrastruktury gazowej. Kluczowymi klientami Oddziału CLPB są odbiorcy zarówno wewnętrzni, jak również zewnętrzni pochodzący z Polski. Do największych należą spółki GK PGNiG, GAZ-SYSTEM, EuRoPolGaz S.A. i Polskie LNG S.A.

Oddział świadczy usługi w zakresie metrologii urządzeń do pomiarów oraz oceny jakości gazu ziemnego. Największymi zleceniodawcami w tym zakresie są Oddziały PGNiG, PSG i GAZ-SYSTEM oraz podmioty przemysłowe wykorzystujące gaz ziemny w swojej działalności.

Dla zwiększenia efektywności działań i możliwości podjęcia nowych wyzwań badawczo-rozwojowych
w strukturze Oddziału w 2020 r. utworzono dedykowaną komórkę organizacyjną: Biuro Badań, Rozwoju
i Innowacyjnych Technologii (BRIT). A kluczowe inicjatywy projektowe uruchomione w Biurze to:

 • Projekt New Fuel Lab dotyczący rozbudowy zaplecza laboratoryjnego Pracowni Pomiarów Fizykochemicznych O/CLPB o nowe stanowiska badawcze i pomiarowe dla nowych paliw gazowych (wodór, biometan),
 • Projekt Bio-CNG: Energetyczne Zagospodarowanie Biodegradowalnej Frakcji Odpadów Komunalnych to inicjatywa w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego dotycząca opracowania technologii w zakresie efektywnego przygotowania, przetwarzania i zagospodarowania frakcji organicznej odpadów komunalnych oraz opracowania formuły rozwoju wielkoskalowych inwestycji opartych o koncepcje badawcze realizowane w ramach Projektu.
pandemia pandemia

Perspektywy rozwoju i wyzwania na przyszłość w obszarze badań, rozwoju i innowacji

Departament Badań i Innowacji

Działania PGNiG zakładają przede wszystkim umocnienie pozycji GK PGNiG w obszarze technologii wodorowych, realizację i przekazanie do komercjalizacji kolejnych projektów badawczo-rozwojowych, aktywne pozyskiwanie projektów innowacyjnych oraz ich wdrażanie do działalności Grupy, dostosowanie modelu organizacyjnego działań B+R+I w GK PGNiG do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz celów strategicznych Grupy. Równolegle stale będą analizowane nowe obszary biznesu, które mogą zwiększyć konkurencyjność spółek oraz wzmocnić ich pozycję rynkową. Działania zaplanowane zostały w dwóch horyzontach czasowych.

Horyzont krótkoterminowy (do końca 2021 r.):

 • umocnienie pozycji GK PGNiG w obszarze technologii wodorowych m.in. poprzez przygotowanie Strategii Wodorowej GK PGNiG i na jej podstawie inicjowanie kolejnych projektów oraz poszerzanie kompetencji z zakresu paliw alternatywnych;
 • uruchomienie pilotażowych instalacji mikrokogeneracyjnych działających w oparciu o ogniwa paliwowe;
 • uruchomienie instalacji PV z magazynem energii w Odolanowie;
 • w ramach projektu H2020 uruchomienie kompletnego samochodu pomiarowego przystosowanego do badań infrastruktury, w której znajduje się wodór i mieszaniny gaz ziemny-wodór;
 • przeprowadzenie projektu pilotażowego łączącego technologię skanowania 3D z funkcjonalnością paszportyzacji urządzeń/infrastruktury;
 • uruchamianie projektów w nowych, biznesowo atrakcyjnych dla GK PGNiG obszarach, w tym z zakresu digitalizacji. Planowane obszary realizacji projektów dotyczących cyfryzacji w ramach GK PGNiG będą dotyczyć m.in. wspierania zarządzania produkcją, implementacji elementów wsparcia decyzyjnego oraz optymalizacji poprzez transformację realizowanych procesów. Technologie i projekty cyfrowe będą obejmować takie obszary jak np. automatyzacja procesów, wykorzystanie sztucznej inteligencji i narzędzi uczenia maszynowego oraz oferowanie nowych usług przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Rozwojowe i innowacyjne projekty cyfrowe charakteryzują się krótszym czasem realizacji od innych, w efekcie czego mogą przynieść szybkie efekty w postaci zwiększenia efektywności danej linii biznesowej czy procesu;
 • podpisanie umów na realizację projektów B+R wyłonionych w ramach II Konkursu WP INGA;
 • przekazanie do wdrożenia/komercjalizacji rezultatów zakończonych projektów badawczo-rozwojowych np. Ekogłowica i Minidrill;
 • zintensyfikowanie działań aplikacyjnych o fundusze pomocowe dla projektów B+R+I oraz inwestycyjnych w GK PGNiG;
 • opracowanie metodyki zarządzania projektami B+R+I.

Horyzont średnioterminowy (w latach 2022-2023), gdzie planowane i podejmowane będą następujące działania:

 • rozwój i ekspansja na rynku technologii wodorowych, w tym m.in.: magazynowanie energii PtG, magazynowanie wodoru;
 • Program Cyfryzacji obejmujący projekty innowacji cyfrowych – m.in. analityki dużych ilości danych (big data) czy też algorytmów wspierających decyzje (sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe) oraz automatyzujące procesy – opracowywanych, testowanych i wdrażanych we wszystkich obszarach łańcucha wartości GK PGNiG;
 • komercjalizacja/wdrożenie do działalności GK PGNiG rezultatów projektów B+R, w tym produktów i technologii wytworzonych na bazie projektów INGA – na bieżąco weryfikowanych, w trakcie realizacji pod kątem zasadności komercjalizacji.

W 2021 r. podejmowane będą działania związane przede wszystkim ze sprawnym wdrożeniem nowych produktów biznesowych w GK PGNiG, w oparciu o koncepcje biznesowe, plany wdrożeń i modele finansowe przygotowane w 2020 r. Sukcesywnie będą także identyfikowane i rozwijane nowe przedsięwzięcia.

W obszarze OZE w 2021 r. wdrożona zostanie koncepcja wejścia PGNiG w obszar prosumenckiego rynku fotowoltaiki na podstawie opracowanego modelu biznesowego, co wzbogaci ofertę PGNiG dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zintensyfikowane zostaną działania zmierzające do zbudowania i eksploatacji portfela odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym w segmencie fotowoltaiki: rozwój instalacji fotowoltaicznych na terenach własnych, akwizycje farm fotowoltaicznych oraz rozwój projektów wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych zgodnie z opracowaną koncepcją biznesową; w segmencie farm wiatrowych: akwizycje projektów farm wiatrowych gotowych do wybudowania oraz operacyjnych farm wiatrowych.

Do końca 2021 r. zaplanowany jest II etap projektu Magellan, który przewiduje rozwój infrastruktury poprzez zakup innowacyjnych urządzeń odpowiadających faktycznym potrzebom na rynku żeglugowym, opartych o rozwiązania MTTS (ang. Multiple Truck-to-Ship, technologia multiplikująca, zwiększająca wolumen i prędkość bunkrowania). Na lata 2021-2022 przewidziane jest także wdrożenie projektu bioLNG TANK.

W obszarze Efektywności Energetycznej w 2021 r.:

 • sukcesywnie będą wdrażane w GK PGNiG, wypracowane w projekcie ESCO, produkty rynku usług okołoenergetycznych przez spółki GK PGNiG, w tym projekt Stop SMOG;
 • sukcesywnie będzie realizowany Program Poprawy Efektywności Energetycznej w GK PGNiG, w tym uruchomienie systemu do monitorowania i zarządzania mediami w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno w ramach projektu pn. Dębno 4.0 oraz rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem platformy monitoringu i systemowego zarządzania gospodarką energetyczną w obiektach Centrali Spółki (projekt BMP – Building Management Platform);

planowane jest uzyskanie dla Systemu Zarządzania Energią certyfikatu na zgodność z normą ISO 50001:2018

W 2021 r. planowane jest zwiększenie skali projektów testowych ze startupami w GK PGNiG, w oparciu o współpracę z zewnętrznymi partnerami (akceleratorami). W tym celu będą uruchamiane działania związane z pogłębioną identyfikacją i weryfikacją potrzeb technologicznych i biznesowych PGNiG oraz kluczowych spółkach z Grupy, jak również działania wspomagające efektywne zarządzanie tego typu projektami w GK PGNiG.

W 2021 r. planowany jest wzrost aktywności w zakresie pomiarowo-badawczym poprzez pozyskanie nowych klientów, rozszerzenie usług, zwiększenie wykorzystania potencjału merytorycznego i posiadanej infrastruktury oraz intensywne działania marketingowe, w tym m.in.: przeprowadzanie akcji ofertowej do wszystkich podmiotów, dysponujących infrastrukturą wymagającą certyfikacji oraz rozwojowe związane z rozszerzeniem kompetencji i rozbudową infrastruktury CLPB do prowadzenia usług badań jakościowo-ilościowych dla paliw alternatywnych.

W swoich najbliższych planach oferowanych usług CLPB zamierza rozszerzyć kompetencje o zakres dot. analiz badań jakości wodoru jako niskoemisyjnego paliwa do pojazdów. Aktualnie brak jest tego typu laboratorium w Polsce, a perspektywa jego organizacji staje się bardzo istotnym elementem rozwoju CLPB w kontekście powstającego rynku paliwa wodorowego, jak również wykonywanie badań ilościowych i jakościowych mieszanin gazu ziemnego z wodorem oraz biometanu.

W obszarze projektowym w 2021 r. planowane jest uruchomienie w ramach Programu Wodorowego projektów innowacyjnych z obszaru technologii wodorowych, mających na celu pozyskanie szeroko rozumianego know-how związanego z eksploatacją układów kogeneracyjnych małej mocy opartych na ogniwach paliwowych oraz wdrożenie technologii silnika gazowego do bezpiecznego i niskoemisyjnego spalania mieszanin gazu ziemnego z wodorem.

Wyniki wyszukiwania