Raport Zintegrowany
ESG 2020

Ścieki

Wskaźniki niefinansowe:
  • wskaźnik własny 2

Całkowita ilość ścieków wg jakości i docelowego miejsca przeznaczenia w latach 2019-2020

Ścieki 2020* 2019
GK PGNiG PGNiG GK PGNiG PGNiG
Bytowe [tys. m3] 340,1 20,0 417,8 21,2
Komunalne [tys. m3] 88,4 78,0 97,2 83,9
Przemysłowe [tys. m3] 8 102,9 14,7 8 816,0 10,2
Inne [tys. m3] 146 202,1 24,2 135 765,6 18,5
* Dane finalne za 2020 r. zweryfikowane po terminie publikacji Sprawozdania niefinansowego.

Ścieki wytwarzane przez jednostki GK PGNiG są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, wód powierzchniowych lub do ziemi, na podstawie pozyskanych pozwoleń wodno-prawnych. Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do kanalizacji. Wody opadowe z terenu zakładów i dróg dojazdowych wprowadzane są do kanalizacji miejskiej, jak również do wód powierzchniowych i do ziemi.

Duży udział w ilości wytwarzanych ścieków mają spółki GK PGNiG TERMIKA, które wykorzystują wodę do celów technologiczno- chłodniczych. Ponadto polityka oszczędnego gospodarowania wodami jest realizowana podczas wierceń, a tam, gdzie to możliwe, ścieki są wykorzystywane powtórnie do sporządzania płuczek.

W PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji uległy zwiększeniu ilości powstających ścieków przemysłowych i innych na wiertniach (dotyczy to ilości wód opadowych i roztopowych wywożonych z wiertni). Związane jest to z wierceniem głębszych otworów i dłuższym czasem funkcjonowania wiertni.

Woda poddana recyklingowi i powtórnie wykorzystana

PGNiG TERMIKA EP stosuje ponowne wykorzystanie części powstających ścieków, np. ścieków z odświeżania obiegów kotłowych do obiegów o mniejszych wymaganiach jakościowych.

W ostatnich latach na terenie i w otoczeniu KPMG Mogilno oraz KPMG Kosakowo, których operatorem jest GSP, prowadzono monitoring środowiska w celu określenia ewentualnych zmian związanych ze zrzutem solanki do wód Zatoki Puckiej (solanka jest zaliczona do ścieków przemysłowych) w przypadku KPMG Kosakowo oraz eksploatacją części lądowej inwestycji w przypadku KPMG Kosakowo i KPMG Mogilno. Wyniki monitoringu środowiska wskazują, że działalność polegająca na budowie i eksploatacji podziemnych magazynów gazu nie wpływa negatywnie na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.

Wyniki wyszukiwania