Raport Zintegrowany
ESG 2020

PGNiG przedstawia czwarty Zintegrowany Raport Roczny, w którym znajdują się dane dotyczące Grupy PGNiG za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Podane wartości dotyczą stanu na 31 grudnia 2020 r., chyba że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raportowanie odbywa się w cyklu rocznym, a ostatni raport opublikowany został w sierpniu 2020 r.

 • GRI 102-10
 • GRI 102-45
 • GRI 102-46
 • GRI 102-48
 • GRI 102-49
 • GRI 102-50
 • GRI 102-51
 • GRI 102-52
 • GRI 102-54
 • GRI 102-56

W niniejszym raporcie zawarto informacje z:

 • skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej PGNiG na temat informacji niefinansowych, które sporządzono zgodnie z wymogami art. 49b i 55 ustawy o rachunkowości zobowiązującej jednostki zainteresowania publicznego do ujawniania danych pozafinansowych,
 • skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi do stosowania w Unii Europejskiej (UE),
 • Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego na podstawie art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim.

Zintegrowany Raport Roczny został przygotowany w oparciu o międzynarodowy standard opracowany przez Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards z 2016 r. z aktualizacjami z 2018 r. Dodatkowo w Raporcie uwzględnione zostały zalecenia zawarte w wytycznych branżowych Sustainability reporting guidance for the oil and gas industry (IPIECA). Raportowane wskaźniki obejmują podstawowy zakres GRI na poziomie „core”, wybrane wskaźniki, pochodzące z wytycznych IPIECA oznaczone jako „core” i „additional” oraz wskaźniki własne Grupy Kapitałowej PGNiG.

Raport uwzględnia również wybrane wytyczne zawarte w Suplemencie dotyczącym zgłaszania informacji związanych z klimatem wydanym przez Komisję Europejską w komunikacje nr 2019/C 209/01 oraz zaleceniach opublikowanych przez Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) obejmujących raportowanie kwestii środowiskowych.

Działania prezentowane w raporcie skorelowane są z wyzwaniami zdefiniowanymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) do 2030 r., ogłoszonymi przez ONZ we wrześniu 2015 r. Dążymy do realizacji tych celów, stawiając na zrównoważony rozwój m.in. poprzez długofalowe programy ukierunkowane na pracowników każdego szczebla, dbałość o otoczenie społeczne i rynkowe, podchodząc z troską i szacunkiem do środowiska naturalnego.

Wyniki wyszukiwania