Raport Zintegrowany
ESG 2020

Cele, aspiracje i realizacja Strategii w latach 2017-2020

Poszukiwanie i wydobycie

Aspiracje:

Wzrost zasobów i poziomu wydobycia węglowodorów

Cele:

Zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów o ok. 35%.

Zwiększenie poziomu wydobycia węglowodorów o ok. 41%.

Istotne obniżenie jednostkowych kosztów poszukiwań i rozpoznania złóż.

Utrzymanie jednostkowych kosztów zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów.

Realizacja:

* Nakłady uwzględniające wydatki na akwizycje złóż węglowodorów.

W 2020 r. realizacja Strategii w zakresie budowy bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów, zagospodarowywania odkrytych krajowych złóż i wydobycia węglowodorów w Polsce przebiegała zgodnie z założeniami. PGNiG prowadziło prace na koncesjach poszukiwawczych i eksploatacyjnych, zlokalizowanych głównie w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, podkarpackim i małopolskim, i kontynuowało poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Z uwagi na ograniczoną dynamikę nowych odkryć krajowych złóż węglowodorów, a także niewielkie perspektywy udokumentowania złóż niekonwencjonalnych w Polsce, poszukiwane są możliwości dalszego wzrostu bazy zasobów węglowodorów oraz rozwoju działalności produkcyjnej poza granicami kraju. Jednocześnie ważnym celem dla Grupy pozostaje realizacja projektów wydobywczych gwarantujących tzw. equity gas na szelfie norweskim, w celu bezpośredniego sprowadzania go do Polski.

W 2020 r. PGNiG UN, realizując cel strategiczny, jakim jest zwiększenie wydobycia węglowodorów poza granicami Polski, podjęło działania skutkujące pozyskaniem 9 nowych koncesji. Na skutek dokonanych inwestycji spółka osiągnęła także istotny wzrost udokumentowanych zasobów w Norwegii, które wzrosły z 169,4 mln boe na początku roku do 214 mln boe na koniec 2020 r.

PGNiG prowadzi również prace poszukiwawcze w Pakistanie. W 2020 r. ukończono wiercenia, testy i podłączenie do produkcji otworów eksploatacyjnych oraz prowadzono prace związane z rozbudową mocy instalacji wydobywczych.

Obrót detaliczny

Aspiracje:

Obrót detaliczny: Utrzymanie pozycji rynkowej i  maksymalizacja marży.

Cele:

Maksymalizacja marży w obrocie detalicznym, przy utrzymaniu łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego na rynku detalicznym na poziomie ok. 67-69 TWh rocznie.

Wdrażając wytyczne Strategii, realizowany jest szereg inicjatyw, projektów czy działań operacyjnych mających wspierać osiągnięcie celów strategicznych we wszystkich czterech zdefiniowanych obszarach: wdrożenie strategii obrony marży, optymalizacja i digitalizacja procesów obsługi klienta, rozwój oferty produktowej, rozwój działalności doradztwa energetycznego.

Dla osiągnięcia celów strategicznych określonych w zdefiniowanych obszarach PGNiG OD realizuje projekty i działania operacyjne m.in. w obszarach: nowego systemu billingowego, rozwoju oferty produktowej (w tym oferty bunkrowania z wykorzystaniem LNG, rozwiązań fotowoltaicznych, produktów dodatkowych/nieenergetycznych) i rozwoju narzędzi obsługi klienta.

Magazynowanie

Aspiracje:

Magazynowanie: Zabezpieczenie dostępu do pojemności magazynowych

Cele:

Zabezpieczenie docelowych dostępnych pojemności magazynowych dostosowanych do popytu oraz poprawa efektywności obszaru magazynowania.

W ramach obszaru w zakresie zabezpieczenia docelowych dostępnych pojemności magazynowych w 2020 r. spółka GSP realizowała prace związane z budową KPMG Kosakowo – 5 komór zgrupowanych na klastrze B, które zostaną napełnione gazem i oddane do eksploatacji w 2021 r., co pozwoli na uzyskanie pojemności roboczej na poziomie ok. 250 mln m3 gazu.

Obrót hurtowy

Aspiracje:

Obrót hurtowy: Zdywersyfikowany i konkurencyjny portfel dostaw gazu ziemnego

Cele:

Budowa zdywersyfikowanego i konkurencyjnego portfela dostaw gazu ziemnego po 2022 r.

Zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego o ok. 7%.

Struktura importu gazu

Mając na uwadze wygaśnięcie w 2022 r. kontraktu jamalskiego, Grupa PGNiG dąży do osiągnięcia realnej dywersyfikacji portfela dostaw gazu. W tym zakresie kluczowymi działaniami Grupy są:

  • wsparcie budowy Baltic Pipe poprzez zawarcie umów przesyłowych – celem strategicznym GK PGNiG jest budowa portfela pozyskania gazu z wykorzystaniem infrastruktury Baltic Pipe, co pozwoli na jego sprowadzanie z nowych kierunków i kontraktację po cenie rynkowej, zapewniając większą elastyczność portfela importu gazu po 2022 r.;
  • rozwój kompetencji w zakresie handlu i logistyki LNG na rynku globalnym – w ten sposób GK PGNiG wesprze elastyczność w zakresie struktury pozyskania gazu po 2022 r. dzięki możliwości bilansowania portfela importowego. PGNiG zawarł długoterminowe umowy na dostawy gazu skroplonego do Polski, których realizacja rozpocznie się po 2022 r.;
  • zwiększenie bazy zasobów w kraju i za granicą – poprzez rozwój i utrzymanie wysokiego wydobycia gazu w Polsce oraz badanie nowych kierunków dostaw gazu w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki po 2022 r.

Łączna sprzedaż gazu ziemnego PGNiG w kraju w 2020 r. wyniosła ponad 190 TWh. Aspiracją PGNiG jest dalszy wzrost wolumenu obrotu gazem ziemnym w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Grupa zamierza kontynuować działania zmierzające do wzmocnienia swojej obecności na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynku ukraińskim, należącym do najbardziej perspektywicznych w regionie.

Dystrybucja

Aspiracje:

Przyspieszenie gazyfikacji kraju.

Cele:

Budowa łącznie ponad 300 tys. nowych przyłączy gazowych.

Zwiększenie wolumenu dystrybucji gazu o ok. 16%.

W ramach realizacji celów strategicznych PSG kontynuuje działania, które w 2020 r. zaowocowały zawarciem ponad 113 tys. umów przyłączeniowych z klientami oraz dostarczeniem do odbiorców 11,57 mld m3 gazu ziemnego. Do końca 2020 r. wydano ponad 208 tys. warunków przyłączeniowych (o 17% więcej niż w roku ubiegłym) oraz wybudowano 112,9 tys. sztuk przyłączy o łącznej długości 1 118,7 km.

Ogłoszony w 2018 r. Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski zakłada, że do 2022 r. na terenie zgazyfikowanych gmin zamieszkiwać będzie blisko 90% ludności kraju. W ramach Programu zgazyfikowano (uruchomiono usługę dystrybucyjną) 71 nowych gmin. Ponadto, prowadzona jest rozbudowa sieci dystrybucyjnej na terenach niezgazyfikowanych oraz dostarczenie gazu odbiorcom z wykorzystaniem technologii skroplonego gazu ziemnego – LNG, czyli tzw. gazyfikacji wyspowej. Do końca 2020 r. podpisano 37 protokołów odbioru technicznego stacji LNG.

Wytwarzanie

Aspiracje:

Wzrost wolumenu produkcji energii.

Cele:

Zwiększenie wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o ok. 20%.

Wizją strategiczną obszaru energetyki i ciepłownictwa jest dążenie do efektywnej rozbudowy mocy wytwórczych oraz dystrybucji ciepła sieciowego. GK PGNiG zamierza także zwiększyć wolumen sprzedaży i dystrybucji ciepła, który będzie efektem akwizycji aktywów ciepłowniczych i rozwoju działalności wytwórczej na terenie całego kraju. Realizacja strategii GK PGNiG w obszarze energetyki i ciepłownictwa w 2020 r. odbywała się poprzez uczestnictwo w projektach akwizycyjnych na polskim rynku ciepła sieciowego i realizację strategicznych projektów inwestycyjnych w istniejących lokalizacjach, w celu sprostania podwyższonym normom emisji przemysłowych oraz kryteriom BAT (najlepszej dostępnej technologii), a także wymaganiom polityki klimatycznej.

Centrum korporacyjne

Aspiracje:

Efektywny model korporacyjny, rozwój B+R+I oraz CSR.

Cele:

Zwiększenie zaangażowania oraz efektywności w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych (łączne planowane wydatki na ten obszar przewidziano na poziomie ok. 680 mln zł).

Poprawa efektywności operacyjnej GK PGNiG.

Wzmocnienie wizerunku Grupy.

Nakłady inwestycyjne w okresie 2017-2020 wyniosły łącznie 21,5 mld zł, co stanowi ok. 63% realizacji planu na lata 2017-2022.

Inne projekty rozwojowe

W 2020 r. monitorowano realizację łącznie 150 przedsięwzięć badawczo-rozwojowo-innowacyjnych w GK PGNiG. Wartość poniesionych nakładów na przedsięwzięcia w GK PGNiG to łącznie ok. 515 mln zł. W 2020 r. realizowano projekty innowacyjno-rozwojowe, sukcesywnie rozwijając kompetencje w następujących kluczowych obszarach: Odnawialne Źródła Energii, Paliwa Alternatywne, Efektywność Energetyczna i Centrum Startupowe InnVento.

Wyniki wyszukiwania