Raport Zintegrowany
ESG 2020

Akcjonariat i inwestorzy

Struktura akcjonariatu

Na dzień 31 grudnia 2020 r. kapitał zakładowy PGNiG wynosił ok. 5,78 mld zł.

Struktura akcjonariatu na koniec 2020 r.

Akcjonariusze Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2019 r. Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2019 r. Zmiany w 2020 r. Liczba akcji/głosów wynikających z akcji na dzień 31.12.2020 r. Udział w kapitale zakładowym / liczbie głosów na WZA na dzień 31.12.2020 r.
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88% 4 153 706 157 71,88%
Pozostali, w tym: 1 624 608 700 28,12% 1 624 608 700 28,12%
– OFE1) 612 178 537 10,59% +58 068 390 670 246 927 11,60%
Razem 5 778 314 857 100,00% 5 778 314 857 100,00%
1) dane w oparciu o zestawienia rocznej struktury aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych na dzień 30 grudnia 2020 r.

PGNiG nie posiada informacji o umowach, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić istotne zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. W 2020 r. Spółka nie nabyła akcji własnych. Akcje PGNiG oraz akcje i udziały w jednostkach powiązanych z PGNiG w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących zostały opisane tutaj.

Porównanie struktury akcjonariatu

 

Udział polskich inwestorów instytucjonalnych w akcjonariacie PGNiG na koniec 2020 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.
* [%] procentowy udział w strukturze akcjonariatu PGNiG

Kurs akcji PGNiG

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. W 2020 r. akcje PGNiG wchodziły w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-ESG, WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA i indeksu makrosektorowego WIG.MS-PET.

W 2020 r. roczna stopa zwrotu z akcji Spółki liczona bez uwzględnienia dywidendy wyniosła 24%. W tym samym okresie indeks branżowy WIG-PALIWA oraz indeks WIG20, skupiający największe i najbardziej płynne spółki notowane na warszawskim parkiecie, przyniosły inwestorom stopy zwrotu na poziomie odpowiednio -25% oraz -10%. Notowania PGNiG odchylały się o -50% (kurs minimalny na zamknięciu: 2,22 zł w dniu 12 marca 2020 r.) do +27% (kurs maksymalny na zamknięciu: 5,58 zł w dniu 11 grudnia 2020 r.) względem ceny uśrednionej z zamknięcia w całym 2020 r. (4,40 zł). Z kolei indeks WIG20 był notowany w przedziale od -27% (kurs minimalny: 1305,73 pkt w dniu 12 marca 2020 r.) do +23% (kurs maksymalny: 2 200,10 pkt w dniu 2 stycznia 2020 r.) względem średniej wartości w 2020 r.

24 %

roczna stopa zwrotu z akcji Spółki liczona bez uwzględnienia dywidendy

Kurs akcji PGNiG oraz indeksów WIG20 i WIG- Paliwa

Kurs akcji PGNiG oraz indeksów WIG20 i WIG-Paliwa

Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
* relatywnie do ceny akcji PGNiG.

Wskaźniki giełdowe

Wskaźniki giełdowe za lata 2017-2020

Kluczowe dane Jednostka miary 2020 2019 2018 2017 Zmiana % 2020/2019
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w mln zł 7 340 1 371 3 209 2 923 435%
Zysk na jedną akcję1 1,27 0,24 0,56 0,51 429%
Kurs akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku 5,54 4,33 6,91 6,29 28%
Średni kurs akcji w roku2 4,40 5,59 6,12 6,33 (21%)
Liczba wyemitowanych akcji mln szt. 5 778 5 778 5 778 5 778
Kapitalizacja na koniec roku w mln zł 32 023 25 019 39 928 36 346 28%
Średni dzienny wolumen obrotu mln szt. 5,83 5,02 3,90 3,50 16%
Średnia dzienna wartość obrotu w mln zł 24,45 27,62 24,20 21,70 (11%)
Wielkość dywidendy3 w mln zł 520 1 040 1 156 (50%)
Wskaźniki giełdowe2
Wskaźnik P/E według uśrednionej ceny akcji 3,46 23,56 11,02 12,52 (85%)
Wskaźnik P/E na koniec roku 4,36 18,25 12,44 12,44 (76%)
Wskaźnik P/BV na koniec roku 0,73 0,66 1,09 1,08 11%
Wskaźnik EV/EBITDA 2,69 5,22 5,58 5,59 (48%)
Wskaźnik dywidendy na akcję3 0,09 0,18 0,20 (50%)
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
1) Przypisany zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej.
2) Kurs akcji według kursów zamknięcia.
3) Dywidenda z zysku za rok poprzedni.
P/E według uśrednionej ceny akcji = średnia cena akcji za rok obrotowy / zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z jednej akcji.
P/E na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z jednej akcji.
P/BV na koniec roku obrotowego = cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym / wartość księgowa jednej akcji.
EV/EBITDA = wartość kapitalizacji giełdowej spółki na zamknięciu ostatniej sesji w roku obrotowym + dług netto na koniec roku obrotowego / zysk operacyjny w roku obrotowym + łączna wartość amortyzacji w roku obrotowym.
Dywidenda na akcję = dywidenda za poprzedni rok obrotowy / liczba wyemitowanych akcji.

Relacje Inwestorskie

W 2020 r. w ramach wykonania obowiązków informacyjnych spółki publicznej PGNiG opublikowało 68 raportów bieżących, dotyczących m.in. zmian w kontrakcie jamalskim, umów handlowych, procesów akwizycyjnych, decyzji administracyjnych oraz wyników operacyjnych i finansowych.

Spółka zorganizowała cztery ogólnodostępne telekonferencje (dla analityków i inwestorów) oraz konferencje prasowe w związku z publikacją wyników okresowych. Spółka przygotowała również raport zintegrowany 2019, zawierający wiele informacji nt. rynku ropy i gazu oraz prowadzonych działań rozwojowych w GK PGNiG. W 2020 r. przedstawiciele PGNiG odbyli łącznie blisko 50 spotkań z inwestorami i analitykami domów maklerskich, w większości w formule wideokonferencji oraz podczas konferencji inwestorskich w Warszawie.

W październiku 2020 r. PGNiG otrzymało I Nagrodę Główną w konkursie „The Best Annual Report 2019” oraz wyróżnienia za najlepsze sprawozdanie z działalności w kategorii „Przedsiębiorstwa” oraz wyróżnienie za bardzo duży postęp w raportowaniu zintegrowanym. W rezultacie, spółka dołączyła do grona „The Best of the Best” – podmiotów, których sprawozdawczość finansowa jest wzorcowa i może stanowić przykład dobrych praktyk w obszarze komunikacji z interesariuszami. Organizatorem konkursu jest Instytut Rachunkowości i Podatków.

PGNiG ponownie zostało wyróżnione w programie IR Excellence Programme – relacje inwestorskie w spółce PGNiG uzyskały maksymalną ocenę w badaniu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

16-17.03.2021
PKO BP – CEE Capital Markets Conference

25.03.2021
Publikacja raportu rocznego za 2020 r.

 

12-14-.04.2021
Raiffeisen – Virtual Zürs Institutional Investor Conference

20.05.2021
Publikacja raportu za I kwartał 2021 r.

 

19.08.2021
Publikacja raportu za I półrocze 2021 r.

06-07.09.2021
PKO BP – 18th Annual Emerging Europe Investment Conference

26.28.09.2021
PKO BP – Investor’s Day: CEE Metals & Energy

 

18.11.2021
Publikacja raportu za III kwartał 2021 r.

07-10.12.2021
Wood&Company – WOOD’S
Winter Wonderland EME Conference

Dywidenda

Strategia GK PGNiG na lata 2017-2022 przewiduje wypłatę do 50% skonsolidowanego zysku netto w postaci dywidendy, przy czym Zarząd PGNiG, rekomendując wypłatę dywidendy, każdorazowo bierze pod uwagę bieżącą sytuację finansową GK PGNiG i jej plany inwestycyjne.

W dniu 24 czerwca 2020 r. WZA PGNiG podjęło decyzję o wypłacie akcjonariuszom Spółki dywidendy za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 520 048 337,13 zł, tj. 0,09 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa akcjonariuszy do dywidendy uchwalono na 20 lipca 2020 r., a wypłaty na 3 sierpnia 2020 r.

Dywidenda z zysku netto za lata 2014 - 2019

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dywidenda za rok obrotowy (w mld zł) 0,52 1,04 1,16 1,06 1,18
Dywidenda na akcję (w zł) 0,09 0,18 0,20 0,18 0,20
Średnia roczna cena akcji (w zł) 4,40 6,12 6,33 5,16 5,94 4,85
Stopa dywidendy 2,05% 2,94% 3,88% 3,03% 4,12%

Od dnia debiutu giełdowego PGNiG wypłaciło łącznie 1,08 zł dywidendy na 1 akcję. Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend, w porównaniu do ceny emisyjnej akcji PGNiG, wyniosła 122% na koniec 2020 r.

Udział PGNiG w indeksach giełdowych

Notowania indeksów Giełdy Papierów Wartościowych S.A., w skład, których wchodzi spółka PGNiG

Indeks (pkt) / kurs akcji (zł)* Wartość
na dzień
30.12.2019 r.
Wartość
na dzień
30.12.2020 r.
Wartość
minimalna
w 2020 r
Wartość
maksymalna
w 2020
Udział PGN w indeksie
na koniec 2020
WIG index 57 833 57 026 37 164 59 275 3,0%
WIG20 index 2 150 1 984 1 306 2 200 4,2%
WIG30 index 2 472 2 313 1 521 2 528 3,9%
WIG-paliwa index 6 489 4 954 3 287 6 637 29,7%
WIGdiv index 1 051 1 102 688 1 102 10,8%
WIG-Poland index 59 064 58 271 37 908 60 510 3,1%
WIGESG index 9 980 9 324 6 338 10 201 2,0%**
PGN PW Equity 4,33 5,54 2,22 5,58
Źródło: GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
*Kurs akcji PGNiG oraz wartości indeksów podane według kursów zamknięcia. Kurs zamknięcia nie uwzględnia korekty z tytułu tzw. „odcięcia praw do dywidendy”.
**wg stanu na dzień 31 stycznia 2021 r.
  • Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 r. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
  • Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 r., na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.
  • Indeks WIG30 jest publikowany od 23 września 2013 r., na podstawie wartości portfela akcji 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW.
  • Indeks WIG-paliwa jest indeksem sektorowym, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „paliwa i gaz”. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2005 r.
  • Indeks WIGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 r., a w dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Swoim portfelem indeks obejmuje spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy.
  • Indeks WIG-Poland (dawniej WIG-PL) jest pierwszym indeksem narodowym obliczanym przez giełdę od 22 grudnia 2003 r. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
  • Indeks WIG.MS-PET jest publikowany od 18 marca 2019 r., na podstawie wartości portfela akcji 5 najbardziej płynnych spółek z branż obejmujących paliwa, gaz i chemię.
  • RESPECT Index publikowany od 19 listopada 2009 do 1 stycznia 2020 r. indeks giełdowy spółek odpowiedzialnych społecznie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład indeksu wchodziły spółki z warszawskiego parkietu działające zgodnie z najwyższymi standardami społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR). Celem projektu była promocja najwyższych standardów zarządzania w spółkach publicznych w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

WIG-ESG

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 r., na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych (E – ang. environmental), społecznych (S – ang. social/society) i ładu korporacyjnego (G – ang. governance). WIG-ESG jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend.

WIG-ESG obejmuje spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Dodatkowo, udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10%, natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5%, jest ograniczany do 40%. Informacje o indeksie są podawane co minutę, od rozpoczęcia do zakończenia sesji.

Ranking ESG spółek stanowi jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, który powstaje na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa scoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG, tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza.

Na podstawie powyższych analiz 60 spółek jest dzielonych na pięć grup. Do każdej z nich przypisuje się inną wagę tzw. współczynnika ESG, który zawiera się w przedziale od 0,6 do 1,0. Współczynnik stosowania czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego dla spółki PGNiG został oceniony na 0,6.

Udziały spółek w indeksie zależą również od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda Papierów Wartościowych przyznaje spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń w przedziale od 0,85 do 1,0.

Ratingi

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi. Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

PGNiG otrzymało oceny ratingowe od następujących agencji:

Agencja ratingowa* Rating Perspektywa Data ostatniej aktualizacji Link
Fitch Ratings BBB stabilna 20.05.2021 Artykuł prasowy
Moody’s Investors Service Baa2 stabilna 22.07.2020 Artykuł prasowy

„Baa2”, perspektywa „stabilna” z 26.06.2019
„Baa3”, perspektywa „stabilna” z 16.05.2017
„Baa3”, perspektywa „stabilna” z 12.02.2016
„Baa3”, perspektywa „stabilna” z 30.09.2014
„Baa2”, perspektywa „negatywna” z 20.11.2012
„Baa1”, perspektywa „negatywna”
„Baa1”, perspektywa „stabilna”
* Rating Spółki „BBB-„ z perspektywą „stabilną” w związku z wypowiedzeniem umowy ratingowej przez PGNiG w dniu 29 stycznia 2016 r. został wycofany przez Standard & Poor’s.

Wyniki wyszukiwania