Raport Zintegrowany
ESG 2020

Inwestycje w 2020

Nakłady inwestycyjne PGNiG TERMIKA i PGNiG TERMIKA EP w 2020 r. wyniosły łącznie ok. 1 076 mln zł (w tym z tytułu CO2: 500 mln zł) i zostały poniesione na modernizacje i budowę jednostek wytwórczych.

BGP Żerań

Jednym z kluczowych projektów inwestycyjnych realizowanych w 2020 r. była budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej  ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań). W analizowanym okresie wykonano montaże mechaniczne głównych urządzeń technologicznych (turbozespołów gazowego i parowego, kotła odzysknicowego), części rurociągów technologicznych, instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych oraz konstrukcji stalowych drugorzędowych.

W marcu 2020 r. konsorcjum w składzie: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd., Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd. i Polimex-Mostostal S.A. zgłosiło wystąpienie siły wyższej związanej z wzrostem liczby zakażeń COVID-19. Na początku października 2020 r. Wykonawca złożył roszczenie kwotowe i terminowe spowodowane zmianami prawa wprowadzonymi w celu przeciwdziałania COVID-19 wg. stanu na 30 września 2020 r. Następnie, w grudniu 2020 r. wykonawca zaktualizował swoje roszczenie i przedstawił nowy Haromonogram Realizacji Kontraktu, w którym termin przekazania do eksploatacji BGP to 30 września 2021 r.

W 2020 r. zakończono również część zadań towarzyszących budowie BGP Żerań, tj.: modernizację układu wody chłodzącej, budowę rurociągu zrzutowego wody chłodzącej z bloku i modernizację stacji przygotowania wody.

Planowane całkowite wydatki inwestycyjne wyniosą ok. 1,6 mld zł.

ECSW

Kolejna inwestycja, na której kontynuowano pracę to blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (ECSW). W 2020 r. kontynuowano prace związane z dokończeniem budowy bloku gazowo – parowego oraz rezerwowego źródła ciepła w ECSW w zakresach zgodnych z udzielonymi zamówieniami.

Synchronizacja turbiny gazowej z siecią elektroenergetyczną miała miejsce w dniu 4 marca 2020 r., natomiast w dniu 21 sierpnia 2020 r. nastąpiła synchronizacja turbiny parowej. W dniu 30 września 2020 r. blok gazowo-parowy został przyjęty do eksploatacji. Do końca 2020 r. trwały prace optymalizacyjne oraz uzgodnione z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. testy pracy bloku.

W dniu 5 listopada 2020 r. Spółka otrzymała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, a w dniu 16 grudnia 2020 r. na wytwarzanie ciepła. Proces pozyskiwania przez ECSW koncesji na obrót energią elektryczną jest w trakcie realizacji – przyznanie przez URE koncesji spodziewane jest w 2021 r.

CCGT Ostrołęka

W dniu 22 grudnia 2020 r. PGNiG, Energa S.A. oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. podpisały umowę inwestycyjną dotyczącą kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego zasilanego paliwem gazowym w CCGT Ostrołęka. Celem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, w szczególności w ramach spółki celowej powołanej dla realizacji projektu budowy bloku energetycznego z zastosowaniem technologii zasilania paliwem gazowym w CCGT Ostrołęka. PGNiG obejmie 49% udziałów w docelowym kapitale zakładowym spółki celowej. Pozostałe udziały zostaną objęte przez PKN ORLEN S.A. wraz z Energa S.A i w takiej samej proporcji będą uczestniczyć w finansowaniu projektu. W dniu 24 lutego 2021 r. strony umowy złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy.

DJI_0493 DJI_0493

EC Pruszków

W ramach projektu modernizacji EC Pruszków w 2020 r. zakończono prace przy realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu przebudowę istniejącej infrastruktury nawęglania oraz dwóch kotłów wodnych wraz z budową instalacji ochrony środowiska. Przygotowano szczegółową koncepcję oraz materiały przetargowe dla wyboru wykonawców zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w latach 2020-2022, w skład których wchodzą: budowa dwóch kotłów węglowych, kotłowni olejowej (ze zbiornikiem oleju lekkiego) oraz silników gazowych o łącznej mocy do 12 MWe. Uruchomiono przetargi na obudowę kotłowni olejowej i budowę kotłowni węglowej. Trwa przygotowanie przetargu na budowę silników gazowych.

Odnawialne źródła energii

W ramach budowy własnych źródeł OZE spółka kontynuuje projekt budowy instalacji fotowoltaicznej w C Kawęczyn oraz rozpoczęto poszukiwania partnera do opracowania studium wykonalności na potrzeby budowy innowacyjnej pływającej farmy fotowoltaicznej na zbiorniku wodnym „Moszna”.

Inwestycje PGNiG TERMIKA EP

Do najważniejszych inwestycji prowadzonych w PGNiG TERMIKA EP w 2020 r. należą m.in:

  • inwestycja związana z zaopatrzeniem miasta Rybnik w ciepło z własnych źródeł wytwórczych;
  • rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, dotowanych ze środków pomocowych;
  • budowa silnikowych agregatów prądotwórczych opalanych gazem z odmetanowania kopalń w Oddziale Zofiówka;
  • dostosowanie kotła WP-70 w Oddziale Zofiówka do wymagań Konkluzji BAT, w ramach której otrzymano odstępstwo czasowe do końca 2023 r.;
  • dostosowanie kotła CFB-275 w Oddziale Zofiówka do wymagań emisyjnych w zakresie chlorowodoru (HCl).

Wyniki wyszukiwania