Raport Zintegrowany
ESG 2020

List Prezesa Zarządu

Wskaźniki niefinansowe:
  • GRI 102-14

Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Kontrahenci,

Zapraszam do zapoznania się z Raportem Zintegrowanym Grupy Kapitałowej PGNiG za 2020 rok. To okres, który – naznaczony wyjątkowymi okolicznościami związanymi z pandemią COVID-19 – obfitował w kilka przełomowych wydarzeń z punktu widzenia Grupy Kapitałowej oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W marcu 2020 roku dobiegło końca postępowanie sądowe, w którym PGNiG SA domagało się od rosyjskiego dostawcy gazu ziemnego – Gazpromu –  zmiany formuły cenowej w obowiązującym nas do końca 2022 roku kontrakcie jamalskim. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał długo oczekiwany, historyczny wyrok na korzyść PGNiG SA. Zmianie uległa formuła cenowa dotycząca kupowanego przez PGNiG gazu ziemnego z Rosji – jest ona obecnie znacznie bardziej powiązana z notowaniami gazu ziemnego na rynkach europejskich. Ponadto wskutek wyroku arbitrażu otrzymaliśmy od rosyjskiego kontrahenta zwrot w kwocie blisko 6 mld zł w wyniku rozliczenia za okres od 2014 roku do lutego 2020 roku oraz dodatnich różnic kursowych. Jednak to nie zwrot nadpłaty za minione lata, ale właśnie zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, ma od 2020 roku i będzie miała w kolejnych kwartałach kluczowe znaczenie dla wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGNiG. Wygrana w arbitrażu zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia naszej działalności handlowej. Efekt spadku kosztów pozyskania gazu z kierunku wschodniego jest wyraźnie widoczny w wynikach finansowych GK PGNiG w ostatnich kwartałach.

Same zaś wyniki finansowe były pod wieloma względami rekordowe. To szczególnie istotne w obliczu niesprzyjających warunków związanych z ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię. Wbrew obawom wprowadzone ograniczenia i spowolnienie gospodarcze nie przełożyły się na mniejsze zapotrzebowanie na gaz ziemny. Rekordowe wzrosty wyników GK PGNiG za I półrocze 2020 roku były najlepsze spośród raportowanych za półrocze i kwartał przez polskie spółki giełdowe w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Choć pandemia miała wpływ na wszystkie segmenty naszej działalności, pomimo niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie także po trzech kwartałach 2020 roku mogliśmy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami finansowymi, a także solidnymi wynikami operacyjnymi. Niższe koszty pozyskania gazu ze wschodu pozwoliły nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA. Czwarty kwartał 2020 roku zakończyliśmy zyskiem wynoszącym 1,30 mld zł. Cały rok 2020 przyniósł ponaddwukrotny wzrost rok do roku wskaźnika EBITDA– do ponad 13 mld zł, zaś skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,34 mld zł, w porównaniu z 1,37 mld zł w 2019 roku.

W 2020 roku kontynuowaliśmy strategiczny rozwój naszej obecności na norweskim szelfie kontynentalnym. Nasi specjaliści z PGNiG Upstream Norway odkryli duże złoże gazu ziemnego w prospekcie Warka na Morzu Norweskim, którego szacowane zasoby mieszczą się w przedziale od 8 mld m³ do 30 mld m³. Dokonaliśmy też akwizycji dwóch kolejnych złóż znajdujących się już w fazie produkcyjnej, co od razu przełożyło się na nasze wyniki operacyjne dotyczące wydobycia własnego gazu w Norwegii. Wcześniej, bo w styczniu 2020 roku, pozyskaliśmy trzy nowe koncesje w ramach rundy koncesyjnej APA2019. Naszym celem niezmiennie pozostaje zapełnienie w jak największym stopniu budowanego Baltic Pipe gazem z własnego wydobycia na szelfie. Poczyniliśmy już także pierwsze kroki w celu dopełnienia zarezerwowanej w gazociągu przepustowości. Jako Grupa PGNiG dokonaliśmy zakupu od Grupy Ørsted znacznych wolumenów gazu ziemnego ze złóż na Morzu Północnym, który w przyszłości będzie mógł popłynąć do Polski poprzez budowany gazociąg.

W wymiarze krajowym, w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie dotrzymaliśmy zaplanowanego tempa prac, mimo że obostrzenia związane z pandemią były poważnym utrudnieniem. Naszym celem jest utrzymanie krajowego wydobycia na dotychczasowym poziomie. Zwiększamy efektywność wydobycia, wykorzystując rozwiązania cyfrowe, które pozwalają nam na efektywniejsze planowanie eksploatacji i skuteczniejsze wykorzystywanie złóż. Odkryliśmy nowe horyzonty gazonośne w złożu Mirocin na Podkarpaciu, w których może znajdować się nawet ok. 1 mld m³ gazu ziemnego. W 2020 roku prace wiertnicze realizowane były w ponad 20 lokalizacjach w Polsce.

Niezwykle ważnym obszarem, stanowiącym trzeci – obok działalności na norweskim szelfie i obok wydobycia krajowego – filar strategii dywersyfikacji pochodzenia gazu dla Polski oraz zabezpieczenia energetycznego naszego kraju, są dostawy LNG. W ubiegłym roku łączny wolumen sprowadzonego do Polski gazu przez terminal LNG w Świnoujściu wzrósł do 3,76 mld m³, czyli o prawie 10 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. W 2020 roku sprowadzany do Polski przez PGNiG skroplony gaz ziemny stanowił ok. 25 proc. całego naszego importu. Istotnym wydarzeniem dla możliwości rozwoju kompetencji tradingowych GK PGNiG w tym obszarze było rozstrzygnięcie przetargu na wyczarterowanie dwóch gazowców, które pozwolą nam na realizację kontraktów w formule FOB zawartych z amerykańskimi dostawcami LNG. Jednostki wejdą do użytku w latach 2022 i 2023, umożliwiając GK PGNiG handel skroplonym gazem ziemnym na rynku globalnym.

W segmencie Dystrybucji kontynuowaliśmy prace w zakresie przyłączania do sieci gazowej nowych odbiorców. Z końcem 2020 roku liczba nowych przyłączy gazowych wykonanych przez Polską Spółkę Gazownictwa przekroczyła 100 tys., a stopień gazyfikacji Polski osiągnął 67 proc. Uruchomiliśmy również kolejne stacje regazyfikacji LNG. W Polsce funkcjonuje już 56 tego typu instalacji należących do GK PGNiG. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do gazu ziemnego jak najszerszej grupie odbiorców biznesowych i indywidualnych. Chcemy wykorzystać ten potencjał i zwiększyć dotarcie do Polski lokalnej, także za pomocą sieci rozproszonej w oparciu o skroplony gaz ziemny.

W segmencie Wytwarzanie ważnym wydarzeniem było zakończenie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola – to inwestycja zrealizowana wraz z Tauron Polska Energia. Z kolei w Przemyślu PGNiG Termika rozpoczęła budowę gazowej elektrociepłowni, a w Warszawie kontynuowała budowę nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań. Realizując cele związane z rozwojem GK PGNiG w energetyce cieplnej wciąż uważnie analizujemy różne opcje inwestycyjne w segmencie wytwarzania energii.

W tym wyjątkowym roku szczególnie ważna była dla nas również działalność prospołeczna. Od marca 2020 roku, kiedy tylko pandemia COVID-19 dotarła do Polski, PGNiG przeznaczyło blisko 50 mln zł na wsparcie walki ze skutkami wirusa (to wartość pomocy udzielonej na zewnątrz oraz koszt zabezpieczenia pracowników w spółkach Grupy Kapitałowej i utrzymania ciągłości pracy zakładów). Wsparcie materialne i finansowe trafiło w większości do placówek zdrowotnych, ale także instytucji opiekuńczych. Beneficjentami były szpitale, przychodnie, domy pomocy społecznej, hospicja oraz organizacje wspierające kombatantów.

Ponadto obok przedsięwzięć związanych z budowaniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, zaplanowaliśmy działania pozwalające na jeszcze aktywniejsze włączenie się w rozwój gospodarki niskoemisyjnej. Mimo że gaz ziemny pozostanie przez najbliższych kilka dekad paliwem wiodącym, a docelowo stanie się źródłem przejściowym w procesie transformacji energetycznej, GK PGNiG już obecnie zamierza mocno rozwijać się w sektorze zielonej energii. Intensywnie przygotowujemy się do budowy rynku biometanu w Polsce. Rozwijamy projekty badawcze i pilotażowe związane z dystrybucją i magazynowaniem wodoru. PGNiG chce również rozwijać kompetencje w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Kluczowe znaczenie dla naszych założeń strategicznych w przyszłości będzie miała dla nas realizacja planów związanych z planowanym przejęciem kapitałowym GK PGNiG przez PKN Orlen. Jesteśmy przekonani, że zamierzenia większościowego właściciela PGNiG pozwolą w tym względzie na wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej PGNiG i osiągnięcie odpowiednich synergii, z korzyścią dla akcjonariuszy. Już teraz ściśle współpracujemy z Grupą Orlen w związku z projektem budowy elektrowni gazowej w Ostrołęce i wieloletnimi dostawami gazu ziemnego.

Na zakończenie pragnę podziękować Zarządowi PGNiG SA, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim pracownikom za wytężoną pracę w tak trudnym dla wszystkich roku 2020.

Z wyrazami szacunku

Paweł Majewski,
Prezes Zarządu PGNiG SA

Wyniki wyszukiwania