Raport Zintegrowany
ESG 2020

Efektywność energetyczna

Wskaźniki niefinansowe:

W 2020 r. uruchomiono Program Poprawy Efektywności Energetycznej w GK PGNiG (dalej: PPEE), który ma na celu skoordynowanie działań nakierowanych na osiągnięcie korzyści w obszarze gospodarki energetycznej w GK PGNiG.

  • CCE-6/C2
  • CCE-3/C2

W ramach Programu uruchomiono pierwsze projekty: „Dębno 4.0” mający na celu wdrożenie systemu do monitorowania i zarządzania mediami w KRNiGZ Dębno oraz projekt „BMP” (Building Management Platform), którego celem jest przygotowanie, a następnie wdrożenie koncepcji platformy monitoringu i systemowego zarządzania gospodarką energetyczną w obiektach Centrali Spółki.

PGNiG uzyskała w 2020 r. certyfikat zgodności wdrożonego Systemu Zarządzania Energią (dalej: SZE) z wymaganiami normy ISO:50001:2011. Dokonano aktualizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Energią do wymagań normy ISO:50001:2018 oraz przygotowano Spółkę do audytu przejścia na zgodność z normą w 2021 r.

W 2020 r. PGNiG przedłożyło do Prezesa URE kolejne wnioski o tzw. białe certyfikaty w związku z realizacją trzech zadań (Wymiana agregatu chłodniczego w KGZ Przemyśl Wschód, Odzysk energii w tłoczni KGZ Kościan-Brońsko oraz w ramach ww. projektu Dębno 4.0). Na koniec 2020 r. łącznie dziewięć wniosków oczekiwało na rozpatrzenie Prezesa URE, ich łączna wartość (średnioroczna oszczędność energii finalnej) to 60 164,939 toe.

Wyżej wymienione realizowane inicjatywy należy uznać za rozwiązania o charakterze organizacyjnym. Przykładowo, w zadaniu polegającym na wymianie agregatu chłodniczego w KGZ Przemyśl Wschód wykorzystano rozwiązanie free-cooling. Odzysk energii w tłoczni KGZ Kościan-Brońsko polega na zastąpieniu ciepła wytwarzanego w lokalnej kotłowni gazowej ciepłem pochodzącym z odzysku energii ze spalin z nowo budowanego układu sprężarek tłokowych. Projekt Dębno 4.0 to rozwiązanie polegające na opomiarowaniu procesów technologicznych i stworzeniu systemu zarządzania energią w KRNiGZ Dębno – przedsięwzięcie jest w początkowej fazie realizacji. Projekt BMP jest na etapie opracowywania koncepcji, szczegóły dotyczące rozwiązań zostaną określone w 2021 r.

Wskazanie oszczędności dla ww. rozwiązań organizacyjnych jest niemożliwe z uwagi na zbyt krótki czas ich funkcjonowania (wczesna faza realizacji) lub charakterystykę (SZE).

Wyniki wyszukiwania