Raport Zintegrowany
ESG 2020

Kapitał produkcyjny

Kapitał produkcyjny rozumiemy jako rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane przez Grupę Kapitałową PGNiG w celu prowadzenia działalności. Najistotniejsze pozycje rzeczowych aktywów trwałych stanowią budynki i budowle oraz urządzenia techniczne i maszyny związane przede wszystkim z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, a także obrotem, magazynowaniem i dystrybucją gazu.

Kluczowe dane:

JavaScript chart by amCharts 3.21.12Rzeczowe aktywa trwałe w układzie rodzajowym (mln zł)202020192018010 00020 00030 00040 000
JavaScript chart by amCharts 3.21.12Środki transportu i pozostałe Grunty Środki trwałe w budowie dotyczące poszukiwania i oceny zasobów mineralnych Środki trwałe w budowie pozostałe Urządzenia techniczne i maszyny Budynki i budowle
JavaScript chart by amCharts 3.21.12Rzeczowe aktywa trwałe w układzie segmentowym (mln zł)2020201920180
JavaScript chart by amCharts 3.21.12Poszukiwanie i wydobycie Obrót i magazynowanie Dystrybucja Wytwarzanie Pozostałe segmenty Uzgodnienie do danych skonsolidowanych
JavaScript chart by amCharts 3.21.1234 2366 012-2 565-322-2592 56833240 0025 979-2 840-1 560-1981 18242 565Zmiany rzeczowych aktywów trwałych w latach 2018-2020 (w mln zł) Wartość netto na 31.12.2018Wydatki na nabycie/ zbycieAmortyzacjaZmiana stanu odpisów ogółem w okresieKoszt odwiertów negatywnych i spisanej sejsmikiKorekta MSSF 16 LeasingPozostałeWartość netto na 31.12.2019Wydatki na nabycie/ zbycieAmortyzacjaZmiana stanu odpisów ogółem w okresieKoszt odwiertów negatywnych i spisanej sejsmikiPozostałeWartość netto na 31.12.2020010 00020 00030 00040 00050 000

Poszukiwanie i wydobycie:

53

liczba kopalni ropy i gazu w Polsce (2019: 54)

189

liczba krajowych koncesji wydobywczych (2019: 190)

>2000

liczba odwiertów eksploatacyjnych (2019: >2000)

47

liczba krajowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż
(2019: 48)

32

liczba koncesji na Norweskim Szelfie Kontynentalnym (2019: 26)

3

liczba krajów, w których Spółka prowadzi działalność wydobywczą (2019: 3)

2

liczba magazynów gazu grupy L (PMG Daszewo i PMG Bonikowo) o łącznej pojemności 0,26 mld m3 (2019: 0,26 mld m3)

Obrót i magazynowanie:

7 – podziemnych magazynów gazu zlokalizowanych w Brzeźnicy, Husowie, Mogilnie, Strachocinie, Swarzowie, Wierzchowicach i Kosakowie o łącznej pojemności 3,2 mld m3 (2019: 3,1 mld m3)

Dystrybucja:

195 tys. km

długość sieci własnej Grupy PGNiG z przyłączami (2019: 191 tys. km)

1666

liczba zgazyfikowanych gmin (2019: 1595)

Wytwarzanie:

17

jednostek wytwórczych (2019:17)

5,2 GW

moc cieplna (2019: 5,1 GW)

1,2 GW

moc elektryczna (2019: 1,2 GW)

70 %

szacunkowe pokrycie potrzeb
cieplnych rynku warszawskiego
przez Grupę Kapitałową
PGNiG TERMIKA

65 %

szacunkowe pokrycie zapotrzebowania rynku warszawskiego na energię elektryczną przez Grupę PGNiG TERMIKA

Osiągnięte rezultaty:

Poszukiwanie i wydobycie:

1,3 mln ton

wydobycie ropy naftowej
i kondensatu NGL
(2019: 1,2 mln ton)

4,5 mld m3

wydobycie gazu ziemnego
(2019: 4,5 mld m3)

Obrót i magazynowanie:

30,7 mld m3

wolumen sprzedaży gazu
(uwzględnia transakcje na
Towarowej Giełdzie Energii)
(2019: 29,8 mld m3)

14,8 mld m3

wolumen importu gazu
(2019: 14,9 mld m3)

Dystrybucja:

11,6 mld m3

wolumen dystrybucji gazu
(2019: 11,5 mld m3)

18,1 mld m3

szacunkowa wielkość przesłanego paliwa gazowego za pośrednictwem sieci wg GAZ System
(2019: 18,9 mld m3)

7,3 mln

liczba klientów
(2019: 7,1 mln)

Wytwarzanie:

38,4 PJ

produkcja ciepła (2019: 39,3 PJ)

3,6 TWh

produkcja energii elektrycznej (2019: 3,9 TWh)

Jak zarządzamy wynikami?

Wydobycie:

2557 mln zł

poniesione w 2020 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (2019: 2508 mln zł)

1707 mln zł

poniesione w 2019 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe za granicą (2019: 1554 mln zł)

Obrót i magazynowanie:

90 mln zł – poniesione w 2020 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (2019: 159 mln zł)

Kontynuacja budowy klastra B w KPMG Kosakowo w celu uzyskania dodatkowej pojemności czynnej

Dystrybucja:

2945 mln zł – poniesione w 2020 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe, w tym m.in. środki na rozbudowę i modernizację sieci gazowej (2019: 2278 mln zł)

Wytwarzanie:

1076 mln zł – poniesione w 2020 r. nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe (w tym z tytułu CO₂ 500 mln zł) (2019: 1628 mln zł – w tym 493 mln zł z tytułu CO₂ )

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w EC Żerań (BGP Żerań)

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MW w Elektrociepłowni Stalowa Wola (ECSW)

Umowa intencyjna z PKN Orlen dotycząca współpracy przy budowie bloku energetycznego zasilanego paliwem gazowym w CCGT Ostrołęka

Modernizacja EC Pruszków

Budowa instalacji fotowoltaicznej w C Kawęczyn

Inwestycje związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT (Best Available Techniques)

Dane na dzień 31 grudnia 2020 r.

Jak kapitał produkcyjny wpływa na pozostałe kapitały?

Jednym z kluczowych kierunków rozwoju innowacji w Grupie PGNiG jest zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych zarządzanych przez poszczególne spółki. Innowatorzy i startupy przyczyniają się do zapewnienia dynamicznego rozwoju GK PGNiG poprzez dostarczanie inspiracji do innowacyjnych projektów wpisujących się w światowe trendy, których realizacja nie byłaby możliwa bez dostępu do aktywów Grupy PGNiG, które umożliwiają ekspertom przeprowadzanie testów i pilotażowych wdrożeń w warunkach produkcyjnych. Dzięki temu proces rozwoju technologii, którego zwieńczeniem jest komercjalizacja, przebiega znacznie szybciej.

Grupa PGNiG realizuje działania ukierunkowane na budowanie kultury zaangażowania pracowników w pracę i tworzenie innowacji. Dla spółek energetycznych coraz bardziej odczuwalny jest problem powstającej luki pokoleniowej. Pomimo postępującej automatyzacji, efektywność aktywów produkcyjnych w ogromnej mierze uzależniona jest od dostępności wykwalifikowanej kadry technicznej.

PGNiG dba o napływ wykwalifikowanej kadry oraz zarządza zmianą pokoleniową realizując projekty takie jak:

 • GeoTalent – program edukacyjno-stażowy skierowany do studentów zainteresowanych branżą poszukiwawczo – wydobywczą. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych;
 • „Energia dla Przyszłości” – w 2020 roku kontynuowana była już czwarta edycja programu stypendialnego, w który zaangażowane jest Ministerstwo Energii, Grupa PGNiG, PGE, PKN ORLEN oraz PSE. Jego celem jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą wzmocnić kadry branży;
 • Program Mentoringu – inicjatywa, której celem jest dzielenie się doświadczeniem zawodowym i dystrybucja wiedzy merytorycznej pochodzącej od pracowników, będących ekspertami w swojej dziedzinie i posiadających długoletnie doświadczenie do pracowników nieposiadających takiej wiedzy.

Zależności pomiędzy kapitałem naturalnym i produkcyjnym można analizować na kilku płaszczyznach.

 • w zakresie segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, Grupa musi dysponować sprzętem i technologiami umożliwiającymi pozyskiwanie węglowodorów z różnorodnych złóż – włączając w to niewielkie złoża oraz złoża niekonwencjonalne. W 2020 r. rozpoczęto programu rozwoju kompetencji wodorowych w Grupie PGNiG.
 • segment Wytwarzanie w dużej mierze opiera się o aktywa węglowe. Grupa modernizuje istniejące moce zgodnie w wymogami BAT. Nowe projekty inwestycyjne opierać się będą przede wszystkim o gaz – paliwo o zdecydowanie mniejszym oddziaływaniu na otoczenie naturalne.

Największą pozycję aktywów Grupy PGNiG stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 42 565 mln zł. Inwestycje w zasoby produkcyjne wymagają pozyskiwania z rynku lub wykorzystywania środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Grupy. Zgodnie z przyjętą w marcu 2017 r. Strategią Grupy PGNiG, w latach 2017-2022 na inwestycje zostanie przeznaczonych łącznie ponad 34 mld zł. Średnioroczne nakłady inwestycyjne w latach 2017-2022 kształtować się będą na poziomie ok. 5,7 mld zł:

 • blisko połowa nakładów inwestycyjnych (45%) dotyczyć będzie obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
 • prawie 30% nakładów zostanie przeznaczonych na rozwój działalności dystrybucyjnej;
 • 13% nakładów związane będzie z obszarami elektroenergetyki i ciepłownictwa;
 • dodatkowo, ok. 12% nakładów zostanie przeznaczonych na inne, selektywnie dobierane projekty rozwojowe, cechujące się atrakcyjną stopą zwrotu m.in. w obszarach dystrybucji, obrotu, elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Jednym z nowych obszarów strategicznych Grupy PGNiG jest działalność w segmencie odnawialnych źródeł energii. Na budowę segmentu OZE przeznaczonych zostanie ok. 4 mld zł.

W 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe wyniosły ok. 6,8 mld zł i były o 2% wyższe od nakładów poniesionych w 2019 r.

Obok wydatków na nowe aktywa produkcyjne, znaczącym składnikiem nakładów inwestycyjnych jest również utrzymywanie i modernizacja istniejących obiektów i urządzeń. Sama Polska Spółka Gazownictwa na przebudowę i modernizację sieci gazowej przeznaczyła w 2020 r. ok. 0,81 mld zł. Segment wytwarzanie ponosi znaczące koszty związane z dostosowaniem urządzeń wytwórczych do wymogów BAT.

Inwestycje w aktywa są ukierunkowane – w perspektywie średnio- i długoterminowej – na zwiększenie efektywności i skali działalności Grupy. Zgodnie z obowiązującą strategią Grupy PGNiG na lata 2017 – 2022 z perspektywą do 2026 r. program inwestycyjny umożliwić ma wygenerowanie skumulowanego wyniku EBITDA Grupy na poziomie ok. 33,7 mld zł w latach 2017-2022 i perspektywiczny wzrost wyniku EBITDA Grupy do średniorocznego poziomu ok. 9,2 mld zł w latach 2023-2026.

Działalność Grupy i sąsiedztwo aktywów produkcyjnych bezpośrednio wpływa na warunki życia i rozwój przedsiębiorczości we wszystkich regionach Polski.

 • gaz jest jednym z kluczowych surowców wielu gałęzi przemysłu. Dostęp do niebieskiego paliwa stymuluje rozwój gospodarki;
 • sektor gazowy jest jednym ze znaczących pracodawców. Bliskość i rozwój aktywów produkcyjnych PGNiG jest gwarancją stabilności finansowej blisko 25 000 pracowników oraz ich rodzin;
 • obecność aktywów produkcyjnych PGNiG w regionach to również wpływy podatków do gmin oraz możliwość skorzystania z projektów CSR i sponsoringowych realizowanych przez spółki Grupy.

Grupa PGNiG, angażując się w kampanię antysmogową promuje gaz ziemny jako źródło energii. Proekologiczna oferta Grupy PGNiG dla klientów wspierająca kwestie środowiskowe obejmowała:

 • dostawy ekologicznego paliwa CNG/LNG dla zakładów komunikacji miejskiej i firm z sektora komunalnego;
 • budowa stacji tankowania CNG i LNG;
 • eBOK/EKOfaktura zachęcanie poprzez liczne kampanie promujące do korzystania z faktury elektronicznej zamiast z papierowej.

Wyniki wyszukiwania