Raport Zintegrowany
ESG 2020

Analiza i matryca istotności

Wskaźniki niefinansowe:

Proces definiowania zawartości Raportu obejmował trzy etapy: identyfikację, priorytetyzację oraz walidację działań.

  • GRI 102-47

Lp. Etap Podejmowane działania
1. Identyfikacja Określenie istotnych kwestii biznesowych i obszarów zrównoważonego rozwoju Grupy zdefiniowanych podczas konsultacji prowadzonych z udziałem Zarządu, kadry kierowniczej oraz pracownikami merytorycznymi.
Wskazanie oczekiwanych tematów przez interesariuszy na drodze przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych w formie ankiety on-line oraz badań fokusowych.
Proces identyfikacyjny uwzględniał trendy i wytyczne międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz raportowania niefinansowego i branżowego.
2. Priorytetyzacja Kaskadowanie zidentyfikowanych kluczowych obszarów oraz nadanie wag aspektom wyłonionym poprzez prowadzony dialog z interesariuszami oraz zespołem projektowym.
Etap obejmował określenie istotności zidentyfikowanych tematów w kontekście m.in. planowanych zmian raportowania zagadnień dotyczących zgłaszania informacji związanych z klimatem, Strategii Europejskiego Zielonego Ładu oraz Porozumienia Paryskiego z 2015 r.
3. Walidacja Przeprowadzenie konsultacji walidacyjnej z Radą Nadzorczą, Zarządem, kadrą zarządzającą oraz kluczowymi pracownikami pozwalającej na zdefiniowanie ostatecznej listy zagadnień do raportowania.

Istotne aspekty raportowania

Opracowanie treści Raportu zostało poprzedzone przeprowadzeniem badań ilościowych i jakościowych wśród interesariuszy GK PGNiG, których celem była identyfikacja ich oczekiwań w odniesieniu do kluczowych obszarów raportowania niefinansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r. Dialog z interesariuszami prowadzony był z wykorzystaniem aplikacji informatycznej pozwalającej na zebranie danych ankietowych, ich agregację i analizę statystyczną. Dopełnieniem badań ilościowych były badania fokusowe będące zogniskowanymi wywiadami, przeprowadzone wśród interdyscyplinarnej grupy interesariuszy, pozwalające na uzupełnienie interpretacji wyników badań ankietowych, jak również zarysowanie przyszłych kierunków, którymi powinna podążać Grupa w raportowaniu danych niefinansowych. W ramach badania interesariusze zgłaszali własne propozycje kwestii, które w ich opinii powinny zostać rozwinięte na łamach raportu. Dialog z interesariuszami obejmujący badanie ankietowe oraz moderowanie wywiadów fokusowych prowadzony był od 9 października do 6 listopada 2020 r. przez niezależną firmę doradczą Kapitał Intelektualny sp. z o.o.

Koncepcja badania zakładała dostosowanie badanych obszarów do zidentyfikowanych grup interesariuszy uwzględniających m.in. pracowników, przedstawicieli i członków zakładowych związków zawodowych, kadrę menedżerską, kadrę zarządzającą i nadzorczą, klientów, dostawców, członków lokalnych społeczności, partnerów społecznych, beneficjentów działań społecznych, w tym realizowanych przez Fundację PGNiG, reprezentantów organizacji ekologicznych, członków należących do organizacji branżowych, analityków giełdowych, analityków ESG, inwestorów, akcjonariuszy, przedstawicieli Skarbu Państwa, instytucji naukowo-badawczych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

Agregacja uzyskanych odpowiedzi z pytań ankietowych zamkniętych i otwartych oraz przeprowadzonych w ramach Grupy PGNiG badań fokusowych wskazały zarówno oczekiwania interesariuszy, jak i rekomendacje tematów zidentyfikowanych w ankiecie i sesji fokusowej jako kluczowe w kontekście przygotowywanego raportu niefinansowego Grupy PGNiG za 2020 r. Dane zostały sklasyfikowane według istotności aspektów (średnia, wysoka) i sposobu oddziaływania aspektu (wewnątrz Grupy, na zewnątrz Grupy). Matrycę istotności zagadnień i ich treść zaprezentowano w poniższej tabeli.

Istotne aspekty raportowania Istotność aspektu Oddziaływanie aspektu
średnia wysoka wewnątrz Grupy na zewnątrz Grupy
OBSZAR STRATEGICZNY
znaczenie działalności GK PGNiG w zapewnieniu niezależności energetycznej kraju i dostępności surowcowej + + +
wpływ działalności GK PGNiG na osiągnięcie dogodnej pozycji strategicznej na arenie międzynarodowej + + +
szanse i zagrożenia związane z realizacją przyjętej strategii biznesowej + + +
umiejscowienie zmian klimatycznych w strategii GK PGNiG + + +
znaczenie wdrażania dobrych praktyk z obszaru ESG (Environmental Social Governance), czyli zagadnień dot. środowiska, działalności prospołecznej i ładu korporacyjnego w realizacji założeń strategicznych + + +
oddziaływanie pandemii COVID-19 na przyszłe wyniki ekonomiczno-finansowe GK PGNiG + + +
efekty realizacji strategii CSR + + +
OBSZAR EKONOMICZNY
znaczenie działalności GK PGNiG i jej wpływu na rozwój gospodarczy kraju + + +
realizowane inicjatywy dotyczące badań i rozwoju oraz innowacji + + +
wyzwania sektorowe wynikające z obecnych trendów, takich jak Europejski Zielony Ład, zrównoważony rozwój, ujawnienia dot. wpływu działalności na klimat + + +
podniesienie efektywności poprzez adaptację w przedsiębiorstwie wyzwań związanych z rewolucją technologiczną, np. automatyzacją czy robotyzacją + + +
zidentyfikowane ryzyka związane z pandemią COVID-19 + + +
poszerzanie oferty oraz zwiększanie grona klientów + + +
prognozowany wpływ pandemii COVID-19 na model biznesu GK PGNiG + + +
OBSZAR ŚRODOWISKOWY
rozwiązania wspierające podejście proekologiczne i wpływające na osiągnięcie neutralności klimatycznej + + +
praktyki i działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów + + +
rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko, wynikające z realizowanego łańcucha dostaw na każdym z etapów, w tym m.in. poszukiwanie i eksploatacja złóż, dystrybucja i magazynowanie gazu czy sprzedaż oraz wytwarzanie ciepła i energii + + +
aktywności pozwalające na zmniejszenie wykorzystania naturalnych zasobów środowiskowych + + +
wskazywanie społeczeństwu dobrych praktyk w zakresie odpowiedzialnego korzystania ze środowiska naturalnego w codziennym życiu, np. zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego, wykorzystania źródeł odnawialnych + + +
inwestycje w badania i rozwój przyczyniające się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko + + +
OBSZAR SPOŁECZNY
wdrożone zasady odpowiedzialnego i transparentnego łańcucha dostaw + + +
rozwiązania zapewniające poufność i bezpieczeństwo danych + + +
satysfakcja klientów i rozwiązania podnoszące komfort użytkowników + + +
OBSZAR ETYCZNY
aktywności wpływające na budowanie etycznej kultury pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji + + +
doskonalenie stosowanych praktyk zakupowych dla dostawców zapewniających transparentne zasady współpracy + + +
działania przyczyniające się do budowania kultury organizacyjnej opartej o szacunek i wzajemne zaufanie pomiędzy pracownikami, współpracownikami i przełożonymi + + +
zgodność z regulacjami oraz sposoby kontroli i audytu + + +

Wyniki wyszukiwania