Raport Zintegrowany
ESG 2020

Zgodnie z przeprowadzanym co roku przeglądem systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w GK PGNiG nie funkcjonuje kompleksowy, korporacyjny system zarządzania ryzykiem. Na poziomie PGNiG sformalizowano i zdefiniowano procesy zarządzania ryzykiem w najistotniejszych obszarach działalności. Obszary te identyfikują, adresują i oceniają ryzyka zgodnie z przyjętymi metodykami i skalami oceny. Procesy obszarowego zarządzania ryzykiem oparte są na wypracowanych wewnętrznie modelach i rejestrach ryzyk, zaś na potrzeby prowadzonych działań ryzyka identyfikuje się i przedkłada do oceny przez przedstawicieli poszczególnych jednostek organizacyjnych (kadra kierownicza).

Spółka dostrzega jednakże konieczność budowy kompleksowego i zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem. W Spółce na poziomie strategicznym prowadzony jest projekt mapowania procesów w przekroju całej GK PGNiG. Przewiduje się, iż w ramach projektu zostanie zdefiniowany i ustrukturalizowany również proces integrujący zarządzanie ryzykiem na poziomie Grupy PGNiG.

 

Macierz ryzyk

20-img-pgnig-pl 20-img-pgnig-pl

Ryzyka operacyjne

Legenda: Poziom istotności ryzyka: niski  ; średni  ; wysoki

Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka: niskie ; średnie  ; wysokie

Zmiana poziomu ryzyka względem poprzedniego roku: wzrost  ; spadek ; bez zmian

Opis zakresu zmian i wpływu istotnych ryzyk operacyjnych na GK PGNiG

Ryzyko Opis ryzyka
Odkrycia i szacowanie zasobów

Polska:

Norwegia:

 

Działalność poszukiwawcza obarczona jest przede wszystkim ryzykiem braku odkrycia złoża, tzw. ryzykiem poszukiwawczym – nie w każdym zidentyfikowanym potencjalnym obiekcie złożowym istnieje nagromadzenie węglowodorów spełniające kryteria definicji złoża. Ponadto, ilość i jakość nagromadzonych węglowodorów mogą być inne od szacowanych. W sytuacji, gdy wyniki zakończonej sukcesem działalności poszukiwawczej w postaci udokumentowanych nowych zasobów nie zrównoważą wydobycia z obecnych złóż, udokumentowane zasoby wydobywalne w złożach GK PGNiG będą zmniejszać się wraz z ich postępującą eksploatacją.

Wielkości zasobów i prognozy wydobycia są obarczone błędami wynikającymi z niedoskonałości sprzętu oraz technologii, które wpływają na jakość uzyskiwanych informacji geologiczno-złożowych. Niezależnie od stosowanych metod, dane w zakresie ilości i jakości ekonomicznie opłacalnych do eksploatacji zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej mają zawsze charakter szacunkowy. Rzeczywista produkcja, przychody i koszty w odniesieniu do złóż mogą różnić się w poważnym stopniu od dokonanych szacunków. Powyższe ryzyko ma szczególne znaczenie z tego względu, że w cyklu produkcji ze złoża okres od rozpoczęcia poszukiwania do udostępnienia złoża do eksploatacji trwa 6-8 lat, a wydobycie z tego złoża zamyka się w okresie 10-40 lat. Określone w trakcie dokumentowania parametry złóż są weryfikowane podczas eksploatacji. Każda ujemna korekta wielkości zasobów czy wielkości wydobycia może prowadzić do zmniejszenia przychodów, a przez to wpłynąć negatywnie na wyniki ekonomiczne GK PGNiG.

Konkurencja

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie

 

Polska:

Norwegia:

W segmencie Obrót i Magazynowanie

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: Zarówno w kraju, jak i za granicą istnieje ryzyko wystąpienia konkurencji ze strony innych firm w zakresie nabywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, choć należy podkreślić, że w ciągu ostatniego roku ryzyko to znaczącą zmalało na rynku krajowym. Niektórzy konkurenci PGNiG, zwłaszcza działający globalnie, posiadają silną pozycję rynkową oraz większe niż PGNiG zasoby finansowe. W rezultacie istnieje prawdopodobieństwo, że firmy te przystąpią do przetargów i będą w stanie nabyć koncesje o dobrych perspektywach poszukiwawczych, oferując lepsze warunki, niż pozwalają na to zasoby finansowe i ludzkie PGNiG. Przewaga ta jest szczególnie istotna na arenie międzynarodowej.

W segmencie Obrót i Magazynowanie: Podmioty konkurencyjne podobnie jak w latach poprzednich intensyfikują działania w zakresie sprzedaży paliwa gazowego – konkurują ceną paliwa gazowego bądź łączą w swej ofercie sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej. Na uwagę zasługuje też rosnąca aktywność na rynku gazu ziemnego w Polsce największych spółek energetycznych w kraju.

W związku z utrzymującą się (na podstawie danych URE) tendencją liczby zmian sprzedawcy, należy przyjąć, że liczba ta w kolejnych latach może się zwiększać.

Opóźnienia prac

Polska:

Norwegia:

Uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, przy uwzględnieniu przepisów prawa krajowego, trwa od jednego do półtora roku. W działalności zagranicznej okres oczekiwania na ratyfikowanie kontraktu po wygraniu przetargu na koncesje może trwać nawet dwa lata. Powyższe czynniki stwarzają ryzyko opóźnień prac poszukiwawczych. Przeszkody w aspekcie formalno-prawnym, niezależne od PGNiG, są związane m.in. z:
 • brakiem lub zmianą uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • problemami z wprowadzeniem inwestycji do MPZP;
 • uzyskiwaniem decyzji administracyjnych (w tym środowiskowych) lub innych formalno-prawnych (pozwolenie na budowę);
 • zmianami aktualnej koncepcji projektu inwestycyjnego;
 • trudnościami z uzyskiwaniem zgód właścicieli gruntów na wejście w teren.

Są to czynniki istotnie opóźniające działania inwestycyjne i wejście w teren z pracami budowlanymi. Ponadto, obowiązek stosowania przez PGNiG ustawy Prawo zamówień publicznych często wpływa na wydłużenie procedury przetargowej. Przedłużający się proces inwestycyjny zwiększa ryzyko związane z szacowaniem nakładów na prace inwestycyjne.

Przepisy w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia

Polska:

Norwegia:

Dostosowanie do regulacji ochrony środowiska w Polsce i za granicą może znacząco zwiększyć koszty działalności GK PGNiG. Aktualnie GK PGNiG ponosi znaczne nakłady kapitałowe i koszty w celu dostosowania swojej działalności do coraz bardziej skomplikowanych wymagających regulacji odnoszących się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego. Działalność wydobywcza prowadzona na morzu obarczona jest istotnym ryzykiem zanieczyszczenia środowiska na skutek wycieku ropy do morza. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane i operatorzy złóż wprowadzają szereg barier i rozwiązań technicznych, mających zminimalizować takie ryzyko.
Koszty prac poszukiwawczych

Polska:

Norwegia:

Na kapitałochłonność prac poszukiwawczych mają wpływ ceny nośników energii oraz materiałów. Koszty prac poszukiwawczych są szczególnie wrażliwe na poziom cen stali, które przekładają się na ceny rur okładzinowych i wydobywczych, stosowanych w pracach wiertniczych. Wzrost cen energii i materiałów powoduje wzrost kosztów prac poszukiwawczych. Istotny wpływ na rentowność zagranicznych projektów poszukiwawczych mają ceny produktów ropopochodnych oraz wahania kursów walutowych. W celu obniżenia kosztów prac wiertniczych, w 2011 r. PGNiG wprowadziła system daily rate przy wyborze i rozliczaniu wykonawców tych prac.

Nieprzewidziane zdarzenia i awarie

Polska:

Norwegia:

Eksploatowane przez GK PGNiG złoża węglowodorów znajdują się często na dużych głębokościach, co związane jest z występowaniem w nich bardzo wysokich ciśnień, dodatkowo wiele złóż w składzie chemicznym zawiera siarkowodór. Powyższe czynniki stanowią podwyższone ryzyko wystąpienia erupcji lub wycieku węglowodorów, co z kolei może powodować zagrożenie dla ludzi (pracowników i okolicznych mieszkańców) i środowiska naturalnego, a także urządzeń produkcyjnych.

Zmiany prawne

Polska:

Norwegia:

W niektórych krajach następują częste i niespodziewane zmiany przepisów prawnych, które powodują utrudnienia w działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Może to być szczególnie niebezpieczne w krajach, gdzie zmiany prawa podporządkowane są decyzjom autorytarnych rządów.
Sytuacja polityczno-gospodarcza

GK PGNIG:

W państwach, w których GK PGNiG prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, istnieje ryzyko konfliktów z oraz ataków terrorystycznych, których efektem może być ograniczenie, zawieszenie lub zaprzestanie tej działalności.

W rejonach działalności GK PGNiG istnieje także ryzyko destabilizacji społecznej i politycznej. Zmiany ekip rządzących mogą doprowadzić do wstrzymywania wydawania zezwoleń przez administrację rządową odnośnie działalności naftowej. Ponadto, w krajach tych istnieje ryzyko wybuchu konfliktów wewnętrznych i niepokojów społecznych spowodowane złą sytuacją socjalną i demograficzną ludności zamieszkującej te państwa. W przypadku wystąpienia tych czynników ryzyka działalność Spółki może być ograniczona, zawieszona lub wstrzymana.

W niektórych krajach działalność firm poszukiwawczych utrudnia brak odpowiedniej infrastruktury, co stwarza potencjalne problemy z dostarczaniem sprzętu, ludzi i materiałów w rejon działalności poszukiwawczej. Mogą również wystąpić problemy z transportem zaopatrzenia oraz trudności z zapewnieniem odpowiednich standardów opieki medycznej. Występowanie powyższych czynników ryzyka może wpłynąć na ograniczenie lub zawieszenie działalności poszukiwawczej

Opór społeczny

Protesty mieszkańców rejonów, w których prowadzone były prace wiertnicze dotyczą m.in. hałasu emitowanego przez pracujące całą dobę urządzenia wiertnicze, wzmożony ruch pojazdów oraz niszczenie dróg, a także obawy przed zanieczyszczeniem środowiska (woda, gleba). Konsekwencją protestów są opóźnienia / wstrzymania prac wiertniczych, przedłużanie się procedur administracyjnych oraz osłabienie wizerunku Spółki. W celu minimalizacji ryzyka analizuje się poszczególne lokalizacje odwiertów pod względem potencjalnych konfliktów, prowadzi się kampanie informacyjne dostosowane do danych sytuacji. Zjawiskiem coraz częstszym jest oczekiwanie na bezpośrednie korzyści przez społeczności lokalne.
Administracyjne ustalanie cen gazu ziemnego i liberalizacja rynku gazu w Polsce

 

Obrót gazem ziemnym prowadzony na giełdowym rynku gazu ziemnego zwolniony jest z obowiązku taryfowania. W związku z postępującym procesem liberalizacji rynku gazu w Polsce nastąpiło stopniowe uwolnienie cen gazu dla odbiorców. W pierwszej kolejności zwolnieni zostali odbiorcy hurtowi oraz odbiorcy biznesowi. Aktualnie sprzedaż w Polsce do największych odbiorców odbywa się na zasadach rynkowych, czy to poprzez TGE, czy też z uwzględnieniem rynkowych indeksów cenowych. Ze względu na fakt, że struktura sprzedażowa nie ma idealnego pokrycia w strukturze zakupu (m.in. poprzez wydobycie własne) oraz to, że ceny na poszczególnych rynkach mogą się różnić istnieje ryzyko nietrafionego oszacowania wysokości kosztów i przychodów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność regulowaną PGNiG OD jest uzależnienie przychodów spółki m.in. od taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE. Poziom taryf decyduje o możliwości uzyskania przychodów pokrywających ponoszone koszty uzasadnione wraz ze zwrotem z zaangażowanego kapitału. W obecnych warunkach znacząca wielkość tych przychodów jest zależna od cen sprzedaży paliwa gazowego i podlega regulacji. Nietrafiony szacunek zapotrzebowania na gaz (przenosząca się na wielkość prognozowanych zakupów) oraz niemożliwe do dokładnego zaprognozowania zmiany cen gazu ziemnego nabywanego na TGE mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe PGNiG OD.

Zakłócenia w dostawach gazu z kierunku wschodniego

W 2020 r. nie wystąpiły znaczące zakłócenia w dostawach gazu ziemnego z kierunku wschodniego. PGNiG było przygotowane na wypadek wystąpienia od 1 stycznia 2020 r. ograniczeń lub wstrzymania dostaw gazu ziemnego z kierunku ukraińskiego z uwagi na wygasającą z końcem 2019 r. umową tranzytową pomiędzy PAO Gazprom i NAK Naftogaz Ukrainy. W związku z podpisaniem umowy tranzytowej pomiędzy Rosją i Ukrainą, nie wystąpiło ryzyko zakłóceń w dostawach, została zachowana ciągłość dostaw gazu.
Kontrakty na dostawę gazu na zasadach take or pay

PGNiG jest stroną kontraktów długoterminowych na dostawę paliwa gazowego do Polski posiadających tzw. klauzulę take or pay. Spółka dba o należyte wypełnienie zobowiązań z nich wynikających. Przy założeniu utrzymania portfela klientów PGNiG na dotychczasowym poziomie realizacja tychże kontraktów w ilościach określonych w odpowiednich klauzulach take or pay oznaczać będzie optymalizację zakupów wolumenów gazu wynikających z zawartych kontraktów długoterminowych i wolumenów z dostaw gazu spotowego, w tym dostaw LNG. W przypadku utraty rynku przez PGNiG istnieje ryzyko konieczności szukania nowych możliwości zagospodarowania nadwyżek gazu w portfelu.
Ograniczenia rozwoju rynku w aspekcie zasilania sieci dystrybucyjnej

Ograniczenia na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego wynikają z ograniczenia sieci zasilającej i niewystarczającej przepustowości stacji gazowych. W konsekwencji mogą mieć miejsca ograniczenia w przyłączeniu nowych odbiorców oraz realizacji nowych gazyfikacji. Dodatkowo może nastąpić utrata odbiorców końcowych na rzecz konkurencji bezpośredniej lub substytucyjnej.
Brak długoterminowej polityki regulacyjnej

Ryzyko związane jest z brakiem długoterminowych zasad kształtowania poziomu taryfy dystrybucyjnej. Materializacja ryzyka skutkować może ustaleniem stawek taryfowych na poziomie niezapewniającym oczekiwanego zwrotu z kapitału zainwestowanego w dystrybucję paliw gazowych oraz pojawieniem się trudności z zatwierdzeniem każdej kolejnej taryfy. Działaniem zabezpieczającym przed materializacją ryzyka jest dążenie do wdrożenia zmian prawnych zobowiązujących Prezesa UREdo ustalenia wieloletniego modelu regulacji taryfy, wypracowanie modelu regulacyjno-ekonometrycznego oraz porozumienie w tym obszarze z URE.

Roszczenia właścicieli nieruchomości

Ryzyko związane jest z brakiem uregulowania trwałego tytułu prawnego do nieruchomości na etapie realizacji inwestycji oraz wzrostem świadomości prawnej właścicieli nieruchomości. Do konsekwencji materializacji ryzyka zaliczyć można wygórowane (nierynkowe) roszczenia właścicieli nieruchomości, eskalację postępowań sądowych, koszty sądowe, roszczenia o usunięcie lub przebudowę infrastruktury, roszczenia związane bezumownym korzystaniem z nieruchomości oraz konieczność zawiązywania rezerwy na bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Substytucja

Ryzyko substytucji związane jest z pojawieniem się niższych kosztów użytkowania paliw alternatywnych oraz brakiem dostępności i przepustowości sieci gazowej. Ryzyko może wynikać z braku możliwości korzystania z szerokiego katalogu narzędzi marketingowych ze względu na charakter prowadzonej działalności – rozdzielenie działalności dystrybucyjnej od handlowej, a także wynikać może z kierunków rozwoju polityki energetycznej państwa czy notowania paliw na giełdach. Materializacja ryzyka substytucji może skutkować ograniczeniami w realizacji programów gazyfikacji nowych obszarów czy ograniczeniami wzrostu przychodów i wolumenu. Skutkować może również spadkiem efektywności wybudowanych sieci.
Ograniczenie kwoty alokacji środków UE na finansowanie projektów z obszaru dystrybucji

Ryzyko to wynikać może z priorytetyzacji kierunków alokacji środków przyjętej przez instytucje rozdziału środków UE. Tym samym może to skutkować brakiem możliwości finansowania zgłoszonych projektów lub niską efektywnością inwestycji, które nie otrzymają dofinansowania.
Ograniczone możliwości rynku wykonawców inwestycji

Ryzyko to wynikać może z niedostatecznej liczby wykwalifikowanych wykonawców, pogorszenia konkurencyjności na rynku wykonawców, wzrostu kosztów pracy, cen materiałów i usług. Konsekwencją materializacji ryzyka może być wolniejsza niż zakładana realizacja zaplanowanego procesu inwestycyjnego.
Cena energii elektrycznej

Zmienność ceny energii elektrycznej jest jednym z podstawowych czynników ryzyka oddziałujących na wynik finansowy segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż energii elektrycznej podlega zasadom ograniczającym ekspozycję na jej zmienność. Negatywny wpływ niższych cen na wyniki ogranicza sprzedaż w powiązaniu z zakupem uprawnień do emisji CO2.
Cena uprawnień do emisji CO2

Grupa dokonuje zakupów uprawnień do emisji CO2 w ilościach stanowiących różnicę pomiędzy emisją a przydziałem bezpłatnych uprawnień do emisji. Zakupy uprawnień do emisji CO2 objęte są określonymi zasadami, w szczególności w zakresie horyzontu dokonywanych zakupów oraz ukierunkowania na wysokość osiąganych wyników.

Ceny paliw

W segmencie Wytwarzanie do produkcji ciepła i energii elektrycznej wykorzystywane są głównie węgiel i w dalszej kolejności biomasa. Powiązywanie czasowe sprzedaży energii elektrycznej i certyfikatów pochodzenia energii z zakupem paliw umożliwia w pewnym stopniu ograniczanie negatywnego wpływu wzrostu cen paliw na wyniki.
Realizacja zakupu i dostawy węgla

Zakupy węgla dokonywane są w głównie poprzez kontraktowanie z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym utrzymywanie strategicznych zapasów węgla na poziomie przekraczającym zapas wymagany Rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Zakupy usługi przewozu węgla są dokonywane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Dostosowanie do wymagań BAT

Kolejnym etapem po dostosowaniu instalacji do wymagań wynikających bezpośrednio ze wskazanych w Dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych (IED) standardów emisyjnych, jest dostosowanie do tzw. granicznych wielkości emisyjnych wprowadzonych decyzją ustanawiającą Konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. Termin dostosowania upływa z dniem 17 sierpnia 2021 r. lub w przypadku jednostek objętych derogacjami określonymi w IED – po zakończeniu ich trwania. W celu wypełnienia powyższego obowiązku sformułowano założenia planu inwestycyjnego PGNiG TERMIKA, gwarantujące spełnienie parametrów emisyjnych i technologicznych dokumentu Konkluzji BAT . Proces uzyskiwania zmian pozwoleń zintegrowanych w zakresie dostosowania instalacji do BAT jest na końcowym etapie. Prowadzone jest bieżące monitorowanie procesu wdrożenia postanowień Konkluzji BAT oraz wyjaśnianie wątpliwości interpretacyjnych.
Ryzyko wolumenu

Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu zależy w okresie grzewczym od warunków pogodowych. Występujące wyższe od średnich temperatury powietrza skutkują niższą sprzedażą i w efekcie obniżeniem wyniku segmentu Wytwarzanie. W związku z występowaniem ryzyka wolumenu plany produkcyjne dostosowywane są do trendów klimatycznych.

Ryzyka regulacyjne

Opis zakresu zmian i wpływu istotnych ryzyk regulacyjnych na GK PGNiG

Ryzyko Opis ryzyka
Obowiązek dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy określa poziomy maksymalnego udziału gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku. W latach 2017-2022 poziom ten nie może być wyższy niż 70%. W związku z przyjętymi w rozporządzeniu dywersyfikacyjnym rozwiązaniami ryzyko regulacyjne związane z jego naruszeniem jest niskie, tak samo jak prawdopodobieństwo jego materializacji.
Europejski Zielony Ład

Wraz z publikacją komunikatu Komisji Europejskiej (KE) ws. Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), zaprezentowana została bardzo ambitna klimatycznie agenda nowej Komisji Europejskiej. W 2020 r. trwały w KE prace nad konkretnymi projektami aktów prawnych wdrażających politkę EZŁ. W komunikacie wprost wskazano, że KE będzie dążyła do ograniczenia dostępnych środków finansowych dla instalacji związanych z paliwami kopalnymi oraz do (wynikającego z celu osiągnięcia neutralności klimatycznej) ograniczenia w dłuższej perspektywie wykorzystania paliw kopalnych.
Nowy europejski pakiet legislacyjny dla rynku gazu ziemnego

Komisja Europejska obecnie przeprowadza analizy mające na celu identyfikację luk regulacyjnych dla sektora gazu ziemnego. Na potencjalny nowy pakiet gazowy mają się składać zarówno przepisy dot. funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej jak również przepisy mające przyśpieszyć proces dekarbonizacji sektora gazu ziemnego w UE. W tym względzie spodziewane jest zaproponowanie regulacji, które prawdopodobnie będą w znacznie korzystniejszy sposób traktowały tzw. gazy zdekarbonizowane/odnawialne.

Ryzyko braku zgodności

Opis zakresu zmian i wpływu ryzyka braku zgodności na GK PGNiG

Ryzyko Opis ryzyka

Ryzyko braku zgodności

W PGNiG istnieje wyodrębniona funkcjonalnie oraz organizacyjnie funkcja compliance. Model systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności zakłada istnienie wyspecjalizowanych liderów merytorycznych w poszczególnych obszarach ryzyk braku zgodności (tzw. zarządzających obszarami ryzyka braku zgodności), na których spoczywa podstawowy ciężar wsparcia w przestrzeganiu standardów zgodności. W 2020 r. przyjęto „Procedurę zarządzania ryzykiem braku zgodności w PGNiG” (Program zgodności”), która formalizuje obowiązujący w Spółce model zarządzania zgodnością.

Ryzyka braku zgodności (ryzyka naruszeń standardów zgodności) mogą powstać w licznych obszarach ryzyk braku zgodności i przejawiać się:

 • bezpośrednio w wymiarze finansowym, jako kary, odszkodowania, zadośćuczynienia i inne należności, do których zapłaty Spółka może być zobowiązana,
 • w odniesieniu do wizerunku Spółki, którego utrata może również mieć swoje reperkusje finansowe,
 • w działalności operacyjnej Spółki oraz
 • z punktu widzenia wartości dla interesariuszy, w tym akcjonariuszy.

W ramach przeciwdziałania korupcji, w Spółce obowiązuje „Polityka antykorupcyjna i prezentowa GK PGNiG”. Ponadto, w GK przyjęto „System zarządzania etyką i Compliance w GK PGNiG”, którego skutkiem było zintegrowanie obszarów etyki i compliance w ramach Działu Compliance. Przyjęto również „Politykę transparentności Menadżerów”, której podstawowym zadaniem jest eliminowanie ryzyka konfliktu interesów oraz występowania nieprzejrzystości w procesach decyzyjnych w ramach GK PGNiG. W GK PGNiG obowiązuje także „Kodeks Etyki GK PGNiG”, bazujący na czterech wartościach: jakości, wiarygodności, odpowiedzialności i partnerstwie. W PGNiG wdrożono także „Procedurę zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń nieprawidłowości w PGNiG”, określającą zasady zgłaszania przez pracowników naruszeń prawa oraz procedur i standardów etycznych a także tryb ich rozpatrywania.

W 2020 r. uruchomiono także zewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości poprzez formularz na stronie internetowej Spółki.

Ryzyka finansowe

PGNiG i GK PGNiG prowadząc swoją działalność gospodarczą narażone są na ryzyko finansowe, a w szczególności na następujące rodzaje tego ryzyka:

Ryzyka niefinansowe

Ryzyka dotyczące aspektów środowiskowych

Aspekty środowiskowe
Lp. Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Istotność
1 Ryzyko wystąpienia awarii środowiskowej w obszarze stacji CNG ze względu na wystąpieniem wycieków substancji/olejów ze zbiorników i pojemników oraz maszyn i urządzeń, znajdujących się na stacjach CNG czy brak przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, zawodności sprzętu i urządzeń oraz błędów ludzkich. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z aktualnymi przepisami zewnętrznymi i regulacjami wewnętrznymi, m.in.:
 • Instrukcja postępowania z odpadami;
 • Instrukcja technologiczna bunkrowania,
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego dla stacji CNG,
 • Dokumenty Zabezpieczenia Przed Wybuchem dla wszystkich stacji CNG.
wysoka
2 Ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia lub szkody w środowisku, które miało miejsce przed procesem likwidacji i nie zostało wcześniej zidentyfikowane przed jego rozpoczęciem lub w trakcie trawiącej likwidacji działalności w terenie np. odwiertu i rekultywacji.
 • Identyfikacja zanieczyszczeń historycznych oraz miejsca ich wystąpienia,
 • Planowanie likwidacji w połączeniu z pełnym zakresem rekultywacji tylko w przypadku wcześniejszego zidentyfikowania historycznych zanieczyszczeń,
 • Rekultywacja terenów, na których wystąpiły szkody w środowisku realizowana przez podmioty GK PGNiG
średnia
3 Ryzyko zaplanowania inwestycji w obszarze, gdzie występują stanowiska chronione gatunków roślin, zwierząt i grzybów, chronionych siedlisk zarówno na obszarze Natura 2000, jak i poza jego granicami. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej przed rozpoczęciem projektowania obiektów, stosowanie odpowiednich technologii (np. przewiert sterowany), odpowiednia modyfikacja harmonogramu robót budowlano-montażowych, aby zapewnić brak ingerencji w okresy lęgowe, ostatecznie – zmiana przebiegu trasy.  średnia
4 Ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej (pożar, wybuch) i/lub katastrofy budowlanej.
 • Spełnianie obowiązków nałożonych na prowadzącego Zakład o Dużym Ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej poprzez opracowanie stosowanie dokumentacji SEVESO,
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli budynków, urządzeń i instalacji zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami przepisów,
 • Okresowe kontrole działania i skuteczności systemów zabezpieczających i alarmujących,
 • Kontrola wstępu na teren zakładu, szkolenie gości,
 • Okresowe szkolenie pracowników z zasad postępowania,
 • Nadzór wykonawców zlecanych prac,
 • Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz współpraca z organami właściwymi w tym zakresie (PSP, WIOS).
 średnia
5 Ryzyko rozszczelnienia rurociągu/ instalacji skutkującego wystąpieniem awarii technologicznej, co może spowodować zagrożenie dla ciągłości pracy instalacji, zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz potencjalne straty dla klienta.
 • Wykonanie rurociągu wg wymagań UDT i OUG,
 • Dobór odpowiednich materiałów,
 • Wykonanie prób ciśnieniowych oraz 100% prześwietlenie połączeń spawanych przed oddaniem do eksploatacji,
 • Stała kontrola procesu,
 • Zastosowanie szeregu instalacji zabezpieczających (uziemiających, detekcji gazu, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, monitoringu rozszczelnień),
 • Systematyczne prowadzenie przeglądów i konserwacji instalacji, systemów zabezpieczających i alarmujących,
 • Dobór kadry i szkolenia pracowników obsługi instalacji,
 • Instrukcje postępowania na wypadek wystąpienia awarii.
 średnia
 6 Ryzyko skażenia gruntów i dróg transportowych. Wyznaczenie stosownych dróg transportowych oraz nadzór nad firmami przewozowymi i pojazdami, nadzór nad przewozem materiałów niebezpiecznych. średnia
 7 Ryzyko nieprawidłowej segregacji odpadów Prowadzenie nadzoru nad segregacją, posiadanymi przez odbiorców pozwoleniami, firmą odbierającą odpady, prowadzenie bieżącej ewidencji, zapewnienie i wyznaczenie miejsca składowania odpadów, oznakowanie pojemników. średnia
 8 Ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko w szczególności emisje hałasu do środowiska w trakcie wierceń. Lokalizacja placów wiertniczych co najmniej 250 m od zabudowy, ekrany akustyczne, wyciszanie urządzeń na wiertni, pomiary emisji hałasu, wykonywanie modeli rozkładu emisji hałasu, rozmowy z lokalną społecznością i władzami lokalnymi.  średnie
 9 Ryzyko wystąpienia przekroczeń wielkości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Prowadzenie ciągłego pomiaru emisji spalin na emitorach. Wdrożono do stosowania zarządzenie dotyczące monitorowania systemów ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska w zakresie odpowiedzialności za nadzorowanie, kontrolę oraz zapewnienie niezawodności systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. średnia

 

Ryzyka dotyczące zmian klimatycznych

Ryzyka w obszarze zmian klimatu
Lp. Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Istotność
1 Ryzyko oddziaływania na zmiany klimatu, do których dochodzi z powodu uwalniania gazów cieplarnianych, w wyniku wytwarzania energii elektrycznej.
 • Monitoring zużycia energii elektrycznej, modernizacje lub wymiany źródeł ciepła wykorzystywanych dla potrzeb własnych.
 • Podnoszenie efektywności energetycznej – PPEE
średnia
2 Ryzyko zanieczyszczenia powietrza spowodowane emisją gazów cieplarnianych i innych substancji, generowanych przez transport i procesy spalania w źródłach ciepła i technologicznych.
 • Sporządzanie corocznych sprawozdań dla miejsc korzystania ze środowiska do bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE), wg struktury technologicznej: instalacje, źródła, emitory. Cykliczne sporządzanie raportów do KOBIZE pozwala na dokonywanie porównań i weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
 • Wdrożenie odpowiednich procedur np. procedury „ECO DRIVING zasady stosowania dla użytkowników samochodów służbowych w PGNiG OD”.
średnia
3 Ryzyko wzrostu emisji CO2 związane z rozwojem GK PGNiG. Stosowanie niskoemisyjnych technologii, wdrożenie projektów z zakresu B+R+I dot. samowystarczalności energetycznej obiektów hotelowych oraz kompleksów produkcyjnych, bazujących na technologiach kogeneracyjnych i OZE. niska
4 Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej, w tym nasilenie ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak wystąpienie trzęsienia ziemi, powodzi, osunięcia ziemi itd.
 • Lokalizacja poza terenem zagrożonym wystąpieniem ruchów sejsmicznych oraz terenów zalewowych,
 • Wykonanie wg wymagań UDT i OUG, w odpowiedniej technologii i z odpowiednich materiałów zapewnienie skutecznego monitoringu infrastruktury – okresowych przeglądów stanu wszystkich instalacji technicznych.
mała
5 Ryzyko braku uregulowań prawnych w zakresie paliw niskoemisyjnych powodujące niepewność w procesie inwestycyjnym. Czynny udział w konsultacjach legislacyjnych. średnia
 6 Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych w planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w których rzeczywista korzyść ze zrealizowanej inwestycji nie przyniesie oczekiwanej wartości w postaci wymaganych norm emisyjnych podyktowanych przepisami prawa. Cykliczne spotkania kadry zarządzającej w ramach Zespołu ds. BAT/MCP, okresowa weryfikacja zakresu, budżetu i harmonogramu środowiskowych przedsięwzięć inwestycyjnych, okresowa ewaluacja programu dostosowania urządzeń do wymogów środowiska przez służby ochrony środowiska przy współpracy służb inwestycyjnych, analiza środowiskowego przedsięwzięcia inwestycyjnego bezpośrednio przed przekazaniem do realizacji, zapisy gwarancyjne i odszkodowawcze w umowach. średnia

 

Ryzyka społeczne

Aspekty społeczne
Lp. Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Istotność
1 Ryzyko wizerunkowe – negatywny odbiór działań PGNiG i całej Grupy zarówno biznesowych, jak też komunikacyjnych i marketingowych i przez interesariuszy, w tym społeczności lokalne -negatywne publikacje w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
 • Zasady wewnętrzne regulujące kontakty z mediami i korzystanie przez pracowników z mediów społecznościowych,
 • Budowanie stałych relacji z mediami,
 • Bieżący monitoring i stały kontakt z kluczowymi dziennikarzami,
 • Szybka analiza sytuacji i reakcja oraz odpowiedź na nieprzychylne artykuły,
 • Bieżący monitoring mediów społecznościowych,
 • Regulacje wewnętrzne dot. komunikacji kryzysowej,
 • Dobre praktyki przy działalności biznesowej w terenie, w tym dialog z interesariuszami przy nowych inwestycjach.
średnia
2 Ryzyko utrudnień dla lokalnych społeczności związanych z wykonywaniem prac badawczych.
 • Stosowanie nowych rozwiązań technologicznych. Realizacja inwestycji prorozwojowych,
 • Rzetelna analiza lokalizacji planowanych prac, współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za projektowanie prac poszukiwawczych (geodeci, geolodzy, wiertnicy) i identyfikację wpływu prac na środowisko (służby ochrony środowiska), współpraca z samorządem lokalnym,
 • Akcje edukacyjno-informacyjne, mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach.
średnia
3 Ryzyko konfliktu ze społecznością lokalną skutkującego utrudnieniami w prowadzeniu działalności górniczej.
 • Tworzenie klimatu współpracy poprzez realizację planu działalności w zakresie sponsoringu, eventów wizerunkowych oraz projektów CSR,
 • Współpraca z władzami samorządowymi,
 • Akcje edukacyjno-informacyjne, mające na celu przekazywanie bieżących informacji o realizowanych projektach,
 • Rozmowy z lokalną społecznością, spotkania otwarte/indywidualne, negocjacje i mediacje.
 średnia
4 Ryzyko pojawienia się braku zrozumienia, na czym polega działalność górnicza i jaki ma wpływ na środowisko.
 • Zapraszanie gości lub umożliwienie wizyt na obiektach górniczych takich jak kopalnie, podziemne magazyny gazu i inne,
 • Spotkania informacyjne z władzami lokalnymi i społecznościami lokalnymi.
 średnia
5 Negatywny odbiór działań prospołecznych spółki przez otoczenie zewnętrzne – zła ocena działań podejmowanych przez PGNiG (niewystarczające spełnienie oczekiwań, brak odpowiedzi na potrzeby). Powoduje to utrudnione prowadzenie działań w terenie, większe koszty komunikacji z lokalną społecznością i interesariuszami.
 • Działalność komisji sponsoringowej,
 • Koordynacja działań z Fundacją.
 • Kanały w mediach społecznościowych umożliwiające szybką i ciekawą komunikację.
 średnia
 6 Przerwanie ciągłości kompleksowej obsługi klientów w czasie pandemii COVID 19.
 • Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, którego jednym z celów jest zapewnienie utrzymania ciągłości działania Spółki i Grupy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dbanie o sprawną komunikację i bezpieczeństwo pracowników oraz obsługę klientów w trakcie trwania pandemii,
 • Rozwój kompleksowej obsługi zdalnej klientów – okresami kontakt tylko za pomocą telefonu i Internetu,
 • Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej.
wysoka

 

Ryzyka aspektów pracowniczych

Aspekty pracownicze
Lp. Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Istotność
1 Niepokój społeczny generowany przez COVID-19 oraz ryzyko utraty utrzymania ciągłości funkcjonowania.

W związku z okresem pandemii niepokój związany z zatrzymaniem rozwoju gospodarki, wzrostem skali bezrobocia, duża zachorowalność oraz przypadki śmierci generują wysoki niepokój nie tylko o miejsce pracy, ale o swoje bezpieczeństwo.

 • Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, jednym z celów zespołu jest zapewnienie utrzymania ciągłości działania Spółki i Grupy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz dbanie o sprawną komunikację i bezpieczeństwo pracowników w trakcie trwania pandemii.
 • Praca w systemie brygadowym. Tam gdzie nie było to bezwzględnie konieczne ze względu na zachowanie ciągłości funkcjonowania Spółki pracownicy byli kierowani na pracę zdalną. Pracownicy, który musieli świadczyć pracę w biurze mieli zapewnione maksymalnie bezpieczne środowisko pracy, zastosowano środki bezpieczeństwa w zakresie dystansu między pracownikami, środki ochrony osobistej dostępne na terenie całej firmy, urządzenia oczyszczające powietrze w biurach.
 • Usprawniono komunikację online, zamieniono szkolenia tradycyjne na szkolenia online. Usprawniano system komunikacji wewnętrznej.
wysoka
2 Ryzyko luk kompetencyjnych w kluczowych obszarach.

Ze względu na specyfikę spółek GK PGNiG, szerokie spektrum kompetencji jest unikatowe dla branży. Kompetencje te są trudnodostępne, w przypadku utraty pracowników lub braku podnoszenia ich poziomu kompetencji często trudne do odzyskania lub pozyskania z rynku.

 • Stałe podnoszenie kompetencji poprzez różne formy szkolenia (głównie szkolenia online w 2020 roku),
 • Wdrażanie programu szkoleniowego dla kadry kierowniczej i menadżerskiej,
 • Wdrożony system identyfikacji kluczowych stanowisk oraz opisano kluczowe kompetencje w PGNiG w celu ich identyfikacji oraz możliwości świadomego rozwoju.
średnia
3 Utrata kluczowych pracowników. Ze względu na specyfikę firmy utrata kluczowych pracowników wiąże się z ryzykiem trudności w pozyskaniu nowego pracownika z rynku.
 • Wdrażanie i realizacja systemów motywacyjnych i lojalnościowych, benefity płacowe i pozapłacowe,
 • Lista kluczowych stanowisk, przygotowywanie modelu kompetencji w celu monitorowania i rozwoju kompetencji uniwersalnych, menadżerskich, technicznych,
 • Realizowanie zastępstw dla kluczowych stanowisk.
średnia
4 Brak kandydatów o określonych kompetencjach, gotowych podjąć pracę. Trudności mogą dotyczyć w szczególności tych obszarów, które charakteryzują się wąską dziedziną specjalizacji.
 • Identyfikacja problemów, program pleceń.
 • Na ograniczenie ryzyka wpływ ma:
  • rozpoznawalność Spółki na lokalnym rynku,
  • szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych,
  • udział Spółki w targach pracy,
  • wdrożenie poszukiwań kandydatów w alternatywnych źródłach m.in. Biuro Karier, serwis internetowy OLX, pracuj.pl,
  • wdrożona wewnętrzna Procedura rekrutacji pracowników określająca zasady i etapy rekrutacji.
 • Monitorowanie wynagrodzeń na rynku.
 • Motywowanie pracowników, w tym do podnoszenia kwalifikacji oraz stworzone wytyczne w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 • Regulamin aktualizacji opisów oraz wyceny stanowisk pracy.
 średnia
5 Ryzyko konfliktu z organizacjami związkowymi.
 • Regularne spotkania ze stroną społeczną. (W 2020 r. ze względu na pandemię częstsze prowadzenie spotkań w formie online),
 • Przekazywanie okresowych informacji o sytuacji danej spółki oraz o jej planach,
 • Rzetelne przygotowywanie dokumentacji przekładanej do akceptacji organizacjom związkowym, umożliwiając sprawną analizę ich treści.
wysoka
 6 Ryzyko luki pokoleniowej. Ograniczony transfer wiedzy i kompetencji w wyniku odejść emerytalnych
 • Planowanie rekrutacji pracowników, wprowadzenie systemu zachęt do informowania z wyprzedzeniem o odejściu emerytalnym. Programy pozwalające efektywnie pozyskiwać następców np.:
  • Zagrzewamy do Nauki (technicy),
  • Termika dla Energetyka (inżynierowie),
  • Akademia Mentoringu – innowacyjny program rozwoju dla pracowników Oddziałów Wydobywczych i Oddziału Odolanów w PGNiG.
 • Regulacje w Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy m.in. dotyczące program odejść emerytalnych czy motywowania do przekazywanie wiedzy.
średnia
7 Ryzyko pojawienia się rozbieżności w interpretacji przepisów prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych (m.in. wyroki sądów, decyzje pokontrolne, rekomendacje, opinie/ interpretacje).
 • Występowanie o wydanie opinii i interpretacji do właściwych w danej sprawie urzędów i instytucji,
 • Uzyskiwanie wewnętrznej opinii prawnej z komórki prawnej i compliance,
 • Stosowanie jednolitych zasad postępowania w organizacji oraz informowanie o nich poprzez szkolenia dla pracowników, kierowników, związków zawodowych, spotkania okresowe oraz odpowiednie zmiany w wewnętrznych regulacjach.
średnia
8 Zwolnienia lekarskie, kwarantanny, izolacje powodujące zaburzenie toku prac/ brak możliwości szybkiej podmiany.
 • Powołanie Zespołu do spraw zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, jednym z celów jest zapewnienie utrzymania ciągłości działania Spółki i Grupy w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju,
 • Zachowanie reżimu sanitarnego w miejscach pracy i bezpiecznych warunków pracy,
 • Zwiększenie możliwości pracy zdalnej
wysoka

 

Ryzyka aspektów BHP

Aspekty BHP
Lp. Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Istotność
1 Ryzyko zawodowe dla stanowisk pracy określone na podstawie zidentyfikowanych zagrożeń występujących na każdym stanowisku pracy.
 • Zespół ds. oceny ryzyka zawodowego dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego, metodą Risk Score (metoda ilościowa),
 • Procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego, której integralną częścią jest Instrukcja oceny ryzyka zawodowego metodą Risk Score oraz Instrukcja weryfikacji i archiwizacji kart oceny ryzyka zawodowego,
 • Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Oceny Ryzyka Zawodowego.
średnia
2 Wypadek przy pracy lub choroby zawodowe z powodu niewłaściwej organizacji pracy, nieprzestrzegania procedur lub stosowania niewłaściwych środków ochrony. Ryzyko czasowego zatrzymania produkcji spowodowane ciężkim lub śmiertelnym wypadkiem.
 • Wdrożenie systemu ZSZ, HSE w tym programu obserwacyjnego i motywacyjnego dla pracowników,
 • Systematyczne szkolenia z zakresu BHP;
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • Utrzymanie stałego nadzoru podczas realizacji prac szczególnie niebezpiecznych;
 • Dobór odpowiednich środków ochrony przed zagrożeniami,
 • Prowadzenie działań aktywnych i proaktywnych na rzecz poprawy warunków pracy.
niska
3 Nieodpowiednie warunki pracy – niezapewnienia zasad BHP w miejscu pracy, a tym samym zwiększenie ryzyka wypadków przy pracy, co stanowi naruszenie przez pracodawcę praw pracowniczych.
 • Cykliczne i regularne szkolenia pracowników z zakresu BHP,
 • Wdrożenie i aktualizowanie procedur i regulacji gwarantujących zachowanie odpowiednich warunków pracy – wdrożenie systemu QHSE,
 • Audyty wewnętrzne (w tym krzyżowe), inspekcje i kontrole,
 • Utrzymywanie stałego nadzoru podczas realizacji prac niebezpiecznych,
 • Identyfikacja zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych,
 • Budowa świadomości poprzez szkolenia, kampanie, ćwiczenia, spotkania HSE,
 • Dialog ze stroną pracowniczą,
 • Inwestycje w ludzi i sprzęt,
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Rozwój kompetencji Służby BHP – szkolenia, spotkania branżowe w tym w Grupie Kapitałowej PGNiG,
 • Działalność Komisji BHP,
 • Aktualne przeglądy i nadzory.
niska
4 Działania pracowników i podwykonawców prowadzące do naruszenia prawa w zakresie BHP Weryfikowanie i opiniowanie umów z podwykonawcami pod kątem posiadanych certyfikatów bezpieczeństwa i klauzul bezpieczeństwa. niska
5 Nieumiejętność postępowania pracowników w przypadku sytuacji awaryjnej.
 • Opracowanie systemu zgłaszania zagrożeń BHP z uwzględnieniem zakresów odpowiedzialności, nadzór nad procesem identyfikowania zagrożeń, podczas oceny ryzyka zawodowego,
 • Ćwiczenia alarmu przeciwpożarowego w praktyce,
 • Dodatkowe szkolenia dla pracowników dot. ratownictwa.
niska

 

Ryzyka dotyczące aspektów etycznych

Aspekty etyczne
Lp. Zidentyfikowanie ryzyko niefinansowe Sposób przeciwdziałania materializacji ryzyka Istotność
1 Ryzyko wystąpienia zjawiska korupcji i łapownictwa.
 • Stosowanie zasad zawartych w Polityce antykorupcyjnej i prezentowej GK PGNiG, Kodeksie Etyki GK PGNiG czy Systemie zarządzania etyką i compliance w Grupie Kapitałowej PGNiG oraz Polityce Transparentności Menadżerów. Dokumenty w szczególności wspierają i regulują zarządzaniem ww. ryzykiem,
 • Skierowane do pracowników działań informacyjnych i edukacyjnych, które zwiększają poziom znajomości regulacji, wartości wśród pracowników oraz ich świadomość odnośnie potencjalnych konsekwencji naruszeń, w tym szkolenia etyczne i antykorupcyjne.
średnia
2 Utrata reputacji wizerunku spółki jako rzetelnej organizacji budzącej zaufanie może stać się powodem daleko idących negatywnych konsekwencji prawnych.
 • Wdrożone w Grupie regulacje prawne, tj. Polityka antykorupcyjna i prezentowa GK PGNiG, Kodeks Etyki GK PGNiG, System zarządzania etyką i compliance w GK PGNiG.
 • Uświadamianie pracowników o obowiązujących regulacjach, dostępność do dokumentów, obowiązek znajomości ww. regulacji oraz szkolenia pracowników.
wysoka
3 Ryzyko niekorzystnego rozporządzania mieniem spółki przez skorumpowanego pracownika, w tym nadużycia w zakresie:
 • oszustwa (poświadczenie nieprawdy w zakresie wykonania usługi),
 • kradzieży mienia,
 • pozyskania i wykorzystania informacji stanowiących: tajemnicę przedsiębiorstwa, sensytywnych informacji handlowych, danych osobowych oraz informacji niejawnych w sposób niezgodny z prawem,
 • manipulacji danymi związanymi z raportowaniem w celu uniknięcia konsekwencji służbowej lub uzyskania premii,
 • konfliktu interesów,
 • zmowy przetargowa,
 • cyberprzestępczości,
 • ujawniania danych kontaktowych potencjalnych Klientów GK PGNiG,

sprzeniewierzenia składników majątkowych GK PGNiG.

 • Stosowanie zapisów dokumentów:
  • Kodeks Etyki,
  • Zasady ochrony danych osobowych,
  • Zasady przeciwdziałania nadużyciom oraz wytyczne postępowania antykorupcyjnego,
  • Program Zgodności,
  • Instrukcja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • Instrukcja udzielania zamówień i dokonywania wydatków,
  • Procedura realizacji inwestycji,
  • Zasady postępowania dotyczące naliczania kar umownych,
  • Wzorce umów.
 • Platforma zakupowa eB2B,
 • Kontrola instytucjonalna,
 • Kontrola funkcjonalna.
wysoka
4 Przyjęcie/wręczenie prezentu, upominku bez zgłoszenia go do rejestru korzyści. Zwiększanie świadomości pracowników poprzez odpowiednie komunikowanie regulacji antykorupcyjnych. Cykliczne przypominanie pracownikom – mailem o konieczności przestrzegania regulacji antykorupcyjnych. Pracownicy są zobowiązani do:
 • zgłaszania informacji o przyjętych lub wręczonych prezentach,
 • zawiadamiania o stwierdzonych zdarzeniach korupcyjnych,
 • składania oświadczeń o braku stwierdzenia zdarzeń korupcyjnych
niska
5 Niedostateczna świadomość pracowników (niezależnie od zajmowanego stanowiska) w zakresie potrzeby monitorowania i raportowania o zaistnieniu zdarzeń korupcyjnych (w tym domniemanych).
 • Przygotowywanie newsletterów do komunikacji wewnętrznej,
 • Przeprowadzanie szkoleń podnoszących świadomość i wiedzę,
 • Odpowiednia regulacja wewnętrzna.
wysoka
6 Wyciek lub utrata danych.
 • Procedura Kryzysowa,
 • Procedura Tajemnicy Przedsiębiorstw.
wysoka
7 Ryzyko nierespektowania praw pracowniczych. Działania, zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu m. in. nierówne traktowanie, dyskryminacja, mobbing
 • Przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, która dotyczy wszystkich pracowników, określa działania prewencyjne oraz reguły postępowania w sytuacji wystąpienia zgłoszenia mobbingu.
 • Każdy nowo zatrudniony pracownik zapoznaje się i podpisuje Informację dotyczącą przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu (art. 941 k.p.) oraz zapoznaje się z treścią Regulaminem Pracy Przedsiębiorstwa.
 • Szkolenia i edukacja w tym zakresie, szczególnie menadżerów
średnia

Wyniki wyszukiwania