Raport Zintegrowany
ESG 2020

Perspektywy segmentu

PGNiG TERMIKA będzie kontynuowała realizację projektów strategicznych oraz będzie aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

W 2021 r. w GK PGNiG TERMIKA będzie kontynuowała prace związane z realizacją inwestycji, m.in.: bloku gazowo-parowego w EC Żerań, bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (ECSW), budowy kotłowni szczytowej w EC Żerań, budowy jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe w EC Siekierki, przygotowaniem budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki.

Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w obszarze nakładów środowiskowych obejmą w 2021 r. m.in: program dostosowania kotłów fluidalnych do Konkluzji BAT w EC Żerań,  dostosowanie C Kawęczyn do konkluzji BAT, program dostosowania Emitora 5 do nowych emisji pyłu w EC Siekierki (zakres programu obejmuje zabudowę filtra workowego na K11 oraz modernizację absorbera 1) i 2), zabudowę instalacji SCR dla K16 w EC Siekierki oraz modernizację EC Pruszków.

W grudniu 2018 r. uchwalona została Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Wejście w życie przepisów wraz z pakietem rozporządzeń wykonawczych umożliwi ubieganie się – przez planowane do budowy nowe jednostki opalane gazem ziemnym należące GK PGNiG TERMIKA – o udział w nowym systemie wsparcia, który zastąpi dotychczasowy, oparty o świadectwa pochodzenia i opisany w Ustawie – Prawo energetyczne. W wyniku wdrożenia systemu rynku mocy oraz przeprowadzonych aukcji zagwarantowane zostało uzyskanie dodatkowych przychodów, które będą osiągane w latach 2021-2037.

Spółka będzie realizowała program inwestycyjny, w tym modernizację istniejących aktywów wytwórczych, ukierunkowany na budowę nowych, wysokosprawnych i efektywnych kosztowo mocy wytwórczych przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii dostosowanych do zaostrzających się wymagań środowiskowych. Będą prowadzone działania rozszerzające obszar działalności spółki oraz projekty B+R+I, dotyczące wykorzystania wodoru w energetyce, budowę akumulatorów energii elektrycznej oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w jednostkach wytwórczych.

W najbliższych latach spółka także zamierza kontynuować działania w zakresie pozyskiwania podmiotów do akwizycji w obszarze dystrybucji ciepła oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, a także dążyć do poprawy efektywności funkcjonowania spółki poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania produkcją i majątkiem.

Do zadań stojących przed PGNiG TERMIKA EP w 2021 r., należą: kontynuowanie projektu zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnik, realizacja zadania dotyczącego połączenia systemów ciepłowniczych Ec Zofiówka i Ec Pniówek oraz intensyfikacja pozyskiwania nowych klientów na centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Spółka podejmuje i będzie podejmować działania w kierunku znaczącego poszerzenia rynku ciepłowniczego, w tym o sprzedaż całoroczną c.w.u., w szczególności w dużych aglomeracjach Jastrzębia-Zdrój i Żor. W dłuższej perspektywie Spółka dostrzega ogromny potencjał instalacji ITPO (instalacja termicznego przekształcania odpadów) w związku z czym prowadzone będą analizy tego zagadnienia.

Do największych wyzwań stojących przed realizacją planów strategicznych w GK PGNiG TERMIKA można zaliczyć:

  • realizacja planu inwestycyjnego zapewniającego dostosowanie majątku wytwórczego do obecnych i przyszłych wymagań środowiskowych;
  • zwiększenie wolumenu sprzedaży i dystrybucji ciepła, który będzie efektem akwizycji aktywów ciepłowniczych i rozwoju działalności wytwórczej na terenie całego kraju;
  • zwiększenie wolumenu sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

Wyniki wyszukiwania