Raport Zintegrowany
ESG 2020

  • GRI 102-8
  • GRI 405-1
  • SOC-5/C2
  • SOC-5/C3

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie w PGNiG wynosiło 4 838 osób i było wyższe od poziomu z roku poprzedniego o 26 osób (0,5%). Odnotowany niewielki wzrost zatrudnienia wynikał przede wszystkim z dostosowania go do bieżących potrzeb biznesowych.

4 838 osób

zatrudnienie w PGNiG na 31 grudnia 2020 r.

Zatrudnienie w GK PGNiG według segmentów

2020 2019 Odchylenie
GK PGNiG GK PGNiG Liczba osób GK PGNiG
Poszukiwanie i Wydobycie 6 534 6 747 (213) (3,2%)
Obrót i Magazynowanie 3 026 3 061 (35) (1,1%)
Dystrybucja 11 517 11 482 35 0,3%
Wytwarzanie 1 817 1 833 (16) (0,9%)
Pozostała działalność 1 714 1 663 51 3,1%
Razem 24 608 24 786 (178) (0,7%)

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie w GK PGNiG wynosiło 24 608 osób, co oznacza spadek w relacji do roku poprzedniego o 178 osób (0,7%).

24 608 osób

zatrudnienie w GK PGNiG na dzień 31 grudnia 2020 r.

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na płeć i rodzaj zatrudnienia

Jednostka organizacyjne
Umowa na czas

PGNiG GK PGNiG
nieokreślony określony nieokreślony określony
Kobiety 94% 6% 87% 13%
Mężczyźni 96% 4% 91% 9%
Razem 96% 4% 90% 10%

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na region i rodzaj zatrudnienia

Jednostka organizacyjna
Umowa na czas
PGNiG GK PGNiG
nieokreślony określony nieokreślony określony
Polska 96% 4% 90% 10%
Państwa europejskie 75% 25% 94% 6%
Pozostałe kraje 94% 6% 70% 30%

Liczba osób wykonujących pracę na rzecz organizacji niebędących pracownikami na umowę o pracę (stan na 31.12.2020)

W PGNiG skala takiego zatrudnienia jest marginalna (15 osób) i stosowana jest w przypadku konieczności pozyskania wysokiej klasy ekspertów na rynku pracy. W całej GK PGNiG również bardzo rzadko stosuje się taką formę współpracy – łącznie w ten sposób pracę w 2020 r. świadczyło 188 osób. W większości spółek nie ma takiego zatrudnienia lub dotyczy to kilku ekspertów. Na większą skalę tę formę zatrudnienia stosuje Exalo Drilling – działając w Republice Czadu, gdzie korzysta z usług firm zewnętrznych. Przez nie zatrudniało w 2020 r. 125 osób, głównie na kontraktach płuczkowych oraz kontraktach o świadczenie usług o zarządzaniu. Taka forma zatrudnienia jest uwarunkowana charakterem prac oraz lokalnym prawem pracy w Republice Czadu.

Struktura zatrudnienia w GK PGNiG na koniec roku w podziale na płeć


Zarządy Spółek Grupy Kapitałowej PGNiG wg płci i wieku (w procentach)

Jednostka organizacyjna Kobiety Mężczyźni
31-50 lat pow. 50 lat 31-50 lat pow. 50 lat
PGNiG 17% 0% 67% 17%
GK PGNiG 12% 5% 52% 31%

Wyniki wyszukiwania