Raport Zintegrowany
ESG 2020

Ograniczanie oddziaływania na środowisko jest wpisane w główne cele polityk oraz wartości, którymi kieruje się zarówno Grupa PGNiG, jak i PGNiG SA. Kodeks Etyki GK PGNiG definiuje zasady postępowania w codziennej działalności biznesowej, w tym odnoszące się do ochrony środowiska.

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • CCE-1/C1
  • CCE-1/C4
  • CCE-2/C2
  • CCE-3/C2

Zgodnie z powyższymi dokumentami wspierane jest zapobiegawcze podejście do problemów środowiskowych. Niezależnie od złożoności realizowanych procesów determinujących zakres dostarczanych produktów i usług potencjalny wpływ na środowisko jest analizowany i minimalizowany. Warto zaznaczyć, że ze względu na różnorodność gałęzi gospodarki, w które wpisują się poszczególne segmenty działalności, mamy do czynienia z różnorodną skalą potencjalnego oddziaływania na otoczenie. Zagadnieniami, które zajmują wysoką pozycję w świadomości zarządzających, są także kwestie zmian klimatycznych, które wpływają na kształtowanie obecnej i przyszłej działalności GK PGNiG.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 podkreśla szczególne znaczenie obszaru środowiskowego oraz jego wagę w odpowiedzialnym funkcjonowaniu Grupy. Założenia strategiczne mają bezpośrednie przełożenie w Polityce QHSE GK PGNiG, w której zapisano deklaracje prowadzenia działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, identyfikowania i ograniczania wpływu na środowisko i klimat, stosowania przyjaznych dla środowiska technologii oraz efektywnego wykorzystywania paliw i zasobów naturalnych. Grupa PGNiG jest świadoma wyzwań oraz oczekiwań ze strony interesariuszy związanych z aktywnością przyczyniającą się do odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu. Tym samym, nie bez znaczenia dla przemyślanych działań w tym zakresie miało umiejscowienie obszaru środowiskowego w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022.

GK PGNiG w ramach swojej działalności gospodarczej ingeruje w środowisko. Poprzez szereg czynności dąży do minimalizowania swojego wpływu na nie. Prowadzi ciągły monitoring zużywanych zasobów naturalnych i paliw, emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi, stosuje najnowsze technologie oraz identyfikuje i analizuje swoje ryzyka środowiskowe.

Grupa PGNiG jest świadoma występujących zmian klimatycznych. Podejmuje działania przyczyniające się do minimalizacji wpływu na tę sferę poprzez wprowadzane zmiany technologiczne i aktywność badawczo-rozwojową. Monitorowany jest poziom emisji gazów cieplarnianych bezpośrednich w pierwszym zakresie (scope 1), co pozwala na lepsze dostosowanie rozwiązań wpływających na ich redukcję. Przyczyni się to w dalszej przyszłości do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce i całej Europie.

Odpowiedzialność, z jaką podchodzą spółki do kwestii zmian klimatycznych, wyrażona jest we wdrażanych rozwiązaniach oraz w zmianach w ofercie produktowej lub stosowanej technologii. Przykładem jest GK PGNiG Termika, która zorientowana jest na maksymalizację zaangażowania w rozwój przedsięwzięć z zakresu B+R+I, ukierunkowanych na poszukiwanie optymalnych rozwiązań technologicznych, zapewniających poprawę klimatu oraz wzrost efektywności energetycznej.

PGNiG OD w podpisanym porozumieniu o współpracy PGNiG z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej realizacji programu Czyste Powietrze.

Celem porozumienia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co wpłynie na ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych. Ponadto PGNiG OD inicjuje także rozwiązania wpływające na poprawę klimatu poprzez zmiany wprowadzane wewnątrz organizacji. Wdrożona została procedura „Eco-Driving dla użytkowników samochodów służbowych w PGNiG OD”, która określa reguły ekonomicznej jazdy. Ponadto pozostałe spółki Grupy budują własne, niskoemisyjne źródła wytwarzania energii oraz instalacje fotowoltaiczne. Założeniem jest projektowanie inwestycji w taki sposób, aby wykorzystać możliwości technologiczne pozwalające na stopniowe przechodzenie na energię ze źródeł odnawialnych oraz modernizację lub wymianę źródeł ciepła wykorzystywanych na potrzeby własne. Proces ten umożliwi optymalizowanie kosztów zużycia energii w obiektach zarządzanych przez Grupę PGNiG.

Także spółka Gas Storage Poland jest zorientowana na działania klimatyczne poprzez rozpoczęte i planowane przez nią projekty strategiczne. Obejmują one zarówno prace rozwojowo-badawcze, jak i komercyjne, wpisują się one w ogólnoświatowy trend rosnącego zapotrzebowania na „zieloną” energię. Przechodzenie na odnawialne źródła energii sprawia, że potrzebne są nowe metody magazynowania energii elektrycznej w celu zrównoważenia podaży i popytu. W związku z tym coraz większą rolę będzie odgrywał np. wodór jako nośnik i magazyn energii ze źródeł odnawialnych, zapewniający wsparcie dla sezonowych wahań wytwarzania prądu. GSP planuje rozszerzyć działalność w obszarze magazynowania, w szczególności energii, w postaci wodoru czy biometanu. Oferowane usługi będą również związane z przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji w zakresie budowy podziemnych magazynów energii, a następnie oferowania pojemności magazynowych dedykowanych tym mediom. Przejście na niskoemisyjne źródła energii, w szczególności poprzez wytwarzane jej z OZE, oraz ciągła redukcja emisji gazów cieplarnianych mogą zminimalizować koszty dostarczania energii. Przy wzroście popytu na zieloną energię m.in. w przemyśle stalowym oraz chemicznym możliwa jest dalsza rozbudowa instalacji, co w konsekwencji wpłynie na wizerunek Grupy jako świadomego ekologicznie i zaawansowanego technologicznie partnera.

Istotne dla GK PGNiG zagadnienia obszaru ochrony środowiska

19-img-pgnig-pl 19-img-pgnig-pl

Wsparciem w realizacji postanowień Polityki QHSE oraz Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 jest opracowywanie standardów technicznych dla realizowanych prac, w oparciu o obowiązujące wymagania prawne oraz dobre praktyki przemysłu. Istotną rolę odgrywają również działania prewencyjne w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż węglowodorowych, a także współpraca z jednostkami badawczo-naukowymi, dotycząca opracowania nowych technologii lub rozwiązań zintegrowanych z operacjami prowadzonymi w ramach poszczególnych segmentów działalności.

Spółka wypracowała Kodeks Odpowiedzialnego Pozyskiwania Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., zgodnie z którym są stosowane dobre praktyki przy poszukiwaniu i wydobyciu tych surowców. W Kodeksie uwzględniono interesy biznesowe i długofalowe cele krajowe dot. bezpieczeństwa energetycznego, nie pomijając wymagań środowiskowych. Podczas prowadzenia badań sejsmicznych ściśle przestrzegane są warunki, wymogi i obowiązki wskazane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w decyzjach środowiskowych, dotyczące m.in. możliwości i terminów podejmowania prac np. w rejonach objętych ochroną w ramach programu Natura 2000, czy zasad dotyczących ograniczeń w zakresie stosowania metod badawczych i sprzętu. Wyboru lokalizacji wierceń dokonuje się po rozpoznaniu uwarunkowań środowiskowych, przyrodniczych i społecznych, tak by wyeliminować konflikty przestrzenne i uczynić te prace możliwie najmniej uciążliwymi. W procesie wiercenia i wydobycia podejmuje się wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum wpływu na środowisko przyrodnicze, m.in. prowadząc po zakończeniu prac rekultywację terenów, na których realizowana była działalność poszukiwawcza lub eksploatacyjna.

Przyjęta Strategia CSR definiuje cele i działania pozwalające na wsparcie inicjatyw dążących do integracji zasad gospodarki obiegu zamkniętego z rozwojem produktów i usług. Grupa PGNiG prowadzi badania w zakresie nowych sposobów zagospodarowania odpadów, w tym ich odzysk. Jednocześnie GK PGNiG nie ustaje w działaniach pozwalających na ograniczenie emisji do powietrza. Presja ze strony interesariuszy oraz regulatorów wymaga silnego skupienia uwagi, również na działaniach łagodzących zmiany klimatyczne. Istotność zagadnienia znajduje odzwierciedlenie w inwestycjach zrealizowanych przez Grupę PGNiG w 2020 r., które wpływają na zmniejszenie zużycia gazu i energii oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowo Spółka podejmuje działania mające na celu podniesienie efektywności energetycznej w ramach wdrożonego systemu zarzadzania energią oraz stosowanie źródeł kogeneracyjnych.

Wyniki wyszukiwania